ÖZEL DUALARIMIZ

 

 

ORUÇ VE PERHİZ

(ALÇALIŞ VE YAKARIŞ)

- Yılın herhangi bir zamanı için -

 

 

Oruç ve Perhiz tuttuğunuz günlerde

Vakit Dualarındaki Kutsal Kitap okumalarını buradaki okumalarla yer değiştiriniz.

 

 

 

Oruç ve Perhiz Zamanlarında Yemekten Önce

 

Kutsal, Kutsal Kutsaldır, var Olmuş var Olan ve var olacak Olan, Gücü her şeye yeten Rab Tanrı (Vahiy 4:8).

 

Ya Rab, Senin değişmez sevginde toplanan biz kullarına merhamet eyle. Kutsal adından korkanlara lütfunun derinliklerinden kutsal armağanlar bağışla. Dua ve oruç ile kutsal huzuruna yaklaştığımızda bizlerde alçakgönüllü yürekler var et ki, Senin kutsal adından daima korkalım ve kendi etimizden olan ademoğlundan kaçınmayalım.

 

Ya Rab, iman ve Tanrı korkusunda oruç tutan biz kullarına sonsuz merhamet ve şefkatinle lütuf et ki, komşularımızı ve tüm insanlık ailesini kendimiz gibi sevebilelim.

 

Yüce olan Tanrımız, soframızdaki tüm yiyecekler Senin dünyamıza sunduğun bereketli elinin işaretidir.

 

Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB,

Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun!

Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik,

Zafer ve görkem senindir.

Gökte ve yerde olan her şey senindir.

Egemenlik senindir, ya RAB!

Sen her şeyden yücesin.

12 Zenginlik ve onur senden gelir.

Her şeye egemensin.

Güç ve yetki senin elindedir.

Birini yükseltmek ve güçlendirmek Senin elindedir.

13 Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz,

Görkemli adını överiz. (I.Tarihler 29.10-13).

 

 

 

A / Sabah

 

Topraktan yaratıldın

ve yine toprağa döneceksin

 

Mezmur 135

1-2 RAB'be övgüler sunun!

RAB'bin adına övgüler sunun,

Ey RAB'bin kulları!

Ey sizler, RAB'bin Tapınağı'nda,

Tanrımız'ın Tapınağı'nın avlularında hizmet edenler,

Övgüler sunun!

3 RAB'be övgüler sunun,

Çünkü RAB iyidir.

Adını ilahilerle övün,

Çünkü hoştur bu.

4 RAB kendine Yakup soyunu,

Öz halkı olarak İsrail'i seçti.

5 Biliyorum, RAB büyüktür,

Rabbimiz bütün ilahlardan üstündür.

13 Ya RAB, adın sonsuza dek sürecek,

Bütün kuşaklar seni anacak.

14 RAB halkını haklı çıkarır,

Kullarına acır.

15 Ulusların putları altın ve gümüşten yapılmış,

İnsan elinin eseridir.

16 Ağızları var, konuşmazlar,

Gözleri var, görmezler,

17 Kulakları var, duymazlar,

Soluk alıp vermezler.

18 Onları yapan, onlara güvenen herkes

Onlar gibi olacak!

19 Ey İsrail halkı, RAB'be övgüler sun!

Ey Harun soyu, RAB'be övgüler sun!

20 Ey Levi soyu, RAB'be övgüler sun!

RAB'be övgüler sunun, ey RAB'den korkanlar!

21 Yeruşalim'de oturan RAB'be

Siyon'dan övgüler sunulsun!

RAB'be övgüler sunun!

 

Sayılar 21

4 Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kızıldeniz yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. 5 Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak, "Çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız?" dediler, "Burada ne ekmek var, ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz!"  6 Bunun üzerine RAB halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsrailliler'den birçok kişi öldü. 7 Halk Musa'ya gelip, "RAB'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da, RAB aramızdan yılanları kaldırsın" dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. 8 RAB Musa'ya, "Bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır" dedi. 9 Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı.

 

Romalılar 4

1 Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? 2 Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa, övünmeye hakkı vardır; ama Tanrı'nın önünde değil. 3 Kutsal Yazı ne diyor? "İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı." 4 Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. 5 Ancak çalışmayan, ama tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır.

13 Çünkü İbrahim'e ve soyuna dünyanın mirasçısı olma vaadi Kutsal Yasa yoluyla değil, imandan gelen aklanma yoluyla verildi. 14 Eğer Yasa'ya bağlı olanlar mirasçı olursa, iman boş ve vaat geçersizdir. 15 Yasa, Tanrı'nın gazabına yol açar. Ama yasanın olmadığı yerde yasaya karşı gelmek de söz konusu değildir. 16-17 Bu nedenle vaat, Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu yalnız Kutsal Yasa'ya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. "Seni birçok ulusun babası yaptım" diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın -ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı'nın- gözünde hepimizin babasıdır.

 

Dua

Yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Oğul Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Tesellici, Yardımcı, Kutsal Ruh Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Görkemli Kutsal Üçlük, tek olan Tanrı,

          Bize merhamet eyle

 

Kan gibi damlayan terin, derin ıstırap ve üzüntünle,

Çarmıhın ve acı çekmenle

Ölümün ve gömülmenle

Seni anarız.

          Sen iyisin ya Rab, bizi koru ve bizi kutsa.

 

Öğretenleri ve öğrenenleri

Kutsal Ruh’unla aydınlat.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Bu ülkenin yağmurları ve toprağının ürünleri,

doğal her zenginliği

Ve tüm üretimi için Sana geliyoruz. Rab bereketle.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Bütün uluslara birlik ve barış bağışla

Dünya halklarına saygınlık, yiyecek ve barınma sağla.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

( Bu dualara kişisel dualarınızı ekleyiniz )

 

Rabbin Duası

 

 

 

A / Akşam

 

Ya RAB Tanrım,

kulunun bugün ettiği duayı, yalvarışı işit;

duasına ve yakarışına kulak ver.

 

Mezmur 50

1 Güçlü olan Tanrı, RAB konuşuyor;

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

Yeryüzünün tümüne sesleniyor.

2 Güzelliğin doruğu Siyon'dan

Parıldıyor Tanrı.

3 Tanrımız geliyor, sessiz kalmayacak,

Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor,

Çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor.

4 Halkını yargılamak için

Yere göğe sesleniyor:

5 "Toplayın önüme sadık kullarımı,

Kurban keserek benimle antlaşma yapanları."

6 Gökler O'nun doğruluğunu duyuruyor,

Çünkü yargıç Tanrı'nın kendisidir.

7 "Ey halkım, dinle de konuşayım,

Ey İsrail, sana karşı tanıklık edeyim:

Ben Tanrı'yım, senin Tanrın'ım!

8 Kurbanlarından ötürü seni azarlamıyorum,

Yakmalık sunuların sürekli önümde.

9 Ne evinden bir boğa,

Ne de ağıllarından bir teke alacağım.

10 Çünkü bütün orman yaratıkları,

Dağlardaki bütün hayvanlar benimdir.

11 Dağlardaki bütün kuşları korurum,

Kırlardaki bütün yabanıl hayvanlar benimdir.

12 Acıksam sana söylemezdim,

Çünkü bütün dünya ve içindekiler benimdir.

14 Tanrı'ya şükran kurbanı sun,

Yüceler Yücesi'ne adadığın adakları yerine getir.

Sıkıntılı gününde seslen bana,

Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.

16 Ama Tanrı kötüye şöyle diyor:

"Kurallarımı ezbere okumaya

Ya da antlaşmamı ağzına almaya ne hakkın var?

17 Çünkü yola getirilmekten nefret ediyor,

Sözlerimi arkana atıyorsun.

18 Hırsız görünce onunla dost oluyor,

Zina edenlere ortak oluyorsun.

19 Ağzını kötülük için kullanıyor,

Dilini yalana koşuyorsun.

20 Oturup kardeşine karşı konuşur,

Annenin oğluna kara çalarsın.

21 Sen bunları yaptın, ben sustum,

Beni kendin gibi sandın.

Seni azarlıyorum,

Suçlarını gözünün önüne seriyorum.

22 "Dikkate alın bunu, ey Tanrı'yı unutan sizler!

Yoksa parçalarım sizi, kurtaran olmaz.

