HEİDELBERG İLMİHALİ

 

 

Heidelberg İlmihali (Katekizmi) Frederic III’ün isteği üzerine yazıldı. Kendisi 1559-1576 yılları arasında Alman idaresi altında olan Palatinate ilini idare ediyordu. Katekizm Ocak 1563 yılında Heidelberg’deki kilise meclisi tarafından kabul edildi. Aynı yıl, aynı yerde ikinci ve üçüncü Alman baskısı ve Latince tercümeleri yayınlandı. Hemen sonra katekizm elliiki parçaya bölündü, böylece yılın her pazarı vaazlarda açıklanabiliyordu. Dort Sinodu 1618-1619 yıllarında bu katekizmi kabul etti. Kısa zamanda Reform Katekizmleri ve Açıklamalarının en evrenseli oldu. Bir çok Afrika, Asya, Avrupa lisanlarına tercüme edildi. Bu dönemde reform katekizminin en geniş çapta kullanılan ve en ılımlı övgüyü alanı oldu. 1968 yılında Hristiyan Reform Kilise Sinodu çağdaş tam ve doğru tercüme için bir heyet tayin etti. Böylece Heidelberg Katekizmi resmi metin olarak kullanılacak ve katekizm vaazlarına rehber olacaktı. Üçüncü Alman Baskısı 15 Kasım 1563 yılında Palatinate kilisesinin düzenine dahil edildi. Bu, tüm dünyada kullanılan ‘kabul edilen metin’dir.

 

 

Rabbin Günü-1

 

 

1. Yaşamda ve ölümde tek teselliniz nedir?

 

Ben kendime ait değilim1

 

Beden ve can olarak

 

Yaşamda ve ölümde2

 

Sadık kurtarıcım İsa Mesih’e aitim.3

 

O değerli (paha biçilmez) kanıyla bütün günahlarımın bedelini ödedi,4

 

Şeytanın hükümdarlığından beni, özgür kıldı. 5

 

O beni aynı yolda gözetir6

 

Göklerdeki Babamın isteği olmadan başımdan bir tel saç bile eksilmez7

 

Her şey benim kurtuluşum için çalışır. 8

 

Ona ait olduğum için9

 

kendi Kutsal Ruh’u ile

 

beni sonsuz yaşamdan emin kılar.

 

Ve beni şimdiden itibaren kendisi için yaşamaya hazır ve

 

tüm kalbimle buna istekli olmaya yönlendirir.10

 

1 I.Korintliler 6.19-20

 

2 Romalılar 14.7-9

 

3 I.Korintliler 3.23, Titus 2.14

 

4 I.Petrus 1.18-19, I.Yuhanna 1.7-9; 2.2

 

5 Yuhanna 8.34-36, İbraniler 14.15, I.Yuhanna 3.1-11

 

6 Yuhanna 6.39-40: 10.27-30, II.Selanikliler 3.3, I.Petrus 1.5

 

7 Matta 10.29-31, Luka 21.16-18

 

8 Romalılar 8.28

 

9 Romalılar 8.16-16, II.Korintliler 1.21-22, (5.5) Efes 1.13-14

 

10 Romalılar 8.1-17

 

 

 

2. Yaşamda ve ölümde bu tesellinin sevincinde ne bilmelisiniz?

 

Birincisi, günahım ve günahımın ıstırabım ne kadar büyüktür,11

 

İkincisi, günahlarımdan ve bunun ıstırabından nasıl özgür kılındım,12

 

Üçüncüsü, böyle bir kurtuluş için Tanrı’ya nasıl teşekkür etmeliyim.13

 

11 Romalılar 3.9-10, I.Yuhanna 1.10

 

12 Yuhanna 17.3, Elçilerin İşleri  4.12, 10.43

 

13 Matta 5.16, Romalılar 6.13, Efesliler 5.8-10, 2.Timoteyus 2.15, I.Petrus 2.9-10

 

 

 

Rabbin Günü-2  

 

 

3. Istırabını nasıl anlıyorsun?

 

Tanrı’nın Yasası bunu bana söylüyor.1

 

1 Romalılar 3.20; 7.7-25

 

 

 

4. Tanrı’nın Yasası bizden ne talep ediyor?

 

Matta 22.bölüm (37-40) bunu öğretiyor:

 

Tanrı olan Rab’bi bütün yüreğinle,

 

bütün canınla ve bütün aklınla sev.2

 

İlk ve en önemli buyruk budur.

 

İlkine benzeyen ikinci buyruk şudur: Komşunu kendin gibi sev.3

 

Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.

 

2 Romalılar 3.20; 7.7-25

 

3 Tesniye 6.5

 

4 Levililer19.18

 

 

 

5. Bütün bunları mükemmel yapabilir misin?

 

Hayır. 5

 

Benim doğal eğilimim Tanrı’ya ve insanlara nefret etmeye meyillidir. 6

 

5 Romalılar 3.9-20, 23, I.Yuhanna 1.8,10

 

6 Tekvin 6.5, Yeremya 17.9, Romalılar 7.23-24; 8.7, Efesliler 2.1-3, Titus 3.3

 

 

 

Rabbin Günü-3

 

 

 

6. Tanrı insanları kötü ve aksimi yarattı?

 

Hayır.

 

Tanrı insanı iyi1 olarak ve kendi suretinde,2 gerçek doğruluk ve kutsallıkta3 yarattı.

 

Öyle ki onlar Tanrı’yı yaratıcları4 olarak bilsinler,

 

bütün kalpleriyle O’nu sevsinler,

 

Tanrı’nın görkemi5 ve övülmesi için sonsuz mutlulukta O’nunla birlikte yaşasınlar.

 

1 Tekvin 1.31

 

2 Tekvin 1.26-27

 

3 Efesliler 4.24

 

4 Koloseliler 3.10

 

5 Mezmur 8

 

 

 

7. Öyleyse insan doğasının bozulmuşluğu nereden gelir?

 

İlk atamız Adem ve Havva’nın itaatsizlik ve cennetten düşmesinden.6

 

Bu düşüş bizim doğamızı zehirledi7

 

Sıradan doğum yoluyla8 günahkarlar olarak doğduk

 

6 Tekvin 3

 

7 Romalılar 5.12, 18-19

 

8 Mezmur 51.5

 

 

 

8. Bizler tamamıyla iyi bir şey yapamayacak kadar kötü olana meyilli durumda, o kadar bozulmuş muyuz?

 

Evet,9

 

Kutsal Ruh’ta yeniden doğmadıkça.10

 

9 Tekvin 6.5; 8.21, Eyüp 14.4, İşaya 53.6

 

10 Yuhanna 3.3-5

 

 

Rabbin Günü-4

 

 

9. Tanrı yasasını yerine getiremeyecek olan bizden yasasını yerine getirmemizi isteyerek adaletsizlik yapmıyor mu?

 

Hayır, Tanrı insanı yasasını yerine getirebilecek bir şekilde yarattı.1

 

Yine de onlar umursamaz2 bir itaatsizlikle şeytan tarafından ayartıldılar.3

 

Kendileri ve soylarını hediyelerden yoksun bıraktılar.4

 

1 Tekvin 1.31, Efesliler 4.24

 

2 Tekvin, 3.13, Yuhanna 8.44

 

3 Tekvin 3.6,

 

4 Romalılar 5.12, 18, 19

 

 

 

10. Tanrı böyle bir itaatsizlik ve isyanı cezasız bırakacak mı?

 

Kesinle hayır.

 

Tanrı kişisel olarak işlediğimiz günahlar kadar

 

Birlikte doğduğumuz günah için

 

Korkunç derecede kızgın.

 

Adil bir yargıç olarak

 

Onları şimdi ve sonsuzlukta cezalandırır.5

 

Tanrı şöyle diyor:

 

Yasa Kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen her insan lanetlidir.6

 

5 Çıkış 34.7, Mezmur 5.4-6, Nahum 1.2, Romalılar 1.18, Efesliler 5.6, İbraniler 9.27

 

6 Galatyalılar 3.10, Tesniye 27.26

 

 

 

11. Tanrı merhametli değil mi?

 

Tanrı elbette merhametlidir.7

 

Aynı zamanda adildir.8

 

Onun adaleti Onun yüce varlığına karşı işlenen günahın

 

en yüksek cezayı ödemesini talep eder:

 

-beden ve canın sonsuz cezası9-

 

7 Çıkış 34.6-7, Mezmur 103.8-9

 

8 Çıkış 34.7, Tesniye 7.9-11, Mezmur 5.4-6, İbraniler 10.30-31

 

9 Matta 25.35-46

 

 

 

 

Rabbin Günü-5  

 

 

12. Tanrı’nın adil olan yargısına göre bu dünyada ve sonraki sonsuzlukta cezayı hak ettiğimize göre bundan nasıl kaçabilir ve Tanrı’nın iyiliğini kazana biliriz?

 

Tanrı adaletinin tatmin edilmesini talep eder.1

 

Bu sebepten O’nun adaleti kendimiz yada başkası tarafından tam olarak ödemeyi talep eder.2

 

1 Çıkış 23.7, Romalılar 2.1-11

 

2 İşaya 53.11, Romalılar 8.3-4

 

 

 

13. Bu borcu kendimiz ödeyebilir miyiz?

 

Elbette hayır.

 

Aslında her gün suçumuzu çoğaltıyoruz.3

 

(her gün borcumuzu büyütüyoruz)

 

3 Matta 6.12, Romalılar 2.4-5

 

 

 

14. Başka bir yaratılmış varlık (yaratık) bizim borcumuzu ödeyebilir mi?

 

Hayır.

 

Tanrı insan suçlarından dolayı başka bir yaratılmış varlığı cezalandırmayacak.4

 

Bunun yanında herhangi bir yaratık Tanrı’nın günaha olan kızgınlığının ağırlığını taşıyamaz

 

ve başkalarını bundan kurtaramaz.5

 

4 Hezekiel 18.4, 20, İbraniler 2.14-18

 

5 Mezmur 49.7-9; 130.3

 

 

 

15. Öyleyse nasıl bir aracı ve kurtarıcı aramalıyız?

 

Tamamıyla insan6 ve tamamıyla doğru7 biri,

 

bütün yaratıklardan daha güçlü,

 

gerçek Tanrı8 olan biri.

 

6 Romalılar 1.3, I.Korintliler 15.21, İbraniler 2.17

 

7 İşaya 53.9, II.Korintliler 5.21, İbraniler 7.26

 

8 İşaya 7.14; 9.6, Yeremya 23.6, Yuhanna 1.1

 

 

 

Rabbin Günü-6

 

 

16. Neden tam insan ve tam doğru olmalı?

 

Tanrı’nın adaleti günah işleyenlerden insan doğasının günahın bedelini ödemesini talep eder,1

 

fakat bir günahkar bunu başkaları (ve kendisi) için yapamaz.2

 

1 Romalılar 5.12, I.Korintliler 15.21, İbraniler 2.14-16

 

2 İbraniler 7.26-27, I.Petrus 3.18

 

 

 

17. Neden gerçek Tanrı olmalı?

 

Kendi Tanrısallığının gücü ile Tanrı’nın öfkesinin ağırlığını Kendi insanlığında taşıyabilir,

 

doğruluk ve yaşamı bizim için kazanır.

