I. / 1.Gün

 

Dua: Bugün Sana güvenebilmeyi öğrenmek istiyoruz ya Rab. Senin Kutsal vaatlerine olan güvenimizi tazele, her durumda Kutsal Sözlerine bağlı olabilmeyi diliyoruz Senden. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Çıkış 15:13-17

Öncülük edeceksin sevginle kurtardığın halka,

Kutsal konutunun yolunu göstereceksin gücünle onlara. Uluslar duyup titreyecekler, Filist halkını dehşet saracak. Edom beyleri korkuya kapılacak,

Moav önderlerini titreme alacak,

Kenan'da yaşayanların tümü korkudan eriyecek.

Korku ve dehşet düşecek üzerlerine,

Senin halkın geçinceye dek, ya RAB,

Sahip olduğun bu halk geçinceye dek,

Bileğinin gücü karşısında taş kesilecekler.

Halkını içeri alacak ve kendi dağına,

Yaşamak için seçtiğin yere, ya RAB,

Ellerinle kurduğun kutsal yere dikeceksin.

 

Levililer 26:13

Ben sizi Mısır'da köle olmaktan kurtaran Tanrınız RAB'bim.Boyunduruğunuzu kırdım. Sizi başı dik yaşattım.

 

İtiraflar

Kendimize güvendiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa okuma: Elçilerin İşleri 20:28

Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen olarak

görevlendirdiği tüm sürüye göz kulak olun. Rab'bin kendi kanı pahasına sahip olduğu inanlılar topluluğunu gütmek üzere atandınız.

 

Kısa okuma: II.Korintliler 5:14-15

Bizi zorlayan, Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu ki, bir kişi herkesin uğruna öldü; öyleyse hepsi öldü. Evet, Mesih herkesin uğruna öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölmüş ve dirilmiş olan Mesih için yaşasınlar.

 

Sayılar 6

24 RAB sizi kutsasın Ve korusun;

25 RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin;

26 RAB yüzünü size çevirsin

Ve size esenlik versin.

 

Bizim işimiz duayla emretmek değil, Tanrı’nın bilgelik ve isteğine teslim olmaktır. –Anonim

 

I. / 2. Gün

 

Dua: Bugün her anlayışın üzerindeki esenliğin ile kalplerimizi koru ya Rab. Daima şükredenlerden olalım diye esenliğinle bizlere bereket ol diye Sana dua ederiz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Vahiy 11:17

«Gücü her şeye yeten,

      var olan ve var olmuş olan Rab Tanrı!

      Sana şükrediyoruz.

      Çünkü büyük kudretini kuşanıp

      egemenlik sürmeye başladın

 

Vahiy 22:3-5

Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtı kentin içinde olacak ve O'nun kulları kendisine tapınacak. O'nun yüzünü görecek, alınlarında O'nun adını taşıyacaklar. Artık gece olmayacak. Ne çıra ışığına, ne de güneş ışığına gereksinmeleri olacak. Rab Tanrı onlara ışık olacak ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.

 

İtiraflar

İsa Mesih’teki ümide bağlanmak yerine, kendi bilgimize, tecrübemize ve dostlarımıza bağlandığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa okuma: II.Korintliler 13:11

...Yetkin olun, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır.

 

Kısa Okuma: Luka 6:38

Sizde olanı verin, size verilecek. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle ölçerseniz, size de aynı ölçek uygulanacak.
I. / 3. Gün

 

Dua: Ya Rab bugün tüm maddi sorunlar içinde olan halkını iman atamız İbrahim, İshak ve Yakup'a verdiğin zenginliklerle bereketle diye yalvarıyoruz. Fakirlik ve zenginlikte, her durumda gerçeğin bildirisini doğru kullanan iman zenginlerinden olabilmeyi diliyoruz Senden. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 77:11-15

RAB'bin işlerini anacağım,

Evet, geçmişteki harikalarını anacağım.

Yaptıkları üzerinde derin derin düşüneceğim,

Bütün işlerinin üzerinde dikkatle duracağım.

Ey Tanrı, yolun kutsaldır!

Hangi ilah Tanrı kadar uludur?

Harikalar yaratan Tanrı sensin,

Halklar arasında gücünü gösterdin.

Güçlü bileğinle kendi halkını,

Fidyeyle Yakup ve Yusuf oğullarını kurtardın.

 

İtiraflar

Tanrı ile ilişkimizde engel teşkil eden beklenti, hayalkırıklığı ve tatminsizliğimizi itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Romalılar 1:9

Oğlunun müjdesini yaymakta tüm varlığımla kulluk ettiğim Tanrı, sizi durmadan, her zaman dualarımda andığıma tanıktır.

 

Kısa Okuma: Tesniye 5:9-10

Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın Yahve, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği günahın hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.
I. / 4. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, bugün alnı ak ve Senin gözünde makbul bir hizmetçi olabilmeyi öğret bizlere. Dua ediyoruz ki Sana hizmet için olan gayretimiz Senin kutsayışın ile hayatımızın günleri boyunca adanmışlık göstersin. İzzet kudret ve yücelik şimdi ve daima Senindir. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Yeremya 31:3

Ona uzaktan görünüp şöyle dedim:

Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim,

Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim.