23 Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir;

Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim."

 

Tesniye 6

4 "Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. 5 Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. 6 Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. 7 Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. 8 Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın. 9 Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın."

 

14 Başka ilahların, çevrenizdeki ulusların taptığı hiçbir ilahın ardınca gitmeyeceksiniz. 15 Çünkü aranızda olan Tanrınız RAB kıskanç bir Tanrı'dır. Öfkelenirse sizi yeryüzünden yok eder.16 Massa'da olduğu gibi, Tanrınız RAB'bi denemeyeceksiniz. 17 Tanrınız RAB'bin buyruklarına, size verdiği yasalara, kurallara uymaya dikkat edeceksiniz. 18 RAB'bin gözünde iyi ve doğru olanı yapacaksınız. Öyle ki, üzerinize iyilik gelsin, RAB'bin atalarınıza ant içerek söz verdiği verimli ülkeyi mülk  edinesiniz. 19 RAB de sözü uyarınca bütün düşmanlarınızı önünüzden kovacak. 20 "Gelecekte çocuklarınız size, 'Tanrımız RAB'bin size verdiği yasaların, kuralların, ilkelerin anlamı nedir? Diye sorunca, 21 onlara şöyle diyeceksiniz: 'Mısır'da firavunun köleleriydik. RAB bizi güçlü eliyle oradan çıkardı. 22 Gözlerimizin önünde Mısır'a, firavuna, ailesine karşı belirtiler, büyük ve korkunç işler yaptı. 23 Atalarımıza ant içerek söz verdiği ülkeye götürmek ve orayı bize vermek için bizi Mısır'dan çıkardı. 24 Sürekli üzerimize iyilik gelmesi ve bugün olduğu gibi sağ kalmamız için Tanrımız RAB bütün bu kurallara uymamızı ve kendisinden korkmamızı buyurdu. 25 Tanrımız RAB'bin önünde, verdiği bu buyruklara uymaya dikkat edersek, bunu bize doğruluk sayacaktır."

 

Romalılar 5

12 Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. 13 Kutsal Yasa'dan önce de dünyada günah vardı; ama yasa olmayınca günahın hesabı tutulmaz. 14 Oysa ölüm Adem'den Musa'ya dek, gelecek Kişi'nin örneği olan Adem'in suçuna benzer bir günah işlememiş olanlar üzerinde de egemendi. 15 Ne var ki, Tanrı'nın armağanı Adem'in suçu gibi değildir. Çünkü bir kişinin suçu yüzünden birçokları öldüyse, Tanrı'nın lütfu ve bir tek adamın, yani İsa Mesih'in lütfuyla verilen bağış birçokları yararına daha da çoğaldı. 16 Tanrı'nın bağışı o tek adamın günahının sonucu gibi değildir. Tek suçtan sonra verilen yargı mahkûmiyet getirdi; oysa birçok suçtan sonra verilen armağan aklanmayı sağladı. 17 Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. 18 İşte, tek bir suçun bütün insanların mahkûmiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. 19 Çünkü bir adamın sözdinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkâr kılındıysa, bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır. 20 Kutsal Yasa suç çoğalsın diye araya girdi; ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. 21 Öyle ki, günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün.

 

 

 

B / Sabah

 

Topraktan yaratıldın

ve yine toprağa döneceksin

 

Mezmur 54: 1 Ey Tanrı, beni adınla kurtar,

Gücünle akla beni!

2 Ey Tanrı, duamı dinle,

Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.

3 Çünkü küstahlar bana saldırıyor,

Zorbalar canımı almak istiyor,

Tanrı'ya aldırmıyorlar.

4 İşte Tanrı benim yardımcımdır,

Tek desteğim Rab'dir.

5 Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün cezasını bulsun,

Sadakatin uyarınca yok et onları.

6 Ya RAB, sana gönülden bir kurban sunacağım,

Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.

7 Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın,

Gözlerim düşmanlarımın yok oluşunu gördü.

 

Tesniye 8: 1 "Bugün size bildirdiğim buyruklara tam tamına uyun ki, yaşayasınız, çoğalasınız ve gidip RAB'bin atalarınıza ant içerek söz verdiği ülkeyi mülk edinesiniz. 2 Tanrınız RAB'bin sizi kırk yıl boyunca çölde dolaştırdığı uzun yolculuğu anımsayın! Buyruklarına uyup uymayacağınızı, amacınızın ne olduğunu öğrenmek için sizi sıkıntılara sokarak sınadı. 3 Sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, RAB'bin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu. 4 Kırk yıl ne giysileriniz eskidi, ne de ayaklarınız şişti. 5 Tanrınız RAB'bin, çocuğunu eğiten bir baba gibi, sizi nasıl eğittiğini anlayın. 6 "Onun için, Tanrınız RAB'bin buyruklarına uyun. Yollarında yürüyün, O'ndan korkun. 7 Tanrınız RAB sizi verimli bir ülkeye götürüyor. Öyle bir ülke ki, ırmakları, pınarları, derelerden tepelerden çıkan su kaynakları vardır; 8 buğdayı, arpası, üzümü, inciri, narı, zeytinyağı, balı vardır. 9 Sıkıntısız ekmek yiyebileceğiniz, hiçbir şeye gereksinim duymayacağınız bir ülkedir. Öyle bir ülke ki, kayaları demirdir, dağlarından bakır çıkarabilirsiniz. 10 "Yiyip doyunca, size verdiği verimli ülke için Tanrınız RAB'be övgüler sunun.

 

Dua

Yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Oğul Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Tesellici, Yardımcı, Kutsal Ruh Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Görkemli Kutsal Üçlük, tek olan Tanrı,

          Bize merhamet eyle

 

Rab İsa Mesih, Seni gücendiren yönlerimizi hatırlama.

Değerli kanını döktüğün kendi halkını koru.

          Ya Rab Sen iyisin, bizi koru

 

Olağanüstü dirlişinle

Görkemli yükselişinle

Kutsal Ruh’u gönderişinle

Seni anarız.

          Sen iyisin ya Rab, bizi koru ve bizi kutsa.

 

Kutsal Kiliseni yönet ve yönlendir

Onu sevgi ve gerçekle doldur

Kendi iraden olan birliği kilisene bağışla.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Zorluk, sıkıntı ve tehlike içinde olanlara yardım et

Yolculukta olanları koru

Tutsaklara merhametini bağışla.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

( Bu dualara kişisel dualarınızı ekleyiniz )

 

Rabbin Duası

 

 

 

B / Akşam

 

Ya RAB Tanrım,

kulunun bugün ettiği duayı, yalvarışı işit;

duasına ve yakarışına kulak ver.

 

Mezmur 56: 1 Acı bana, ey Tanrı,

Çünkü ayak altında çiğniyor insanlar beni,

Gün boyu saldırıp eziyorlar.

2 Düşmanlarım ayak altında çiğniyor beni her gün,

Küstahça saldırıyor çoğu.

3 Sana güvenirim korktuğum zaman.

4 Tanrı'ya, sözünü övdüğüm Tanrı'ya

Güvenirim ben, korkmam.

İnsan bana ne yapabilir?

5 Gün boyu sözlerimi çarpıtıyorlar,

Hakkımda hep kötülük tasarlıyorlar.

6 Fesatlık için uğraşıyor, pusuya yatıyor,

Adımlarımı gözlüyor, canımı almak istiyorlar.

7 Kötülüklerinin cezasından kurtulacaklar mı?

Ey Tanrı, halkları öfkeyle yere çal!

8 Çektiğim acıları kaydettin,

Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin!

Bunlar defterinde yazılı değil mi?

9 Seslendiğim zaman,

Düşmanlarım geri çekilecek.

Biliyorum, Tanrı benden yana.

10 Sözünü övdüğüm Tanrı'ya,

Sözünü övdüğüm RAB'be,

11 Tanrı'ya güvenirim ben, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?

12 Ey Tanrı, sana adaklar adamıştım,

Şükran kurbanları sunmalıyım şimdi.

13 Çünkü canımı ölümden kurtardın,

Ayaklarımı tökezlemekten korudun;

İşte yaşam ışığında, Tanrı huzurunda yürüyorum.

 

Matta 6: 16 "Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. 17 Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. 18 Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız'a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir."