 

Bizi yeniler.3

 

3 İşaya 53, Yuhanna 3.16, II.Korintliler 5.21

 

 

 

18. Gerçek Tanrı, aynı zamanda gerçek insan ve tamamıyla doğru olan bu aracı kimdir?

 

Bizi tamamıyla özgür kılmak ve Tanrı’da doğru kişiler yapmak için verilen4

 

Rabbimiz İsa Mesih.5

 

4 I.Korintliler 1.30

 

5 Matta 1.21-23, Luka 2.11, I.Timoteyus 2.5

 

 

 

19. Bunu nasıl biliyorsunuz?

 

Kutsal Kitap bana söylüyor.

 

Tanrı’nın kendisi Müjdeyi cennette açıkladı,6

 

daha sonra kutsal patrikler7 (atalar) ve peygamberler8 aracılığı ile ilan etti,

 

kurbanlar ve yasanın diğer törenleriyle bunu tasvir etti,9

 

sonunda sevgili Oğlu aracılığı ile bunları tamamladı.10

 

6 Tekvin 3.15

 

7 Tekvin 22.18; 49.10

 

8 İşaya 53, Yeremya 23.5-6, Mika 7.18-20, Elçilerin İşleri  10.43, İbraniler 1.1-2

 

9 Levililer1-7, Yuhanna 5.46, İbraniler 10.1-10

 

10 Romalılar 10.4, Galatyalılar 4.4-5, Koloseliler 2.17

 

 

 

 

Rabbin Günü-7

 

 

20. Adem’de kayıp olanların hepsi Mesih’te kurtuldu mu?

 

Hayır.

 

Kurtulanlar

 

gerçek imanla Mesih’e aşılanmış,

 

ve O’ndaki bütün bereketleri almış olanlardır.1

 

1 Matta 7.14, Yuhanna 3.16, 18, 36, Romalılar 11.16-21

 

 

 

21. Gerçek iman nedir?

 

Tanrı’nın kendi Sözünde gerçek olarak açıkladıklarına

 

yalnızca bilgi yada bilinçsizce bir inanış değildir;2

 

Kutsal Kitap3 aracılığı ile Kutsal Ruh’un4 bende yarattığı (içimde var ettiği)

 

başka bir katkı olmadan İsa Mesih aracılığı ile bizler için kazanılan5

 

başkaları için değil, fakat benim de6

 

işlediğim günahların bağışlandığı

 

Tanrı önünde sonsuza dek aklandığım

 

ve kurtuluş için kabul edildiğim,7

 

derin-köklü bir emin olmadır.8

 

2 Yuhanna 17.3, 17, İbraniler 11.1-3, Yakup 2.19

 

3 Romalılar 1.16; 10.17, I.Korintliler 1.21

 

4 Matta 16.15-17, Yuhanna 3.5, Elçiler 16.14

 

5 Romalılar 3.21-26, Galatyalılar 2.16, Efesliler 2.8-10

 

6 Galatyalılar 2.20

 

7 Romalılar 1.17, İbraniler 10.10

 

8 Romalılar 4.18-21; 5.1; 10.10, İbraniler 4.14-16

 

 

 

22. O halde bir Hristiyan neye inanmalı?

 

Tanrı’nın Kutsal Kitapta bizlere vaat ettiği her şeye.9

 

Dünyanın her yerinde açıklanan şüphenin ötesinde bir inançla

 

Hristiyan imanımızın her maddesini Kutsal Kitap bizim için özetler.

 

9 Matta 1.18-20, Yuhanna 20.30-31

 

 

 

23. Bu esaslar (maddeler) nelerdir?

 

Göğün ve yerin Yaradanı, herşeye gücü yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum.

 

O, Kutsal Ruh’tan vücüt buldu ve bakire Meryem’den doğdu. Pontius Platus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler diyarına indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, herşeye gücü yeten Baba’nın sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir.

 

Kutsal Ruh’a, Kutsal evrensel kiliseye, Kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin

 

 

 

 

 

Rabbin Günü-8.

 

 

24. Bu iman esasları kaça ayrılır?

 

Üçe ayrılır.

 

Baba Tanrı ve yaratılışımız;

 

Oğul Tanrı ve kurtarılışımız;

 

Kutsal Ruh Tanrı ve kutsallaşmamız.

 

 

 

25. Tek bir Tanrı1 olduğu halde neden Baba, Oğul ve Kutsal Ruh

üçlüğünden söz ediyoruz?

 

Çünkü Tanrı kendi Sözünde öyle açıkladı.2

 

Bu farklı Üç Kişi

 

tek, gerçek ve sonsuz Tanrı’dır.

 

1 Tesniye 6.4, I.Korintliler 8.4, 6

 

2 Matta 3.16-17; 28.18-19, Luka 4.18 (İşaya 61.1), Yuhanna 14.26; 15.26, II.Korintliler 13.14

 

Galatyalılar 6.4, Titus 3.5-6

 

 

 

Rabbin Günü-9.

 

Baba Tanrı

 

26. ‘Göğün ve yerin Yaradanı, herşeye gücü yeten Baba Tanrı’ dediniz zaman neye inanıyorsunuz?

 

Rabbimiz İsa Mesih’in sonsuz Babası,

 

Gökte ve yeryüzünde her şeyi yoktan yaratan,1

 

Sonsuz bilgeliği ve sağlayışı ile

 

her şeyi tutan ve yöneten.2

 

O’nun Oğlu Mesih aracılığı ile

 

benim Babam ve Tanrımdır.3

 

O’na çok güveniyorum ve şüphem yok ki,

 

bedenim ve canım için ihtiyacım olan her şeyi sağlayacak4

 

Ve bu kötü dünyada her ne sıkıntı bana gönderirse bunu benim iyiliğim için kullanacak.5

 

O her şeye kadir olduğu için bunu yapabilecek güçtedir,6

 

O sadık baba olarak bunu (iyilikleri) yapmayı arzu eder.7

 

1 Tekvin 1-2, Çıkış 20.11, Mezmur 33.6, İşaya 44.24, Elçilerin İşleri  4.24, 14.15

 

2 Mezmur 104:27-30; Matta 6:30; 10:29; Efesliler 1:11

 

3 Yuhanna 1:12, 13; Romalılar 8:15, 16; Galatyalılar 4:4-7; Efesliler 1:5

 

4 Mezmur 55:22; Matta 6:25, 26; Luke 12:22-31

 

5 Romalılar 8:28

 

6 Tekvin 18:14; Romalılar 8:31-39

 

7 (Matta 6:32, 33) Matta 7:9-11

 

 

 

Rabbin Günü-10.

 

 

 

27. Tanrı’nın sağlayışından ne anlıyorsunuz?

 

Sağlayış, herşeye kadir ve her yerde hazır Tanrı’nın kuvvetidir,1

 

Eliyle göğü ve yeri ve bütün yaratılışı tutar2

 

ve onları yönetir;

 

yeşillikler ve yiyecekler,

 

yağmur ve kuraklık,

 

verimlilik ve verisizlik,

 

yiyecek ve içecek,

 

sağlık ve hastalık varlık ve fakirlik3

 

aslında her şey bizlere tesadüfen gelmez,4

 

fakat onun babalık elinden gelir.5

 

1 Yeremya. 23:23, 24; Elçilerin İşleri 17:24-28

 

2 İbraniler 1:3

 

3 Yeremya. 5:24; Elçilerin İşleri 14:15-17; Yuhanna 9:3; Süleymanın Meselleri 22:2

 

4 Süleymanın Meselleri 16:33

 

5 Matta 10:29

 

 

 

28. Tanrı’nın yaratış ve sağlayış bilgisi bize nasıl yardım eder.

 

Bir şeyler bize karşı gittiği zamanlarda sabırlı,6

 

bir şeyler iyi gittiğinde şükran dolu7

 

ve gelecek için

 

sevgisinden bizi hiçbir şeyin ayıramayacağı8

 

sadık Tanrı ve Babamızda emin olabiliriz.

 

Bütün yaratılış tamamıyla O’nun elindedir,

 

O’nun isteği olmaksızın

 

Bir şey kımıldayamaz, yerinden oynatılamaz.9

 

6 Eyüp 1:21, 22; Mezmur 39:10; Yakup 1:3.

 

7 Tesniye 8:10; I.Selanikliler 5:18.

 

8 Mezmur 55:22; Romalılar 5:3-5; 8:38, 39.

 

9 Eyüp 1:12; 2:6; Süleymanın Meselleri 21:1; Elçilerin İşleri 17:24-28.

 

 

 

 

Rabbin Günü-11.

 

 

Oğul Tanrı

 

29. Niçin Tanrı Oğlu’na ‘Kurtarıcı’ demek olan Yesu (İsa) denir?

 

Çünkü O bütün günahlarımızdan bizi kurtarır,1 kurtuluş başka hiçbir kimsede bulunamaz2 ve kurtuluşu başka yerde aramak boşunadır.

 

1 Matta 1:21; İbraniler 7:25.

 

2 İşaya 43:11; Yuhanna 15:4, 5; Elçilerin İşleri  4:11, 12; I.Timoteyus 2:5.

 

 

 

30. Kendilerinde, azizlerde ve başka yerlerde kurtuluş ve güvence arayanlar tek kurtarıcı İsa’ya gerçekten inanıyorlar mı?

 

Hayır. Ona ait olmaktan övünseler bile tek Kurtarıcıyı işleriyle inkar ederler.3

 

ya İsa mükemmel birkurtarıcı değildir

 

yada gerçek imanda bu Kurtarıcıyı kabul edenler kurtuluşları için gerekeni Onda bulurlar.4

 

3 I.Korintliler 1:12, 13; Galatyalılar 5:4.

 

4 Koloseliler 1:19, 20; 2:10; I.Yuhanna 1:7.

 

 

 

 

Rabbin Günü-12.

 

 

31. Neden Ona (İsa’ya) mesh edilmiş anlamında Mesih denir?

 

Çünkü Baba Allah tarafından atandı.

 

ve Kutsal Ruh tarafından mesh edildi1

 

öyle ki, baş peygamberimiz ve öğretmenimiz olarak2

 

kurtuluşumuzla ilgili Tanrı’nın gizli bilgisini ve iradesini mükemmelce açıklasın,3

 

bizim tek baş kahinimiz olarak4

 

kendi bedeninde yaptığı kurbanla bizi özgür kıldı5

 

ve sürekli olarak Baba’ya bizler için yakarışta bulunarak6

 

ve bizim sonsuz kralımız7 olarak Sözü ve Ruh’uyla bizi yönetir,

 

bizim için kazandığı özgürlükte

 

bizi korur ve saklı tutar.8

 

1 Luke 4:14-19; Luke 3:21, 22, İşaya 61:1, İbraniler 1:9, Mezmur 45:7

 

2 Elçilerin İşleri  3:22, Tesniye 18:15

 

3 Yuhanna 1:18; 15:15

 

4 İbraniler 7:17, Mezmur 110:4

 

5 İbraniler 9:12; 10:11-14

 

6 Romalılar 8:34; İbraniler 9:24; (I.Yuhanna 2:1)

 

7 Matta 21:5, Zekeriya 9:9 (Luka 1:33)

 

8 Matta 28:18-20; Yuhanna 10:28; Esinleme 12:10-11

 

 

 

32. Niçin sana Hristiyan deniliyor?

 

Çünkü Mesih’in bedeninin iman ile bir üyesiyim9

 

ve Onun mesh edilişini paylaşıyorum.10

 

Onun ismini açıklamaya,11

 

kendimi yaşayan bir şükran kurbanı olarak O’na sunmaya,12

 

bu hayatta iyi bir düşünceyle günaha ve şeytana karşı durmaya,13

 

ve bundan sonrakinde,

 

bütün yaratılış üzerinde sonsuzluk boyunca Mesih’le hüküm sürmeye14

 

mesh edildim.

