Vaaz/Kelam Çalışması: İman Açıklaması Üzerine

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

Yazan: Rev. Donald Cobb

Editör: Rev. İlhan Keskinöz

 

Elçisel İman Açıklaması…

 

14. “Kutsal Ruh’a”

(Tekvin 1:1-2, Yuhanna 7:37-39; 15:26-27; Romalılar 8:22-27)

 

Yüreğimizde konut kuran Kutsal Ruh aynı zamanda evreni koruyor. Mesih’in Ruhu olarak, Mesih’in kurtuluşunu bize uyguluyor, tanıklığımızda ve dualarımızda bize yardım ediyor; Kutsal Ruh sonsuz kurtuluşumuzun güvencesidir.

 

Heidelberg İlmihali 53.

Westminster Uzun İlmihal 11.

Belçika İnanç Açıklaması; Bölüm

 

GENEL BAKIŞ

(Heidelberg İlmihalinden derlenmiştir)

(103) Bizler Kutsal Müjdenin hizmeti ve eğitimi için Sebt gününde toplandığımızda Tanrı Sözü’nün ne öğrettiğini öğrenir, sakramentlere katılır, topluluk içinde Tanrı’ya dua ederiz, Hristiyan sunusunu yoksullara ulaştırmak için teşvik alırız Böylece kötü yollardan dönmek için güç buluruz. Bütün bunlarda Kutsal Ruh bizi sonsuz sebte (dinlenmeye) hazırlar.

 

(127) “Ayartılmamıza izin verme kötü olandan bizi kurtar” diye dua ettiğimizde aslında kısa bir süre için bile kendi ayaklarımızın üzerinde durmak için bizler çok zayıf olduğumuzu canlarımızın şeytan dünya ve kendi benliğimizin saldırısı altında olduğunu hatırlar içinde bulunduğumuz ruhsal savaşta yenilgiye düşmeyelim diye Göklerdeki Babamızdan Kutsal Ruhu gücünü dileriz ve böylece gökten gelen güçle kuşanmış olarak dünyada yaşamımızı sürdürürüz.

 

(1) Kutsal Ruh, Mesih’e ait olanları sonsuz yaşamdan emin kılar. Ve bizleri Mesih için yaşamaya hazır ve istekli olmaya yönlendirir.

 

(21) Kutsal Ruh, Kutsal Kitap aracılığı ile çalışır ve içimizde gerçek imanı var eder. Böylece günahlarımızın bağışlandığından, Tanrı önünde sonsuza dek aklandığımızdan ve kurtuluş için kabul edildiğimizden derin bir şekilde emin oluruz.

 

(24, 70, 86) Kutsal Ruh Tanrı kutsallaşmamız için çalışır. Gittikçe daha fazla günaha ölmemiz ve artan bir şekilde pak bir yaşam sürmemiz için Kutsal Ruh bizleri sürekli yeniler ve bizlerde Mesih’in benzerliğine dönüştürmek üzere çalışır.

 

(31) Mesih İsa kilisesini Sözü ve Ruhu aracılığı ile yönetir, böylece bizim için kazandığı özgürlükte bizi korur ve saklı tutar.

 

(49) Kutsal Ruh’un yeryüzüne gelmesi inananlar için bir güvencedir. Böylece Ruh’un gücüyle bizler bu yaşamdaki ve sonraki yaşamdaki hayatımız için göksel olan şeyleri şeyleri hedef olarak belirleriz.

 

(51) Kutsal Ruh Mesih’in bedeni olan bizleri armağanlarla donatır.

 

(54) İsa Mesih, Ruh’u ve Sözü aracılığı ile bütün halklardan, dünyanın başından sonuna kadar, kendisi için yeni bir halk oluşturmuş ve kendi halkını Ruh’u ile koruyup onları Ruh’u ile bir tek imanda birleştirmiştir.