 

 

 

C / Sabah

 

Topraktan yaratıldın

ve yine toprağa döneceksin

 

Mezmur 55: 1 Ey Tanrı, kulak ver duama,

Sırt çevirme yalvarışıma!

2 Dikkatini çevir, yanıt ver bana.

Düşüncelerim beni rahatsız ediyor, şaşkınım

3 Düşman sesinden, kötünün baskısından;

Çünkü sıkıntıya sokuyorlar beni,

Öfkeyle üstüme üstüme geliyorlar.

4 Yüreğim sızlıyor içimde,

Ölüm dehşeti çöktü üzerime.

5 Korku ve titreme sardı beni,

Ürperti kapladı içimi.

6 "Keşke güvercin gibi kanatlarım olsaydı!"

Dedim kendi kendime, "Uçar, rahatlardım.

7 Uzaklara kaçar,

Çöllerde konaklardım.

8 Sert rüzgara, kasırgaya karşı

Hemen bir barınak bulurdum."

9 Şaşkına çevir kötüleri, ya Rab, karıştır dillerini,

Çünkü kentte şiddet ve çatışma görüyorum.

10 Gece gündüz kent surları üzerinde dolaşırlar,

Haksızlık, fesat dolu kentin içi.

11 Yıkıcılık kentin göbeğinde,

Zorbalık, hile eksilmez meydanından.

 

Yoel 2: 21 "Ey toprak, korkma, sevinçle coş!

Çünkü RAB büyük işler yaptı.

22 Ey kır hayvanları, korkmayın!

Çünkü otlaklar yeşeriyor.

Ağaçlar meyvelerini yükleniyor,

İncir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor.

23 Ey Siyon halkı,

Tanrınız RAB'de sevinç bulun, coşun.

İlk yağmuru size tam ölçüsüyle veriyor;

Daha önce olduğu gibi,

İlk ve son yağmurları yağdırıyor.

24 Harman yeri tahılla dolacak.

Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşacak.

25 Üzerinize gönderdiğim büyük çekirge ordusunun,

Olgunlaşmış ve yumurtadan yeni çıkmış çekirgenin,

Yavrunun ve genç çekirgenin

Size kaybettirdiği yılları geri vereceğim.

26 Bol bol yiyip doyacak

Ve sizin için harikalar yaratan

Tanrınız RAB'bin adını öveceksiniz.

Halkım bir daha utandırılmayacak.

27 Bileceksiniz ki, İsrail halkının arasındayım,

Tanrınız RAB benim, başka biri yok.

Halkım bir daha utandırılmayacak."

 

Dua

Yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Oğul Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Tesellici, Yardımcı, Kutsal Ruh Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Görkemli Kutsal Üçlük, tek olan Tanrı,

          Bize merhamet eyle

 

Her ruhsal körlükten

Gururdan, ikiyüzlülükten, kendini beğenmişlikten

Kıskançlıktan, nefretten, kötü arzulardan

          Ya Rab Sen iyisin, bizi koru

 

Sıkıntılı zamanlarımızda

İyi zamanlarımızda

Ölüm saatımızda ve yargı günümüzde

          Sen iyisin ya Rab, bizi koru ve bizi kutsa.

 

Sözünün anlayışı ve gerçeğin bilgisiyle

Kilisenin tüm hizmetlerini aydaınlat.

Vaazları ve yaşamıyla sözündeki gerçeğini açıklıkla beyan etsinler,

Ve onun gerçekliğini göstersinler.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Çocukları, anneleri ve yaşlıları

Yoksulları, kimsesizleri esenliğinde koru.

Akıl ve beden sağlığına ihtiyacı olanları hatırla

Ve onların bakıcılarına merhamet, sabır ve yetenekler ver.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

( Bu dualara kişisel dualarınızı ekleyiniz )

 

Rabbin Duası

 

 

 

C / Akşam

 

Ya RAB Tanrım,

kulunun bugün ettiği duayı, yalvarışı işit;

duasına ve yakarışına kulak ver.

 

Mezmur 57: 1 Acı bana, ey Tanrı, acı,

Çünkü sana sığınıyorum;

Felaket geçinceye kadar,

Kanatlarının gölgesine sığınacağım.

2 Yüce Tanrı'ya,

Benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum.

3 Gökten gönderip beni kurtaracak,

Beni ezmek isteyenleri azarlayacak,

Sevgisini, sadakatini gösterecektir.

4 Aslanların arasındayım,

Alev kusan insanlar arasında yatarım,

Mızrak gibi, ok gibi dişleri,

Keskin kılıç gibi dilleri.

5 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

6 Ayaklarım için ağ serdiler,

Çöktüm;

Yoluma çukur kazdılar,

İçine kendileri düştüler.

7 Kararlıyım, ey Tanrı, kararlıyım,

Ezgiler, ilahiler söyleyeceğim.

8 Uyan, ey canım,

Uyan, ey lir, ey çenk,

Seheri ben uyandırayım!

9 Halkların arasında sana şükürler sunayım, ya Rab,

Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim.

10 Çünkü sevgin göklere erişir,

Sadakatin gökyüzüne ulaşır.

11 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

 

Matta 6: 19 "Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. 20 Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. 21 Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. 22 "Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa, bütün bedeniniz aydınlık olur. 23 Gözünüz bozuksa, bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre, içinizdeki 'ışık' karanlıksa, ne korkunçtur o karanlık! 24 "Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz."

 

 

 

D / Sabah

 

Topraktan yaratıldın

ve yine toprağa döneceksin

 

Mezmur 55:

16 Bense Tanrı'ya seslenirim,

RAB kurtarır beni.

17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,

O işitir sesimi.

18 Bana karşı girişilen savaştan

Esenlikle kurtarır canımı,

Sayısı çok da olsa karşıtlarımın.

19 Öncesizlikten bu yana tahtında oturan Tanrı,

Duyacak ve ezecek onları.

Çünkü hiç değişmiyor

Ve Tanrı'dan korkmuyorlar.

20 Yoldaşım dostlarına saldırarak

Yaptığı antlaşmayı bozdu.

21 Ağzından bal damlar,

Ama yüreğinde savaş var.

Sözleri yağdan yumuşak,

Ama yalın birer kılıçtır.

22 Yükünü RAB'be bırak,

O sana destek olur.

Asla izin vermez

Doğru insanın sarsılmasına.

23 Ama sen, ey Tanrı, ölüm çukuruna atacaksın kötüleri,

Günlerinin yarısını görmeyecek katillerle hainler;

Bense sana güveniyorum.

 

I.Krallar 8: 35 "Halkın sana karşı günah işlediği için gökler kapanıp yağmur yağmazsa, sıkıntıya düşen halkın buraya yönelip dua eder, adını anar ve günahlarından dönerse,

36 göklerden kulak ver; kullarının, halkın İsrail'in günahlarını bağışla. Onlara doğru yolda yürümeyi öğret, halkına mülk olarak verdiğin ülkene yağmurlarını gönder.

37 "Ülkeyi kıtlık, salgın hastalık, samyeli, küf, tırtıl ya da çekirgeler kavurduğunda, düşmanlar kentlerden birinde halkını kuşattığında, herhangi bir felaket ya da hastalık ortalığı sardığında,

38 halkından bir kişi ya da bütün halkın İsrail başına gelen felaketi ayrımsar, dua edip yakararak ellerini bu tapınağa doğru açarsa,

39 göklerden, oturduğun yerden kulak ver ve bağışla. İnsanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin. Onlara yaptıklarına göre davran ki,

40 atalarımıza verdiğin bu ülkede yaşadıkları sürece senden korksunlar.

 

Dua

Yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Oğul Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Tesellici, Yardımcı, Kutsal Ruh Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Görkemli Kutsal Üçlük, tek olan Tanrı,

          Bize merhamet eyle

 

Ölümcül günahlardan

Dünyanın yalanlarından

Benlik ve şeytandan

          Ya Rab Sen iyisin, bizi koru

 

Dünyanın dörtbir yanına yayılmış

Hizmetçilerini başarılı kıl.

Ve hasat için işçiler gönder

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Doğru hizmet ve doğru yolda yolculuk için

Halkını kutsa ve koru.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Dulları ve yetimleri,

Göçmenleri ve evsizleri,

İşsizleri, kimsesizleri ve sıkıntıda olanları koru.