 

9 I.Korintliler 12:12-27

 

10 Yoel 2:28, Elçilerin İşleri  2:17, I.Yuhanna 2:27

 

11 Matta 10:32; Romalılar 10:9, 10; İbraniler 13:15

 

12 Romalılar 12:1; I.Petrus 2:5, 9

 

13 Galatyalılar 5:16, 17; Efesliler 6:11; I.Timoteyus 1:18, 19

 

14 Matta 25:34; II.Timoteyus 2:12.

 

 

 

Rabbin Günü-13

 

 

33. Bizler Tanrı’nın çocuklarıyken neden İsa ‘Biricik Oğul’ olarak adlandırılır?

 

Çünkü sadece Mesih sonsuz ve doğal Tanrı’nın Oğludur.1

 

Ancal bizler Tanrı tarafından Mesih aracılığı ile lütuf sayesinde evlatlar edinildik.2

 

1 Yuhanna 1:1-3, 14, 18; 3:16; İbraniler 1, (Romalılar 8:32, I.Yuhanna 4:9)

 

2 Yuhanna 1:12, Romalılar 8:14-17, (Galatyalılar 4:6), Efesliler 1:5-6

 

 

 

 

34. Neden İsa’yı ‘Rabbimiz’ olarak çağırıyoruz?

 

Çünkü altın yada gümüşle değil,

 

Fakat O’nun değerli kanıyla bizi şeytanın zulmünden ve günahtan3 özgür kıldı4

 

Beden ve can olarak kendisinin olmak üzere bizi satın aldı.5

 

3 I.Petrus 1:18, 19

 

4 I.Korintliler 6:20; I.Timoteyus 2:5, 6

 

5 Koloseliler 1:13, 14; İbraniler 2:14, 15.

 

 

 

Rabbin Günü-14

 

 

35. ‘Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu’ ne demektir?

 

Davut’un soyundan olabilmesi için1

 

gerçek ve sonsuz Tanrı olan ve öyle kalan

 

Tanrı’nın sonsuz Oğlu2

 

Kutsal Ruh’un işleyişi ile3

 

bakire Meryem’in et ve kanından gerçek insan doğasını kendi üzerine aldı4

 

Günah haricinde5 her şekilde kardeşleri gibiydi.6

 

1 II.Samuel 7:12-16, Mezmur 132:11, Matta 1:1, (Luka 1:32), Romalılar 1:3

 

2 Yuhanna 1:1; 10:30-36, Elçilerin İşleri  13.33, Mezmur 2.7, (Romalılar 1:3; 9:5), Koloseliler 1:15-17; I.Yuhanna 5:20

 

3 Luka 1:35

 

4 Matta 1:18-23; Yuhanna 1:14; Galatyalılar 4:4; İbraniler 2:14

 

5 Filipililer 2:7; İbraniler 2:17

 

6 İbraniler 4:15; 7:26-27

 

 

 

36. Bu kutsal kavramın ve Mesih’in doğumunun size yararı nedir?

 

O bizler için aracıdır7 O’nun masumiyetinde ve mükemmel olan kutsallığında O, Tanrı’nın benim günahım için olan görüşünü

 

-günahlı doğduğumdan-8  kaldırıyor.

 

7 I.Timoteyus 2:5, 6; İbraniler 9:13-15

 

8 Romalılar 8:3, 4; II.Korintliler 5:21; Galatyalılar 4:4, 5; I.Petrus 1:18, 19

 

 

 

 

Rabbin Günü-15

 

 

37. ‘Acı çekti’ ifadesinden ne anlıyorsunuz?

 

Yeryüzündeki bütün hayatı sırasında özellikle yaşamının sonunda can ve beden olarak

 

Mesih, Tanrı’nın bütün insanlığın günaha karşı olan kızgınlığından dolayı acı çekti.1

 

Acı çekmekle Meshedilmiş tek kurban olarak,2

 

bedende ve canında olarak bizi sonsuz mahkumiyetten özgür kılmak için yaptı3

 

ve Tanrı’nın lütfunu, doğrulunu

 

ve sonsuz yaşamı bizler için kazandı.4

 

1 İşaya 53, (I.Timoteyus 2:6), I.Petrus 2:24, 3:18

 

2 Romalılar 3:25, (I.Korintliler 5:7, Efesliler 5:2), İbraniler 10:14, I.Yuhanna 2:2, 4:10

 

3 Romalılar 8:1-4, Galatyalılar 3:13,

 

(Koloseliler 1:13, İbraniler 9:12, I.Petrus 1:18-19)

 

4 Yuhanna 3:16, Romalılar 3:24-26, (II.Korintliler 5:21, İbraniler 9:15)

 

 

 

38. Mesih ‘Pontius Platus zamanında’ yargı olarak neden acı çekti?

 

O günahsız olduğu halde toplumsal bir yargıda mahkum oldu5 bizim yerimize cezaya çarptırılarak bizlerin üzerine düşen Tanrı’nın şiddetli yargısından bizleri özgür kıldı6

 

5 Luka 23:13-24, Yuhanna 19:4, 12-16

 

6 İşaya 53:4, 5, II.Korintliler 5:21, Galatyalılar 3:13

 

 

 

39. Başka bir ölüm şekliyle ölmek yerine ‘Çarmıha gerilmek’ önemli mi?

 

Evet. Çarmıh ölümü Tanrı tarafından lanetlendiğinden

 

bu ölüm benim üzerimde olan laneti Onun yüklendiğine beni ikna eder.7

 

7 Galatyalılar 3:10-13, Tesniye 21:23 

 

 

 

Rabbin Günü-16  

 

 

40. Mesih neden ölmek zorundaydı?

 

Çünkü Tanrı’nın adaleti ve doğruluğu bunu talep etti,1

 

Yalnızca Tanrı Oğlu günahlarımızın bedelini ödeyebilirdi.2

 

1 Tekvin 2:17

 

2 Romalılar 8:3, Filipililer 2:8, İbraniler 2:9, (İbraniler 2:14-15)

 

 

41. Neden O (Mesih) gömüldü?

 

O’nun gömülmesi ölümünü doğrulamaktadır.2

 

2 İşaya 53:9, Yuhanna 19:38-42, Elçilerin İşleri 13:29, 1. Korintliler 15:3-4

 

 

42. Mesih bizler için öldüğüne göre neden bizler halen ölmek zorundayız?

 

Bizlerin ölümü günahlarımızın bedelini ödemiyor.3 Bunun yerine günah işlememize bir nokta koyuyor ve bizim

 

Sonsuz hayata girişimiz oluyor.4

 

3 Mezmur 49:7

 

4 Yuhanna 5:24, Filipililer 1:21-23, 1.Selanikliler 5:9-10

 

 

43. Mesih’in çarmıhta kurban olması ve ölmesinden daha ne menfaatimiz var?

 

Bedenin kötü arzuları bizi yönetmesin 5 bunun yerine kendimizi O’nu hoşnut eden bir şükran takdimesi olarak adayabilelim diye 6

 

Mesih’in ölümüyle eski benliğimiz O’nunla birlikte çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü. 7

 

5 Romalılar 6:12-14

 

6 Romalılar 12:1, Efesliler 5:1-2

 

7 Romalılar 6:5-11, Koloseliler 2:11-12

 

44. İnanç Açıklamasına “ölüler diyarına indi” ifadesi niçin eklenmiştir?

 

Kişisel sıkıntılar ve denenme zamanlarında Mesih’in benim Rab’bim olduğundan, özellikle çarmıhta ve daha öncesinde

 

Sözle anlatılamayan şiddetli elem, acı ve dehşet altında canının acı çekmesiyle beni cehennemin şiddetli elem ve eziyetinden

 

Kurtardığına emin kılar. 8

 

8 İşaya 53, Matta 26:36-46, 27:45, 46, Luka 22:11, İbraniler 5:7-10, (Mezmur 18:5-6, 116:3)

 

 

 

 

Rabbin Günü-17

 

 

45. Mesih’in dirilişi bize nasıl yarar sağlıyor?

 

İlk önce, dirilişiyle O ölüme galip geldi ve böylelikle ölümü aracılığı ile bizler için kazandığı doğruluğa bizleri paydaş kıldı.1

 

İkinci olarak, Onun gücüyle bizler de şimdiden yeni bir hayata dirildik.2

 

Üçüncü Mesih’in dirilişi görkem içinde dirilişimizi garantiledi3

 

1 Romalılar 4:25; I.Korintliler 15:16-20; I.Petrus 1:3-5

 

2 Romalılar 6:5-11; Efesliler 2:4-6; Koloseliler 3:1-4

 

3 Romalılar 8:11; I.Korintliler 15:12-23; Filipililer 3:20, 21.

 

 

 

 

Rabbin Günü-18

 

 

46. ‘O Göğe çıktı’ demenin anlamı nedir?

 

Havarilerin gözü önünde yerden göğe yükselen Mesih,1 dirileri ve ölüleri yargılamak üzere tekrar geleceği güne kadar2 bizim iyiliğimiz için orada kalacaktır.3

 

1 Markos 16:19; Luka 24:50, 51; Elçilerin İşleri  1:9-11

 

2 Matta 24:30; Elçilerin İşleri  1:11.

 

3 Romalılar 8:34; İbraniler 4:14; 7:23-25; 9:24

 

 

 

47. Fakat vaat ettiği gibi dünyanın sonuna kadar Mesih bizimle değil midir?4

 

Mesih tamamen insan ve tamamen Tanrı’dır.

 

O insansal doğasında şu anda yeryüzünde değildir5

 

Fakat Ondaki Tanrısallık, görkem, lütuf ve Ruh’ta şu anda bizden uzakta (ayrı) değildir.6

 

4 Matta 28:20

 

5 Elçilerin İşleri  1:9-11, 3:19-21,

 

(Matta 26:11; Yuhanna 16:28; 17:11, İbraniler 8:4)

 

6 Matta 28:18-20; Yuhanna 14:16-19; (Yuhanna 16:13)

 

 

 

48. Eğer Onun insansal yönü Tanrısal yönünün olduğu yerde değilse öyleyse Mesih’in iki doğası birbirinden ayrı değil mi?

 

Elbette değil.

 

Onun Tanrısallığı sınırlı olmayıp ve O şimdi her yerde olduğundan7

 

açıktır ki, Mesih’in Tanrısal doğası Onun yüklenmiş olduğu insansal sınırlılığın çok ötesindedir fakat aynı zamanda Onun Tanrısal kişiliği Onun insansal doğasına birleşmiş olarak durur (aynı zamanda Tanrısal kişiliği Onun insansal doğasındadır).8

 

7 Yeremya. 23:23-24; Elçilerin İşleri  7:48-49, İşaya 66.1

 

8 Yuhanna 1:14; 3:13; Koloseliler 2:9

 

 

 

49. Mesih’in göğe yükselişinin bize yararı nedir?

 

İlk önce, bizim için gökte Babasının önünde yakarır.9

 

İkinci olarak, bedenimizin cennette oluşu bizim başımız olan Mesih’in

 

bizi kendi üyeleri olarak, cennetteki yanına alacağının garantisidir.10

 

Üçüncü olarak, O Ruhunu yeryüzüne ilerisi için teminat olarak yeryüzüne gönderir.11 Ruh’un gücüyle bizler hayatlarımız için,

 

yalnızca dünyasal şeyler değil,

 

Mesih’in olduğu yerde, Tanrı’nın sağında oturduğu,12 yukarıdaki şeyleri

 

Hedef olarak belirleriz.