 

Hoşea 11:4

Onları insancıl iplerle,

Sevgi bağlarıyla kendime çektim;

Boyunduruklarını kaldıran biri oldum,

Eğilip yiyeceklerini verdim.

 

İtiraflar

Başkalarını sevmekte başarısız ve isteksiz davrandığımızı itiraf edelim.

 

Kısa okuma: II.Korintliler 2:15-16

Çünkü biz, hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusuyuz, kurtulanlar için yaşama götüren yaşam kokusuyuz.

 

Kısa okuma: Matta 19:29

Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakmış olan herkes, bunların yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak.

 

Dua; eli harekete geçirir, böylece dünya harekete geçer.–John Aikiman Wallace
I. / 5. Gün

 

Dua: Her bereketin kaynağı olan Tanrımız, her anlayışın üzerindeki esenliğinle aklımızı ve kalplerimizi koru, bizlerin dünyasallığa meyilli doğamızı esenliğinle doldur ki düşmeyelim. Rabbimiz Mesih İsa adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Tesniye 7:9

Tanrınız RAB'bin Tanrı olduğunu bilin. O güvenilir

Tanrı'dır. Kendisini sevenlerin, buyruklarına uyanların bininci kuşağına kadar antlaşmasına bağlı kalır, sevgisini gösterir.

 

İşaya 63:7

Bizim için yaptıklarından, evet,

İsrail halkı için yaptığı bütün iyiliklerinden ötürü

RAB'bin iyiliklerini ve övülesi işlerini anacağım.

 

İtiraflar

İsyankar davranışlar ve sözlerle Tanrı’nın yüceliğine karşı gelmiş olduğumuz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa okuma: II.Timoteos 3:16-17

Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.

 

Kısa okuma: Mezmur 147:11

RAB kendisinden korkanlardan,

Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.
I. / 6. Gün

 

Dua: Rab İsa Kutsal Ruh'unla bizlere destek ol ki, her durumda Senin sözünü çalışmak ve başkalarını bina etmek için hazır olabilelim. Ya Rab, bugün kilisenin sahip olduğu tüm dünyasal ve ruhsal bereketler için Sana hamt ederiz. İsmine izzet ve yücelik oldun. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: II.Korintliler 8:9

Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. O'nun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye, zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu.

 

II.Korintliler 9:15

Sözle anlatılamayan armağanı için Tanrı'ya şükürler olsun!

 

İtiraflar

Tanrı’nın bize verdiği zamanı, armağanları ve yetenekleri yanlış kullandığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa okuma: Nehemya 13

14 Ey Tanrım, beni anımsa. Tapınağın için ve oradaki hizmetler için yaptığım iyi işleri hiçe sayma.

31 Belirli zamanlarda yakılmak için armağan edilen odunları, getirilen ilk ürünleri düzene koydum. Ey Tanrım, bütün bunları iyiliğim için anımsa.

 

Kısa okuma: Yuhanna 4:23-24

Ama içtenlikle tapınanların Baba'ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.
I. / 7. Gün

 

Dua: Ya Rab bugün Sende sahip olduğumuz her bereketi uluslarla paylaşabilmeyi öğrenelim diye Sana yalvarıyoruz. Bugün elimizde tuttuğumuz Kutsal Kitap’ı, kilisene verdiğin armağanları, kilisene verdiğin meyveleri uluslara hizmet için kullanabilmeyi diliyoruz Senden. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Tesniye 4:33-38

Ateşin içinden seslenen Tanrı'nın sesini sizin gibi duyup da sağ kalan başka bir ulus var mı? Hiçbir tanrı Tanrınız RAB'bin Mısır'da gözlerinizin önünde sizin için yaptığı gibi denemelerle, belirtilerle, şaşılası işlerle, savaşla, güçlü elle, kudretle, büyük ve ürkütücü olaylarla gidip başka bir ulustan kendine bir ulus almaya kalkıştı mı? "Bu olaylar Yahve'nin Tanrı olduğunu ve O'ndan başkası olmadığını bilesiniz diye size gösterildi. O sizi yola getirmek için gökten size sesini duyurdu. Yeryüzünde size büyük ateşini gösterdi. Ateşin içinden size sözlerini duyurdu. Atalarınızı sevdiği ve onların soyunu seçtiği için sizi büyük gücüyle Mısır'dan kendisi çıkardı. Amacı sizden daha büyük, daha güçlü ulusları önünüzden kovmak, onların ülkelerine girmenizi sağlamak, bugün olduğu gibi mülk edinmeniz için ülkelerini size vermekti.

 

İtiraflar

Ondalıklarımızı ihmal ettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa okuma: İşaya 33:2

Ya RAB, lütfet bize,

Çünkü sana umut bağladık,

Gün be gün gücümüz ol!

Sıkıntıya düştüğümüzde bizi kurtar.

 

Kısa okuma: Süleymanın Meselleri 3:13-18

Bilgeliğe erişene,

Aklı bulana ne mutlu!

Gümüş kazanmaktansa onu kazanmak daha iyidir.

Onun yararı altından daha çoktur.

Daha değerlidir mücevherden,

Dileyeceğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz.

Sağ elinde uzun ömür,

Sol elinde servet ve onur vardır.

Yolları sevinç yollarıdır,

Evet, bütün yolları esenliğe çıkarır.

