+ bu dua formatı

- kişilerin kendilerini belirli bir konuda Rab’bin isteğini anlamaya adamaları için,

- Tanrı’ya olan adanmışlıklarını yenilemek isteyenler için

- ciddi kararlar almadan önce sakinlik ve esenlik için,

- ruhsal olarak kurak geçen zamanlardan sonra Tanrı ile ilişkilerini yenilemek isteyenler için,

düzenlenmiştir.

 

GÜNLÜK DUA olarak düzenlendiğinden günün hangi vaktinde kullanılacağı kişinin kendisine bağlıdır. yani kişi bir haftanın bütün günlerinde aynı vakitte (sabah, gündüz, akşam, yatsı vakitlerinden birinde) bu duaları kullanabilir. böyle bir durumda günün diğer vakitlerinde ise bu web sitesindeki vakit dualarını takip eder +

 


PAZAR

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;

başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza kadar. Amin.

 

Matta 11:28 Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.

 

* ( Günün Mezmuru )

150: 1 RAB'be övgüler sunun!

Kutsal yerde Tanrı'ya övgüler sunun!

Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun O'na!

2 Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!

Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

3 Boru çalarak O'na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!

4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun!

Saz ve neyle O'na övgüler sunun!

5 Zillerle O'na övgüler sunun!

Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!

6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 115:1 Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

Dua: Ya RAB, Sana sevgin için şükrederiz,

Ey Yüceler Yücesi, kutsal adını ve sadakatini ilahilerle överiz (Mezmur 92:1-3).

 

Vahiy 15:3-4 Gücü her şeye yeten Rab Tanrı,

senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir.

Ey ulusların kralı,

senin yolların doğru ve adildir.

Rab, senden korkmayıp

adını yüceltmeyecek olan kim var?

Çünkü kutsal olan yalnız sensin.

Bütün uluslar gelip

senin önünde tapınacaklar.

Çünkü senin adil işlerin açıkça görüldü.»

 

Dua: Ya RAB, Sana şükretmek iyidir, adını ilahilerle övmek iyidir ve doğrudur. Gecede ve gündüzde kutsal adın yüceltiriz, Ey Yüceler Yücesi, sadakatini ilahilerle överiz (Mezmur 92:1-3).

 

Mezmur 96: 1 Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be!

Ey bütün dünya, RAB'be ezgiler söyleyin!

2 Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,

Her gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

4 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

5 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

6 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır.

 

Ya Rab, kutsal huzuruna getirdiğimiz tövbe ve itiraflarımızı kabul et, kutsal huzuruna alçalış ve pişmanlıkla gelen kullarını bereketle ve yenile, ya Rab merhamet eyle:

I.Samuel 15:22 RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir.

 

Dua: Ya RAB, Sen alçakgönüllü olana bakarsın, ruhu ezik olan kullarına merhamet duyarsın, Senin adından korkarız, Senin sözünden titreriz ya Rab, bizi bereketle, bize merhamet eyle (İşaya 66:2).

 

Mezmur 51:17 Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,

Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.

 

Dua: Ya RAB, Sen yücesin ama alçakgönüllü kullarına merhamet duyarsın, ruhu ezik olan kulların Senden şefkat bulur, bizi bereketle, bize merhamet eyle (İşaya 66:2).

 

İşaya 1:18 Gelin, şimdi davamızı görelim.

Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa

Kar gibi akpak olacaksınız.

Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da

Yapağı gibi bembeyaz olacak.

 

( Kişisel itiraflar ve sessiz yakarışlar Rab’be sunulur )

... ya Rab, merhamet eyle

 

Yüce Rab, bizleri yenile:

Mezmur 101:2 Dürüst davranmaya özen göstereceğim,

Ne zaman geleceksin bana?

Temiz bir yaşam süreceğim evimde,

3 Önümde alçaklığa izin vermeyeceğim.

Tiksinirim döneklerin işinden,

Etkilemez beni.

 

Dua: Ya RAB, küçük işlerde güvenilir olan kullarına daha büyük yetkiler bağışlarsın. Güvendiğin sadık kullarını hazıladığın şenliğe davet edersin, Sana yücelik olsun, Sana övgüler olsun, kutsal adın düşüncemizde, sözlerimizde ve işlerimizde şimdi ve her zaman yücelsin (Matta 25:21).

 

Efesliler 4: 22‑23Buna göre, önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atın. Düşüncede ve ruhta yenilenin. 24Gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'nın benzerliğine göre yaratılmış yeni yaradılışı giyinin.

 

Dua: Ya RAB, güvendiğin, sadık kulların için hazırladığın büyük şenliğe Senin kutsallığın sayesinde gireceğiz, Sana şükrederiz, adını yüceltiriz (Matta 25:21).

 

Levililer 20.7 Kendinizi kutsayın, kutsal olun. Tanrınız RAB benim. 8 Kurallarıma uyacak, onları yerine getireceksiniz. Sizi kutsal kılan RAB benim.

 

Yüce Rab, yakarışlarımız daima Sanadır:

Koloseliler 3:1 Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor. 2 Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. 3 Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. 4 Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O'nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

 

Dua: Ya RAB, hayatımız Sana diri bir kurban olsun, hayatımız ve tanıklığımız Seni hoşnut eden bir kurban sunusu olsun diye Sana yalvarırız (Romalılar 12:1-2).

 

II.Korintliler 10:5 Safsataları ve Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyoruz, her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz.

 

Dua: Ya RAB, ruhsal tapınışımız ve bu geçici olan dünyadaki hayatımız Seni hoşnut eden hoş kokulu bir sunu olsun diye Sana yalvarırız (Romalılar 12:1-2).

 

Matta 10: 38Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen, bana layık değildir. 39Canını kurtaran, onu yitirecek. Benim uğruma canını yitiren ise onu kurtaracaktır.

 

Dua: Ya RAB, bizleri bu dünyanın gidişine uymaktan koru, Senin iyi olan isteğinin peşinden gitmemiz için düşüncelerimizi yenile diye  Sana yalvarırız (Romalılar 12:1-2).

 

Mezmur 37: 3 Sen RAB'be güven, iyilik yap,

Ülkede otur, sadakatle çalış.

4 RAB'den zevk al,

O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.

5 Her şeyi RAB'be bırak,

O'na güven, O gerekeni yapar.

6 O senin doğruluğunu ışık gibi,

Hakkını öğle güneşi gibi

Aydınlığa çıkarır.

 

Ya Rab, Kutsal Yazılar ve Kutsal Ruh’un ile yüreklerimizi Göksel görkemine çevir, Sana ruhta ve gerçekte tapınmamız için bizleri bereketle...

Mezmur 34:11 Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni:

Size RAB korkusunu öğreteyim.

12 Kim yaşamı seviyorsa,

İyi günler görmek istiyorsa,

13 Dilini kötülükten,

Dudaklarını yalandan sakınsın.

14 Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın;

Barış için çalışın, barışın ardından koşun.

15 RAB'bin gözleri doğru insanların üzerindedir,

Kulakları onların yakarışına açıktır.

 

Mezmur 25:4 Ya RAB, yollarını bana öğret,

Yönlerini bildir.

5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;

Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.

Bütün gün umudum sende.

6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

 

Tesniye 10.12 Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrınız RAB sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Tanrınız RAB'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk edin;

 

Yüce Rab, dileklerimiz daima Sanadır:

II.Selanikliler 2: 16‑17Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi ve bizi sevmiş olup lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut vermiş olan Babamız Tanrı sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözde pekiştirsin.

 

Dua: Ya RAB İsa, Senin yasanı yerine getirmek için bizleri bereketle (Galatyalılar 6:2).

 

Yakup 5:16 Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.

 

Dua: Ya RAB İsa, birbirimizin yüklerini taşımak için bizlerde alçakgönüllü yürekler var et (Galatyalılar 6:2).

 

Yüce Rab, Seni ilan ederiz:

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrı Sensin.

Romalılar 8: 38‑39Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka herhangi bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

 

Dua: Ya RAB İsa, diriliş ve yaşam Sensin, Seni izleriz. (Yuhanna 11:25-26).

 

Efesliler 2: 8İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. 9Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. 10Çünkü biz, Tanrı'nın önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratılmış olarak Tanrı'nın eseriyiz.

 

Dua: Ya RAB İsa, diriliş ve yaşam Sensin, sadık kullarına dirilişi vaat ettin, Seni izleriz. (Yuhanna 11:25-26).

 

Yuhanna 10. 27Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. 28Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. 29Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba'nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. 30Ben ve Baba biriz.»

 

Dua: Ya RAB İsa, diriliş ve yaşam Sensin, Sana olan iman ile Senin yanında sonsuzluklar boyunca yaşayacağız, Seni izleriz. (Yuhanna 11:25-26).

 

Koloseliler 1:12 Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba'ya şükretmeniz için dua ediyoruz. 13O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı. 14O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.

 

Yüce Rab, övgü ve şükranlarımız daima Sanadır:

İşaya 61:10 RAB'de büyük sevinç bulacağım,

Tanrım'la yüreğim coşacak.

Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi,

Takılarını kuşanmış gelin gibi,

Bana kurtuluş giysisini giydirdi,

Beni doğruluk kaftanıyla örttü.

 

Dua: Ya RAB, canımız Sende esenlik bulur, canlarımız Sende dinlenir, Kayamız Sensin, Seni överiz (Mezmur 62:1-2).

 

Mezmur 4:8 Esenlik içinde yatar uyurum,

Çünkü yalnız sen, ya RAB,

Güvenlik içinde tutarsın beni.