 

9 Romalılar 8:34, I.Yuhanna 2:1

 

10 Yuhanna 14:2, 17:24; Efesliler 2:4-6

 

11 Yuhanna 14:16, (Elçilerin İşleri  2:33), II.Korintliler 1:21-22; 5:5

 

12 Koloseliler 3:1-4

 

 

 

 

Rabbin Günü-19

 

 

50. ‘Tanrı’nın sağına oturdu’ ifadesi niçin konulmuştur?

 

Mesih kilisesinin başı olduğunu göstermek için göğe yükseldi1

 

ve Baba her şeyi O’nun aracılığı ile yönetmektedir.2

 

 

 

1 Efesliler 1:20-23, Koloseliler 1:18

 

2 Matta 28:18, Yuhanna 5:22-23

 

 

 

51. Bizim başımız olan Mesih’in görkeminin bize yararı nedir?

 

İlk olarak Kutsal Ruhu’yla üyeleri olan bizlerin üzerin gökten armağanlarını döker.3

 

 

 

İkinci olarak gücüyle bütün düşmanlara karşı bizleri savunur ve korur4

 

 

 

3 Elçilerin İşleri 2:33; Efesliler 4:7-12

 

4 Mezmur 110:1-2 (Mezmur 2:9), Yuhanna 10:27-30; Esinleme 19:11-16

 

 

 

52. Mesih’in Geri dönüp ‘dirileri ve ölüleri yargılaması’ sizler için nasıl bir tesellidir?

 

Bütün sıkıntı ve zulümlerde gözlerimi göğe çevirim

 

benim yerime Tanrı’nın önünde yargıda durmuş olan

 

ve üzerimdeki tüm laneti kaldıran

 

ve tek yargıç olan Onu emin bir şekilde beklerim.5

 

Benim ve kendisinin bütün düşmanlarını sonsuz yargıya mahkum edecek

 

fakat beni ve bütün seçilmiş olanlarını

 

göklerin görkemi ve sevinci içinde

 

kendisinin olduğu yere alacak.6

 

 

 

5 Luka 21:28, Romalılar 8:22-25, Filipililer 3:20-21, Titus 2:13, 14

 

6 Matta 25:31-46, I.Selanikliler 4:16-17, II.Selanikliler 1:6-10

 

 

 

 

Rabbin Günü-20

 

Kutsal Ruh Tanrı

 

53. Kutsal Ruh’la ilgili olarak neye inanıyorsunuz?

 

İlk olarak O, Baba ve Oğul gibi sonsuz Tanrı’dır.1

 

 

 

İkinci olarak O bana gerçek iman aracılığı ile

 

beni Mesih’e ve Onun bütün bereketlerine paydaş kılsın,3

 

beni teselli etsin,4

 

ve sonsuza dek benimle kalsın diye.5

 

kişisel olarak verilmiştir.2

 

 

 

1 Tekvin 1:1, 2; Matta 28:19; Elçilerin İşleri 5:3, 4; (I.Korintliler 3:16)

 

2 Galatyalılar 3:14, (I.Petrus 1:2)

 

3 Yuhanna 15:26; Elçilerin İşleri 9:31

 

4 Yuhanna 14:16-17, I.Petrus 4:14

 

5 I.Korintliler 6:19; II.Korintliler 1:21-22; Galatyalılar 4:6, (Efesliler 1:13)

 

 

 

Rabbin Günü-21  

 

 

54. ‘Kutsal evrensel (katolik) kilise’ ile ilgili neye inanıyorsunuz?

 

Tanrı’nın Oğlu’nun Ruh’u ve Sözü1 aracılığı ile

 

bütün halklardan,2

 

dünyanın başından sonuna kadar,3

 

kendisi için topladığı, koruduğu ve saklı tuttuğu

 

ve sonsuz yaşam için bir topluluk seçtiği4

 

ve gerçek imanda birleştirdiğine5 inanıyorum.

 

ve ben bu topluluğun şimdi 6 daima7 yaşayan bir üyesi kalacağım.

 

 

 

1 Yuhanna 10: 14-16 Elçilerin İşleri 20:28, Romalılar 10.14-17, Koloseliler 1:18

 

2 Tekvin 26:3-4, Esinleme 5:9

 

3 İşaya 59:21, I.Korintliler 11:26

 

4 Matta 16:18, Yuhanna 10:28-30, Romalılar 8.28-30, Efesliler 1.3-14

 

5 Elçilerin İşleri 2:42-47, Efesliler 4:1-6

 

6 I.Yuhanna 3:14, 19-21

 

7 Yuhanna 10:27-28, I.Korintliler 1:4-9, I.Petrus 1:3-5

 

 

 

55. ‘Kutsalların paydaşlığı’ndan ne anlıyorsunuz?

 

İlk önce inanların bu topluluğun üyeleri olarak, her biri

 

Mesih’te ve Ondaki tüm hazinelere ve armağanlara paydaş olurlar.8

 

 

 

İkinci olarak her üye bu armağanları diğer üyelere hizmet ve onların zenginleşmesi için gönülden ve sevinçle kullanmayı bir görev olarak düşünmek zorundadır.9

 

İkinci olarak her üye topluluğun diğer üyelerine hizmet etmek ve onları bütün her şeyde zenginleştirmek için bu armağanları gönülden ve sevinçle kullanmayı düşünmek zorundadır.

 

 

 

8 Romalılar 8:32, I.Korintliler 6:17; 12:4-7, 12-13, I.Yuhanna 1:3

 

9 Romalılar 12:4-8, I.Korintliler 12:20-27; 13:1-7, Filipililer 2:4-8

 

 

 

56. ‘Günahların affı’ ile ilgili olarak neye inanıyorsunuz?

 

Mesih’in kefaretinden dolayı

 

her hangi bir günahım10

 

yada hayatım boyunca savaşmak zorunda olduğum

 

günahlı doğam için11

 

Tanrı’nın bana karşı durmayacağına inanıyorum.

 

 

 

Onun lütfuyla

 

Mesih’in doğrulunu bana sayan Tanrı,

 

beni sonsuzluk dek yargıdan özgür kılar.12

 

 

 

10 Mezmur 103:3-4, 10, 12, Mika 7:18-19, II.Korintliler 5:18-21, I.Yuhanna 1:7; 2:2

 

11 Romalılar 7:21-25.

 

12 Yuhanna 3:17, 18; 5:24; Romalılar 8:1, 2

 

 

 

Rabbin Günü-22  

 

 

57. ‘Ölülerin dirilişi’ sizlere nasıl bir teselli olur?

 

Sadece bu yaşamdan sonra ruhum hemen başım olan Mesih’e doğru alınacak değil;1

 

aynı zamanda Mesih’in gücüyle diriltilen bedenim dahi

 

ruhumla yeniden birleşecek

 

Mesih’in görkemli (kutsal) bedenine benzer hale getirilecektir.2

 

 

 

1 (Luka 16:22), Luka 23:43, Filipililer 1:21-23

 

2 (Eyüp 19:25-26), I.Korintliler 15:20, 42-46, 54, Filipililer 3:21, I.Yuhanna 3:2

 

 

 

58. İnanç açıklamasının sonsuz yaşamla ilgili maddesi sizi nasıl teselli ediyor?

 

Sonsuz sevincin başlangıcını şimdiden

 

kalbimde tecrübe ediyorum,3

 

bu yaşamdan sonra da

 

hiçbir gözün görmediği,

 

hiçbir kulağın duymadığı,

 

hiçbir insanın hayal edemeyeceği

 

Tanrı’nın sonsuzluk boyunca övülmesi için olan

 

mükemmel kutsanmışlığı alacağım.4

 

 

 

3 (Yuhanna 17:3), Romalılar 14:17, (II.Korintliler 5:2-3)

 

4 (Yuhanna 17.24) Yuhanna 17:3; I.Korintliler 2:9

 

 

 

Rabbin Günü-23

 

 

59. Bütün bunlara inanmanın size iyiliği nedir?

 

Mesih’te Tanrı önünde doğruyum ve sonsuz hayatın mirasçısıyım.1

 

 

 

1 Yuhanna 3.36, Romalılar 1:17, (Habakuk 2:4) Romalılar 5:1-2

 

 

 

60. Tanrı’da nasıl doğru olursunuz?

 

Yalnızca İsa Mesih’teki gerçek iman aracılığı ile.2

 

 

 

Vicdanım Tanrı’nın bütün emirlerine karşı ağır günahlar işlediğim

 

ve onlardan hiçbirini asla tutmadığıma3

 

dair beni suçlamakla birlikte

 

ve halen kötü olan her şeye meyilli olduğum4

 

yinede

 

bütün bunlara layık olmaksızın5

 

ancak yalnızca lütuf ile6

 

Mesih’in benim yerime olan itaatinden dolayı

 

sanki hiç günah işlememişim yada günahlı değilmişim gibi

 

sanki mükemmel bir şekilde itaat etmişim gibi7

 

Tanrı beni kabul eder ve

 

Mesih’in mükemmel bedel ödemesini(*), doğruluğunu ve kutsallığını bana bağışlar.8

 

 

 

Bütün yapmam gereken

 

Tanrı’nın bu armağanını inançlı bir yürekle kabul etmektir.9

 

 

 

2 Romalılar 3:21-28, Galatyalılar 2:16, Efesliler 2:8, 9, Filipililer 3:8-11

 

3 Romalılar 3:9-10

 

4 Romalılar 7:23

 

5 (Tesniye 9:6, Hezekiel 36:22) Titus 3:4-5

 

6 Romalılar 3:24, Efesliler 2:8

 

7 Romalılar 4:24, 25; II.Korintliler 5:21

 

8 Romalılar 4:3-5, [Tekvin 15.6] II.Korintliler 5:17-19, I.Yuhanna 2:1-2

 

9 Yuhanna 3:18, Elçilerin İşleri 16:30, 31, (Romalılar 3:22)

 

 

 

61. Niçin yalnızca imanla Tanrı’da doğru olduğunuzu söylüyorsunuz?

 

Çünkü bu Tanrı’nın benden hoşnut kalmasını sağlayan

 

sahip olduğum imanımın bir herhangi değerinden dolayı değildir.

 

Yalnızca Mesih’in bedel ödemesi(*), doğruluğu ve kutsallığı

 

beni Tanrı önünde doğru yapar.10

 

Ve ben bu doğruluğu imanla alabilir ve benim yapabilirim,

 

yalnızca iman yoluyla

 

ve bundan başka bir yol yoktur.11

 

 

 

10 I.Korintliler 1:30-31, (I.Korintliler 2:2)

 

11 Romalılar 10:10; I.Yuhanna 5:10-12

 

 (*) Yasanın günahın karşılığı olarak talep ettiği bedel.