Bilgelik yaşam ağacıdır ona sarılanlara,

Ne mutlu ona sımsıkı tutunanlara!


I. / 8. Gün

 

Dua: Yüce Rab, bugün dua ediyoruz ki, hayatımız ve yaşayışımız Senin lütfuna şükran dolu bir cevap olsun. Düşüncemiz, işlerimiz ve sözlerimiz Seni her yönden hoşnut etsin ya Rab. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 89:1-2, 5-8

RAB'bin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim,

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.

Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim,

Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın.

Ya RAB, gökler över harikalarını,

Kutsallar topluluğunda övülür sadakatin.

Çünkü göklerde RAB'be kim eş koşulur?

Kim benzer RAB'be ilahi varlıklar arasında?

Kutsallar topluluğunda Tanrı büyük korku uyandırır,

Çevresindekilerin hepsinden ulu ve müthiştir.

Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,

Senin gibi güçlü RAB var mı?

Sadakatin çevreni sarar.

 

İtiraflar

Tanrı ile barışık bir yaşamı örnek gösteremediğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa okuma: Romalılar 12:4-6

Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz.

 

Kısa okuma: Efesliler 1:13-14

Gerçeğin ilanını, kurtuluşunuzun müjdesini duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

 

Bizim işimiz duayla emretmek değil, Tanrı’nın bilgelik ve isteğine teslim olmaktır. – Anonim


I. / 9. Gün

 

Dua: Merhamet ve sevgi dolu Tanrımız, bugün duada ayık ve uyanık durabilmeyi diliyoruz Senden. Her durumda Sende sevinenlerden, Sende şükredenlerden olabilelim diye Sana yalvarıyoruz. Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Yunus 2:2

Ya RAB, sıkıntı içinde sana yakardım,

Yanıt verdin bana. Yardım istedim ölüler diyarının bağrından, Kulak verdin sesime.

 

Habakuk 3:18-19

Ben yine RAB'le sevineceğim,

Kurtuluşumun Tanrısı'yla sevinçten coşacağım.

Rab Yahve gücümdür benim.

Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir.

Aşırtır beni yükseklerden.

 

İtiraflar

Hamt etmek yerine şikayetçi olduğumuz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa okuma: II.Korintliler 13:11

Son olarak hoşça kalın, kardeşlerim. Yetkin olun, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır.

 

Kısa okuma: Yakup 1:21

Bunun için her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak, içinize ekilmiş ve canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçakgönüllülükle kabul edin.


I. / 10. Gün

 

Dua: Ya Rab bugün dünyanın her yerindeki kiliselerini tüm önderleri ve cemaatiyle birlikte bilgide ve bilgelikte bereketle diye Sana yalvarıyoruz. Mesih’te sergilediğin yüce lütuf Kilisen aracılığı ile dünyaya ilan edilsin diye bizlere bereket ol. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Zekeriya 9:9-10

Ey Siyon kızı, sevinçle coş!

Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı!

İşte kralın!

O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür.

Eşeğin sırtına,

Eşeğin yavrusunun sırtına binmiş sana geliyor!

Savaş arabalarını Efrayim'den,

Atları Yeruşalim'den uzaklaştıracağım.

Savaş yayları kırılacak.

Kralınız uluslara barışı duyuracak,

Onun egemenliği bir denizden bir denize,

Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak.

 

İtiraflar

Vaazı dinlemekten çok vaaz edeni eleştirdiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Romalılar 8:26-27

Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için aracılık eder. İnsanların yüreklerini araştıran Tanrı, Ruhu’un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh Tanrı’nın isteğine göre kutsallar için aracılık eder.

 

Kısa Okuma: Matta 11:25-27

İsa bundan sonra şöyle dedi: «Baba, göğün ve yerin Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet Baba, bunun böyle olması senin isteğindi. «Babam her şeyi bana emanet etti. Oğul'u, Baba'dan başka kimse tanımaz. Oğul'dan ve Oğul'un Baba'yı tanıtmayı dilediği kişilerden başkası da Baba'yı tanımaz.


I. / 11. Gün

 

Dua: Yüce Rab, Senin sonsuz sağlayışına övgü dolu bir cevap olsun sözlerimiz, tanıklığımız. Ya Rab Hristiyan ismini layıkıyla taşıyabilenlerden olabilelim diye Sana yalvarıyoruz. Mesih’in yüce adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Matta 20:28

Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.»

 

Matta 26:26-28

Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükran duasını yapıp ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. «Alın, yiyin» dedi, «bu benim bedenimdir.» Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek, «Hepiniz bundan için» dedi. «Çünkü bu benim kanımdır, günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.

 

İtiraflar

Tanrı’nın sevgisine ihanet ettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: II.Korintliler 4:4

Tanrı'nın görüntüsü olan Mesih'in yüceliğini bildiren müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir.

 

Kısa Okuma: I.Korintliler 15:20-26

Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Âdem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek: ilk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar. Bundan sonra Mesih, her yönetimi, her hükümranlığı ve gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını O'nun ayakları altına serinceye dek O'nun egemenlik sürmesi gerekir. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür.