 

Dua: Ya RAB, tek kurtuluş Sendedir, sarsılmaz kale Sensin, Seni överiz (Mezmur 62:1-2).

 

II.Samuel 22: 2 ... RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,

3 Tanrım, kayamdır, O'na sığınırım,

Kalkanım, güçlü kurtarıcım,

Korunağım, sığınacak yerimdir.

Kurtarıcım, zorbalıktan beni sen kurtarırsın!

 

Övgü ve tapınışımız Sanadır ey Göksel Babamız,

İsa Mesih adıyla Sana geliriz:

Romalılar 15: 13Ümit kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle ümitle dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.

 

( serbest dualar )

 

I.Petrus 5: 10Sizi Mesih'te olan kendi sonsuz yüceliğine çağıran ve tüm lütfun kaynağı olan Tanrı, kısa bir süre acı çekmenizden sonra kendisi sizi yetkinleştirecek, pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir. 11Kudret sonsuzlara dek O'nun olsun. Amin.

 

Rabbin Duası
PAZARTESİ

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;

başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza kadar. Amin.

 

Yuhanna 3:16 Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

 

*( Günün Mezmuru ) 145: 1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

2 Seni her gün övecek,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır,

Akıl ermez büyüklüğüne.

4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,

Güçlü işlerin duyurulacak.

5 Düşüneceğim harika işlerini,

İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.

6 Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler,

Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım.

7 Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak,

Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.

8 RAB lütufkâr ve sevecendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 RAB herkese iyi davranır,

Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

10 Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB,

Sadık kulların sana övgüler sunar.

11 Krallığının yüceliğini anlatır,

Kudretini konuşur;

12 Herkes senin gücünü,

Krallığının yüce görkemini bilsin diye.

13 Senin krallığın ebedi krallıktır,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

RAB verdiği bütün sözleri tutar,

Her davranışı sadıktır.

14 RAB her düşene destek olur,

İki büklüm olanları doğrultur.

15 Herkesin umudu sende,

Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.

16 Elini açar,

Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

17 RAB bütün davranışlarında adil,

Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

18 RAB kendisine yakaran,

İçtenlikle yakaran herkese yakındır.

19 Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,

Feryatlarını işitir, onları kurtarır.

20 RAB korur kendisini seven herkesi,

Yok eder kötülerin hepsini.

21 RAB'be övgüler sunsun ağzım!

Bütün canlılar O'nun kutsal adına,

Sonsuza dek övgüler dizsin.

 

Mezmur 115:1 Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

Dua: Ya RAB, Sana sevgin için şükrederiz,

Ey Yüceler Yücesi, kutsal adını ve sadakatini ilahilerle överiz (Mezmur 92:1-3).

 

I.Tarihler 29:10...  "Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB,

Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun!

11 Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik,

Zafer ve görkem senindir.

Gökte ve yerde olan her şey senindir.

Krallık senindir, ya RAB!

Sen her şeyden yücesin.

12 Zenginlik ve onur senden gelir.

Her şeye egemensin.

Güç ve yetki senin elindedir.

Birini yükseltmek ve güçlendirmek

Senin elindedir.

13 Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz,

Görkemli adını överiz.

 

Dua: Ya RAB, Sana şükretmek iyidir, adını ilahilerle övmek iyidir ve doğrudur. Gecede ve gündüzde kutsal adın yüceltiriz, Ey Yüceler Yücesi, sadakatini ilahilerle överiz (Mezmur 92:1-3).

 

Mezmur 72:18 RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,

Harikalar yaratan yalnız O'dur.

19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun!

Amin! Amin!

 

Dua: Ya RAB, ne yüce adın var yeryüzününün tümünde, gökyüzü ve yeryüzü görkeminle doludur (Mezmur 8:1).

 

Ya Rab, kutsal huzuruna getirdiğimiz tövbe ve itiraflarımızı kabul et, kutsal huzuruna alçalış ve pişmanlıkla gelen kullarını bereketle ve yenile, ya Rab merhamet eyle:

İşaya 53:5 Oysa, bizim başkaldırılarımız yüzünden onun bedeni deşildi,

Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.

Esenliğimiz için gerekli olan ceza

Ona verildi.

Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,

Her birimiz kendi yoluna döndü.

Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

 

Dua: Ya RAB, Sen alçakgönüllü olana bakarsın, ruhu ezik olan kullarına merhamet duyarsın, Senin adından korkarız, Senin sözünden titreriz ya Rab, bizi bereketle, bize merhamet eyle (İşaya 66:2).

 

Yoel 2: 12 RAB diyor ki,

Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak

Bütün yüreğinizle bana dönün.

13 Giysilerinizi değil,

Yüreklerinizi paralayın

Ve Tanrınız RAB'be dönün.

Çünkü RAB lütufkâr ve merhametlidir;

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

Cezalandırmaktan vazgeçebilir.

 

Dua: Ya RAB, Sen yücesin ama alçakgönüllü kullarına merhamet duyarsın, ruhu ezik olan kulların Senden şefkat bulur, bizi bereketle, bize merhamet eyle (İşaya 66:2).

 

Habakuk 3: 2 Ya RAB, şimdiye dek yaptıklarını duydum ve ürperdim.

Günümüzde de aynı şeyleri yap, ya RAB,

Herkes bilsin neler yapabildiğini.

Öfkeliyken merhametini anımsa!

( Kişisel itiraflar ve sessiz yakarışlar Rab’be sunulur )

... ya Rab, merhamet eyle

 

Yüce Rab, bizleri yenile:

Tesniye 13: 4 Tanrınız RAB'bin ardınca yürüyün, O'ndan korkun. Buyruklarına uyun, O'nun sözüne kulak verin. O'na kulluk edin, O'na bağlı kalın.

 

Dua: Ya RAB, Senin buyrukların doğrudur, Senin buyrukların iyidir, bize Senden korkmayı ve Seni sevmeyi öğretir, Sana şükreder, Seni överiz (Tesniye 8:6).

 

I.Tarihler 28:9 Sen, ey oğlum Süleyman, babanın Tanrısı'nı tanı. Bütün yüreğinle ve istekle O'na kulluk et. Çünkü RAB her yüreği araştırır, her düşüncenin ardındaki amacı saptar. Eğer O'na yönelirsen, kendisini sana buldurur. Ama O'nu bırakırsan, seni sonsuza dek reddeder.

 

Dua: Ya RAB, Sen buyruklarında adilsin, Senin yollarında yürümemiz için verdiğin buyrukların iyidir, Sana korku ve sevgi ile hizmet etmeyi öğreten buyrukların için Sana şükreder, Seni överiz (Tesniye 8:6).

 

Tesniye 11:13 Tanrınız RAB'bi sevmek, bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk etmek için bugün size bildirdiğim buyruklara iyice kulak verirseniz, 14 RAB ülkenize ilk ve son yağmuru vaktinde yağdıracak. Öyle ki, tahılınızı, yeni şarabınızı, zeytinyağınızı toplayasınız. 15 RAB tarlalarda hayvanlarınız için ot sağlayacak, siz de yiyip doyacaksınız.

 

Yüce Rab, yakarışlarımız daima Sanadır:

Matta 5:3 ... Ne mutlu ruhta yoksul olanlara!

Göklerin Egemenliği onlarındır.

4Ne mutlu yaslı olanlara!

Onlar teselli edilecekler.

5Ne mutlu yumuşak huylu olanlara!

Onlar yeryüzünü miras alacaklar.

6Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara!

Onlar doyurulacaklar.

7Ne mutlu merhametli olanlara!

Onlar merhamet bulacaklar.

8Ne mutlu yüreği temiz olanlara!

Onlar Tanrı'yı görecekler.

9Ne mutlu barışı sağlayanlara!

Onlara Tanrı oğulları denecek.

10Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere!

Göklerin Egemenliği onlarındır.

 

Dua: Yüce olan Babamız, Sendeki doğruluğun ardınca gidebilmemiz için bizleri bereketle, bizlerde Senin egemenliğini özleyen bir yürek var et, Sana yalvarıyoruz. (Matta 6:33)

 

Matta 13:45 Yine Göklerin Egemenliği, güzel inciler arayan bir tüccara benzer. 46Tüccar, çok değerli bir inci bulunca gitmiş, varını yoğunu satıp o inciyi satın almış.

 

Dua: Merhametli Babamız, Mesih’in Krallığındaki doğrulukla kuşanmış olarak yürüyebilmemiz için bizleri bereketle, Krallığına ait olmanın sevinci ile yüreklerimizi ve yaşamlarımızı yenile, Sana yalvarıyoruz. (Matta 6:33)

 

Mezmur 119: 36 Yüreğimi haksız kazanca değil,

Kendi öğütlerine yönelt.

37 Gözlerimi boş şeylerden çevir,

Beni kendi yolunda yaşat.

 

Dua: Ya RAB, Sendeki doğruluğun ardınca gidebilmemiz için bizleri bereketle, bizlerde Senin egemenliğini özleyen bir yürek var et, Sana yalvarıyoruz. (Matta 6:33)

 

Matta 13: 22Dikenler arasında ekilen de şudur: sözü işitir, ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. 23İyi toprağa ekilen tohum ise, sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir, kimi yüz, kimi altmış, kimi de otuz kat.

 

Ya Rab, Kutsal Yazılar ve Kutsal Ruh’un ile yüreklerimizi Göksel görkemine çevir, Sana ruhta ve gerçekte tapınmamız için bizleri bereketle...