Onların ihtiyaçlarını tedarik et.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

( Bu dualara kişisel dualarınızı ekleyiniz )

 

Rabbin Duası

 

 

 

D / Akşam

 

Ya RAB Tanrım,

kulunun bugün ettiği duayı, yalvarışı işit;

duasına ve yakarışına kulak ver.

 

Mezmur 60: 1 Bizi reddettin, parladın bize karşı, ey Tanrı,

Öfkelendin; eski halimize döndür bizi!

2 Salladın yeri, yarıklar açtın;

Onar çatlaklarını, çünkü yer sarsılıyor.

3 Halkına sıkıntı çektirdin,

Sersemletici bir şarap içirdin bize.

4 Sancak verdin senden korkanlara,

Okçulara karşı açsınlar diye.

5 Kurtar bizi sağ elinle, yardım et,

Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye!

6 Tanrı şöyle konuştu kutsal yerinde:

"Şekem'i sevinçle bölüştürecek,

Sukkot Vadisi'ni ölçeceğim.

7 Gilat benimdir, Manaşşe de benim,

Efrayim miğferim,

Yahuda asam.

8 Moav yıkanma leğenim,

Edom'un üzerine çarığımı fırlatacağım,

Filist'e zaferle haykıracağım."

9 Kim beni surlu kente götürecek?

Kim bana Edom'a kadar yol gösterecek?

10 Ey Tanrı, sen bizi reddetmedin mi?

Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık?

11 Yardım et bize düşmana karşı,

Çünkü boştur insan yardımı.

12 Tanrı'yla zafer kazanırız,

O çiğner düşmanlarımızı.

 

Matta 6: 25 "Bu nedenle size şunu söylüyorum: 'Ne yiyip ne içeceğiz?' diye canınız için, 'Ne giyeceğiz?' diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? 26 Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? 27 Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? 28 Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın! Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. 29 Ama size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. 30 Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi, ey kıt imanlılar? 31 "Öyleyse, 'Ne yiyeceğiz?' 'Ne içeceğiz?' ya da 'Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın. 32 Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. 33 Siz öncelikle O'nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.

 

 

 

E / Sabah

 

Topraktan yaratıldın

ve yine toprağa döneceksin

 

Mezmur 59: 1 Kurtar beni düşmanlarımdan, ey Tanrım,

Kalem ol hasımlarıma karşı.

2 Kurtar beni suç işleyenlerden,

Uzak tut kanlı katillerden.

3 Bak, canımı almak için pusu kuruyorlar,

Güçlüler bana karşı birleşiyorlar,

Oysa başkaldırmadım, günahım yok, ya RAB.

4 Suç işlemediğim halde,

Koşuşup hazırlanıyorlar.

Kalk bana yardım etmek için, halime bak!

5 Sen, ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,

İsrail'in Tanrısı,

Uyan bütün ulusları cezalandırmak için,

Acıma bu suçlu hainlere!

6 Akşam döner, köpek gibi hırlayıp

Sinsi sinsi kenti dolaşırlar.

7 Bak, neler dökülür ağızlarından,

Kılıç çıkar dudaklarından.

"Kim duyacak?" derler.

8 Ama sen onlara gülersin, ya RAB,

Bütün uluslarla eğlenirsin.

 

Tesniye 7: 6 "Siz Tanrınız RAB için kutsal bir halksınız. Tanrınız RAB, öz halkı olmanız için, yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti. 7 RAB'bin sizi sevmesinin ve seçmesinin nedeni öbür halklardan daha kalabalık olduğunuzdan değil. Siz sayıca öbür halklardan azdınız. 8 RAB size sevgisini göstermek ve atalarınıza ant içerek verdiği sözü yerine getirmek için güçlü eliyle sizi Mısır'dan çıkardı; köle olduğunuz ülkeden, Mısır Firavunu'nun elinden sizi kurtardı. 9 Tanrınız RAB'bin Tanrı olduğunu bilin. O güvenilir Tanrı'dır. Kendisini sevenlerin, buyruklarına uyanların bininci kuşağına kadar antlaşmasına bağlı kalır. 10 Kendisinden nefret edenlere ise üzerlerine yıkım göndererek karşılık verir. RAB kendisinden nefret edene karşılık vermekte gecikmeyecek. 11 Onun için, bugün size bildirdiğim buyruklara, kurallara, ilkelere uymaya dikkat edin." 12 "Bu ilkeleri dinler, onlara özenle uyarsanız, Tanrınız RAB atalarınıza ant içerek verdiği söz uyarınca sizinle yaptığı antlaşmaya bağlı kalacak. 13 Sizi sevecek, kutsayacak, çoğaltacak. Atalarınıza ant içerek size söz verdiği ülkede rahminizin meyvesini, toprağınızın ürününü -tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını- sığırlarınızın buzağılarını, sürülerinizin kuzularını bereketli kılacak.

 

Dua

Yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Oğul Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Tesellici, Yardımcı, Kutsal Ruh Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Görkemli Kutsal Üçlük, tek olan Tanrı,

          Bize merhamet eyle

 

Yanlış öğretilerden, aykırı görüşlerden

Bölünmelerden ve yürek katılıklarından

Yasana ve Kutsal Sözlerine saygısızlıktan

          Ya Rab Sen iyisin, bizi koru

 

Seni sevmek ve saygın tutmak için

bize yeni bir kalp ver ki,

Senin emirlerini layıkıyla yaşayabilelim.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Sana ait olan halkı bereketle ki,

duyup kalbul ettikleri Söz aracılığı ile

Kutsal Ruh’ta meyva versinler.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Pişmanlıklarımızı kabul et,

Günahlarımızı bağışla,

Kutsal Ruh’nunla bizleri güçlendir ki,

Yaşamlarımızı Kutsal Sözüne göre düzeltelim.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

( Bu dualara kişisel dualarınızı ekleyiniz )

 

Rabbin Duası

 

 

 

E / Akşam

 

Ya RAB Tanrım,

kulunun bugün ettiği duayı, yalvarışı işit;

duasına ve yakarışına kulak ver.

 

Mezmur 61: 1 Ey Tanrı, yakarışımı işit,

Duama kulak ver!

2 Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan,

Yüreğime hüzün çökünce.

Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,

3 Çünkü sen benim için sığınak,

Düşmana karşı güçlü bir kule oldun.

4 Çadırında sonsuza dek oturmak

Ve kanatlarının gölgesine sığınmak isterim.

5 Çünkü sen, ey Tanrı, adaklarımı duydun,

Adından korkanların mirasını bana verdin.

6 Kralın günlerine gün kat,

Yılları yüzyıllar olsun!

7 Tanrı'nın huzurunda sonsuza dek tahtında otursun;

Onu sevgin ve sadakatinle koru!

8 O zaman adını hep ilahilerle öveceğim,

Her gün adaklarımı yerine getireceğim.

 

Luka 5: 2 İsa, gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı. 3 İki tekneden Simun'a ait olanına binen İsa, ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturdu, teknenin içinden halka öğretmeye devam etti. 4 Konuşmasını bitirince Simun'a, "Derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın" dedi. 5 Simun şu karşılığı verdi: "Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım." 6 Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki, ağları yırtılmaya başladı. 7 Öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi balıkla doldurdular; tekneler neredeyse batıyordu. 8 Simun Petrus bunu görünce, "Ya Rab, benden uzak dur, ben günahlı bir adamım" diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. 9 Kendisi ve yanındakiler, tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. 10 Simun'un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna'yı da aynı şaşkınlık almıştı. İsa Simun'a, "Korkma" dedi, "Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın." 11 Sonra onlar tekneleri karaya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler.

 

 

 

F / Sabah

 

Topraktan yaratıldın

ve yine toprağa döneceksin

 

Mezmur 59: 9 Gücüm sensin, seni gözlüyorum,

Çünkü kalemsin, ey Tanrı.

10 Tanrım sevgisiyle karşılar beni,

Bana düşmanlarımın yıkımını gösterir.

11 Onları öldürme, yoksa halkım unutur,

Gücünle dağıt ve alçalt onları,

Ya Rab, kalkanımız bizim.

12 Ağızlarının günahı, dudaklarından çıkan söz yüzünden,

Gururlarının tuzağına düşsünler.