I. / 12. Gün

 

Dua: Ya Rab, yüce lütfunun derinliği için Sana hamt ediyoruz, bilgelik dolu Ruh’unla Seni daha iyi tanımamız için bizleri aydınlat diye yalvarıyoruz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Luka 1:68-75

İsrail'in Tanrısı olan Rab'be övgüler olsun!

Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı.

Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,

kulu Davut'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden

kurtuluşumuzu sağladı.

Böylece atalarımıza merhamet ederek

kutsal antlaşmasını anmış oldu.

Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına ve ömrümüz boyunca

kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,

korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair

atamız İbrahim'e ant içerek söz vermişti.

 

İtiraflar

Tanrısal olan şeylere önem vermediğimiz her söz ve eylemi itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Titus 3:1-2

İmanlılara, yöneticilerle yönetimlere bağlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini hatırlat. 2Kimseyi kötülemesinler. Kavgacı değil, uysal olsunlar. Tüm insanlara her zaman yumuşak davransınlar.

 

Kısa Okuma: II.Korintliler 5:6-8

Bu nedenle her zaman cesaretimiz vardır. şunu biliyoruz ki, bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayız. Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız. Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta, Rab'bin yanında olmayı yeğleriz.

 

Cevaplamadığı bütün dualarım için Tanrıya şükrederek yaşadım. – Jean Ingelow


I. / 13. Gün

 

Dua: Ya Rab, bugün yüreklerimizi ihtiyacı olan ışıkla daha fazla aydınlatmanı diliyoruz Senden. Bu dua zamanında Mesih adıyla Kutsal varlığından hayatımızın tüm karanlık olan yönlerini aydınlatmanı diliyoruz. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Yuhanna 16:22-24

Bunun gibi, siz de şimdi kederleniyorsunuz, ama sizi yine göreceğim ve yüreğiniz sevinecek. Sevincinizi kimse sizden alamaz. O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, benim adımla Baba'dan ne dilerseniz, onu size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun.

 

Yuhanna 16:27

Çünkü beni sevdiğiniz ve Baba'dan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için Baba'nın kendisi sizi seviyor.

 

İtiraflar

Tanrı’nın yeryüzündeki işine ve kilisesine verdiği göreve karşı yeterince büyük düşünmediğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Mezmur 5:11

Sevinsin sana sığınan herkes,

Sevinç çığlıkları atsın sürekli,

Kanat ger üzerlerine;

Sevinçle coşsun adını sevenler sende.

 

Kısa Okuma: Mezmur 25:12

Kim RAB'den korkarsa,

RAB ona seçeceği yolu gösterir.

 

Mezmur 128:1

Ne mutlu RAB'den korkana,

O'nun yolunda yürüyene!


I. / 14. Gün

 

Dua: Rabbim lütfet, Senin Kutsal Sözlerinde adanmışlıkla kalabilelim, Mesih’e aşılanmış olarak meyve dolu bir hayatla pak bir yaşam sürebilelim. İsmine izzet ve yücelik olsun. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Romalılar 5:6-8

Evet, biz daha çaresizken Mesih, belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür, ama iyi insan için belki biri ölmeyi de göze alır. Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.

 

Romalılar 5:9-11

Böylece şimdi O'nun kanıyla aklandığımıza göre, O'nun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Çünkü eğer biz Tanrı'nın düşmanlarıyken Oğlunun ölümü sayesinde O'nunla barıştıksa, barışmış olarak Oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir.

 

İtiraflar

İsa Mesih’in İyi Çobanlığından kendimizi uzakta bıraktığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Mezmur 140:12

Biliyorum, RAB mazlumun davasını savunur,

Yoksulları haklı çıkarır.

 

Kısa Okuma: Romalılar 10:9-11

İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur. Kutsal Yazı, «O'na iman eden hiç kimse utandırılmayacak» der.


I. / 15. Gün

 

Dua: Ya Rab bugün Sendeki umudumuzun yeniden farkına varmak, sahip olduğumuz yüce mirasın zenginliğini kavrayabilmeyi diliyoruz Senden. Aydınlat Rabbim, nurunu üzerimze çöz ey tatlı Kurtarıcımız. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Tekvin 32:10

Bana gösterdiğin bunca iyiliğe, güvene layık değilim. Şeria Irmağı'nı geçtiğimde değneğimden başka bir şeyim yoktu. Şimdi iki orduyla döndüm.

 

Tekvin 35:3

Sıkıntı çektiğim günlerde yakarışımı duyan, gittiğim her yerde benimle birlikte olan Tanrı'ya orada bir sunak yapacağım.

 

Tekvin 49:24-25

Ama onun yayı sağlam,

Kolları esnek çıktı.

Yakup'un güçlü Tanrısı,

İsrail'in Kayası, Çobanı olan Tanrı sayesinde.

Sana yardım eden babanın Tanrısı'dır,

Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'dır seni kutsayan.

Yukarıdaki göklerin

Ve aşağıdaki denizlerin bereketiyle,

Memelerin, rahimlerin bereketiyle O'dur seni kutsayan.

 

İtiraflar

Tanrı’dan bağımsız ve kendine güvenen davranışlarımızı Rab’be itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Mezmur 133:1

Ne iyi, ne güzeldir,

Birlik içinde kardeşçe yaşamak!

 

Yeremya 29:11 Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum" diyor RAB. "Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.

 

Yuhanna 14:27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.


