Epifani (epiphany)

Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in Açıklanması

 

Selamlama-Bereketleme

(Greetings&Blessings)

 

I.Korintliler 3:16 Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın Ruhunun sizde yaşadığını bilmez misiniz? 17 Eğer bir kimse Tanrı'nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu yıkacak. Çünkü Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz.

 

Sabah Duası

 

¶ İşaya 60:1-3

Kalk, parla;

Çünkü Işığın geliyor,

RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor.

2 Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor;

Oysa RAB senin üzerine doğacak,

Yüceliği üzerinde görünecek.

3 Uluslar senin Işığına,

Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.

 

Her şeye kadir Tanrımız,

Mesih’in nuru ile yaşamlarımızı aydınlattın.

Sana övgüler olsun.

 

¶ Yuhanna 8:12

İsa yine halka seslenip şöyle dedi: «Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.»

 

Mesih Rabbimiz,

Sen yaşamın kaynağısın

Kutsal ışığınla ulusları kendine çekersin.

Sana övgüler olsun.

 

¶ Titus 2:11

Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır.

 

Rabbimiz Mesih İsa,

Sen beden alıp aramızda yaşadın.

Lütuf ve gerçeğin ile dünyayı aydınlattın.

Sana övgüler olsun.

 

¶ Efesliler 2:1-5

Sizler bir zamanlar, içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. 3 Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında, doğal benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık. 4-5 Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. O'nun lütfuyla kurtuldunuz.

 

Rabbimiz Mesih İsa, Senin kutsal Müjden her zaman parlar,

kurtarışın her yerde bilinsin diye

yaratılışı kedine çekersin.

Sana tapınır, Seni överiz.