Markos 4:18‑19Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler, ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller. 20İyi toprağa ekilenler ise, sözü işiten, onu benimseyen, kimi otuz, kimi altmış, kimi de yüz kat ürün veren kişilerdir.»

 

I.Korinliler 4: 1 Böylece insanlar bizi Mesih'in hizmetkârları ve Tanrı'nın sırlarının kâhyaları saysın. 2Kâhyalarda aranan başlıca nitelik güvenilir olmalarıdır.

 

Matta 6:24 Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz.

 

Yüce Rab, dileklerimiz daima Sanadır:

I.Selanikliler 3: 12Rab, birbirinize ve bütün insanlara olan sevginizi, bizim size olan sevgimiz ölçüsünde çoğaltıp artırsın! 13Öyle ki, Rabbimiz İsa tüm kutsallarıyla geldiğinde, Babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.

 

Dua: Ya RAB İsa, ikinci Senin gelişin için yüreklerimizi hazırla diye Sana dua ederiz.

 

Tesniye 6:6 Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun.7 Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.

 

Yüce Rab, Seni ilan ederiz:

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrı Sensin.

Romalılar 5:1 Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. 2İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk. Ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek ümidiyle övünürüz.

 

Matta 11: 28Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm. 29Ben yumuşak huylu ve alçakgönüllüyüm. Boyunduruğuma girin ve benden öğrenin, böylece canlarınız huzur bulur. 30Boyunduruğum kolay taşınır, vereceğim yük de hafiftir.»

 

Dua: Ya RAB İsa, hayatımızdaki kurak alanları yaşam suyun bereketlesin diye Sana dua ederiz (Yuhanna 4:13-14).

 

Yuhanna 8: 12İsa yine halka seslenip şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.

 

Dua: Ya RAB İsa, sendeki diri sudan içenlere verdiğin yenilenme, koruma, kutsama ve kurtuluş için Sana övgüler olsun (Yuhanna 4:13-14).

 

Yuhanna 6: 35İsa, Yaşam ekmeği ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz» dedi.

 

Yüce Rab, övgü ve şükranlarımız daima Sanadır:

Mezmur 103:1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını çukurdan fidyeyle kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

 

Dua: Ya RAB, Sana şükrederiz, çünkü Sen iyisin, Seni överiz ya Rab, çünkü Sevgin sonsuzdur (I.Tarihler 16:34).

 

II.Samuel 22: 32 Var mı RAB'den başka Tanrı?

Tanrımız'dan başka kaya var mı?

33 Sığınağım Tanrı'dır,

Yolumu doğru kılan O'dur.

34 Ayaklar verdi bana, geyiklerinki gibi,

Doruklarda tutar beni.

 

Dua: Sevgisi sonsuz olan Tanrımız, merhameti sonsuz olan Babamız Sen kutsalsın (I.Tarihler 16:34).

 

Mezmur 107:1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

8 Şükretsinler RAB'be sevgisi için,

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için.

 

Övgü ve tapınışımız Sanadır ey Göksel Babamız,

İsa Mesih adıyla Sana geliriz:

Mezmur 118:24 Bugün RAB'bin yarattığı gündür,

Onun için sevinip coşalım!

 

( serbest dualar )

 

Romalılar 16: 25Tanrı, duyurduğum müjde ve İsa Mesih'le ilgili bildiri uyarınca, sonsuz çağlardan beri gizli tutulan sırrın açıklanışına uygun olarak sizi ruhça pekiştirecek güçtedir. 26O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz Tanrı'nın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemeleri için bildirilmiştir. 27Bilge olan tek Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun. Amin.

 

Rabbin Duası
SALI

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;

başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza kadar. Amin.

 

I.Timoteyus 1:15 “Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi” sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkârların en kötüsü benim.

 

*( Günün Mezmuru )

146: 1 RAB'be övgüler sunun!

Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.

2 Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,

Var oldukça Tanrım'a ilahiler söyleyeceğim.

3 Önderlere,

Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.

4 O son soluğunu verince toprağa döner,

O gün tasarıları da biter.

5 Ne mutlu yardımcısı Yakup'un Tanrısı olan insana,

Umudu Tanrısı RAB'de olana!

6 Yeri göğü,

Denizi ve içindeki her şeyi yaratan,

Sonsuza dek sadık kalan,

7 Ezilenlerin hakkını alan,

Açlara yiyecek sağlayan O'dur.

RAB tutsakları özgür kılar,

8 Körlerin gözünü açar,

İki büklüm olanları doğrultur,

Doğruları sever.

9 RAB garipleri korur,

Öksüze, dul kadına yardım eder,

Kötülerin yolunuysa saptırır.

10 RAB Tanrın sonsuza dek, ey Siyon,

Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek.

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 115:1 Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

Dua: Ya RAB, Sana sevgin için şükrederiz,

Ey Yüceler Yücesi, kutsal adını ve sadakatini ilahilerle överiz (Mezmur 92:1-3).

 

Mezmur 34:1 Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,

Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RAB'le övünürüm,

Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,

Adını birlikte yüceltelim.

 

Dua: Ya RAB, Sana şükretmek iyidir, adını ilahilerle övmek iyidir ve doğrudur. Gecede ve gündüzde kutsal adın yüceltiriz, Ey Yüceler Yücesi, sadakatini ilahilerle överiz (Mezmur 92:1-3).

 

Mezmur 71:14 Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları,

Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir.

15 Yaşasın kral!

Ona Saba altını versinler;

Durmadan dua etsinler onun için,

Gün boyu onu övsünler!

16 Ülkede bol buğday olsun,

Dağ başlarında dalgalansın!

Başakları Lübnan gibi verimli olsun,

Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın!

17 Kralın adı sonsuza dek yaşasın,

Güneş durdukça adı var olsun,

Onun aracılığıyla insanlar kutsansın,

Bütün uluslar 'Ne mutlu ona' desin!

 

Ya Rab, kutsal huzuruna getirdiğimiz tövbe ve itiraflarımızı kabul et, kutsal huzuruna alçalış ve pişmanlıkla gelen kullarını bereketle ve yenile, ya Rab merhamet eyle:

Mezmur 51: 1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

2 Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

3 Çünkü biliyorum isyanlarımı,

Günahım sürekli karşımda.

 

Dua: Ya RAB, Sen alçakgönüllü olana bakarsın, ruhu ezik olan kullarına merhamet duyarsın, Senin adından korkarız, Senin sözünden titreriz ya Rab, bizi bereketle, bize merhamet eyle (İşaya 66:2).

 

Mezmur 19:12 Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

 

Dua: Ya RAB, Sen yücesin ama alçakgönüllü kullarına merhamet duyarsın, ruhu ezik olan kulların Senden şefkat bulur, bizi bereketle, bize merhamet eyle (İşaya 66:2).

 

Mezmur 51: 9 Bakma günahlarıma,

Sil bütün suçlarımı.

10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

11 Beni huzurundan atma,

Kutsal Ruhun'u benden alma.

12 Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,

İstekli bir ruhla bana destek ol.

( Kişisel itiraflar ve sessiz yakarışlar Rab’be sunulur )

... ya Rab, merhamet eyle

 

Yüce Rab, bizleri yenile:

Hoşea 12:6 Bu yüzden Tanrın'a dön sen,

Sevgiye, adalete sarıl,

Sürekli Tanrın'ı bekle.

 

Dua: Ya RAB, Senin işini layık bir şekilde yapmak için bizleri cesaretle doldur; adanmışlıkla mevsiminde biçmek için bizleri yenile (Galatyalılar 6:9).

 

Romalılar 5: 3‑4Yalnız bu kadarla değil, sıkıntılarla bile övünürüz. Çünkü biliriz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini ve Tanrı'nın beğenisi ümidi yaratır. 5Ümit de düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilmiş olan Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.

 

Dua: Ya RAB, bizlerde Senin işini yapacak yürekler var et ki, cesaretimizi yitirmeden iyilik yapmaktan usanmadan mevsiminde biçelim (Galatyalılar 6:9).

 

Romalılar 12: 2Bu çağın gidişine uymayın; Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.

 

Yüce Rab, yakarışlarımız daima Sanadır:

Yuhanna 15: 7Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir. 8Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. 9Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. 10Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi...

 

Dua: Ya RAB, Sende kalmak istiyoruz, canlarımızın tek sahibi Sensin. Bu dünyada ve sonraki hayatta bizler Sanin halkınız, Sana aitiz (heidelberg ilmihali 1).

 

Mezmur 139: 23 Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi,

Sına beni, öğren kaygılarımı.

24 Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,

Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!

 

Dua: Ya RAB, Sende kalmak istiyoruz, canlarımızın tek sahibi Sensin. Bu dünyada ve sonraki hayatta bizler Sanin halkınız, Sana aitiz (heidelberg ilmihali 1).

 

Mezmur 141: 3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

 

Dua: Ya RAB, Sende kalmak istiyoruz, canlarımızın tek sahibi Sensin. Bu dünyada ve sonraki hayatta bizler Sanin halkınız, Sana aitiz (heidelberg ilmihali 1).

 

Mezmur 119: 133 Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca,

Hiçbir suç bana egemen olmasın.

 

Ya Rab, Kutsal Yazılar ve Kutsal Ruh’un ile yüreklerimizi Göksel görkemine çevir, Sana ruhta ve gerçekte tapınmamız için bizleri bereketle...

II.Petrus 1: 5‑7İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize özdenetimi, özdenetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bu bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın. 8Çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız, Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız.

 

Romalılar 6: 12Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. 13Bedenlerinizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın; bedenlerinizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun.