 

(67, 69, 73, 76, 79) Kutsal Ruh, kurtuluşumuzun tamamının Mesih’in çarmıhtaki tek kurban olmasına dayandığını Müjde aracılığı ile bize öğretir, kutsal sakramentler aracılığı ile bizi bundan emin kılar.

 

 

B-) MESİH’İN RUH’U

Genelde “Kutsal Ruh” deyince aklımıza Pentikost günü gelir. Ancak Kutsal Yazılar, Kutsal Ruh’un, Eski Ahit halkına yol göstermek, onları korumak, yenilemek ve kutsal kılmak üzere varlığını ve işleyişini bize gösteriyor.[1] Ama Kutsal Ruh’un Eski Ahit içindeki işi bazen biraz belirsiz ve saklı gözüküyor; ancak İsa Mesih’in ölümü, dirilişi ve göğe çıkmasıyla bu belirsizlik ve sır ile saklı olan bu örtünün gizi açığa çıkıyor. Böylece Yeni Ahit bizlere, Mesih İsa’nın çarmıhının kurtuluşumuzu bize mükemmel bir şekilde sağladığı için Kutsal Ruh armağanının ancak dolulukla verilebildiğini gösteriyor:

Yuhanna 7: 37 Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: "Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. 38 Kutsal Yazı'da dendiği gibi, bana iman edenin 'içinden diri su ırmakları akacaktır.'" 39 Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh'la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti.

 

Öyleyse İsa Mesih, yüceltilip (39. ayet), Baba’nın sağına yükseldiği ve oradan bize kurtuluşumuzu verdiği için artık Kutsal Ruh, Yeni Ahit halkı üzerine dökülebilirdi:

Elçilerin İşleri 2: 32 Tanrı, İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. 33 O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh'u Baba'dan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh'u üzerimize dökmüştür.

 

Bütün bu şeyler, Kutsal Ruh ve Mesih’in işi arasındaki yakın bağı vurguluyor. Kutsal Ruh, Mesih’in Ruh’udur;[2] Baba Tanrı, Kutsal Ruh’u öz Oğlu İsa Mesih’e “ölçüsüz” olarak vermiştir (Yuhanna 3:34). Öyle ki, hizmetini Baba’nın isteğine göre sadık bir şekilde yapabilsin. Mesih’in yaşamı, özellikle halkın önünde yaptığı Müjde’yi vaaz hizmeti, tanıklığı, mucizeleri ve öğretisi Kutsal Ruh’un varlığında ve gücünde açıklanmıştır.[3] Mesih’in, Tanrı’ya boyun eğen bir tutumla kendini ölüme teslim edip ölümden dirilebilmesi, Kutsal Ruh’un yardımı aracılığıyla olmuştur.[4] Kutsal Ruh, Mesih’in işine ve hizmetine öylesine bağlı olduğu için, bizler de iman aracılığıyla Mesih’le birleştiğimizde Kutsal Ruh’un şimdiki işi, Mesih’in yaşamıyla, ölümüyle ve dirilişiyle sağladığı yararları yaşamlarımıza uygulamaktır.[5] Yani Tanrı’nın halkı için Kutsal Ruh’un görevi Mesih’in olandan alıp bize bildirmektir:

Yuhanna 16: 13 Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. 14 O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. 15 Baba'nın nesi varsa benimdir. 'Benim olandan alıp size bildirecek' dememin nedeni budur.

 

Kutsal Ruh’un işi Mesih’in işiyle paralel değildir. Aksine Kutsal Ruh’un işi tamamen Mesih’e doğru yönlenmiştir; böylece Kutsal Ruh, bizi Mesih’e yöneltmek ve bizi Mesih’teki zenginliklerle doldurmak üzere çalışır:

Yuhanna 15:26 Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, bana tanıklık edecek.

 

Yani, Kutsal Ruh imanlı yaşamımızın ta başlangıcından beri etkindir. Mesih’i Rab olarak kabul etmemizi ve bunu açıkça söylememizi sağlıyan Kutsal Ruh’un kendisidir (I.Korintliler 2:12, 14; 12:3). Kutsal Ruh bizi Mesih’e aşılayıp, İmanlılar Topluluğuyla birleştirdikten sonra[6] bizi Mesih’in benzerliğine dönüştürüyor:

II.Korintliler 3: 18 Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab'bin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle O'na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor.

