KİLİSE TAKVİMİ

&

Hristiyan İbadeti

 

Aydınlanma Duaları

(prayer for illumination)

 

Vaazdan Önce Dua

Kutsal Yazılar Okunmadan Önce Dua

Sakramentlerin Kutlanmasından Önce Dua

[ve/veya Kelam Çalışması yapmadan önce Dua]

 

Mezmur 119: 169 Feryadım sana erişsin, ya RAB,

Sözün uyarınca akıl ver bana!

 

İsa Mesih’ten önceki dönemlerde de toplu bir tapınmada okunan Kutsal Yazılar aracılığı ile halk aydınlansın diye Kutsal Yazılar okunmadan önce dua edilirdi:

Nehemya 8: 6 Ezra yüce Tanrı'ya, RAB'be övgüler sundu. Bütün halk ellerini kaldırarak, "Amin! Amin!" diye karşılık verdi. Hep birlikte eğilip yere kapanarak RAB'be tapındılar.[1]

 

Rabbaylar aynı şekilde bu ayetten yola çıkarak kendi öğrencilerine Kutsal Yazılar okunmadan önce dua etme uygulamasını öğrettiler. Sinagok liturjisinde bugün bile sabah duasında Shema okunmadan önce iki eski dua yer alır.

 

İlk kiliselerin Sinagok Liturjisi takip ettiği gerçeğini hatırlarsak Efesliler 1:17-19 ayetlerin o dönemin kiliselerinde ayinlerde okunan dualardan alındığı ya da bu ayetlerin ayin duaları olarak kullanılma ihtimali de çok güçlüdür.

 

Tanrı halkının Vaazdan Önce ya da Kutsal Kitap Çalışması yapmadan önce dua etmek yönündeki uygulamasını Kelami bir uygulama olup Elçisel uygulamalar da teşvik etmektedir. Bu durumda bazı ayetleri temel alarak “AYDINLANMA DUASI” (Prayer for ILLUMINATION) diyebileceğimiz dualar yapabiliriz:

Efesliler 1: 17 Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum. 18-20 O'nun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın[2] diye dua ediyorum...

 

Aydınlanma Duasının Kelami örnekleri ve teolojik gerekçeleri bizleri bu duaları kullanmaya yönlendirmektedir. Çünkü Tanrı kendisini vahiy ile açıkladı. Vahiy ise Tanrı’nın lütfunun bir işi olup bizim Tanrı’yı araştırmamız sonucu doğmuş mantıki bir konu değildir. Öyleyse bizler aklımız ve yüreğimiz aydınlansın diye Aydınlama Duası yaparız. Çünkü bazen Kutsal Yazıları okurken bile aklımız dünya, benlik ve şeytanın ayartısına kapılabilir ve gerçeği doğru anlamayabiliriz. Efesliler mektubu bundan da öte Kutsal Yazıları anlamamız için “Tanrısal Vahiy Ruhu” gerektiğini söylemektedir. Öyleyse Kutsal Yazıları vahiy eden Kutsal Ruh okunan ve vaaz edileni dinleyenleri aydınlatsın diye dua etmemiz gerekiyor.

 

Aydınlanma Duasının arkasındaki güçlü teolojik gerçekler bizlere ibadet içinde hem Kutsal Ruh doktrinini hem de Vahiy doktrinini yeniden gözden geçirmemiz veya hatırlamamız için kısa bir derin düşünme (meditation) olur. Böylece aklımızı ve yüreğimizi daha derin gerçeklere açık bir durumda vaaza, kelam çalışmasına ve kelam okumasına gireriz.

 

Aydınlanma Duasının merkezinde olan şey şudur: Kutsal Yazıların okunması, vaaz edilmesi ve araştırılması gibi işlerde Kelamın doğru bir anlayış ile dinlenmesi, Kutsal Ruh’un yaşamlara aydınlama ve meyve getirmesi yolu ile cemaatin bina edilmesi…

 

Romalılar 10: 17 Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur.

Kutsal Yazılar imanı, Mesih ile ilgili Müjde’yi duymakla ilişkilendiriyor. Öyleyse Aydınlanma Duaları bu ayette temel bulmalıdır. Müjde, Tanrı’nın Sözü olarak ilan edilmeli ve öyle okunmalıdır.

 

Kahin Ezra’nın günlerinden İsa Mesih’in günlerine kadar Aydınlama Duaları birer bereketleme[3] olarak kullanılmıştır:

Matta 11: 25 İsa bundan sonra şöyle dedi: "Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim.

 

İsa Mesih’in Aydınlanma Duasında “şükran” unsuru öncelikle gözümüze çarpıyor. “Şükran” ise bereketleme ile eş anlamlıdır. Öyleyse, kilise öğretmenleri ve ihtiyarlar Aydınlanma Dualarını “şükran” üzerinde bina ederek kullanırlar.

 

Reform döneminde güney Almanya’daki reformcuların Aydınlanma dualarını yaygın bir şekilde kullandıklarını görmekteyiz. Bundan sonra da devam ederek Zürih, Strasborg, Cenova ve diğer pek çok yerlerde Aydınlanma Duaları Müjdeci Tapınmanın düzenli bir parçası olmuşlardır.

 

Mezmur 19:7, 8, 9-11; 119:1-2, 7, 9, 16, 20, 24, 25, 27, 35, 86:11-12; 119:18, 97, 105-106, 111, 112, 130, 142, I.Korintliler 2:14 ayetlerini temel alarak aydınlanma dualarını yapabiliriz.

 

ÖRNEK: Aydınlanma Duaları (Prayer for ILLUMINATION)

 

(Nehemya 8:6)

yüce olan Tanrımız, Sen kutsalsın,

sonsuzluğun Tanrısı; sen dün, bugün ve yarın aynısın,

sonsuz olan Tanrımız, Sen kutsalsın.

 

geçmişte halkına konuştun,

kutsal sözünle onları, sürgünde, çölde ve her sıkıntıda yönlendirdin.

kutsal sözünle onlara öncülük ettin.

 

bugün kutsal sözünle halkının aklını ve yüreğini karmaşıklıktan arıt.

bugün kutsal sözünle halkına ihtiyacı olan düzeni ve yönü göster.

lütfunla bizleri kendi isteğine göre yeniden şekillendir

ve umudumuzu yenile

Sonsuzluğun Tanrısı olan Sen, şimdi ve daima kutsalsın. Amin.[1] Toplu bir tapınmada Levililer ve halk arasında karşılıklı bir okuma gibi (responsive prayer) dua edildiğine dikkat ediniz.

[2] Elçilerin İşleri 26: 17-18 Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni, ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, Şeytan'ın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki, bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar.' II.Korintliler 4: 6 Çünkü, "Işık karanlıktan parlayacak" diyen Tanrı, İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı.

[3] İbranice: berakah, Latince: collect.