Okudukları lanet, söyledikleri yalan yüzünden

13 Yok et onları gazabınla, yok et, tükensinler;

Bilsinler ki, Tanrı'nın egemenliği Yakup soyundan

Yeryüzünün ucuna kadar ulaşır.

14 Akşam döner, köpek gibi hırlayıp

Sinsi sinsi kenti dolaşırlar.

15 Yiyecek bulmak için gezerler,

Doymazlarsa ulurlar.

16 Bense gücün için sabah ezgiler söyleyecek,

Sevgini sevinçle dile getireceğim.

Çünkü sen bana kale,

Sıkıntılı günümde sığınak oldun.

17 Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim,

Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin.

 

Tesniye 11: 8 "Bugün size bildirdiğim buyrukların tümüne uyun ki, güçlü olasınız, mülk edinmek üzere Şeria Irmağı'ndan geçip ülkeyi ele geçiresiniz. 9 RAB'bin ant içerek atalarınıza ve soylarına söz verdiği süt ve bal akan ülkede ömrünüz uzun olsun. 10 Mülk edinmek için gideceğiniz ülke, çıkmış olduğunuz Mısır gibi değildir. Orada tohumunuzu eker, sebze bahçesi gibi zorlukla sulardınız. 11 Mülk edinmek üzere gideceğiniz ülkenin ise dağları, dereleri vardır. Toprağı gökten yağan yağmurla sulanır. 12 Orası Tanrınız RAB'bin kayırdığı bir ülkedir. Tanrınız RAB orayı bütün yıl sürekli gözetir. 13 "Tanrınız RAB'bi sevmek, bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk etmek için bugün size bildirdiğim buyruklara iyice kulak verirseniz, 14 RAB ülkenize ilk ve son yağmuru vaktinde yağdıracak. Öyle ki, tahılınızı, yeni şarabınızı, zeytinyağınızı toplayasınız. 15 RAB tarlalarda hayvanlarınız için ot sağlayacak, siz de yiyip doyacaksınız. 16 Sakının, ayartılıp yoldan çıkmayasınız; başka ilahlara tapmayasınız, önlerinde eğilmeyesiniz. 17 Öyle ki, RAB size öfkelenmesin; yağmur yağmasın, toprak ürün vermesin diye gökleri kapamasın; size vereceği verimli ülkede çabucak yok olmayasınız. 18 "Bu sözlerimi aklınızda ve yüreğinizde tutun. Bir belirti olarak ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın. 19 Onları çocuklarınıza öğretin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. 20 Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın. 21 Öyle ki, RAB'bin atalarınıza vermeye söz verdiği topraklar üzerinde sizin de, çocuklarınızın da ömrü uzun olsun ve yeryüzünün üstünde gökler olduğu sürece orada yaşayasınız.

 

Dua

Yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Oğul Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Tesellici, Yardımcı, Kutsal Ruh Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Görkemli Kutsal Üçlük, tek olan Tanrı,

          Bize merhamet eyle

 

Deprem ve fırtınadan

Kuraklık, yangın ve selden

Afetlerden ve salgınlardan

Toplumsal kavgalar, şiddet ve terörden

Ani ölümden ve hazırlıksız olmaktan

          Ya Rab Sen iyisin, bizi koru

 

İmanda sadık olanları güçlendir,

Zayıf olanları teşvik et.

Düşenleri ayağa kaldır

Kiliseni zaferli kıl.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Bu ülkeyi yönetenlerin,

Yönetimde yetki sahibi olan diğerlerinin

Yüreklerini ve düşüncelerini bereketle.

Adil olanı yapmak ve merhameti sevmek için

Senin gerçeğindeki yollarda yürüsünler.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

( Bu dualara kişisel dualarınızı ekleyiniz )

 

Rabbin Duası

 

 

 

F / Akşam

 

Ya RAB Tanrım,

kulunun bugün ettiği duayı, yalvarışı işit;

duasına ve yakarışına kulak ver.

 

Mezmur 93: 1 RAB egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş,

Kudret giyinip kuşanmış.

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,

Varlığın öncesizliğe uzanır.

3 Denizler gürlüyor, ya RAB,

Denizler gümbür gümbür gürlüyor,

Denizler dalgalarını çınlatıyor.

4 Yücelerdeki RAB engin suların gürleyişinden,

Denizlerin azgın dalgalarından

Daha güçlüdür.

5 Koşulların hep geçerlidir;

Tapınağına kutsallık yaraşır

Sonsuza dek, ya RAB.

 

Yuhanna 6: 26 İsa şöyle yanıt verdi: "Size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz.  27 Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size İnsanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı O'na bu onayı vermiştir." 28 Onlar da şunu sordular: "Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız?" 29 İsa, "Tanrı'nın işi O'nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir" diye yanıt verdi. 30 Bunun üzerine, "Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne yapacaksın?" dediler. 31 "Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi, 'Yemeleri için onlara gökten ekmek verdi.'" 32 İsa onlara dedi ki, "Size doğrusunu söyleyeyim, gökten ekmeği size Musa vermedi, gökten size gerçek ekmeği Babam verir. 33 Çünkü Tanrı'nın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir." 34 Onlar da, "Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeği ver!" dediler. 35 İsa, "Yaşam ekmeği Ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz" dedi. 36 "Ama ben size dedim ki, 'Beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz.' 37 Baba'nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. 38 Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. 39 Beni gönderenin isteği, bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, son gün hepsini diriltmemdir.40 Çünkü Babam'ın isteği, Oğul'u gören ve O'na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim."

 

 

 

G / Sabah

 

Topraktan yaratıldın

ve yine toprağa döneceksin

 

Mezmur 58: 1 Ey yöneticiler, gerçekten adil mi karar verirsiniz?

Doğru mu yargılarsınız insanları?

2 Hayır! Hep haksızlık tasarlarsınız içinizde,

Zorbalık saçar elleriniz yeryüzüne.

3 Kötüler daha ana rahmindeyken yoldan çıkar,

Doğdu doğalı yalan söyleyerek sapar.

4 Zehirleri yılan zehiri gibidir.

Kulakları tıkalı bir kobrayı andırırlar,

5 Usta büyücülerin,

Afsuncuların sesini duymak istemeyen bir kobrayı.

6 Ey Tanrı, kır onların ağzında dişlerini,

Sök genç aslanların azı dişlerini, ya RAB!

7 Akıp giden su gibi yok olsunlar.

Yaylarını gerince oklarının ucu kırılsın.

8 Süründükçe eriyen sümüklüböceğe dönsünler.

Düşük çocuk gibi güneş yüzü görmesinler.

9 Kazanlarınız diken ateşini daha duymadan,

Yaşı da kurusu da kasırgayla savrulacak kötülerin.

10 Doğru adam alınan öcü görünce sevinecek

Ve ayaklarını kötünün kanında yıkayacak.

11 O zaman insanlar, "Gerçekten doğrulara ödül var" diyecek,

"Gerçekten dünyayı yargılayan bir Tanrı var."

 

Hagay 1: 2 "Her Şeye Egemen RAB diyor ki, 'Bu halk, RAB'bin Tapınağı'nı yeniden kurmak için vakit daha gelmedi diyor.'" 3 Sonra RAB, Peygamber Hagay aracılığıyla şöyle seslendi: 4 "Bu tapınak yıkık durumdayken, sizin ağaç kaplamalı evlerinizde oturmanızın sırası mı?" 5 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "Şimdi tuttuğunuz yolları iyi düşünün! 6 Çok ektiniz ama az biçtiniz; yiyorsunuz ama doyamıyorsunuz, içiyorsunuz ama neşelenemiyorsunuz; giyiniyorsunuz ama ısınamıyorsunuz; ücretinizi alıyorsunuz ama paranızı sanki delik keseye koyuyorsunuz." 7-8 Her Şeye Egemen RAB, "Tuttuğunuz yolları iyi düşünün!" diyor, "Dağlara çıkıp kütük getirin, tapınağı yeniden kurun. Öyle ki, ondan hoşnut olayım, yüceltileyim. 9 Bol ürün umdunuz ama az topladınız. Eve ne getirdiyseniz üfleyip dağıttım. Acaba neden?" Böyle soruyor Her Şeye Egemen RAB. "Yıkık duran tapınağımdan ötürü! Oysa hepiniz kendi evinizle uğraşıyorsunuz. 10 İşte bunun içindir ki, gök çiyini, toprak ürününü sizden esirgiyor. 11 Ülkeyi -dağlarını, tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını, toprağın verdiği ürünleri, insanlarını, hayvanlarını, ellerinizin bütün emeğini- kuraklıkla cezalandırdım."