I. / 16. Gün

 

Dua: Yüce olan Babamız, kilisenin çocukları çarmıh ve kutsallık yolunda yürüyerek büyüsünler diye dua ediyoruz. Ruh’unla bizleri bereketle ki, yaşamlarımız Mesih’in Rab olduğunu ilan etsin. Amin. 

 

Tapınma Övgüsü: I.Samuel 2:1

Yüreğim RAB'de bulduğum sevinçle coşuyor;

Gücümü yükselten RAB'dir.

Düşmanlarımın karşısında övünüyor,

Kurtarışınla seviniyorum!

 

II.Samuel 22:17-18

RAB yukarıdan elini uzatıp tuttu,

Çıkardı beni derin sulardan.

Beni güçlü düşmanımdan,

Benden nefret edenlerden kurtardı,

Çünkü onlar benden daha güçlüydü.

 

İtiraflar

Tanrı ile yürümekteki başarısızlığımızı itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: III.Yuhanna 2

Sevgili kardeşim, senin canın refah içinde olduğu gibi, her bakımdan refah ve sağlık içinde olman için dua ediyorum.

 

Kısa Okuma: İbraniler 9:26-28

Öyle olsaydı, dünyanın kuruluşundan beri Mesih'in tekrar tekrar acı çekmesi gerekirdi. Oysa Mesih, kendisini bir kere kurban edip günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır. Bir kez ölmek ve ondan sonra yargılanmak nasıl insanların kaderiyse, böylece Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir.

 

Siz diz çöktüğünüzde Tanrı kalkmanız için yardım edecektir. – Anonim


I. / 17. Gün

 

Dua: Sendeki hayatın kutsallığını anlamayı diliyoruz ey tatlı Kurtarıcımız İsa. Hayatımıza verdiğin sayısız armağan ve kutsama için her durumda şükran dolu olabilmeyi öğret bizlere ve halkına. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 34:6-7

Bu mazlum yakardı, RAB duydu,

Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.

RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar, Kurtarır onları.

 

Mezmur 40:1-3

RAB'bi sabırla bekledim;

Bana yönelip yakarışımı duydu.

Ölüm çukurundan,

Balçıktan çıkardı beni,

Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu,

Kaymayayım diye.

Ağzıma yeni bir ezgi,

Tanrımız'a bir övgü ilahisi koydu.

Çokları görüp korkacak

Ve RAB'be güvenecekler.

 

İtiraflar

Tanrı’nın her zaman bizimle birlikte olduğu gerçeğini unuttuğumuz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Yuhanna 17:20-22

Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar.

 

Kısa Okuma: İşaya 11:1-5

Yişay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak,

Kökünden bir fidan meyve verecek.

RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,

Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu

Onun üzerinde olacak.

RAB korkusu hoşuna gidecek.

Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak,

Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.

Yoksulları adaletle yargılayacak,

Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek.

Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak,

Kötüleri soluğuyla öldürecek.

Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.


I. / 18. Gün

 

Dua: Rab İsa Senin sevginde olan birlikteliğimiz Baba'nın Seni gönderdiğine tanılık etsin diye Sana yalvarıyoruz. Senin sevginde olan birlikteliğimiz Senin öğrencilerin olduğumuza tanıklık etsin diye dua ediyoruz. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 103:1-5

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

Canını çukurdan fidyeyle kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

 

İtiraflar

Tanrı’nın sabır ve merhametine doğru karşılığı

vermediğimizi itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Elçilerin İşlerin İşleri 26:18

Seni, ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, Şeytan'ın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki, bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar.

 

Kısa Okuma: Yakup 1:12

Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman, Rab'bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.

I. / 19. Gün

 

Dua: Ya Rab, her durumda Seni hoşnut eden şeye yönlendir bizleri. Hayatımızı Seni hoşnut edebilmek gayreti ile doldur diye yalvarıyoruz. Sonsuzluklar boyunca Sana yücelik olsun. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: İşaya 50:7-9

Rab Yahve bana yardım ettiği için

Utanç duymam.

Kararımdan dönmem,

Utandırılmayacağımı bilirim.

Beni haklı çıkaran yakınımda.

Benden davacı olan kim, yüzleşelim,

Kimdir hasmım, karşıma çıksın.

Bana yardım eden Rab Yahve'dir,

Kim suçlu çıkaracak beni?

Onların hepsi giysi gibi eskiyecek,

Tümünü güve yiyip bitirecek.

 

Romalılar 8:15-16

Çünkü sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, «Abba, Baba!» diye sesleniriz. Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder.

 

İtiraflar

Şeytanın parıldayan yalanları karşısında gerçeği kabul etmek istemediğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Romalılar 13:1-2

Herkes, altında bulunduğu yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Tanrı'nın düzenlediğine karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır.

 

Kısa Okuma: Mezmur 119:67, 71, 75

Acı çekmeden önce yoldan sapardım,

Ama şimdi sözüne uyuyorum.

İyi oldu acı çekmem;

Çünkü kurallarını öğreniyorum.

Biliyorum, ya RAB, hükümlerin adildir;

Bana acı çektirirken bile sadıksın.