 

Galatyalılar 5: 19‑21Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı'nın Egemenliğini miras alamayacaklar. 22‑23Ruh'un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.

 

Yüce Rab, dileklerimiz daima Sanadır:

Filipeliler 1: 9 Duam şu ki, sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın. 10-11 Öyle ki, üstün değerleri ayırt edebilesiniz ve böylece Tanrı'nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız.

 

Dua: Ya RAB İsa, dua hayatımızı bereketle, öyle ki, sözlerimiz ve işlerimiz bereketlenmiş olarak bizler de başkalarına bereket olabilielim.

 

III.Yuhanna 2Sevgili kardeşim, senin canın refah içinde olduğu gibi, her bakımdan refah ve sağlık içinde olman için dua ediyorum.

 

Yüce Rab, Seni ilan ederiz:

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrı Sensin.

II.Korintliler 5: 17Bir kimse Mesih'te ise, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.

 

Dua: Ya RAB İsa, diriliş ve yaşam Sensin, ölümsüzlüğün kaynağı Sensin, Seni izleriz. (Yuhanna 11:25-26).

 

Galatyalılar 2: 20Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı Oğluna imanla sürdürüyorum.

 

Dua: Ya RAB İsa, ölümsüzlüğün kaynağı Sensin, hayatımızı iman ile devam ettirmek için Sana bakıyoruz (Yuhanna 11:25-26).

 

Romalılar 6: 8Mesih'le birlikte ölmüşsek, O'nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. 9Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olup artık ölmeyeceğini, ölümün artık O'nun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliriz. 10O'nun ölümü, günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Oysa sürdüğü yaşamı Tanrı için sürmektedir. 11Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın.

 

Dua: Ya RAB İsa, hayatımızı iman ile devam ettirmek için Sana bakıyoruz, Sende dirilişi almışlar olarak günaha ölü bir yaşam sürmemiz için bizleri bereketle (Yuhanna 11:25-26).

 

Romalılar 8: 15Çünkü sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, Abba, Baba!» diye sesleniriz. 16Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder.

 

Yüce Rab, övgü ve şükranlarımız daima Sanadır:

Mezmur 91:1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

Tanrım'dır, O'na güvenirim.

 

Dua: Ya RAB, Sendeki gerçek sevinç ile yüreğimiz varlığının kutsallığında daima sevinçle coşar (İşaya 61:10).

 

Mezmur 27:1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.,

 

Dua: Ya RAB, Senin doğruluğun bizi bir kaftan gibi sarar ve bize kurtuluş olur, Sana övgüler olsun (İşaya 61:10).

 

Mezmur 91:14 "Beni sevdiği için

Onu kurtaracağım" diyor RAB,

Beni iyi tanıdığı için

Ona kale olacağım.

15 Bana seslenince ona yanıt vereceğim,

Sıkıntıda onun yanında olacağım,

Kurtarıp yücelteceğim onu.

 

Övgü ve tapınışımız Sanadır ey Göksel Babamız,

İsa Mesih adıyla Sana geliriz:

Mezmur 23: 6 Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni,

Hep RAB'bin evinde oturacağım.

 

( serbest dualar )

 

Vahiy 5:13 Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek,

taht üzerinde oturanın ve Kuzu'nun olsun!

 

Rabbin Duası
ÇARŞAMBA

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;

başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza kadar. Amin.

 

I.Yuhanna 2:1 Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba'nın önünde savunur. 2 O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın

günahlarını da bağışlatan kurbandır

 

*( Günün Mezmuru )

147: 1 RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

2 RAB yeniden kuruyor Yeruşalim'i,

Bir araya topluyor İsrail'in sürgünlerini.

3 O kırık kalplileri iyileştirir,

Yaralarını sarar.

4 Yıldızların sayısını belirler,

Her birini adıyla çağırır.

5 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,

Sınırsızdır anlayışı.

6 RAB mazlumlara yardım eder,

Kötüleri yere çalar.

7 RAB'be şükran ezgileri okuyun,

Tanrımız'ı lirle, ilahilerle övün.

8 O'dur gökleri bulutlarla kaplayan,

Yeryüzüne yağmur sağlayan,

Dağlarda ot bitiren.

9 O yiyecek sağlar hayvanlara,

Bağrışan kuzgun yavrularına.

10 Ne atın gücünden zevk alır,

Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.

11 RAB kendisinden korkanlardan,

Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.

 

Mezmur 115:1 Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

Dua: Ya RAB, Sana sevgin için şükrederiz,

Ey Yüceler Yücesi, kutsal adını ve sadakatini ilahilerle överiz (Mezmur 92:1-3).

 

Mezmur 92:5 Yaptıkların ne büyüktür, ya RAB,

Düşüncelerin ne derin!

6 Aptal insan bilemez,

Budala akıl erdiremez:

7 Kötüler mantar gibi bitse,

Suçlular pıtrak gibi açsa bile,

Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir.

İşaya 42: 8 Ben Yahve'yim, adım budur.

Yüceliğimi bir başkasına,

Övgülerimi putlara bırakmam.

9 Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti.

Şimdi de yenilerini bildiriyorum;

Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum."

15 Harap edeceğim dağları, tepeleri,

Bütün Yşailliklerini kurutacağım.

Irmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım.

16 Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim,

Onlara kılavuz olacağım bilmedikleri yollarda,

Karanlığı önlerinde ışığa,

Engebeleri düzlüğe çevireceğim.

Yerine getireceğim sözler bunlardır.

Onlardan geri dönmem.

17 Oyma putlara güvenenler,

Dökme putlara, 'İlahlarımız sizsiniz diyenlerse

Geri döndürülüp büsbütün utandırılacaklar."

 

Dua: Ya RAB, Sana şükretmek iyidir, adını ilahilerle övmek iyidir ve doğrudur. Gecede ve gündüzde kutsal adın yüceltiriz, Ey Yüceler Yücesi, sadakatini ilahilerle överiz (Mezmur 92:1-3).

 

Mezmur 34: 8 Tadın da görün, RAB ne iyidir,

Ne mutlu O'na sığınan adama!

9 RAB'den korkun, ey O'nun kutsalları,

Çünkü O'ndan korkanın eksiği olmaz.

Mezmur 139:14 Sana övgüler sunarım,

Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.

Ne harika işlerin var!

Bunu çok iyi bilirim.

 

Ya Rab, kutsal huzuruna getirdiğimiz tövbe ve itiraflarımızı kabul et, kutsal huzuruna alçalış ve pişmanlıkla gelen kullarını bereketle ve yenile, ya Rab merhamet eyle:

Eyüp 9:4 O'nun bilgisi derin, gücü eşsizdir,

2 Kim O'na direndi de ayakta kaldı?

 

Dua: Ya RAB, Sen alçakgönüllü olana bakarsın, ruhu ezik olan kullarına merhamet duyarsın, Senin adından titreriz, Senin sözünden titreriz ya Rab, bizi bereketle, bize merhamet eyle (İşaya 66:2).

 

Mezmur 32: 1 Ne mutlu isyanı bağışlanan,

Günahı örtülen insana.

2 Ne mutlu RAB'bin kötülüklerini saymadığı,

Ruhunda hile bulunmayan insana.

3 Sustuğum sürece

Kemiklerim eridi,

Gün boyu inlemekten.

4 Çünkü gece gündüz

Elin üzerimde ağırlaştı.

Dermanım tükendi yaz sıcağında gibi.

5 Günahımı açıkladım sana,

Suçumu gizlemedim.

"RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın.

 

Dua: Ya RAB, Sen yücesin ama alçakgönüllü kullarına merhamet duyarsın, ruhu ezik olan kulların Senden şefkat bulur, bizi bereketle, bize merhamet eyle (İşaya 66:2).

 

Hoşea 6: 1 Gelin, RAB'be dönelim.

Bizi O parçaladı,

O iyileştirecek.

Bizi O yaraladı,

Yaramızı O saracak.

2 İki gün sonra bizi diriltecek,

Üçüncü gün ayağa kaldıracak,

Huzurunda yaşayalım diye.

 

Dua: Ya RAB, Sen alçakgönüllü olana bakarsın, ruhu ezik olan kullarına merhamet duyarsın, Senin adından titreriz, Senin sözünden titreriz ya Rab, bizi bereketle, bize merhamet eyle (İşaya 66:2).

 

İşaya 30. 15 Rab Yahve, İsrail'in Kutsalı şöyle diyor:

Bana dönüp huzur bulun, kurtulursunuz.

Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz.

Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.

 ( Kişisel itiraflar ve sessiz yakarışlar Rab’be sunulur )

... ya Rab, merhamet eyle

 

Yüce Rab, bizleri yenile:

Levililer 22: 32 Kutsal adıma leke sürmeyeceksiniz. İsrail halkı arasında kutsal tanınacağım. Sizi kutsal kılan RAB benim.

 

Dua: Ya RAB, bizleri büyük lütfunla güçlendir (II.Timoteos 2:1).

 

Yakup 1: 6Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. 7-8 Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın.

 

Dua: Mesih Rabbimiz, büyük lütfunla yürekte, düşünce ve yaşamda bizleri yenile, bizleri güçlendir (II.Timoteos 2:1).

 

Filimun 5 Çünkü Rab İsa’ya ve bütün kutsal yaşamlılara sevgini ve bunun yanı sıra imanını duyuyorum.