 

Dua

Yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Oğul Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Tesellici, Yardımcı, Kutsal Ruh Tanrı,

          Bize merhamet eyle

Görkemli Kutsal Üçlük, tek olan Tanrı,

          Bize merhamet eyle

 

Rab İsa, Senin beden alıp aramıza gelişinle

Vaftizinle, orucunla, çölde denenmenle

Ve Krallığı vaaz edişinle Seni anarız.

          Sen iyisin ya Rab, bizi koru ve bizi kutsa.

 

Bizlerin korunması ve güvenliği için çalışanları

koru ve kutsa

tehlike ve güçsüzlük anlarında onlara kalkan ol.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Bizleri yönetenlere bilgelik ve anlayış bağışla

Hakimlerin ve yargıçların merhametle adaleti yapmalarını sağla.

          Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Bereketli ürünler bağışla

Yeryüzünün kaynaklarını koru

Onları doğru kullanmak için bize bilgelik ver.

Sen iyisin ya Rab, bizi dinle

 

( Bu dualara kişisel dualarınızı ekleyiniz )

 

Rabbin Duası

 

 

 

G / Akşam

 

Ya RAB Tanrım,

kulunun bugün ettiği duayı, yalvarışı işit;

duasına ve yakarışına kulak ver.

 

Mezmur 104: 21 Genç aslan av peşinde kükrer,

Tanrı'dan yiyecek ister.

22 Güneş doğunca

İnlerine çekilir, yatarlar.

23 İnsan işine gider,

Akşama dek çalışmak için.

24 Ya RAB, ne çok eserin var!

Hepsini bilgece yaptın;

Yeryüzü yarattıklarınla dolu.

25 İşte uçsuz bucaksız denizler,

İçinde kaynaşan sayısız canlılar,

Büyük küçük yaratıklar.

26 Orada gemiler dolaşır,

İçinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan da orada.

27 Hepsi seni bekliyor,

Yiyeceklerini zamanında veresin diye.

28 Sen verince onlar toplar,

Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar.

29 Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar,

Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.

30 Ruhun'u gönderince var olurlar,

Yeryüzüne yeni yaşam verirsin.

 

Luka 6: 36 Babanız merhametli olduğu gibi, siz de merhametli olun." 37 "Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. 38 Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız." 39 İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı: "Kör köre kılavuzluk edebilir mi? İkisi de çukura düşmez mi? 40 Öğrenci öğretmeninden üstün değildir, ama eğitimini tamamlayan her öğrenci öğretmeni gibi olacaktır. 41 "Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği farketmezsin? 42 Kendi gözündeki merteği görmezken, kardeşine nasıl, 'Kardeş, izin ver, gözündeki çöpü çıkarayım' dersin? Seni ikiyüzlü! Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün."

 

 

 

 

GÜNDÜZ veya YATSI OKUMALARI

 

Oruç veya Perhiz tuttuğunuz günlerde

Vakit Dualarındaki Kutsal Kitap okumalarını buradaki okumalarla yer değiştiriniz.

 

Gündüz veya Yatsı - A

 

Mezmur 74

1 Ey Tanrı, neden bizi sonsuza dek reddettin?

Niçin otlağının koyunlarına karşı öfken tütmekte?

2 Anımsa geçmişte sahiplendiğin topluluğu,

Kendi halkın olsun diye kurtardığın oymağı

Ve üzerine konut kurduğun Siyon Dağı'nı.

3 Yönelt adımlarını şu onarılmaz yıkıntılara doğru,

Düşman kutsal yerdeki her şeyi yıktı.

4 Düşmanların bizimle buluştuğun yerde kükredi,

Zafer simgesi olarak kendi bayraklarını dikti.

7 Ateşe verdiler tapınağını,

Yerle bir edip kutsallığını bozdular

Adının yaşadığı konutun.

10 Ey Tanrı, ne zamana dek düşman sana sövecek,

Hasmın senin adını hor görecek?

12 Ama geçmişten bu yana kralım sensin, ey Tanrı,

Yeryüzünde kurtuluş sağladın.

17 Yeryüzünün bütün sınırlarını sen saptadın,

Yazı da kışı da yaratan sensin.

18 Anımsa, ya RAB, düşmanın sana nasıl sövdüğünü,

Akılsız bir halkın, adını nasıl hor gördüğünü.

19 Canavara teslim etme kumrunun canını,

Asla unutma düşkün kullarının yaşamını.

20 Yaptığın antlaşmayı gözönüne al,

Çünkü ülkenin her karanlık köşesi

Zorbaların inleriyle dolmuş.

21 Düşkünler boynu bükük geri çevrilmesin,

Mazlumlar, yoksullar adına övgüler dizsin.

 

Yeremya 22

22: 1 RAB bana dedi ki, "Yahuda Kralı'nın sarayına gidip şu haberi bildir: 2 'RAB'bin sözünü dinleyin, ey Davut'un tahtında oturan Yahuda Kralı'yla görevlileri ve bu kapılardan giren halk! 3 RAB diyor ki: Adil ve doğru olanı yapın. Soyguna uğrayanı zorbanın elinden kurtarın. Yabancıya, öksüze, dula haksızlık etmeyin, şiddete başvurmayın. Burada suçsuz kanı dökmeyin. 4 Bu buyrukları özenle yerine getirirseniz, Davut'un tahtında oturan krallar savaş arabalarıyla, atlarıyla bu sarayın kapılarından girecekler; görevlileriyle halkları da onları izleyecek. 5 Ancak bu buyruklara uymazsanız, diyor RAB, adım üzerine ant içerim ki, bu saray viraneye dönecek." 6 Çünkü Yahuda Kralı'nın sarayı için RAB diyor ki, "Sen benim için Gilat gibisin, Lübnan'ın doruğu gibi. Ama hiç kuşkun olmasın, seni çöle döndürecek,  Kimsenin yaşamadığı kentlere çevireceğim. 7 Eli silahlı yok ediciler görevlendireceğim sana karşı. En iyi sedir ağaçlarını kesecek, Ateşe atacaklar.8 "Bu kentten geçen birçok ulus birbirlerine, 'RAB bu büyük kente neden bunu yaptı? diye soracaklar. 9 "Yanıt şöyle olacak: 'Çünkü Tanrıları RAB'bin antlaşmasını bıraktılar, başka ilahlara tapıp kulluk ettiler."

 

Matta 8

1 İsa dağdan inince büyük bir kalabalık O'nun ardından gitti. 2 Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp, "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin" diyerek O'nun ayaklarına kapandı. 3 İsa elini uzatıp adama dokundu, "İsterim, temiz ol!" dedi. Adam anında cüzamdan temizlendi. 4 Sonra İsa adama, "Sakın kimseye bir şey söyleme!" dedi. "Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyu sun." 5-6 İsa Kefarnahum'a varınca bir yüzbaşı O'na gelip, "Ya Rab" diye yalvardı, "Uşağım felç oldu, evde yatıyor; korkunç acı çekiyor." 7 İsa, "Gelip onu iyileştireceğim" dedi. 8 Ama yüzbaşı, "Ya Rab, evime girmene layık değilim" dedi, "Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. 9 Ben de buyruk altında bir adamım, benim de buyruğumda askerlerim var. Birine, 'Git' derim, gider; ötekine, 'Gel' derim, gelir; köleme, 'Şunu yap' derim, yapar." 10 İsa, duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere, "Size doğrusunu söyleyeyim" dedi, "Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. 11 Size şunu söyleyeyim, doğudan ve batıdan birçok insan gelecek, Göklerin Egemenliği'nde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. 12 Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak."13 Sonra İsa yüzbaşıya, "Git, inandığın gibi olsun" dedi. Ve uşak o anda iyileşti.

 

Serbest Dua ...

 

Yeryüzündeki bütün kiliseler ve Kilisene hizmet eden bütün görevliler için Sana dua ederiz:

Ya Rab, bereketle.