 

 

 

 

 

Rabbin Günü-24

 

 

62. Niçin yaptığımız iyi işler bizleri Tanrı’da doğru yapamaz yada en azından doğru sayılmamıza yardım etmez?

 

Çünkü

 

Tanrı’nın sınamasından geçebilecek doğruluk

 

tamamıyla mükemmel olmalı

 

ve ilahi yasanın ölçülerine her şekilde uymalıdır.1

 

Bu hayatta yapabileceğimiz en iyi şey bile

 

mükemmel değildir

 

ve günahla lekelenmiştir.2

 

 

 

1 Romalılar 3.20, [Tesniye 27:26], Galatyalılar 3:10

 

2 İşaya 64:6

 

 

 

63. Bu ve gelecek yaşamda Tanrı’nın ödüllendirmeyi vaat ettiği iyi işlerin bir şey kazanmayacağını nasıl söyleyebilirsiniz?3

 

Ödül kazanılmamıştır,

 

o lütfun bir armağanıdır.4

 

 

 

3 Matta 5:12, İbraniler 11:6

 

4 Luka 17:10, II.Timoteyus 4:7-8

 

 

 

64. Fakat bu öğretiş insanları umursamaz (ilgisiz) ve kötü yapmıyor mu?

 

Hayır.

 

Gerçek imanla Mesih’e aşılanmışlarından

 

şükran meyveleri çıkmaması

 

imkansızdır.5

 

 

 

5 (Matta 7:18), Luka 6:43-45, Yuhanna 15:5

 

 

 

 

Rabbin Günü-25

 

Sakramentler 

 

65. Yalnızca imanla Mesih’e ve O’nun bereketlerine paydaş olduğumuzdan öyleyse bu iman nereden gelir?

 

Kutsal Müjdenin vaaz edilmesiyle1

 

yüreklerde iman var eden Kutsal Ruh,2

 

kullandığımız sakramentler aracılığı ile

 

imanı tasdik eder.3

 

 

 

1 Romalılar 10:17; I.Petrus 1:23-25

 

2 Yuhanna 3:5; I.Korintliler 2:10-14; Efesliler 2:8; (Filipililer 1:29)

 

3 Matta 28:19, 20; I.Korintliler 10:16

 

 

 

66. Sakramentler nedir?

 

Sakramentler görmemiz için kutsal işaret ve mühürlerdir.

 

Bizlerin bunları kullanmasıyla

 

Müjdenin vaadini daha iyi anlamamızı sağlasın

 

ve bu vaade mührünü koysun diye

 

Tanrı bunları teşkil etmiştir.4

 

 

 

Ve Tanrı’nın Müjdesinin vaadi budur:

 

yalnızca lütuf ile

 

Mesih’in çarmıhta tamamladığı

 

eşsiz kurban sebebiyle

 

günahlarımızın affı ve bize sonsuz yaşam vermesi.5

 

 

 

4 Tekvin 17:11; Tesniye 30:6; Romalılar 4:11

 

5 Matta 26:27, 28; Elçilerin İşleri 2:38; İbraniler 10:10

 

 

 

67. Söz ve Sakrementler imanımızı kurtuluşumuzun tek temeli olarak İsa Mesih’in çarmıh üzerinde kurban oluşuna odaklama amacında mıdır?

 

Doğru!

 

kurtuluşumuzun tamamının

 

Mesih’in çarmıhtaki tek kurban olmasına dayandığını

 

Müjdede Kutsal Ruh bize öğretir

 

ve kutsal sakramentler aracılığı ile bizi bundan emin kılar6

 

 

 

6 Romalılar 6:3; I.Korintliler 11:26; Galatyalılar 3:27

 

 

 

68. Yeni Antlaşmada Mesih’in teşkil etmiş olduğu kaç sakrament vardır?

 

İki: Vaftiz ve Rabbin Sofrası.7

 

 

 

7 Matta 28:19, 20; I.Korintliler 11:23-26

 

 

 

 

 

 

Rabbin Günü-26

 

Vaftiz 

 

69. Mesih’in çarmıhta yaptığı tek kurbanın kişisel olarak sizin için olduğunu vaftiz size nasıl hatırlatıyor ve sizi emin kılıyor?

 

Mesih bu dışsal yıkanmayı teşkil etti1

 

ve suyun bedenin kirliliğini yıkadığı kadar gerçek

 

Onun kanının ve Ruh’unun kesinlikle

 

ruhumun kirliliğini diğer bir değişle bütün günahlarımı

 

yıkayacağını vaat etti.2

 

 

 

1 Elçilerin İşleri 2.38 (Matta 28:19)

 

2 Matta 3:11; (Markos 16:16; Yuhanna 1:33; Elçilerin İşleri 2:38) Romalılar 6:3-10; I.Petrus 3:21

 

 

 

70. Mesih’in kanıyla ve Ruh’uyla yıkanmak ne demektir?

 

Mesih’in kanıyla yıkanmanın anlamı:

 

Mesih’in çarmıhta benim yerime kurban olarak dökülen kanı sebebiyle

 

Tanrı’nın lütuf aracılığı ile günahlarımı bağışlaması demektir.3

 

 

 

Mesih’in kanında yıkanmanın anlamı:

 

Gittikçe daha fazla günaha öleyim

 

ve artan bir şekilde kutsal ve suçsuz bir yaşam süreyim diye

 

Kutsal Ruh’un beni yeniledi

 

ve Mesih’in bir üyesi(*) olarak ayırdı.4

 

 

 

3 Zekeriya 13:1; Efesliler 1:7; İbraniler 12:24; I.Petrus 1:2;

 

Esinleme 1:5;(Esinleme 7:14)

 

4 Hezekiel 36:25, Yuhanna 3:5-8; Romalılar 6:4; I.Korintliler 6:11;

 

Koloseliler 2:11-12

 

(*) Mesih’in bedeninin (azaları) üyeleri 

 

71. O’nun kanıyla ve Ruh’uyla yıkandığımızın vaftiz suyuyla yıkandığımız kadar gerçek olduğunu Mesih nerede vaat ediyor?

 

Vaftizin teşkil edildiği yer şöyle der:

 

‘Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin.

 

Onları Baba,

 

Oğul ve

 

Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin.’5

 

 

 

‘İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek’6

 

 

 

Kutsal Yazı vaftizi yeniden doğuş yıkaması7 ve günahlardan temizlenme olarak saydığında bu vaat tekrarlanır.8

 

 

 

5 Matta 28.19

 

6 Markos 16.16

 

7 Titus 3.5

 

8 Elçilerin İşleri  22.16

 

 

 

 

Rabbin Günü-27

 

 

72. Suyla bu dışsal yıkama günahları yıkar mı?

 

Hayır, yalnızca İsa Mesih’in kanı ve Kutsal Ruh

 

bizleri bütün günahlardan temizler.1

 

 

 

1 Matta 3:11, I.Petrus 3:21, I.Yuhanna 1:7

 

 

 

73. O zaman niçin vaftizi günahlardan arınma ve yeniden doğuş yıkaması olarak Kutsal Ruh adlandırmaktadır?

 

Bu sözler için Tanrı’nın iyi bir sebebi var.

 

Suyun bedenin kirliliğini yıkaması gibi

 

Mesih’in kanı ve Ruh’unun günahlarımızı temizlediğini

 

Tanrı bize öğretmek istiyor.2

 

 

 

Fakat daha önemlisi,

 

Tanrı, ilahi bir işaret ve kanıt(*) ile bizi emin kılmak istiyor ki,

 

ruhsal olarak bizlerin günahlarımızdan arınması

 

su ile fiziksel olarak temizlendiğimiz kadar gerçektir.3

 

 

 

2 I.Korintliler 6:11; Esinleme 1:5; 7:14

 

3 (Markos 16:16), Elçilerin İşleri 2:38; Romalılar 6:3-4; Galatyalılar 3:27

 

 

 

(*) Rehin olarak bırakılan şey anlamında

 

 

 

74. Bebekler de vaftiz edilmeli mi?

 

Evet.

 

Yetişkinler gibi, çocuklar da

 

Tanrı’nın antlaşması içindedir ve Tanrı’nın halkıdır.4

 

Mesih’in kanı aracılığı ile günahların affı

 

ve iman var eden Kutsal Ruh

 

onlara yetişkinlerden daha az vaat edilmemiştir.5

 

 

 

Bu sebepten bebekler antlaşma işareti olan vaftizle

 

Hristiyan (Tanrı’nın) kilisesine kabul edilmeli

 

ve inançsızların çocuklarından ayrılmalıdır.6

 

Eski Antlaşmada sünnet ile yapılan7 bu sakrament

 

Yeni Antlaşmada vaftiz ile yer değiştirmiştir.8

 

 

 

4 Tekvin 17:7; Matta 19:14

 

5 İşaya 44:1-3; Elçilerin İşleri 2:38-39; 16:31

 

6 Elçilerin İşleri 10:47; I.Korintliler 7:14

 

7 Tekvin 17:9-14

 

8 Koloseliler 2: 11-13

 

 

 

 

Rabbin Günü-28

 

Rabbin Sofrası 

 

75. Mesih’in çarmıhta tek kurban oluşunu ve O’nun bütün armağanlarını paylaştığımızı Rab’bin Sofrası size nasıl hatırlatır ve sizi bundan emin kılar?

 

Bu şekilde,

 

Mesih bana ve bütün inananlara

 

bölünen bu ekmeği yememi ve bu kaseyi içmemi emretti.

 

Bu emirle bu vaadi verdi:1

 

 

 

İlk olarak,

 

Rab’bin benim için bölünen ekmeğini

 

ve bana verilen kasesini

 

gözlerimle gördüğüm kadar gerçektir ki,(*)

 

Onun çarmıhtaki bedeni benim için sunuldu ve parçalandı,

 

Onun kanı benim için döküldü.

 

 

 

İkinci olarak,

 

Mesih’in bedeninin ve kanının güvenilir bir simgesi olarak bana verilen

 

bu sofraya hizmet edenin elinden aldığım

 

ve ağzımla tattığım Rab’bin ekmeği ve kasesi

 

kadar gerçektir ki,(*)

 

O çarmıha gerilmiş bedeni ve dökülen kanı ile

 

canımı sonsuz hayat için besler ve tazeler.

 

 

 

1 Matta 26:26-28; Markos 14:22-24; Luka 22:19-20; I.Korintliler 11:23-25

 

(*) güvenilirdir ki,

 

 

 

76. Mesih’in çarmıhta parçalanan bedenini yiyip dökülen kanını içmek

ne anlama geliyor?

 

Bunun anlamı,

 

inanan bir kalple

 

Mesih’in bütün acılarını ve ölümünü kabul etmek

 

ve inanarak günahların affını ve sonsuz yaşamı almak.2

 

 

 

Bundan da öte, bizde ve Mesih’te yaşayan Kutsal Ruh aracılığı ile

 

Mesih’in kutsal bedeni ile gittikçe artan bir şekilde birleşiyoruz.3

 

Böylece o göklerde 4 ve biz yeryüzünde olduğu halde,

 

bizler Onun etinden et, Onun kemiklerinden kemiğiz.5

 

 

 

Bedenimizin üyeleri tek bir ruh tarafından hükmedildiği gibi

 

Bizde tek bir Ruh tarafından hükmedilip

 

Sonsuzluk boyunca yaşayacağız 6

 

 

 

2 Yuhanna 6:35, 40, 50-54

 

3 Yuhanna 6:55-56; I.Korintliler 12:13

 

4 Elçilerin İşleri 1:9-11, (Elçilerin İşleri 3:21), I.Korintliler 11:26, Koloseliler 3:1

 

5 I.Korintliler 6:15-17; Efesliler 5:29-30; I.Yuhanna 4:13

 

6 Yuhanna 6:56-58; 15:1-6; Efesliler 4:15-16, I.Yuhanna 3:24

 

 

 

77. Bu bölünen ekmeği yiyip bu kaseden içmek kadar gerçek, Mesih kendi bedeni ve kanıyla inananları besleyip yenileyeceğini nerede vaat ediyor?