 

Yüce Rab, yakarışlarımız daima Sanadır:

Matta 22: 37İsa ona şu karşılığı verdi: `Tanrın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev.' 38İşte ilk ve en önemli buyruk budur. 39İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: `Komşunu kendin gibi sev.' 40Kutsal Yasa'nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.»

 

Dua: Ya RAB, Kutsal Yasa ve peygamberlerin sözleri Sende tamamlandı. Senin isteğini yerine getirmemiz için bizleri bereketle (Matta 7:12).

 

I.Korinliler 13: 4Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. 5Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. 6Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. 7Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır. 8Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır.

 

Dua: Ya RAB, Kutsal Yazıları Senin gözünle görebilmemiz için bizleri bereketle (Matta 7:12).

 

Efesliler 5:1 Bunun için, sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı örnek alın. 2Mesih bizi nasıl sevdiyse ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

 

Dua: Ya RAB, Kutsal Yasa ve peygamberlerin sözleri Sana tanıklık eder, sözlerimiz ve işlerimiz de daima Sana tanıklık etsin diye bizleri bereketle (Matta 7:12).

 

İşaya 58: 6 Benim istediğim oruç,

Haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları

Özgür kılmak, tutsakları salıvermek,

Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi?

7 Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi?

Barınaksız yoksulları evinize alır,

Çıplak gördüğünüzü giydirir,

Yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz,

8 Işığınız tan gibi ağaracak,

Çabucak şifa bulacaksınız.

Doğruluğunuz önünüzden gidecek,

RAB'bin yüceliği artçınız olacak.

9 O zaman yardım çağrılarınıza RAB yanıt verecek,

Feryat ettiğinizde, 'İşte buradayım' diyecek.

Eğer boyunduruğa, kaba işaretler yapmaya

Kötücül konuşmalara son verirseniz,

 

Ya Rab, Kutsal Yazılar ve Kutsal Ruh’un ile yüreklerimizi Göksel görkemine çevir, Sana ruhta ve gerçekte tapınmamız için bizleri bereketle...

Efesliler 4: 29Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. 30Tanrı'nın Kutsal Ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh'la mühürlendiniz. 31Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve sövgü sizden uzak olsun. 32Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

 

Filipililer 2: 3Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle diğerini kendinden üstün saysın.

 

I.Petrus 3: 8Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli ve alçakgönüllü olun. 9Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine kutsamayla karşılık verin. Çünkü kutsanmayı miras almak üzere çağrıldınız.

 

Yüce Rab, dileklerimiz daima Sanadır:

Koloseliler 4: 2Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın ve şükredin. 3Aynı zamanda bizim için de dua edin ki Tanrı, sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiğim Mesih sırrını açıklamamız için bize bir kapı açsın. 4Bu sırrı, gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin.

 

Dua: Ya RAB İsa, Senin Müjdeni ilan etmemiz için bizlere hikmet ver, karanlık dünyanın gerçek ihtiyaçlarına doğru cevabı verebilmek için bizleri bereketle.

 

Efesliler 6: 19Benim için de dua edin ki, ağzımı her açışımda bana gerekli söz verilsin, böylece Müjde'nin sırrını cesaretle bildirebileyim.

 

Dua: Ya RAB İsa, Müjdeyi doğrulukla ilan etmemiz için bizlerin yüreğine ve ağzına hikmetli sözlerini koy.

 

Yüce Rab, Seni ilan ederiz:

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrı Sensin.

Mika 6: 8 Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi.

Adil davranmanızdan, merhameti sevmenizden

Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka

Tanrınız RAB sizden ne istedi?

 

Dua: Ya RAB İsa, bir gün Senin yargı kürsün önüne geleceğimiz gerçeğinde işlerimizde daima Seni hoşnut etmeyi araylım diye bizleri bereketle (II.Korintliler 5:9-10).

 

II.Korintliler 10. 3Bedende yaşıyorsak da, bedene dayanarak savaşmıyoruz. 4Çünkü savaşımızın silahları dünyasal silahlar değil, kaleleri yıkan Tanrısal güce sahip silahlardır. 5Safsataları ve Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyoruz, her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz.

 

Dua: Ya RAB İsa, her planımız ve iyi işlerimizde yüreğimiz Seni hoşnut eden eden şeye odaklanmış olsun diye Sana dua ederiz (II.Korintliler 5:9-10).

 

I.Yuhanna 2: 15Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba'ya sevgisi yoktur. 16Çünkü dünyaya ait olan her şey, doğal benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği gurur Baba'dan değil, dünyadandır. 17Dünya ve dünyasal tutkular geçer, ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.

 

Dua: Ya RAB İsa, Seni hoşnut etmek gayreti ile yüreklerimizi doldur (II.Korintliler 5:9-10).

 

Matta 6:19Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. 20Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. 21Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacak.

 

Yüce Rab, övgü ve şükranlarımız daima Sanadır:

I.Petrus 1: 3‑4Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun. Çünkü O, kendi büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir ümide, çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. 5Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz.

 

Dua: Ya RAB İsa, her yeni günde bizler için olan sevgine ve merhametine hamd ederiz (Yeremyanın Mersiyeleri 3:21-23).

 

Mezmur 73:25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

Ama Tanrı yüreğimde güç,

Bana düşen paydır sonsuza dek.

 

Dua: Ya RAB İsa, her yeni günde Senin sevginin sonsuzluğunda canlarımız tazelenme bulur, Sana şükürler olsun (Yeremyanın Mersiyeleri 3:21-23).

 

Mezmur 42: 11 Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

 

Övgü ve tapınışımız Sanadır ey Göksel Babamız,

İsa Mesih adıyla Sana geliriz:

Mezmur 19: 14 Ağzımdan çıkan sözler,

Yüreğimdeki düşünceler,

Kabul görsün senin önünde,

Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim!

 

( serbest dualar )

 

Efesliler 3: 20Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, her dilediğimiz ya da her düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. 21O'na, inanlılar topluluğunda ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca, sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin.

 

Rabbin Duası
PERŞEMBE

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;

başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza kadar. Amin.

 

İşaya 53:4 Aslında hastalıklarımızı o üstlendi,

Acılarımızı o yüklendi.

Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını,

Vurulup ezildiğini sandık.

 

*( Günün Mezmuru )

147: 12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

13 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar,

İçindeki halkı kutsar.

14 Sınırlarını esenlik içinde tutar,

Seni en iyi buğdayla doyurur.

15 Yeryüzüne buyruğunu gönderir,

Sözü çarçabuk yayılır.

16 Yapağı gibi kar yağdırır,

Kırağıyı kül gibi saçar.

17 Aşağıya iri iri dolu savurur,

Kim dayanabilir soğuğuna?

18 Buyruk verir, eritir buzları,

Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar.

19 Sözünü Yakup soyuna,

Kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirir.

20 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu,

Onlar O'nun ilkelerini bilmezler.

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 115:1 Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

Dua: Ya RAB, Sana sevgin için şükrederiz,

Ey Yüceler Yücesi, kutsal adını ve sadakatini ilahilerle överiz (Mezmur 92:1-3).

 

Daniel 2: 20 Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun!

Bilgelik ve güç O'na özgüdür.

21 O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren.

Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır.

Bilgelere bilgelik,

Anlayışlılara bilgi verir.

22 Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır,

Karanlıkta neler olduğunu bilir,

Çevresi ışıkla kuşatılmıştır.

 

Dua: Ya RAB, Sana şükretmek iyidir, adını ilahilerle övmek iyidir ve doğrudur. Gecede ve gündüzde kutsal adın yüceltiriz, Ey Yüceler Yücesi, sadakatini ilahilerle överiz (Mezmur 92:1-3).

 

Mezmur 63:1 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,

Seni çok özlüyorum,

Canım sana susamış,

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,

Bütün varlığımla seni arıyorum.

2 Kutsal Yer'de baktım sana,

Gücünü, görkemini görmek için.

3 Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

4 Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

5 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.

6 Yatağıma uzanınca seni anarım,

Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.

7 Çünkü sen bana yardımcı oldun,

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

8 Canım sana sımsıkı sarılır,

Sağ elin bana destek olur.

 

Ya Rab, kutsal huzuruna getirdiğimiz tövbe ve itiraflarımızı kabul et, kutsal huzuruna alçalış ve pişmanlıkla gelen kullarını bereketle ve yenile, ya Rab merhamet eyle:

Mezmur 6: 1 Ya RAB, öfkeyle azarlama beni,

Gazapla yola getirme.

 2 Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;

Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,

3 Çok acı çekiyorum.

Ah, ya RAB!

Ne zamana dek sürecek bu?

 

Dua: Ya RAB, Sen alçakgönüllü olana bakarsın, ruhu ezik olan kullarına merhamet duyarsın, Senin adından korkarız, Senin sözünden titreriz ya Rab, bizi bereketle, bize merhamet eyle (İşaya 66:2).

 

İşaya 6: 5 "Vay başıma! Mahvoldum" dedim, "Çünkü dudakları murdar bir adamım, dudakları murdar bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın Kral'ı, Her Şeye Egemen RAB'bi gözlerimle gördüm."

 

Dua: Ya RAB, Sen yücesin ama alçakgönüllü kullarına merhamet duyarsın, ruhu ezik olan kulların Senden şefkat bulur, bizi bereketle, bize merhamet eyle (İşaya 66:2).

 

I.Yuhanna 1: 8Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz. 9Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. 10Günah işlemedik dersek, O'nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz ve O'nun sözü içimizde olamaz.