Yeryüzünün bütün halkları için Sana dua ederiz:

Ya Rab, kutsal korumanı bağışla. Dünya halklarına esenlik, barış ve adaletini lütfet, Dünyamızı savaşlardan, kıtlık ve salgınlardan, afet ve terörden koru.

Yeryüzünün acılı ve üzüntülü insanları için Sana dua ederiz:

Ya Rab iyileştiyen esenliğini bağışla.

Gurbettte olanlar, hasta ve hastanede olanlar, hapishanede ve yolculukta olanlariçin Sana dua ederiz:

Ya Rab, Kutsal Ruh’un tesellisinde onları bereketle.

Ulusların güvenliği ve refahı işinde çalışanlar için Sana dua ederiz:

ya Rab, bereketle, ya Rab, merhamet eyle.

Bizler uyurken çalışanlar için Sana dua ederiz:

ya Rab, bereketle, ya Rab, merhamet eyle.

 

Rabbin Duası

 

 

 

Gündüz veya Yatsı - B

 

Duamı işit, ya Rab,

Kulak ver yalvarışıma.

Gözyaşlarıma kayıtsız kalma.

 

Mezmur 1

1 Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez,

Günahkârların yolunda durmaz,

Alaycıların arasında oturmaz.

2 Ancak zevkini RAB'bin Yasası'ndan alır

Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.

3 Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer,

Meyvesini mevsiminde verir,

Yaprağı hiç solmaz.

Yaptığı her işi başarır.

4 Kötüler böyle değil,

Rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler.

5 Bu yüzden yargılanınca aklanamaz,

Doğrular topluluğunda yer bulamaz günahkârlar.

6 Çünkü RAB doğruların yolunu gözetir,

Kötülerin yolu ise ölüme götürür.

 

Filipililer 4: 4 Rab'de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! 5 Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab'bin gelişi yakındır. 6 Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. 7 O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. 8 Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.

 

Serbest Dua ...

 

Yeryüzündeki bütün kiliseler ve Kilisene hizmet eden bütün görevliler için Sana dua ederiz:

Ya Rab, bereketle.

Yeryüzünün bütün halkları için Sana dua ederiz:

Ya Rab, kutsal korumanı bağışla. Dünya halklarına esenlik, barış ve adaletini lütfet, Dünyamızı savaşlardan, kıtlık ve salgınlardan, afet ve terörden koru.

Yeryüzünün acılı ve üzüntülü insanları için Sana dua ederiz:

Ya Rab iyileştiyen esenliğini bağışla.

Gurbettte olanlar, hasta ve hastanede olanlar, hapishanede ve yolculukta olanlariçin Sana dua ederiz:

Ya Rab, Kutsal Ruh’un tesellisinde onları bereketle.

Ulusların güvenliği ve refahı işinde çalışanlar için Sana dua ederiz:

ya Rab, bereketle, ya Rab, merhamet eyle.

Bizler uyurken çalışanlar için Sana dua ederiz:

ya Rab, bereketle, ya Rab, merhamet eyle.

 

Rabbin Duası

 

 

 

Gündüz veya Yatsı - C

 

Duamı işit, ya Rab,

Kulak ver yalvarışıma.

Gözyaşlarıma kayıtsız kalma.

 

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

2 Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

3 Çünkü biliyorum isyanlarımı,

Günahım sürekli karşımda.

4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,

Senin gözünde kötü olanı yaptım.

Öyle ki, konuşurken haklı,

Yargılarken adil olasın.

9 Bakma günahlarıma,

Sil bütün suçlarımı.

10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

11 Beni huzurundan atma,

Kutsal Ruhun'u benden alma.

17 Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,

Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.

 

II.Selanikliler 3: 6 Kardeşler, bizden aldıkları öğretilere uymayıp boş gezen bütün kardeşlerden uzak durmanızı Rab İsa Mesih'in adıyla buyuruyoruz. 7 Bizleri nasıl örnek almanız gerektiğini kendiniz biliyorsunuz. Çünkü biz aranızdayken boş gezenler değildik. 8 Kimsenin ekmeğini karşılıksız yemedik. Herhangi birinize yük olmamak için uğraşıp didindik, gece gündüz çalıştık. 9 Yardımlarınızı hak etmediğimiz için değil, izleyebileceğiniz bir örnek bırakmak için böyle yaptık. 10 Hatta sizinle birlikteyken şu buyruğu vermiştik: "Çalışmak istemeyen yemek de yemesin!" 11 Çünkü aranızda bazılarının boş gezdiğini duyuyoruz. Bunlar hiçbir iş yapmıyor, başkalarının işine karışıp duruyorlarmış. 12 Böylelerine Rab İsa Mesih adına yalvarıyor, şunu buyuruyoruz: Sakin bir şekilde çalışıp kendi kazançlarından yesinler. 13 Sizlerse kardeşler, iyilik yapmaktan usanmayın.

 

Serbest Dua ...

 

Yeryüzündeki bütün kiliseler ve Kilisene hizmet eden bütün görevliler için Sana dua ederiz:

Ya Rab, bereketle.

Yeryüzünün bütün halkları için Sana dua ederiz:

Ya Rab, kutsal korumanı bağışla. Dünya halklarına esenlik, barış ve adaletini lütfet, Dünyamızı savaşlardan, kıtlık ve salgınlardan, afet ve terörden koru.

Yeryüzünün acılı ve üzüntülü insanları için Sana dua ederiz:

Ya Rab iyileştiyen esenliğini bağışla.

Gurbettte olanlar, hasta ve hastanede olanlar, hapishanede ve yolculukta olanlariçin Sana dua ederiz:

Ya Rab, Kutsal Ruh’un tesellisinde onları bereketle.

Ulusların güvenliği ve refahı işinde çalışanlar için Sana dua ederiz:

ya Rab, bereketle, ya Rab, merhamet eyle.

Bizler uyurken çalışanlar için Sana dua ederiz:

ya Rab, bereketle, ya Rab, merhamet eyle.

 

Rabbin Duası

 

 

Gündüz veya Yatsı - D

 

Duamı işit, ya Rab,

Kulak ver yalvarışıma.

Gözyaşlarıma kayıtsız kalma.

 

Mezmur 86

1 Kulak ver, ya RAB, yanıtla beni,

Çünkü mazlum ve yoksulum.

2 Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum.

Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu!

3 Acı bana, ya Rab,

Çünkü gün boyu sana yakarıyorum.

4 Sevindir kulunu, ya Rab,

Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum.

5 Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab,

Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.

6 Kulak ver duama, ya RAB,

Yalvarışlarımı dikkate al!

7 Sıkıntılı günümde sana yakarırım,

Çünkü yanıtlarsın beni.

8 İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab,

Eşsizdir işlerin.

9 Yarattığın bütün uluslar gelip

Sana tapınacaklar, ya Rab,

Adını yüceltecekler.

10 Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın,

Tek Tanrı sensin.

 

I.Yuhanna 5: 11 Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O'nun Oğlu'ndadır. 12 Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur. 13 Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. 14 Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. 15 Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.

 

Serbest Dua ...

 

Yeryüzündeki bütün kiliseler ve Kilisene hizmet eden bütün görevliler için Sana dua ederiz:

Ya Rab, bereketle.

Yeryüzünün bütün halkları için Sana dua ederiz:

Ya Rab, kutsal korumanı bağışla. Dünya halklarına esenlik, barış ve adaletini lütfet, Dünyamızı savaşlardan, kıtlık ve salgınlardan, afet ve terörden koru.

Yeryüzünün acılı ve üzüntülü insanları için Sana dua ederiz:

Ya Rab iyileştiyen esenliğini bağışla.

Gurbettte olanlar, hasta ve hastanede olanlar, hapishanede ve yolculukta olanlariçin Sana dua ederiz:

Ya Rab, Kutsal Ruh’un tesellisinde onları bereketle.

Ulusların güvenliği ve refahı işinde çalışanlar için Sana dua ederiz:

ya Rab, bereketle, ya Rab, merhamet eyle.

Bizler uyurken çalışanlar için Sana dua ederiz:

ya Rab, bereketle, ya Rab, merhamet eyle.

 

Rabbin Duası

 

 

 

Gündüz veya Yatsı - E

 

Duamı işit, ya Rab,

Kulak ver yalvarışıma.