I. / 20. Gün

 

Dua: Rab İsa her durumda Seninle olan ilişkimizi geliştirmeyi öğrenmek istiyoruz. Ya Rab Seninle ve Tanrı halkıyla olan ilişkimizi aydınlat diye dua ediyoruz. Şimdi ve daima Sana yücelik olsun. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: İşaya 49:13

Ey gökler, sevinçle haykırın,

Neşeyle coş, ey yeryüzü!

Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın,

Çünkü RAB halkını avutacak,

Ezilene merhamet gösterecek.

 

İşaya 61:10

RAB'de büyük sevinç bulacağım,

Tanrım'la yüreğim coşacak.

Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi,

Takılarını kuşanmış gelin gibi,

Bana kurtuluş giysisini giydirdi,

Beni doğruluk kaftanıyla örttü.

 

İtiraflar

Rabbin görkemli varlığını unuttuğumuz, O’nun önünde dikkatsiz olduğumuz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Efesliler 6:18

Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.

 

Kısa Okuma: Markos 10:43-44

Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, diğerlerinin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun.

 

Matta 23:12

Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.

 

Tanrı yüreği Ona yönelmiş kişiyi bereketlemek için istekle bekliyor. – Anonim

 

I. / 21. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, her iyi işte meyve verebilmeyi diliyoruz Senden. Öyle ki, Mesih’in sonsuz krallığına sözlerimizle ve eylemlerimizle hizmet edebilelim. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Malaki 4:2

Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa

getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış

buzağılar gibi sıçrayacaksınız.

 

Luka 4:18-19

«Rab'bin Ruhu benim üzerimdedir.

Çünkü O beni, müjdeyi yoksullara iletmek için meshetti.

Tutsaklara serbest bırakılacaklarını,

körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için,

ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak

ve Rab'bin lütuf yılını ilan etmek için

beni gönderdi.»

 

İtiraflar

Rabbin bereketleri karşısında itaatsizlik ettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: İbraniler 13:3

Hapiste olanları, onlarla birlikte hapsedilmiş gibi hatırlayın. Sizin de bir bedeniniz olduğunu düşünerek kötü muamele görenleri hatırlayın.

 

Kısa Okuma: Romalılar 3:21-24

Şimdiyse Yasa'dan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık etti. Tanrı, insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar, İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.

 

I. / 22. Gün

 

Dua: Bugün kırgınlıklar yok olsun, dargınlıklar ve öfke aramızdan kalksın, yüce Rab, Seninle olan ilişkimizi aydınlat diye dua ediyoruz. Mesih’in yüce adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Yuhanna 1:16-17

Nitekim hepimiz O'nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi.

 

Yuhanna 1:29

Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: «İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!

 

İtiraflar

Tanrı’nın çocuğu gibi değil fakat bir öksüz gibi davrandığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: İşaya 58:6-10

Benim istediğim oruç,

Haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları

Özgür kılmak, tutsakları salıvermek,

Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi?

Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi?

Barınaksız yoksulları evinize alır,

Çıplak gördüğünüzü giydirir,

Yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz,

Işığınız tan gibi ağaracak,

Çabucak şifa bulacaksınız.

Doğruluğunuz önünüzden gidecek,

RAB'bin yüceliği artçınız olacak.

O zaman yardım çağrılarınıza RAB yanıt verecek,

Feryat ettiğinizde, 'İşte buradayım' diyecek.

"Eğer boyunduruğa, kaba işaretler yapmaya,

Kötücül konuşmalara son verirseniz,

Açlar uğruna kendinizi feda eder,

Yoksulların gereksinimini karşılarsanız,

Işığınız karanlıkta parlayacak,

Karanlığınız öğlen gibi ışıyacak.

 

Kısa Okuma: İbraniler 10:10-14

Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık. Her kâhin, günden güne tapınakta durup görevini yapar ve günahları asla ortadan kaldıramayan aynı kurbanları tekrar tekrar sunar. Ama Mesih, günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. O zamandan beri düşmanlarının, kendi ayaklarının altına serilmesini bekliyor. Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir.

 

I. / 23. Gün

 

Dua: Rab İsa, birbirimizin yüklerini taşıyabilmeyi öğret bizlere. Yalnızca kendisini düşünenlerden değil, başkalarıyla ilgilenenlerden yap bizleri. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: İşaya 53:7-12

O baskı görüp eziyet çektiyse de

Ağzını açmadı.

Kesime götürülen kuzu gibi,

Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi

Açmadı ağzını.

Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü.

Halkımın başkaldırısı ve hak ettiği ceza yüzünden

Diriler diyarından atıldığını

Onun kuşağından düşünen oldu mu?

Şiddete başvurmadığı,

Ağzından yalan çıkmadığı halde,

Ona kötülerin yanında bir mezar verildi,

Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.

Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü,

Acı çekmesini istedi.

Canını suç sunusu olarak sunarsa

Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak.

RAB'bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek.

Canını feda ettiği için

Gördükleriyle hoşnut olacak.

RAB'bin doğru kulu kendisini kabul eden

birçoklarını aklayacak.

Çünkü onların suçlarını o üstlendi.

"Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim,

Ganimeti güçlülerle paylaşacak.

Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı.

Pek çoklarının günahını o üzerine aldı,

Başkaldıranlar için de yalvardı."

 

İtiraflar

Hayatımızda Tanrı’nın kutsallığını yansıtmayan alanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Tesniye 6:6-7

Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun.

Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.

 

Kısa Okuma: Elçilerin İşleri 13:38-39

Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musa'nın Yasasıyla aklanamadığınız her suçtan O'nun aracılığıyla aklanır.

 

I. / 24. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, çocukların olarak Seninle olan yakınlığımızı geliştirmek için bizlere yardım et. Kutsal Ruh’unun desteği ile ışıktaki paydaşlıkla devam edelim. Rab İsa Mesih’in adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Yeremya 20:13

Ezgiler okuyun RAB'be! Övün RAB'bi!

Çünkü yoksulun canını kötülerin elinden O kurtardı.

 

Nahum 1:7

RAB iyidir,

Sığınaktır sıkıntı anında.

Korur kendisine sığınanları.

 

İtiraflar

Tanrısal öğretiye ilgisiz kaldığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Romalılar 12:10

Birbirinizi kardeşlik sevgisiyle, şefkatle sevin. Birbirinize saygı göstermekte yarışın.

 

Kısa Okuma: I.Timoteos 6:17-19

Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe ümit bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı'ya ümit bağlasınlar. Onlara, iyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin olmalarını, cömert ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur. Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar.

 

Canları duada dinlenenler her acıyı esenlikte taşıyabilirler. –Richard M.Milnes

 

I. / 25. Gün

 

Dua: Her şeye kadir olan Tanrımız, Seninle olan derin sevgi ilişkimiz insanlık ailesiyle olan ilişkimizi yönlendirsin diye Sana yalvarıyoruz. Merhametinle bizleri Mesih adıyla bereketle. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Tekvin 2:1-2

Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı.

Tanrı yapmakta olduğu işi yedinci gün bitirdi. O gün işi

bırakıp dinlendi.

 

Tekvin 2:7

RAB Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu.

 

İtiraflar

Tanrı’nın yeryüzündeki işiyle ilgili bize verdiği görüşe günahımızın engel olduğu zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: II.Korintliler 5:11

Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olduğumuzu Tanrı biliyor. Umarım siz de ne olduğumuzu vicdanınızda biliyorsunuz.

 

Kısa Okuma: Mezmur 11:7

Çünkü RAB doğrudur, doğruları sever;

Dürüst insanlar O'nun yüzünü görecek.

 

I. / 26. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, İsa Mesih aracılığı ile bizlere yeryüzünde daha fazla yakınsın. Bugün her sabahında yenilediğin lütfun ile Seni daha fazla tanımamıza yardım et diye dua ediyoruz. Mesih’in yüce adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: II.Korinliler 4:16-18

Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da, iç varlığımız günden güne yenileniyor. Hafif ve geçici sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenler ise sonsuza dek kalıcıdır.

 

 

İtiraflar

Tanrı’ya ve insanlara karşı sevgide eksik kaldığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Timoteos 2:1-4

Her şeyden önce şunu öğütlerim: Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallar ve tüm üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler sunulsun, dualar, niyazlar ve şükürler edilsin. Böyle yapmak iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. O, tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister.

 

Kısa Okuma: Vaiz 3:1

Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır.

 

Vaiz 3:11 O her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Tanrı'nın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz.

 

I. / 27. Gün

 

Dua: Kutsal Baba, tapınışımız ve hayatımız Senin karşılıksız olan sağlayışına, Senin büyük lütfuna bir cevap olsun diye yalvarıyoruz. Bu günümüzü Mesih adıyla kutsa. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Efesliler 2:8-9

İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.

 

Filipililer 1:6

Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu, Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır.

 

İtiraflar

Tanrı’nın üzerimize atadığı kilisedeki veya dışarıdaki görevlililere karşı saygıyı ihmal ettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Mezmur 67:1-2

Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin,

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın.

Öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

 

Kısa Okuma: İşaya 11:6-9

O'nun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak,

Parsla oğlak birlikte yatacak,

Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak,

Onları küçük bir çocuk güdecek.

İnekle ayı birlikte otlayacak,

Yavruları bir arada yatacak.

Aslan sığır gibi saman yiyecek.

Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak,

Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.

Kutsal dağımın hiçbir yerinde

Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek.

Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,

Dünya da RAB'bin bilgisiyle öyle dolacak.

 

I. / 28. Gün

 

Dua: Yüce olan Tanrımız, bugün kilisene İsa Mesih'in Tanrısal niteliklerine karşı açık bir göz ve anlayış ver diye dua ediyoruz. Sana şimdi ve daima yücelik olsun. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Filipililer 4:4

Rab'de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin!

 

I.Timoteos 1:1-2

Kurtarıcımız Tanrı'nın ve ümidimiz Mesih İsa'nın buyruğuyla Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus'tan, imanda öz oğlum Timoteyus'a selam! Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun.

 

İtiraflar

Göksel değerlerden çok yeryüzündeki zenginliğin güzelliğine kapıldığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Daniel 9:4-5, 9-10

RAB Tanrım'a dua edip günahlarımızı açıkça kabul ettim. Şöyle dedim: "Ya Rab, kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığı antlaşmaya bağlı kalan, sürekli sevgi gösteren yüce ve görkemli Tanrı! Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik,

kötülük yaptık, başkaldırdık. Sana karşı geldiğimiz halde, sen acıyan, bağışlayan Tanrımız Rab'sin. Tanrımız RAB'bin sözüne kulak vermedik, kulları peygamberler aracılığıyla bize verdiği yasalara uymadık.