( Kişisel itiraflar ve sessiz yakarışlar Rab’be sunulur )

... ya Rab, merhamet eyle

 

Yüce Rab, bizleri yenile:

Tesniye 30. 20 Tanrınız RAB'bi sevin, sözüne uyup O'na bağlanın. RAB yaşamınızdır; kendilerine vereceğine ilişkin atalarınız İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a söz verdiği ülkede uzun yaşamanızı sağlayacaktır.

 

Dua: Ya RAB, bizleri yeni doğuşa getiren kalıcı ve diri sözün için Sana şükürler olsun (I.Petrus 1:23).

 

Levililer 20.26 Benim için kutsal olacaksınız. Çünkü ben RAB kutsalım. Bana ait olmanız için sizi öbür halklardan ayrı tuttum.

 

Dua: Ya RAB, Seni hoşnut etmeyen her dünyasal yönümüzü Sana getiririz, bizleri değiştir, bizleri yenile (I.Petrus 2:1).

 

I.Petrus 1: 17Kimseyi kayırmadan, kişiyi, yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı'yı Baba diye çağırdığınıza göre, gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusunda geçirin.

 

Yüce Rab, yakarışlarımız daima Sanadır:

Efesliler 1: 17Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve Tanrısal esin ruhunu versin diye dua ediyorum. 18‑20O'nun çağrısından doğan ümidi, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı'nın, Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde kendi sağında oturturken O'nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. 21Tanrı, Mesih'i tüm yönetim ve hükümranlıkların, tüm güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak tüm adların çok üstüne çıkardı.

 

Dua: Ya RAB, daima sarsılmadan Sende devam etmemiz için Sana yalvarıyoruz (I.Korintliler 15:58).

 

I.Selanikliler 5:16-18, 21-22

16Her zaman sevinin. 17Durmadan dua edin. 18Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. 21Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun. 22Her çeşit kötülükten kaçının.

 

Dua: Ya RAB, daima sarsılmadan Sende devam etmek için, Senin işinde gayretli olmamız için bizleri bereketle (I.Korintliler 15:58).

 

Yakup 1: 2 Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. 3 Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. 4 Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. 5 İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; kendisine verilecektir.

 

Dua: Ya RAB, Sana adanmış bir yaşam tanıklığı için bizleri bereketle (I.Korintliler 15:58).

 

Efesliler 6: 10Son olarak Rab'de ve O'nun üstün gücüyle güçlenin. 11İblis'in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın.

 

Ya Rab, Kutsal Yazılar ve Kutsal Ruh’un ile yüreklerimizi Göksel görkemine çevir, Sana ruhta ve gerçekte tapınmamız için bizleri bereketle...

I.Petrus 1: 13Bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayın. Ayık olun. Ümidinizi tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. 14Söz dinleyen çocuklar olarak, bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. 15Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun. 16Nitekim şöyle yazılmıştır: Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.»

 

Filipililer 4: 6Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. 7O zaman her türlü kavrayışı aşan Tanrı'nın esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.

 

Filipililer 4: 8Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.

 

Yüce Rab, dileklerimiz daima Sanadır:

I.Timoteos 2: 1‑2Her şeyden önce şunu öğütlerim: Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallar ve tüm üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler sunulsun, dualar, niyazlar ve şükürler edilsin. 3Böyle yapmak iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. 4O, tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister.

 

Dua: Ya RAB, sakin ve esenlikli bir ruhani hayat için bereketlerini dileriz. (I.Korintliler 15:58).

 

Yüce Rab, Seni ilan ederiz:

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrı Sensin.

II.Timoteos 3: 16Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. 17Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.

 

Dua: Ya RAB, Senin Kutsal Sözlerin evde otururken, yolda yürürken, yatarken ve kalkarken daima aklımızda olsun ki, Senin yollarından ayrı düşmeyelim (Ezra 7:10, Tesniye 6:7).

 

İbraniler 4: 12Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı her kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar. 13Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözleri önünde her şey çıplak ve açıktır.

 

Dua: Ya RAB, bizleri daima Senin Kutsal Yasanı sevmeye teşvik et ki, dünyadan olana yüreğimiz meyil etmesin (Ezra 7:10).

 

Mezmur 119: 105 Sözün adımlarım için çıra,

Yolum için ışıktır.

 

Dua: Ya RAB, Senin kurallarını doğru bir şekilde öğrenmek ve başkalarına da öğretmek için bizleri bereketle (Ezra 7:10).

 

Mezmur 40.8 Ey Tanrım, istemini yapmaktan zevk alırım ben,

Yasan yüreğimin derinliğindedir.

 

Yüce Rab, övgü ve şükranlarımız daima Sanadır:

I.Tarihler 16: 25 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

26 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

27 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve sevinç O'nun konutundadır.

28 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

29 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Sunular getirip O'nun önüne çıkın!

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

 

Dua: Ya RAB İsa, Sen bizlere daima sığınma ve korunma yerisin, Sığınağımız Sensin,  Seni överiz (Mezmur 46:1).

 

İbraniler 13: 15Bu nedenle, İsa'nın aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları, yani O'nun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım.

 

Dua: Ya RAB İsa, haçının zaferine sığınanlara daima yardım edersin, gücümüz Sensin, Seni överiz (Mezmur 46:1).

 

I.Samuel 2:1-2... Yüreğim RAB'de bulduğum sevinçle coşuyor;

Gücümü yükselten RAB'dir.

Düşmanlarımın karşısında övünüyor,

Kurtarışınla seviniyorum!

Kutsallıkta RAB'bin benzeri yok,

Evet, senin gibisi yok, ya RAB!

Tanrımız gibi dayanak yok.

 

Övgü ve tapınışımız Sanadır ey Göksel Babamız,

İsa Mesih adıyla Sana geliriz:

Mezmur121: 2 Yeri göğü yaratan

RAB'den gelecek yardım.

7 RAB her kötülükten seni korur,

Esirger canını.

8 Şimdiden sonsuza dek

RAB koruyacak gidişini, gelişini.

 

( serbest dualar )

 

Sayılar 6:24 RAB sizi kutsasın

Ve korusun;

25 RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin;

26 RAB yüzünü size çevirsin

Ve size esenlik versin.'

 

Rabbin Duası
CUMA

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;

başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza kadar. Amin.

 

I.Petrus 2:24 Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz.

 

*( Günün Mezmuru )

148: 1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

2 Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları!

3 Ey güneş, ay, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey ışıldayan bütün yıldızlar!

4 Ey göklerin gökleri

Ve göklerin üstündeki sular,

O'na övgüler sunun!

5 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü O buyruk verince, var oldular;

6 Bozulmayacak bir kural koyarak,

Onları sonsuza dek yerlerine oturttu.

7 Yeryüzünden RAB'be övgüler sunun,

Ey deniz canavarları, bütün enginler,

8 Şimşek, dolu, kar, bulutlar,

O'nun buyruğuna uyan fırtınalar,

9 Dağlar, bütün tepeler,

Meyve ağaçları, sedir ağaçları,

10 Yabanıl ve evcil hayvanlar,

Sürüngenler, uçan kuşlar,

11 Yeryüzünün kralları, bütün halklar,

Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,

12 Delikanlılar, genç kızlar,

Yaşlılar, çocuklar!

13 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü yalnız O'nun adı yücedir.

O'nun yüceliği yerin göğün üstündedir.

14 RAB kendi halkını güçlü kıldı,

Bütün sadık kullarına,

Kendisine yakın olan halka,

İsrailliler'e ün kazandırdı.

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 115:1 Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

Dua: Ya RAB, Sana sevgin için şükrederiz,

Ey Yüceler Yücesi, kutsal adını ve sadakatini ilahilerle överiz (Mezmur 92:1-3).

 

II.Samuel 7: 22 "Yücesin, ya Rab Yahve! Bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk.

 

II.Tarihler 20. 6 "Ey atalarımızın Tanrısı RAB, sen göklerde oturan Tanrı değil misin?" Ulusların bütün krallıklarını yöneten sensin. Güç, kudret senin elinde. Kimse sana karşı duramaz.

 

Mezmur 36: 9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Mezmur104: 33 Ömrümce RAB'be ilahiler okuyacak,

Var oldukça Tanrım'ı ezgilerle öveceğim.

34 Düşüncem ona hoş görünsün,

Sevincim RAB olsun!

 

Dua: Ya RAB, Sana şükretmek iyidir, adını ilahilerle övmek iyidir ve doğrudur. Gecede ve gündüzde kutsal adın yüceltiriz, Ey Yüceler Yücesi, sadakatini ilahilerle överiz (Mezmur 92:1-3).

 

Mezmur 95:1 Gelin, RAB'be sevinçle haykıralım,

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,

2 Şükranla huzuruna çıkalım,

O'na sevinç ilahileri yükseltelim!

3 Çünkü RAB ulu Tanrı'dır,

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.

5 Deniz O'nundur, çünkü O yarattı,

Karaya da O'nun elleri biçim verdi.

6 Gelin, tapınalım, eğilelim,

Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.

7 Çünkü O Tanrımız'dır,

Bizse O'nun otlağının halkı,

Elinin altındaki koyunlarız.

 

Ya Rab, kutsal huzuruna getirdiğimiz tövbe ve itiraflarımızı kabul et, kutsal huzuruna alçalış ve pişmanlıkla gelen kullarını bereketle ve yenile, ya Rab merhamet eyle:

Mezmur 130. 1 Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,

2 Sesimi işit, ya Rab,

Yalvarışıma iyi kulak ver!

3 Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan,

Kim ayakta kalabilir, ya Rab?

4 Ama sen bağışlayıcısın,

Öyle ki senden korkulsun.