 

Rabbin Sofrasının teşkil edilmesinde:

 

Ele verildiği gece Rab İsa

 

eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi:

 

«Bu sizin uğrunuza feda edilen benim bedenimdir.

 

Beni anmak için böyle yapın.»

 

Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi:

 

«Bu kâse benim kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır.

 

 Bunu her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın.»

 

Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde,

 

 Rab'bin gelişine dek Rab'bin ölümünü ilan etmiş olursunuz.1

 

 

 

Bu vaat Pavlus’un sözleri aracılığı ile tekrarlanır:

 

Tanrı'ya şükrettiğimiz şükran kâsesiyle

 

Mesih'in kanına paydaş olmuyor muyuz?

 

Bölüp yediğimiz ekmekle

 

 Mesih'in bedenine paydaş olmuyor muyuz?

 

Ekmek bir olduğu gibi, biz de çok olduğumuz halde tek bir bedeniz.

 

Çünkü hepimiz bir ekmeği paylaşıyoruz.2

 

 

 

1 I.Korintliler 11.23-26

 

2 I.Korintliler 10.16-17

 

 

 

 

Rabbin Günü-29

 

 

78. Ekmek ve şarap Mesih’in gerçek bedeni ve kanına dönüşür mü?

 

Hayır.

 

Vaftiz suyunda olduğu gibi

 

Mesih’in kanına dönüşme olmaz

 

ve suyun kendisi günahları yıkayamaz

 

fakat basitçe Tanrı’nın işareti ve garantisidir,1

 

aynı şekilde Rab’bin Sofrasındaki ekmek te

 

Mesih’in bedeni olarak anılmasına rağmen2

 

sakramentlerin kendi lisanı ve doğasını göre3

 

Mesih’in gerçek bedenine dönüşmez.4

 

 

 

1 Efesliler 5:26; Titus 3:5

 

2 Matta 26:26-29

 

3 I.Korintliler 10:16, 17; 11:26-28

 

4 Tekvin 17:10-11, Çıkış 12:11; Çıkış 13, I.Korintliler 10:3-4; (I.Petrus 3:21)

 

 

 

79. Öyleyse Mesih neden ekmeği kendi bedeni ve kaseyi kendi kanı olarak yada kanındaki Yeni Antlaşma olarak tanımlıyor? (Pavlus da ‘Mesih’in bedeni ve kanına paydaş olmak’ ifadesini kullanır.)

 

Mesih’in bu kelimeler için iyi bir sebebi var.

 

O, bu geçici hayatta şarap ve ekmekle beslendiğimiz gibi,

 

Onun çarmıha gerilen bedeni ve akan kanının da

 

gerçekten canlarımızı sonsuz hayat için beslediğini

 

bize öğretmek istiyor.5

 

 

 

Fakat daha önemlisi

 

bu görülen işaret ve kanıtlarla(*)

 

Kutsal Ruh’un işi aracılığı ile

 

O’nun gerçek bedenini ve kanını paylaştığımızdan

 

bizi emin kılmak istiyor

 

Bu kutsal işaretleri O’nun hatırlanması6 için ağzımıza aldığımızda

 

bütün acılarını ve itaatini

 

kesinlikle bizim acılarımız ve itaatimiz olarak kabul edip

 

sanki kişisel olarak biz acı çektik

 

ve günahlarımız için olan bedeli ödedik.7

 

 

 

5 Yuhanna 6:51, 55

 

6 I.Korintliler 10:16-17; 11:26

 

7 Romalılar 6:5-11

 

 

 

 

 

Rabbin Günü-30

 

 

80. Rabbin Sofrası Roma Katolikliğinin Mass ayininden nasıl farklıdır?

 

Rabbin Sofrası İsa Mesih’teki tek bir kez kurban oluş aracılığı ile

 

günahlarımızın tamamıyla bağışlandığını

 

bütün işi Onun herkes için tek bir seferde bitirdiğini açıklar.1

 

Ayrıca, şimdi cennette gerçek bedeniyle

 

Baba’nın sağında 2

 

Ona tapınmamızı istediği yerde olan3 Mesih’e

 

Kutsal Ruh’un aracılığı ile bizleri aşıladığını4 beyan eder.

 

 

 

Fakat Mass öğretiyor ki,

 

Yaşayanların ve ölülerin günahları

 

Mesih bir kahin tarafından günlük olarak onlar için sunulmadıkça

 

Mesih’in acı çekmesiyle günahları bağışlanmaz.

 

Ayrıca Mass

 

Mesih beden olarak

 

ekmek ve şarap şeklinde

 

orada mevcut olduğundan buna tapınılması gerektiğini öğretir.

 

 

 

Mass öğretisi temel olarak

 

Mesih’in acı çekmesini ve tek bir kez kurban olmasını

 

putperestlik derecesinde göz ardı etmektir.

 

 

 

1 Yuhanna 19.30, İbraniler 7.27; 9.12, 25-26; 10.10-18

 

2 Elçilerin İşleri 7.55-56, İbraniler 1.3; 8.1

 

3 Matta 6.20-21, Yuhanna 4.21-24, Filipililer 3.20, Koloseliler 3.1-3

 

4 I.Korintliler 6.17; 10.16-17

 

 

 

81. Rabbin Sofrasına kimler yaklaşmalıdır?

 

Günahlarından dolayı acı çeken

 

bununla birlikte

 

günahlarının bağışlandığına

 

ve devam eden zayıflıklarının

 

Mesih’in acı çekmesi ve ölümü aracılığı ile örtüldüğüne güvenenler

 

ve gittikçe artan bir şekilde

 

imanda güçlenmeyi

 

ve daha iyi bir yaşamı arzulayanlar bu sofraya katılabilir.

 

 

 

Bu sofradan yiyip içen ikiyüzlüler ve tövbesizler kendi kendini mahkum ederler.5

 

 

 

5 I.Korintliler 10:19-22; 11:26-32

 

 

 

82. Söyledikleri ve yaptıklarıyla inançsız ve Tanrısız olduklarını gösterenlerin Rab’bin Sofrasına katılmalarına izin verilebilir mi?

 

Hayır, bu Tanrı’nın antlaşmasını aşağılamaktır

 

ve topluluğun tamamının üzerine Tanrı’nın kızgınlığını getirir.6

 

Bu sebepten Mesih’in

 

ve havarilerin talimatına göre

 

Hristiyan Kilisesinin görevi göklerin egemenliliğinin anahtarı yetkisinin resmen kullanıp

 

böyle kişiler hayatlarını değiştirene kadar onlara sınırlama getirip Sofraya dahil etmemektir.

 

 

 

6 Mezmur 50:14-16, İşaya 1:11-17, I.Korintliler 11:17-34

 

 

 

 

Rabbin Günü-31

 

 

83. Gökerin anahtarları nelerdir?

 

Kutsal Kitabı vaaz edilmesi

 

ve tövbeye götüren Hristiyan disiplindir.

 

Vaaz etmek ve disiplin inananlara cenneti açar

 

ve inançsızlara ise kapar.1

 

 

 

1 Matta 16:19; Yuhanna 20:21-23

 

 

 

84. Müjdeyi vaaz etmek Göksel Krallığı nasıl açar yada kapar?

 

Mesih’in emrine göre:

 

Göksel Egemenlik toplu yada tek tek bütün inananlara

 

ilan etmek ve açıkça bildirmek yoluyla açılır,

 

gerçek imanda Müjdenin vaatlerini kabul etmekle Tanrı,

 

Mesih’in yaptığı işten dolayı

 

açıkça onların günahlarını affeder.

 

 

 

Göksel Egemenlik inançsızlara ve ikiyüzlülere

 

ilan etmek ve açıkça bildirmek yoluyla kapatılır,

 

tövbe etmedikleri sürece

 

Tanrı’nın kızgınlığı ve sonsuz mahkumiyeti

 

onların üzerinde kalır.

 

 

 

Bu hayatta ve gelecek hayatta Tanrı’nın yargısı Müjde’nin bu tanıklığı

 

üzerinde temel alır.2

 

 

 

2 Matta 16:19; Yuhanna 3:31-36; 20:21-23.

 

 

 

85. Hristiyan disipliniyle Göksel Krallık nasıl açılır yada kapatılır?

 

Mesih’in emrine göre:

 

Hristiyan olmayan öğretileri yayan yada hristiyanca olmayan bir yaşam yaşayanlar

 

Hristiyan olarak tanınansalar bile

 

hatalarını ve kötülüklerini reddedip terk etmeleri için

 

defalarca ve sevgiyle uyarılmalarından sonra

 

kiliseye, onun resmi görevlilerine rapor edilir,

 

uyarıları dikkate almadıkları sürece

 

kilisenin resmi görevlileri onları sakramentleri vermeyerek

 

Hristiyan paydaşlığından ayırdıklarında

 

Tanrı’da onları Mesih’in krallığından dışarıda tutar.3

 

 

 

Böyle kişiler

 

vaat ederek ve hayatlarını gerçekten düzelttiklerinde

 

Mesih’in ve kilisesinin üyeleri olarak

 

yeniden kabul edilirler.4

 

 

 

3 Matta 18:15-20, I.Korintliler 5:3-5, 11-13, II.Selanikliler 3:14-15

 

4 Luka 15:20-24, II.Korintliler 2:6-11

 

 

 

 

 

Rabbin Günü-32

 

 

86. Günahlarımızın ıstıraplarından Tanrı’nın lütfuyla yalnızca Mesih aracılığı ile kurtulup bunları kendimiz kazanmadığımız halde neden hala iyi işler yapmak zorundayız?

 

Tabi ki, Mesih bizlerin kefaretini kanıyla ödedi.

 

Biz iyi işler yapıyoruz çünkü

 

bizim için yaptığı her şey için1

 

bütün yaşamımızla Tanrı’ya olan şükranımızı gösterebilelim diye

 

ve bizim aracılığımızla övülsün diye1

 

Mesih Ruh’uyla bizleri kendi benzerliğine dönüştürmek üzere yeniliyor.2

 

 

 

İmanın meyveleriyle imanımızdan emin olabilelim3

 

ve bizlerin Tanrısal yaşayışı ile komşularımız Mesih’e kazanılabilsin diye4

 

bizler iyi işler yapıyoruz

 

 

 

1 Matta 5:16, I.Korintliler 6:19-20

 

2 Romalılar 6:13; 12:1, 2; I.Petrus 2:5-10

 

3 Matta 7:17-18, Galatyalılar 5:22-24, II.Petrus 1:10-11

 

4 Matta 5:14-16, Romalılar 14:17-19, I.Petrus 2:12; 3:1, 2

 

 

 

87. Kendi Nankör ve tövbesiz yaşamlarından Tanrı’ya dönmeyenler kurtulabilirler mi?

 

Hiçbir şekilde.