 

Kısa Okuma: Yeremya 17:5, 7

RAB diyor ki:

"İnsana güvenen,

İnsanın gücüne dayanan,

Yüreği RAB'den uzaklaşan kişi lanetlidir.

"Ne mutlu RAB'be güvenen insana,

Güveni yalnız RAB olana!

 

Tanrı’nın cevabı bizim dualarımızdan daha bilgedir.

– Anonim

 

I. / 29. Gün

 

Dua: Ey Tanrısal Sır, ey kutsal Üçlük, hayatımızın günleri boyunca tapınmayı her zaman körükleyen bir ateşle doldur yüreğimizi. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: İşaya 59:1-2, 16-19

Bakın, RAB'bin eli kurtaramayacak kadar kısa,

Kulağı duyamayacak kadar sağır değildir.

Ama suçlarınız sizi Tanrınız'dan ayırdı.

Günahlarınızdan ötürü O'nun yüzünü göremez,

Sesinizi işittiremez oldunuz.

Kimsenin olmadığını gördü,

Aracılık edecek birinin olmadığına şaştı.

Kendi gücüyle kurtuluş sağladı,

Doğruluğu O'na destek oldu.

Doğruluğu göğüslük gibi kuşandı,

Kurtuluş miğferini başına taktı,

Öç giysisini giydi,

Gayreti kaftan gibi sarındı.

Herkese yaptıklarının karşılığını verecek.

Düşmanlarına öfkeyle,

Hasımlarına ve kıyı halklarına cezayla karşılık verecek.

Böylece batıdan doğuya kadar insanlar

RAB'bin adından ve yüceliğinden korkacak.

Çünkü düşman azgın bir ırmak gibi geldiğinde,

RAB'bin Ruhu onu kaçırtacak.

 

İtiraflar

Tanrısal bilgeliğe güvenmeyip kendi çabamızla ilerlemeye çalıştığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Korintliler 1:9.10

Sizi, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağırmış olan Tanrı güvenilirdir. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarıyorum: hepiniz uyum içinde olun, aranızda bölünmeler olmadan aynı düşüncede ve aynı yargıda birleşin.

 

Kısa Okuma: Matta 6:19-21

Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacak.

 

I. / 30. Gün

 

Dua: Yeri ve göğü yaratan Tanrım, İsa Mesih'i yaşantımızda vazgeçilmez bir tutku yap diye dua ediyoruz. Lütuf et ki, Kutsal Ruh’u kederlendiren her söz ve davranışımızı görüp tövbe edebilelim. Sen şimdi ve daima edemensin ve hükmedersin. Amin.

 

Tapınma Övgüsü:Tekvin 1:14-19

... RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'I oraya koydu. Ve ona, "Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin" diye buyurdu, "Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün." Sonra, "Adem'in yalnız kalması iyi değil" dedi, "Ona uygun bir yardımcı yaratacağım." RAB Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların, hepsini topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem'e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse, o canlı o adla anıldı.

 

İşaya 45:12

Dünyayı ben yaptım,

Üzerindeki insanı ben yarattım.

Benim ellerim gerdi gökleri,

Bütün gök cisimleri benim buyruğumda.

 

İtiraflar

Tanrı’nın bize sağladığı güvenlik, sığınma ve tüm sağlayışını önemsemediğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Korintliler 10:24

Herkes kendi yararını değil, başkalarının yararını gözetsin.

 

Kısa Okuma: II.Petrus 3:10-12

Ne var ki, Rab'bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek. Her şey bu şekilde yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı ve Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyecektir.

 

I. / 31. Gün

 

Dua: Herşeye gücü Babamız, Kutsal Ruh'un işlerine ve işleyişine karşı uyanık bir yürek ver bizlere. Bugün insanlık ailesi ile olan ilişkimiz Kutsal Ruh'un ışığında yürüsün diye Sana yalvarıyoruz. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Tekvin 1:1-10

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.

Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı, "Işık olsun" diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa "Gündüz", karanlığa "Gece" adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Tanrı, "Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın" diye buyurdu. 7 Ve öyle oldu. Tanrı gökkubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Tanrı kubbeye "Gök" adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu. Tanrı, "Göğün altındaki sular bir yere toplansın ve kuru toprak görünsün" diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana "Kara", toplanan sulara "Deniz" adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü.

 

İtiraflar

Tanrı’nın sadakat, dikkat ve sevgi dolu varlığının bizimle olduğu gerçeğini unuttuğumuz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Galatyalılar 6:2

Birbirinizin yüklerini taşıyın, böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz.

 

Kısa Okuma: II.Samuel 22:29-30

Ya RAB, ışığım sensin!

Karanlığımı aydınlatırsın.

Desteğinle akıncılara saldırır,

Seninle surları aşarım, Tanrım.

 

Vahiy 1: 4-6 ...

Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, O'nun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.

Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrı'nın hizmetinde kâhinler

yapmış olan Mesih'in olsun! Amin.

 

Dua günün anahtarı, gecenin kilididir.

– Thomas Fuller