 

Dua: Ya RAB, Sen alçakgönüllü olana bakarsın, ruhu ezik olan kullarına merhamet duyarsın, Senin adından korkarız, Senin sözünden titreriz ya Rab, bizi bereketle, bize merhamet eyle (İşaya 66:2).

 

Hoşea 14: 1 Tanrın RAB'be dön, ey İsrail,

Çünkü suçlarından ötürü tökezledin.

2 Dualarla gidin, RAB'be dönün,

O'na, "Bağışla bütün suçlarımızı" deyin,

Lütfet, kabul et bizi,

Öyle ki, dudaklarımızın kurbanını sunalım.

 

Dua: Ya RAB, Sen yücesin ama alçakgönüllü kullarına merhamet duyarsın, ruhu ezik olan kulların Senden şefkat bulur, bizi bereketle, bize merhamet eyle (İşaya 66:2).

 

Mezmur 103:8 RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

11 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.

12 Doğu batıdan ne kadar uzaksa,

O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.

13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

14 Çünkü mayamızı bilir,

Toprak olduğumuzu anımsar.

( Kişisel itiraflar ve sessiz yakarışlar Rab’be sunulur )

... ya Rab, merhamet eyle

 

Yüce Rab, bizleri yenile:

Matta 24: 45Efendinin, hizmetkârlarına vaktinde yiyecek vermek için üzerlerinde yetkili kıldığı güvenilir ve akıllı köle kimdir? 46Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu!

 

Dua: Ya RAB, Senin gelişine hazır olmak için bizlere ayık ve uyanık olmayı öğret (Matta 24:44).

 

I.Yuhanna 2: 28Evet yavrularım, şimdi Mesih'te yaşayın ki, kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler O'nun önünde utanç içinde kalmayalım.

 

Dua: Ya RAB, Senin gelişinin yollarını hazırlamak için duada ve hizmette bizlere ayık ve uyanık olmayı öğret (Matta 24:44).

 

Tesniye 10. 12 Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrınız RAB sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Tanrınız RAB'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na

kulluk edin;

 

Dua: Ya RAB, Sen kiliseni yanına almak için kutsal meleklerinde şan ve görkem içinde geldiğinde bizler Senin hizmetinde tutkulu olarak Seni karşılamaya hazır olalım diye halkını bereketle (Matta 24:44).

 

Yüce Rab, yakarışlarımız daima Sanadır:

Efesliler 3: 16‑19Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliğine göre Ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın tüm doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya ve bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

 

Dua: Ya RAB, Kutsal Yasan daima sözlerimizde ve düşüncemizde etkin olsun diye Sana yalvarıyoruz (Yeşu 1:8).

 

Çıkış 33:13 Eğer benden hoşnutsan, lütfen şimdi bana yollarını göster ki, seni daha iyi tanıyıp hoşnut etmeye devam edeyim. Unutma, bu ulus senin halkındır.

 

Dua: Ya RAB, Kutsal Sözlerin daima ağzımızın sözlerini ve yürek düşüncelerimizi terbiye etsin diye Sana yalvarıyoruz (Yeşu 1:8).

 

I.Korintliler 10. 31Özet olarak, her ne yer ve içerseniz, her ne yaparsanız, her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın.

 

Dua: Ya RAB, Kutsal Sözlerine göre yaşamak ve Senin istediğin yoldaki başarılarda yürümek için Sana yalvarıyoruz (Yeşu 1:8).

 

Mezmur 119: 15 Koşullarını derin derin düşünüyorum,

Yollarını izlerken.

16 Zevk alıyorum kurallarından,

Sözünü unutmayacağım.

17 Ben kuluna iyilik et ki yaşayayım,

Sözüne uyayım.

18 Gözlerimi aç,

Yasandaki harikaları göreyim.

 

Ya Rab, Kutsal Yazılar ve Kutsal Ruh’un ile yüreklerimizi Göksel görkemine çevir, Sana ruhta ve gerçekte tapınmamız için bizleri bereketle...

II.Selanikliler 3: 1 Son olarak kardeşler, Rab'bin sözü, aranızda olduğu gibi, hızla yayılsın ve yüceltilsin diye bizim için dua edin. 2Ahlaksız ve kötü insanlardan kurtulmamız için de dua edin. Çünkü herkes iman etmiş değildir.

 

Matta 9: 37O zaman İsa öğrencilerine şöyle dedi: Ürün bol, ama işçi az. 38Bu nedenle ürünün sahibi olan Rab'be yalvarın da, ürününü kaldıracak işçiler göndersin.»

 

Romalılar 8: 26Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için aracılık eder.

 

Yüce Rab, dileklerimiz daima Sanadır:

Süleymanın Meselleri 4:23 Her şeyden önce de yüreğini koru,

Çünkü yaşam ondan kaynaklanır.

24 Yalan çıkmasın ağzından,

Uzak tut dudaklarını sapık sözlerden.

25 Gözlerin hep ileriye baksın,

Dosdoğru önüne!

26 Gideceğin yolu düzle,

O zaman bütün işlerin sağlam olur.

27 Sapma sağa sola,

Ayağını kötülükten uzak tut.

 

Dua: Ya RAB, bizlere söz söylemekte ve öfkelenmekte yavaş yavaş olan yürekler ver (Yakup 1:19).

 

Filipililer 2: 14‑16Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki, yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız. Öyle ki, boş yere koşmadığımı ve boş yere emek vermediğimi görerek Mesih'in gününde övünecek bir nedene sahip olayım.

 

Dua: Ya RAB, bizlerde Senin istediğin doğruluk meyveleri çoğalsın diye sözlerimize ve öfkemize Sen hakim ol (Yakup 1:20).

 

Yüce Rab, Seni ilan ederiz:

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrı Sensin.

II.Korintliler 4: 16Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da, iç varlığımız günden güne yenileniyor. 17Hafif ve geçici sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. 18Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenler ise sonsuza dek kalıcıdır.

 

Dua: Ya RAB, gözlerimizi kalıcı olan gökteki değerlere çevir diye Sana dua ederiz (II.Korintiler 4:18).

 

Yuhanna 14: 27Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

 

Dua: Ya RAB, her sıkıntı ve denenme zamanında cesaretimizi kaybetmeyelim diye Sana dua ederiz (II.Korintiler 4:16).

 

II.Korintliler 5: 6Bu nedenle her zaman cesaretimiz vardır. şunu biliyoruz ki, bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayız. 7Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız. 8Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta, Rab'bin yanında olmayı yeğleriz.

 

Dua: Ya RAB, bu dünyada Senin yolunda yürümek için bize cesaret ver diye Sana dua ederiz (II.Korintiler 4:18).

 

Romalılar 8:17Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le ortak mirasçılarız. 18Yargım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek olan yücelikle karşılaştırılmaya değmez.

 

Yüce Rab, övgü ve şükranlarımız daima Sanadır:

Mezmur 9: 1 Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.

2 Sende sevinç bulacak, coşacağım,

Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!

 

Dua: Ya RAB, Sana yöneldiğimizde bize cevap verirsin, Seni överiz, Sana şükredriz (Mezmur 34:4).

 

Vahiy 11:17  Gücü her şeye yeten,

var olan ve var olmuş olan Rab Tanrı!

Sana şükrediyoruz.

Çünkü büyük kudretini kuşanıp

egemenlik sürmeye başladın.

 

Dua: Ya RAB, Sana yöneldiğimizde korkulardan bizi özgür kılarsın,  Seni överiz, Sana şükredriz (Mezmur 34:4).

 

Mezmur 59: 16 Bense gücün için sabah ezgiler söyleyecek,

Sevgini sevinçle dile getireceğim.

Çünkü sen bana kale,

Sıkıntılı günümde sığınak oldun.

17 Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim,

Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin.

 

Övgü ve tapınışımız Sanadır ey Göksel Babamız,

İsa Mesih adıyla Sana geliriz:

Mezmur 90.12 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki,

Bilgelik kazanalım.

 

( serbest dualar )

 

Mezmur 84: 10 Senin avlularında bir gün,

Başka yerdeki bin günden iyidir;

Kötülerin çadırında yaşamaktansa,

Tanrım'ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.

11 Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır.

Lütuf ve yücelik sağlar;

Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.

 

Rabbin Duası
CUMARTESİ

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;

başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza kadar. Amin.

 

Luka 11:13 Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba'nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh'u vereceği çok daha kesin değil mi?"

 

*( Günün Mezmuru )

149: 1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

O'nu ezgilerle övün!

2 İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun,

Siyon halkı Kralları'yla coşsun!

3 Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına,

Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!

4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

6 Ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler,

Ellerinde iki ağızlı kılıçla

7 Uluslardan öç alsınlar,

Halkları cezalandırsınlar,

8 Krallarını zincire,

Soylularını prangaya vursunlar!

9 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!

Bütün sadık kulları için onurdur bu.

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 115:1 Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

Dua: Ya RAB, Sana sevgin için şükrederiz,

Ey Yüceler Yücesi, kutsal adını ve sadakatini ilahilerle överiz (Mezmur 92:1-3).

 

Mezmur 104:1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

Ya RAB Tanrım, ne ulusun!

Görkem ve yücelik kuşanmışsın,

2 Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün.

Gökleri bir çadır gibi geren Sensin.

 

Dua: Ya RAB, Sana şükretmek iyidir, adını ilahilerle övmek iyidir ve doğrudur. Gecede ve gündüzde kutsal adın yüceltiriz, Ey Yüceler Yücesi, sadakatini ilahilerle överiz (Mezmur 92:1-3).

