Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

TANRI DOĞRUDUR (gerçeksever)

“Tanrı doğrudur” dediğimiz zaman O’da olan içtenlik, dürüstlük, kesin olarak doğru sözlülük aklımıza gelmektedir.

 

Bizler Tanrı’ya inandığımızda aslında gerçeğin Tanrısına (sadık Tanrı’ya) inanmaktayız.[1] Çünkü O’nda yalan yoktur.[2] Fakat kusursuzdur, bütün yollarında doğrudur, haksızlık etmez, güvenilirdir, doğru ve adildir.[3] Bu yüzden Rab’bin sözü daima doğrudur.[4]

 

Bizler, Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.[5] Çünkü Tanrı’nın lütuf ve gerçeğini Mesih dünyaya getirmiştir.[6] Bu yüzden de Mesih, kendi misyonunu “gerçeğe tanıklık etmek” olarak özetler.[7] Çünkü O “tek yol ve gerçektir”.[8]

 

Mesih’in “Gerçeğin Ruhu”[9] aracılığı ile bildirdiği[10] Müjde’si bize yazılanların doğruluğunu[11] ve sonsuz hayata sahip olduğumuzu öğretmektedir.[12] Tanrı Gerçeğin Tanrısı olduğu gibi O’nun Sözleri de gerçeğin bildirisi ve kurtuluşumuzun Müjdesidir.[13] Müjde bizi yaşama kavuşturan gerçeğin bildirisidir.[14] Bu yüzden de Gerçeksever Tanrı’nın Müjde’si bizlerin kutsal kılınıp kurtulmamız için gereken gerçeği içermektedir.[15]

 

Gerçeğin Tanrı’sından öğrendiğimiz diğer bir şey ise O’na Ruh’ta ve gerçekte tapınmaktır.[16] Çünkü bizleri ancak Tanrı’nın gerçeği özgür kılar.[17]

 

Gerçeğin Tanrı’sı bizi özgür kılmak için gerçeğin yazılı olduğu Kutsal Kitap’ı vermiştir. Bu yüzden O’nun sözleri yolumuz için ışıktır.[18] Ve Tanrı’nın sevgi ve gerçeği bizi korur.[19]

 [1] İşaya 65:16

[2] Titus 1:2, Sayılar 23:19, Yakup 1:17

[3] Tesniye 32:4, Romalılar 3:4

[4] Mezmur 33:4; 97:2; 145:17, Yeremya 23:6, II.Samuel 7:28

[5] Yuhanna 1:14

[6] Yuhanna 1:17

[7] Yuhanna 18:37

[8] Yuhanna 14:6

[9] Yuhanna 14:16; 15:26

[10] Yuhanna 16:13-14

[11] II.Petrus 1:20-21 (I.Selanikliler 2:13, I.Timoteyus 1:18; 4:14)

[12] Yuhanna 20:31

[13] Efesliler 1:13, I.Timoteyus 2:3-4

[14] Yakup 1:18

[15] II.Selanikliler 2:13

[16] Yuhanna 4:24

[17] Yuhanna 8:32, Filipililer 3:3

[18] Mezmur 119: 105

[19] Mezmur 40:11