 

Kutsal Ruh, dua, Kutsal Yazıları okuma, Müjde’nin ilanını dikkatle dinleme ve sakramentlere katılma aracılığıyla, Mesih’i “görmemizi” sağlıyor; böylece Mesih’in tutumlarını ve itaatini bize uyguluyor:

Galatyalılar 5:16 Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz.

Galatyalılar 5:22-23 Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. 24 Mesih İsa'ya ait olanlar, benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. 25 Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh'un izinde yürüyelim.

 

Mesih’in Kutsal Ruh aracılığıyla yaptığı işin belki de en açık olarak görüldüğü yer, Mesih’in Ruh’u aracılığıyla Tanrıyla sahip olduğumuz oğulluk ilişkimizdir. İsa Mesih, tüm yaşamı boyunca Tanrı ile özel, sevinçli bir yakınlığa sahipti. Tanrı’nın Biricik Oğlu olduğu için herkesten daha doğru bir şekilde O’na “Baba” olarak hitap edebiliyordu. Ama Mesih’e ait olduğumuz için, Mesih’teki oğulluk ruhunu alıyoruz ve bizler de bu ruhla “Abba, Baba” diye Tanrı’ya seslenebiliyoruz (Romalılar 8:14-15). Kutsal Ruh’un bizdeki işi aracılığıyla Tanrı’yı “Babamız” olarak tanıyoruz. Kutsal Ruh, ayrıca bizi Tanrı’ya seslenmede ve O’nu tanımada ilerletiyor: bizler Tanrıya “Göklerdeki Babamız” diye seslendiğimiz zaman aslında öz Oğlun Ruh’u, bizim aracılığımızla sesleniyor:

Galatyalılar 4:4-5 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu'nu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım. 6 Oğullar olduğunuz için Tanrı öz Oğlu'nun "Abba! Baba!" diye seslenen Ruhu'nu yüreklerinize gönderdi.

 

Yani, Baba ve Oğul arasında olan yakınlık bize Kutsal Ruh’ta ve O’nun aracılığıyla veriliyor!

 [1] İşaya 63:10-14; Mezmur 51:9-14; 139:7; Nehemya 9:20; Elçilerin İşleri 7:51; Hagay 2:5

[2] Romalılar 8:9 ... içinde Mesih'in Ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir. Galatyalılar 4:6 Oğullar olduğunuz için Tanrı öz Oğlu'nun "Abba! Baba!" diye seslenen Ruhu'nu yüreklerinize gönderdi (Filipililer 1:19; I.Petrus 1:11).

[3] Yuhanna 1:32; Luka 4:1, 14; Matta  12:28; Elçilerin İşleri 10:38

[4] Romalılar 1:4; 8:11; I.Timoteyus 3:16; I.Petrus 3:18

[5] Kutsal Ruh konusunun İman Açıklamasında bu sıraya gelmesi uygun bir yerdedir: Baba’yla aramızın yenilenmesi ve yaratılışın yenilenmesiyle (birinci madde) ilgili olarak Kutsal Ruh, İsa Mesih’in ve O’nun işi (üçüncü madde) ile halkı (“Kutsal Evrensel Kilise” ve üçüncü maddenin geriye kalan kısımları) arasında bir “köprü” olarak sunuluyor. Cenevre İlmihali 88. Üçüncü madde bize neyi öğretiyor? Bizi, Oğlu aracılığıyla satın alan ve kurtaran Tanrı’nın bu satın almasını ve kurtarışını Ruh’u aracılığıyla sağlayacağını öğretiyor.

[6] I.Korintliler 12:13: “Çünkü tek Ruh’ta hepimiz – ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım – bir tek bedene vatfiz edildik”