 

Kutsal Yazı bize pak olmayanların,

 

puta tapanların, zina edenlerin, hırsızların,

 

açgözlülerin, ayyaşların, yalancıların ve benzerlerinin

 

Göksel Krallığına girmeyeceğini söylüyor.1

 

 

 

1 I.Korintliler 6:9, 10, Galatyalılar 5:19-21, Efesliler 5:5-6, I.Yuhanna 3:14

 

 

 

 

Rabbin Günü-33

 

 

88. Gerçek tövbe yada Tanrı’ya dönüş(*) neyi gerekli kılar?

 

İki şey;

 

eski benliğin ölmesi

 

ve yeni benliğin dirilmesi.1

 

 

 

1 Romalılar 6:1-11, (I.Korintliler 5:7), II.Korintliler 5:17; Efesliler 4:22-24, Koloseliler 3:5-10

 

(*) conversion: din değiştirme, değişme  

 

 

89. Eski benliğin ölmesi nedir?

 

Artan bir şekilde nefret ederek,

 

gerçekten günahtan dolayı üzüntü duymak

 

ve bunlardan dönmektir.2

 

 

 

2 Mezmur 51:3-4, 17, Yoel 2:12-13, Romalılar 8:12-13, II.Korintliler 7:10

 

 

 

90. Yeni benliğin dirilmesi nasıldır (nedir)?

 

Mesih aracığı ile Tanrı’da bütün kalple sevinç,3

 

ve Tanrı’nın yapmamızı istediği gibi

 

her tür iyi olan şeyi yapmanın hoşnutluğunu duymaktır.4

 

 

 

3 Mezmur 51:8, 12, İşaya 57:15, Romalılar 5:1; 14:17

 

4 Romalılar 6:10-11, Galatyalılar 2:20

 

 

 

91. Yaptığımız iyi işler nelerdir?

 

Yalnızca gerçek imandan doğan5

 

Tanrı’nın yasasına uygun6

 

ve O’nun görkemi için yapılan7

 

doğru olduğunu düşündüğümüz

 

yada insan geleneklerinin oluşturduğunu temel almayan işler8 iyi işlerdir.

 

 

 

5 Yuhanna 15:5, (Romalılar 14:23), İbraniler 11:6

 

6 Levililer 18:4, I.Samuel 15:22, Efesliler 2:10

 

7 I.Korintliler 10:31

 

8 Tesniye 12:32, İşaya 29:13, Hezekiel 20:18-19, Matta 15:7-9

 

 

 

 

 

 

Rabbin Günü-34

 

 

92. Rab kendi yasasında ne diyor?

 

Tanrı yasasında şöyle diyor:

 

 

                        I. Emir

 

Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Yahve

 

benim. Benden başka tanrın olmayacak.

 

 

 

                        II. Emir

 

"Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer

 

altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put

 

yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü

 

ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin

 

babasının işlediği günahın hesabını çocuklarından, üçüncü,

 

dördüncü kuşaklardan sorarım.

 

Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi

 

gösteririm.

 

 

 

                        III. Emir

 

Tanrın Yahve'nin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü

 

Yahve, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.

 

 

 

                        IV. Emir

 

Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini

 

yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB'be Şabat Günü olarak

 

adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen,

 

hayvanların, aranızdaki yabancı hiçbir iş yapmayacaksınız.

 

Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı

 

günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü'nü

 

kutsadım ve kutsal kıldım.

 

 

 

                        V. Emir

 

Annene, babana saygı göstereceksin ki, Tanrın RAB'bin sana

 

vereceği ülkede ömrün uzun olsun.

 

 

 

                        VI. Emir

 

Adam öldürmeyeceksin.

 

 

 

                        VII. Emir

 

Zina etmeyeceksin.

 

 

 

                        VIII. Emir

 

Çalmayacaksın.

 

 

 

                        XIX. Emir

 

Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.

 

 

 

                        X. Emir

 

Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine,

 

öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.1

 

1 Çıkış 20:1-17, Tesniye 5:6-21

 

 

 

93. Bu emirler kaç bölüme ve nasıl ayrılırlar?

 

İki bölüme ayrılırlar.

 

İlk bölümün dört emri vardır,

 

bizlerin Tanrı’yla olması gereken ilişkisini öğretir.

 

İkinci bölümün altı emri vardır,

 

bizlerin komşumuza olan sorumluluklarımızı(*) öğretir.2

 

2 Matta 22:37-40

 

(*) borçlarımız: Komşularımıza karşı Tanrı’ya olan borçlarımız 

 

 

 

94. İlk emirde Rab ne talep ediyor?

 

Kurtuluşuma karşı tehlike yaratmayı istemediğimden

 

bütün putperest,3 büyücülük ve batıl inançların geleneklerinden4

 

azizlere yada başka yaratılmışlara dua etmekten5

 

uzak durmalı ve kaçınmalıyım.

 

İçtenlikle yalnızca tek gerçek Tanrı’yı kabul etmeliyim6

 

yalnızca ;O’na güvenmeliyim7

 

her iyi şeyi O’ndan bekleyerek8

 

alçakgönülle9 ve sabırla10

 

bütün kalbimle,

 

O’nu sevmeli,11 O’ndan korkmalı,12 ve saygı duymalıyım.13

 

Kısaca,

 

her şekilde O’nun isteğine karşı gelmek yerine14

 

her şeyden vazgeçmeliyim

 

3 I.Korintliler 6:9-10; 10:5-14, I.Yuhanna 5:21

 

4 Levililer 19:31, Tesniye 18:9-12

 

5 Matta 4:10, Esinleme 19:10; 22:8-9

 

6 Yuhanna 17:3

 

7 Yeremya. 17:5-7

 

8 Mezmur 104:27, 28; (İşaya 45:7); Yakup 1:17

 

9 I.Petrus 5:5-6

 

10 Koloseliler 1:11; İbraniler 10:36 

 

11 Matta 22:37, [Tesniye 6:5]

 

12 Süleymanın Meselleri 9:10, I.Petrus 1.17 (Tesniye 6:2, Mezmur 111:10,

 

Süleymanın Meselleri 1:7, Matta 10:28)

 

13 Matta 4:10 [Tesniye 6:13], (Tesniye 10:20)

 

14 Matta 5:29-30, 10:37-39 

 

 

95. Putperestlik nedir?

 

Tanrı’nın kendi Sözünde açıkladığı

 

tek gerçek Tanrı’nın yerine yada karşısına

 

sahip olduğumuz yada icat ettiğimiz başka bir şey koyup

 

güvenimizi onun üzerine koymak putperestliktir.15

 

15 I.Tarihler 16:26, Galatyalılar 4:8-9, Efesliler 5:5, Filipililer 3:19

 

 

 

 

 

Rabbin Günü-35

 

 

96. İkinci emirde Tanrı’nın bizden isteği nedir?

 

Sözünde emrettiğinden1

 

O’na farklı bir şekilde tapmamalı

 

ve Tanrı’nın sureti diye bir şey yapmalıyız2

 

 

 

1 Levililer 10:1-7, (Tesniye 12:30), I.Samuel 15:22-23, (Matta 15:9), Yuhanna 4:23-24

 

2 Tesniye 4:15-19, İşaya 40:18-25, Elçilerin İşleri 17:29, Romalılar 1:22-23

 

 

 

97. Öyleyse herhangi bir suret yapmamalı mıyız?

 

Tanrı’nın hiç bir şekilde görülebilir bir resmi yapılamaz ve yapılmamalııdr

 

Yaratılmış şeyler resmedilebilse bile

 

bunlara birinin tapınma niyetinde olmasını

 

yada bunlar aracılığı ile Tanrı’ya hizmet edilmesini

 

Tanrı yasaklıyor.3

 

 

 

3 Çıkış 34:13-14, 17; (Sayılar 33:52), II.Krallar 18:4-5, (İşaya 40:25)

 

 

 

98. Fakat (bilmeyenlerin) cahil insanların öğrenmesine yardımcı araçlar olarak kilisede suretlere izin verilemez mi?

 

Hayır. Bizler Tanrı’dan daha bilge olmaya çalışmamalıyız.

 

Tanrı konuşamayan putlarla değil,4

 

kendi halkının

 

Sözünün yaşanarak vaaz edilişiyle bilgilendirilmesini istiyor.5

 

 

 

4 Yeremya. 10:8, Habakuk 2:18-20

 

5 Romalılar 10:14-15, 17, II.Timoteyus 3:16-17; II.Petrus 1:19

 

 

 

 

Rabbin Günü-36

 

 

99. Üçüncü emirde Tanrı’nın bizden isteği nedir?

 

Lanet ederek,1 yalan yere2 yada gereksiz yemin ederek3

 

Tanrı’nın ismini ne küfür yada kötü amaçla kullanmalı,

 

ne de görgü tanığı olduğumuz şeylerde sessiz kalarak4

 

korkunç günahlara karıştırmalıyız.

 

 

 

Bu emir

 

Onu uygun bir şekilde

 

O’na itirafta bulunalım5

 

O’na dua edip6

 

yaptığımız ve söylediğimiz her şeyde O’nu övelim7 diye

 

Tanrı’nın kutsal adını saygı ve korkuyla kullanmamızı8

 

talep eder.

 

 

 

1 Levililer 24:10-17

 

2 Levililer 19:12

 

3 Matta 5:37, Yakup 5:12

 

4 Levililer 5:1, Süleymanın Meselleri 29:24

 

5 Matta 10:32-33; Romalılar 10:9-10

 

6 Mezmur 50:14-15, I.Timoteyus 2:8

 

7 Koloseliler 3:17, (I.Timoteyus 6:1, Romalılar 2:24)

 

8 Mezmur 99:1-5, Yeremya. 4:2 (İşaya 45:23)

 

 

 

100. Tanrı’nın ismine küfretmek ve lanet etmek ciddi bir günah mıdır ki Tanrı bunu önlemeyen ve yasaklamayanlara kızgındır?

 

Aslında evet9

 

Daha büyük bir günah yoktur,

 

Tanrı’nın ismine küfretmek kadar

 

başka hiçbir günah O’nu bu kadar çok kızdırmaz.

 

Bu sebepten ceza olarak ölümü emretmiştir.10

 

 

 

9 Levililer 5:1

 

10 Levililer 24:10-17

 

 

 

 

Rabbin Günü-37

 

 

101. Fakat Tanrı’nın adını eğer saygıyla kullanıyorsak bir ant içebilir miyiz?

 

Evet, hükümetler bunu talep ettiğinde

 

yada bir zorunluluk olduğunda

 

gerçeğin değerini yükseltmek ve güvenilirliğini korumak için,

 

Tanrı’nın görkemi ve komşularımızın iyiliği ant içebiliriz.

 

Kutsal Kitaba inananlar tarafından doğru bir şekilde kullanıldığında1

 

böyle antlar Tanrı’nın Sözünde uygun görülür.2

 

1 Tekvin 21:24, (Tekvin 31:53), Yeşu 9:15, (I.Samuel 24:22), I.Krallar 1:29-30,

 

Romalılar 1:9, II.Korintliler 1:23

 

2 Tesniye 6:13; 10:20, Yeremya. 4:1-2, İbraniler 6:16

 

 

 

102. Azizler yada diğer yaratılmışlar aracılığı ile yemin edebilir miyiz?

 

Hayır.