Gözyaşlarıma kayıtsız kalma.

 

Mezmur 19

7 RAB'bin yasası yetkindir, cana can katar,

RAB'bin buyrukları güvenilirdir,

Saf adama bilgelik verir,

8 RAB'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,

 RAB'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.

9 RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır,

RAB'bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.

10 Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek

duyulur,  Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.

11 Uyarırlar kulunu,

Onlara uyanların ödülü büyüktür.

12 Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

14 Ağzımdan çıkan sözler,

Yüreğimdeki düşünceler,

Kabul görsün senin önünde,

Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim.

 

II.Korintliler 9: 6 Şunu unutmayın: Az eken az biçer, çok eken çok biçer. 7 Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin; isteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever.8 Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. 9 Nitekim şöyle yazılmıştır:

"Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi;

Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır."

10 Ekinciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan Tanrı, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak, doğruluğunuzun ürünlerini artıracaktır.

15 Sözle anlatılamayan armağanı için Tanrı'ya şükürler olsun!

 

Serbest Dua ...

 

Yeryüzündeki bütün kiliseler ve Kilisene hizmet eden bütün görevliler için Sana dua ederiz:

Ya Rab, bereketle.

Yeryüzünün bütün halkları için Sana dua ederiz:

Ya Rab, kutsal korumanı bağışla. Dünya halklarına esenlik, barış ve adaletini lütfet, Dünyamızı savaşlardan, kıtlık ve salgınlardan, afet ve terörden koru.

Yeryüzünün acılı ve üzüntülü insanları için Sana dua ederiz:

Ya Rab iyileştiyen esenliğini bağışla.

Gurbettte olanlar, hasta ve hastanede olanlar, hapishanede ve yolculukta olanlariçin Sana dua ederiz:

Ya Rab, Kutsal Ruh’un tesellisinde onları bereketle.

Ulusların güvenliği ve refahı işinde çalışanlar için Sana dua ederiz:

ya Rab, bereketle, ya Rab, merhamet eyle.

Bizler uyurken çalışanlar için Sana dua ederiz:

ya Rab, bereketle, ya Rab, merhamet eyle.

 

Rabbin Duası

 

 

 

Gündüz veya Yatsı - F

 

Duamı işit, ya Rab,

Kulak ver yalvarışıma.

Gözyaşlarıma kayıtsız kalma.

 

Mezmur 34

4 RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana,

Bütün korkularımdan kurtardı beni.

5 O'na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar,

Yüzleri utançtan kızarmaz.

6 Bu mazlum yakardı, RAB duydu,

Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.

7 RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar,

Kurtarır onları.

12 Kim yaşamdan zevk almak,

İyi günler görmek istiyorsa,

13 Dilini kötülükten,

Dudaklarını yalandan uzak tutsun.

14 Kötülükten sakının, iyilik yapın;

Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.

15 RAB'bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir,

Kulakları onların yakarışına açıktır.

16 RAB kötülük yapanlara karşıdır,

Onların anısını yeryüzünden siler.

17 Doğrular yakarır, RAB duyar;

Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.

18 RAB gönlü kırıklara yakındır,

Ruhu ezginleri kurtarır.

21 Kötü insanın sonu kötülükle biter,

Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler.

22 RAB kullarını kurtarır,

O'na sığınanların hiçbiri ceza görmez.

 

Yakup 5: 1 Dinleyin şimdi ey zenginler, başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat edip ağlayın. 2 Servetiniz çürümüş, giysinizi güve yemiştir. 3 Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Onların pası size karşı tanıklık edecek, etinizi ateş gibi yiyecek. Bu son çağda servetinize servet kattınız. 4 İşte, ekinlerinizi biçen işçilerin haksızca alıkoyduğunuz ücretleri size karşı haykırıyor. Orakçıların feryadı Her Şeye Egemen Rab'bin kulağına erişti. 5 Yeryüzünde zevk ve bolluk içinde yaşadınız. Boğazlanacağınız gün için kendinizi besiye çektiniz. 6 Size karşı koymayan doğru kişiyi yargılayıp öldürdünüz. Sabredin 7 Öyleyse kardeşler, Rab'bin gelişine dek sabredin. Bakın, çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürününü nasıl sabırla bekliyor! 8 Siz de sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rab'bin gelişi yakındır.

 

Serbest Dua ...

 

Yeryüzündeki bütün kiliseler ve Kilisene hizmet eden bütün görevliler için Sana dua ederiz:

Ya Rab, bereketle.

Yeryüzünün bütün halkları için Sana dua ederiz:

Ya Rab, kutsal korumanı bağışla. Dünya halklarına esenlik, barış ve adaletini lütfet, Dünyamızı savaşlardan, kıtlık ve salgınlardan, afet ve terörden koru.

Yeryüzünün acılı ve üzüntülü insanları için Sana dua ederiz:

Ya Rab iyileştiyen esenliğini bağışla.

Gurbettte olanlar, hasta ve hastanede olanlar, hapishanede ve yolculukta olanlariçin Sana dua ederiz:

Ya Rab, Kutsal Ruh’un tesellisinde onları bereketle.

Ulusların güvenliği ve refahı işinde çalışanlar için Sana dua ederiz:

ya Rab, bereketle, ya Rab, merhamet eyle.

Bizler uyurken çalışanlar için Sana dua ederiz:

ya Rab, bereketle, ya Rab, merhamet eyle.

 

Rabbin Duası

 

 

 

Gündüz veya Yatsı - G

 

Duamı işit, ya Rab,

Kulak ver yalvarışıma.

Gözyaşlarıma kayıtsız kalma.

 

Mezmur 138

1 Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya RAB,

İlahlar önünde seni ilahilerle överim.

2 Kutsal tapınağına doğru eğilir,

Adına şükrederim,

Sevgin, sadakatin için.

Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun.

3 Seslendiğim gün bana yanıt verdin,

İçime güç koydun, beni yüreklendirdin.

4 Şükretsin sana, ya RAB, yeryüzü krallarının tümü,

Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler.

5 Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya RAB,

Çünkü çok yücesin.

6 RAB yüksekse de,

Alçakgönüllüleri gözetir,

Küstahları uzaktan tanır.

7 Sıkıntıya düşersem, canımı korur,

Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın,

Sağ elin beni kurtarır.

8 Ya RAB, her şeyi yaparsın benim için.

Sevgin sonsuzdur, ya RAB,

Elinin eserini bırakma!

 

Yakup 5: 9 Kardeşler, yargılanmamak için birbirinize karşı homurdanmayın. İşte, Yargıç kapının önünde duruyor. 10 Kardeşler, Rab'bin adıyla konuşmuş olan peygamberleri sıkıntılarda sabır örneği olarak alın. 11 Sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz. Rab'bin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir. 12 Kardeşlerim, öncelikle şunu söyleyeyim: Ne gök üzerine, ne yer üzerine, ne de başka bir şey üzerine ant için. "Evet"iniz evet, "hayır"ınız hayır olsun ki, yargıya uğramayasınız. 13 İçinizden biri sıkıntıda mı, dua etsin. Sevinçli mi, ilahi söylesin.

 

Serbest Dua ...

 

Yeryüzündeki bütün kiliseler ve Kilisene hizmet eden bütün görevliler için Sana dua ederiz:

Ya Rab, bereketle.

Yeryüzünün bütün halkları için Sana dua ederiz:

Ya Rab, kutsal korumanı bağışla. Dünya halklarına esenlik, barış ve adaletini lütfet, Dünyamızı savaşlardan, kıtlık ve salgınlardan, afet ve terörden koru.

Yeryüzünün acılı ve üzüntülü insanları için Sana dua ederiz:

Ya Rab iyileştiren esenliğini bağışla.

Gurbettte olanlar, hasta ve hastanede olanlar, hapishanede ve yolculukta olanlar için Sana dua ederiz:

Ya Rab, Kutsal Ruh’un tesellisinde onları bereketle.

Ulusların güvenliği ve refahı işinde çalışanlar için Sana dua ederiz:

ya Rab, bereketle, ya Rab, merhamet eyle.

Bizler uyurken çalışanlar için Sana dua ederiz:

ya Rab, bereketle, ya Rab, merhamet eyle.

 

Rabbin Duası