 

Mezmur 66: 1 Ey yeryüzündeki bütün insanlar,

Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!

2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,

O'na görkemli övgüler sunun!

3 "Ne müthiş işlerin var!" deyin Tanrı'ya,

"Öyle büyük gücün var ki,

Düşmanların eğiliyor önünde.

4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,

İlahiler okuyor, adına ezgiler söylüyor.

 

Ya Rab, kutsal huzuruna getirdiğimiz tövbe ve itiraflarımızı kabul et, kutsal huzuruna alçalış ve pişmanlıkla gelen kullarını bereketle ve yenile, ya Rab merhamet eyle:

Mezmur 25: 6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

8 RAB iyi ve doğrudur,

Onun için günahkârlara yol gösterir.

9 Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,

Kendi yolunu öğretir onlara.

10 RAB'bin bütün yolları sevgi ve gerçeğe dayanır

Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

11 Ya RAB, adın uğruna

Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

 

Dua: Ya RAB, Sen alçakgönüllü olana bakarsın, ruhu ezik olan kullarına merhamet duyarsın, Senin adından korkarız, Senin sözünden titreriz ya Rab, bizi bereketle, bize merhamet eyle (İşaya 66:2).

 

Mezmur 69:5 Akılsızlığımı biliyorsun, ey Tanrı,

Suçlarım senden gizli değil.

6 Ya Rab, Her Şeye Egemen RAB,

Utanmasın sana umut bağlayanlar benim yüzümden!

Ey İsrail'in Tanrısı,

Benim yüzümden sana yönelenler rezil olmasın!

 

Dua: Ya RAB, Sen yücesin ama alçakgönüllü kullarına merhamet duyarsın, ruhu ezik olan kulların Senden şefkat bulur, bizi bereketle, bize merhamet eyle (İşaya 66:2).

 

Yeremya 17: 4 Sana verdiğim mirası kendi suçunla yitireceksin.

Bilmediğin bir ülkede

Düşmanlarına köle edeceğim seni.

Çünkü öfkemi alevlendirdiniz,

Tutuşup sonsuza dek yanacak.

 ( Kişisel itiraflar ve sessiz yakarışlar Rab’be sunulur )

... ya Rab, merhamet eyle

 

Yüce Rab, bizleri yenile:

II.Petrus 3: 10Ne var ki, Rab'bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek. 11‑12Her şey bu şekilde yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı ve Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyecektir. 13Ama biz Tanrı'nın vaadine göre, doğruluğun barınacağı yeni gökleri ve yeni yeryüzünü bekliyoruz. 14Bunun için sevgili kardeşlerim, mademki bunları bekliyorsunuz, Tanrı'nın önünde lekesiz, kusursuz ve barış içinde bulunmaya gayret edin.

 

Dua: Ya RAB, Senin kutsal iradene teslim olmayı bize öğret (Luka 1:38).

 

I.Yuhanna 3: 18Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim. 19‑20Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu bileceğiz. Yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa, onu Tanrı'nın önünde yatıştıracağız. Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir. 21‑22Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa, Tanrı'nın önünde cesaretimiz olur ve O'ndan her ne dilersek alırız. Çünkü O'nun buyruklarını yerine getiriyor ve O'nu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz.

 

Dua: Ya RAB, canımızı daima Seni tanıyıp, Sana tam bir yürekle teslim olmanın sevinci ve berektiyle doldur (Luka 1:38).

 

Mezmur 26: 2 Dene beni, ya RAB, sına;

Duygularımı, düşüncelerimi yokla.

3 Çünkü sevgini hep göz önünde tutuyor,

Senin gerçeğini yaşıyorum ben.

 

Yüce Rab, yakarışlarımız daima Sanadır:

Koloseliler 1: 9Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizin için dua etmekten, tüm bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini tam olarak bilmenizi dilemekten geri kalmadık. 10Rab'be yaraşır biçimde yaşamanız ve O'nu her yönden hoşnut etmeniz için, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. 11Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için O'nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. 12Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba'ya şükretmeniz için dua ediyoruz.

 

Dua: Ya RAB, duamıza kendi bilginin ve sevginin gücünü kat diye Sana yalvarıyoruz. (Filipililer 1:9).

 

Galatyalılar 5:  25Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh'un izinde yürüyelim. 26Boş yere övünen, birbirlerine meydan okuyan, birbirlerini kıskanan kişiler olmayalım.

 

Dua: Ya RAB, bizleri gerçeğin bilgisinde ve gerçeğin sevgisinde bereketle ki, dua hayatımız da bereketlensin (Filipililer 1:9).

 

Efesliler 6:13, 15-18

13Bundan dolayı, kötü günde dayanabilmek, gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın.

15Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. 16Bunların hepsine ek olarak, Şeytan'ın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın. 17Kurtuluş miğferini ve Tanrı sözü olan Ruh'un kılıcını alın. 18Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.

 

Ya Rab, Kutsal Yazılar ve Kutsal Ruh’un ile yüreklerimizi Göksel görkemine çevir, Sana ruhta ve gerçekte tapınmamız için bizleri bereketle...

Koloseliler 3: 12Böylece, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin. 13Birbirinize hoşgörülü davranın. Eğer birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. 14Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. 15Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredenler olun! 16Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tüm bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nağmeler yükseltin. 17Söylediğiniz ve yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, O'nun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın

 

İbraniler 12:1 İşte bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklar kalabalığı olduğuna göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak önümüze konan yarışı sabırla koşalım. 2Gözümüzü, imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O, kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu.

 

Filipililer 3:8‑9Dahası var, kendisi uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih'i kazanayım ve Kutsal Yasa'ya dayanan kendime özgü bir doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'le birleşmiş olayım. Tüm isteğim, Mesih’i ve dirilişinin gücünü bilmek, O’nun çekmiş olduğu işkenceleri paylaşmak, O’nun ölümüyle O’nun gibi olmaktır.

 

Yüce Rab, dileklerimiz daima Sanadır:

I.Petrus 4:  7Her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle, sağduyulu olun ve dua etmek için ayık durun.

 

Dua: Ya RAB İsa,Kutsal Yazılarda terbiye edilmeye, doğruluk konusunda eğitilmeye olan ihtiyacımızı görelim diye bizleri bereketle (II.Timoteyus 3:16).

 

II.Korintliler 2: 15Çünkü biz, hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. 16Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusuyuz, kurtulanlar için yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böyle bir işe kim yeterlidir?

 

Dua: Ya RAB İsa, gerçeğin bilgisiyle bizleri donat, Sana hizmet edebilmemiz için Kelamında bizleri güçlendir (II.Timoteyus 3:16-17).

 

Yüce Rab, Seni ilan ederiz:

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrı Sensin.

Zekeriya 4: 6 Bunun üzerine şöyle dedi: <<RAB Zerubbabil'e, <Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhum'la başaracaksın> diyor. Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

 

Dua: Ya RAB İsa, her iyi işimiz Seni hoşnut eden imandan kaynaklansın diye Sana dua ederiz  (İbraniler 11:16).

 

II.Korintliler 12:9Ama O bana dedi ki, Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır.» İşte, Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. 10Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm.

 

Dua: Ya RAB İsa, gerçek iman sahipleri için hazırladığın ödüller için Sana yücelik olsun (İbraniler 11:16).

 

Süleymanın Meselleri 2: 3 Evet, aklı çağırır,

Ona gönülden seslenirsen,

4 Gümüş ararcasına onu ararsan,

Onu ararsan define arar gibi,

5 RAB korkusunu anlar

Ve Tanrı'yı yakından tanırsın.

6 Çünkü bilgeliğin kaynağı RAB'dir.

O'nun ağzından bilgi ve anlayış çıkar.

7 Doğru kişileri başarıya ulaştırır,

Kalkanıdır dürüst yaşayanların.

8 Adil olanların adımlarını korur,

Sadık kullarının yolunu gözetir.

 

Yüce Rab, övgü ve şükranlarımız daima Sanadır:

Mezmur 89: 1 RAB'bin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim,

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.

2 Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim,

Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın.

 

Dua: Ya RAB, canımız Sana daima umutla bakar, Sen kurtaran Tanrısın, Seni överiz (Mika 7:7).

 

Mezmur 85: 10 Sevgiyle sadakat buluşacak,

Doğrulukla esenlik öpüşecek.

11 Sadakat yerden bitecek,

Doğruluk gökten bakacak.

 

Dua: Ya RAB, canımız Sana daima umutla bakar çünkü halkını duyarsın, kurtuluş Senden gelir, Seni överiz (Mika 7:7).

 

Mezmur 28: 6 RAB'be övgüler olsun!

Çünkü yalvarışımı duydu.

7 RAB benim gücüm, kalkanımdır,

O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.

Yüreğim coşuyor,

Ezgilerimle O'na şükrediyorum.

 

Övgü ve tapınışımız Sanadır ey Göksel Babamız,

İsa Mesih adıyla Sana geliriz:

II.Korintliler 13:11,14

11Son olarak hoşça kalın, kardeşlerim. Yetkin olun, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır.

14Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.

 

Vahiy 7: 12Amin.

      Övgü, yücelik ve bilgelik,

      şükran ve saygı, güç ve kudret,

      sonsuzlara dek Tanrımızın olsun.

      Amin.»

 

( serbest dualar )

 

II.Selanikliler 2: 16‑17Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi ve bizi sevmiş olup lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut vermiş olan Babamız Tanrı sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözde pekiştirsin.

 

Rabbin Duası