 

Yasal bir yeminin anlamı

 

bütün kalbimi bilen biri olarak

 

doğruluğuma tanıklık etmeye

 

ve yanlış yemin ettiğimde beni cezalandırması için Tanrı’yı çağırmaktır.3

 

Yaratılmış hiçbir şeyin böyle bir yüceliği yoktur.4

 

3 Romalılar 9:1; II.Korintliler 1:23

 

4 Matta 5:34-37; 23:16-22; Yakup 5:12

 

 

 

Rabbin Günü-38

 

 

103. Dördüncü emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

 

İlk olarak,

 

Müjdenin hizmeti ve eğitimi

 

özellikle dinlenme gününde devam ettirilmelidir,1

 

Tanrı Sözü’nün ne öğrettiğini öğrenmek için2

 

sakramentlere katılmak için3

 

topluluk içinde Tanrı’ya dua etmek için4

 

Hristiyan sunusunu yoksullara getirmek için5

 

Tanrı halkının toplantısına sürekli katılmalıyım.6

 

 

 

İkinci olarak,

 

hayatımın her günündeki

 

kötü yollarımı bırakmalı,

 

Kutsal Ruh’u aracılığı ile Rab’bin bende çalışmasına izin vererek

 

böylece sonsuz sebte (dinlenmeye)

 

bu hayatta şimdiden başlamalıyım.7

 

 

 

1 Tesniye 6:4-9; 20-25, I.Korintliler 9:13-14, II.Timoteyus 2:2; 3:13-17, Titus 1:5

 

2 Romalılar 10:14-17, I.Korintliler 14:31-33; I.Timoteyus 4:13

 

3 I.Korintliler 11:23-25

 

4 Koloseliler 3:16, I.Timoteyus 2:1

 

5 Mezmur 50:14; I.Korintliler 16:2; II.Korintliler 8 & 9

 

6 Tesniye 12:5-12, Mezmur 40:9-10; 68:26, Elçilerin İşleri 2:42-47, İbraniler 10:23-25

 

7 İşaya 66:23, İbraniler 4:9-11

 

 

 

Rabbin Günü-39  

 

 

104. Beşinci emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

 

Anne ve babamı onurlandırmalı, sevmeli ve itaat etmeliyim(*),

 

ve beni düzeltecek yada cezalandıracak olan

 

üzerimde yetki sahibi olan herkese

 

uygun bir şekilde itaat edip saygı göstermeliyim;1

 

ve Tanrı’nın bizleri yönetsin diye seçtikleri2

 

hata işlediklerinde sabırlı olmalıyım3

 

 

 

(*) Loyal: vefalı olmak, sadık kalmak, bağlı kalmak

 

1 Çıkış 21:17, Süleymanın Meselleri 1:8; 4:1, Romalılar 13:1-2,

 

Efesliler 5:21-22; 6:1-9; Koloseliler 3:18-4:1

 

2 Matta 22:21, Romalılar 13:1-8, Efesliler 6:1-9, Koloseliler 3:18-21

 

3 Süleymanın Meselleri 20:20; 23:22, I.Petrus 2:18

 

 

 

Rabbin Günü-40  

 

 

105. Altıncı emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

 

Komşularımı

 

düşüncelerimle, sözlerimle, bakışımla yada sözsüz (beden diliyle) işaretlerle

 

ve kesinlikle gerçek eylemlerle

 

küçümsemeyip, hakaret etmemeli, nefret edip öldürmemeliyim.

 

Başkaları için böyle bir kişi olmayıp1

 

intikam arzularını kendimden uzakta tutmalıyım.2

 

 

 

Kendime de zarar vermemeli ve kendim için umursamazca tehlike yaratmamalıyım.3

 

 

 

Adam öldürmeyi önlemek göreviyle

 

hükümet kılıçla kuşatılmıştır.4

 

 

 

1 Tekvin 9:6, Levililer 19:17-18, Matta 5:21-22; 26:52

 

2 Süleymanın Meselleri 25:21-22, Matta 18:35, Romalılar 12:19, Efesliler 4:26

 

3 Matta 4:7; 26:52, Romalılar 13:11-14

 

4 Tekvin 9:6, Çıkış 21:14, Romalılar 13:4

 

 

 

106. Bu emir yalnız öldürmekten mi söz ediyor?

 

Adam öldürmeyi yasaklamakla

 

Tanrı, cinayetin kökü olan

 

kıskançlık, kin, öfke, öç almaktan nefret ettiğini bizlere öğretiyor.5

 

 

 

Tanrı’nın gözünde bunların hepsi cinayettir6

 

 

 

5 Süleymanın Meselleri 14:30, Romalılar 1:29; 12:19, Galatyalılar 5:19-21,

 

(Yakup 1:20), I.Yuhanna 2:9-11

 

6 I.Yuhanna 3:15

 

 

 

107. Komşumuzu herhangi bir şekilde öldürmemek yeterlimidir?

 

Hayır.

 

Kıskançlık, kin ve öfkeyle yargılamak yerine

 

Tanrı bize

 

komşularımızı kendimiz gibi sevmemizi7

 

onlara karşı sabırlı, barışsever, nazik,

 

merhametli ve dostça davranmamızı,8

 

kendimize olduğu kadar onlara gelecek zararları önlemeye çalışmamızı,

 

düşmanlarımıza bile iyi davranmamızı9 söylüyor.

 

 

 

7 Matta 7:12; 22:39, Romalılar 12:10

 

8 Matta 5:-312, Luka 6:36, Romalılar 12:10, 18, Galatyalılar 6:1-2, Efesliler 4:2, Koloseliler 3:12, I.Petrus 3:8

 

9 Çıkış 23:4-5, Matta 5:44-45, Romalılar 12:20 [Süleymanın Meselleri 25.21-22]

 

 

 

Rabbin Günü-41  

 

 

108. Yedinci emirde Tanrı’nın bizden isteği nedir?

 

Tanrı bütün iffetsizliği yargılar.1

 

Pak olmamaktan tam anlamıyla nefret etmeli,

 

ve evli yada bekar pak ve saygın bir yaşam yaşamalıyız.3

 

 

 

1 Levililer 18:30; Efesliler 5:3-5

 

2 Yahuda 22, 23

 

3 I.Korintliler 7:1-9, I.Selanikliler 4:3-8, İbraniler 13:4

 

 

 

109. Tanrı bu emirde zina etmek gibi yalnızca skandal yaratan günahları mı yasaklıyor?

 

Beden ve can olarak bizler Kutsal Ruh’un tapınağıyız

 

ve Tanrı her ikisini de pak ve kutsal tutmamızı ister.

 

Bu yüzden Tanrı iffetsizliği kışkırtan her şeyi4

 

eylemleri, bakışları, konuşmaları, düşünceleri yada arzuları yasaklar.5

 

 

 

4 I.Korintliler 15:33, Efesliler 5:18

 

5 Matta 5:27-29, I.Korintliler 6:18-20, Efesliler 5:3, 4

 

 

 

 

Rabbin Günü-42  

 

 

110. Sekizinci emirde Tanrı neyi yasaklıyor?

 

Tanrı yalnızca yasa ile cezalandırılabilen hırsızlık ve soygunu yasaklamıyor.1

 

Fakat hile ve dolandırıcılıkla

 

planlar düzenleyerek yasalmış gibi gösterdiğimiz2

 

yanlış ölçüyle, yanlış ebatla yada sayıyla

 

hileyle mal edinmek,

 

sahte para basmak,

 

haddinden fazla faiz almak

 

yada Tanrı tarafından yasaklanmış başka bir şeyle3

 

kazanç elde etmek

 

Tanrı’nın gözünde komşularımızdan çalmak demektir.

 

Buna ilave olarak Tanrı açgözlülüğü4 ve

 

armağanlarının gereksizce israf edilmesini5 yasaklar.

 

1 Çıkış 22:1, I.Korintliler 5:9-10; 6:9, 10

 

2 Tesniye 25:13-16, Mezmur 15:5, Süleymanın Meselleri 11:1; 12:22,

 

Hezekiel 45:9-12, Luka 6:35

 

3 Mika 6:9-11, Luka 3:14, Yakup 5:1-6

 

4 Luka 12:15, Efesliler 5:5

 

5 Süleymanın Meselleri 21:20; 23:20-21; Luka 16:10-13.

 

 

 

111. Tanrı bu emirde sizden ne talep ediyor?

 

Komşularımın iyiliği için yapabileceğim her şeyde

 

başkalarının bana davranmasını istediğim gibi

 

onlara davranmalıyım

 

ve ihtiyacı olanlara paylaşabileyim diye

 

sadakatle çalışmalıyım.6

 

6 İşaya 58:5-10, Matta 7:12, Galatyalılar 6:9-10, Efesliler 4:28

 

 

 

 

 

 

Rabbin Günü-43  

 

 

112. Dokuzuncu emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

 

Tanrı’nın isteği

 

hiç kimseye karşı asla yalan tanıklıkta bulunmamam,

 

kimsenin sözlerinin anlamını çarpıtmamam,

 

dedikodu ve iftira yapmamam,

 

bir şey duymadan yada sebep olmaksızın

 

kimseyi yargılamaya katılmamamdır.1

 

Mahkemede yada başka bir yerde

 

her türlü yalan yada hileden uzak durmalıyım;

 

bunlar şeytanın kendisinin kullandığı yollardır

 

ve bunlar Tanrı’nın çok şiddetli(*) öfkesini üzerime getirir.2

 

Gerçeği sevmeli,

 

samimiyetle onu konuşmalıyım

 

ve açıkça gerçeği kabul etmeliyim.3

 

Komşularımın iyi isminin değerini yükseltmek ve korumak4 için

 

ne yapabilirsem yapmalıyım.

 

(*) intense: yoğun

 

1 Mezmur 15, Süleymanın Meselleri 19:5, 9;( 21:28), Matta 7:1, Luka 6:37,

 

Romalılar 1:28-32

 

2 Levililer 19:11-12, Süleymanın Meselleri 12:22; 13:5, Yuhanna 8:44,

 

Esinleme 21:8

 

3 I.Korintliler 13:6, Efesliler 4:25

 

4 I.Petrus 3:8-9; 4:8

 

 

 

Rabbin Günü-44  

 

 

113. Onuncu emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

 

Tanrı’nın emirlerinden herhangi birine

 

en küçükmüş gibi gözüken kötü bir düşünce yada arzu bile

 

yüreğimde doğmamalı.

 

Bunun yerine, bütün kalbimle

 

daima günahtan nefret etmeli

 

ve her ne doğruysa ondan hoşnut kalmalıyım.1

 

1 Mezmur 19:7-14; 139:23-24, Romalılar 7:7-8

 

 

 

114. Fakat Tanrı’ya dönenler bu emirlere mükemmel bir şekilde

 

itaat edebilirler mi?

 

Hayır.

 

Bu yaşamda en kutsal olan bile

 

yalnızca bu itaatte çok az ilerleme yapmıştır.2

 

Bununla birlikte ciddi bir kararlılıkla

 

Tanrı’nın emirlerinin

 

yalnızca bazılarına değil, hepsine göre

 

yaşamaya başlarlar.3 

 

2 Vaiz 7:20, Romalılar 7:14-15, I.Korintliler 13:9, I.Yuhanna 1:8-10

 

3 Mezmur 1:1-2, Romalılar 7:22-25, Filipililer 3:12-16

 

 

 

115. Bu hayatta On Emri hiç kimse mükemmel bir şekilde tutamazsa

öyleyse Tanrı niçin onların çok ciddiyetle vaaz edilmesini istiyor?

 

İlk olarak, gittikçe artan bir şekilde

 

günahlılığımızı bilelim

 

ve daha büyük bir istekle

 

günahlarımızın affı ve doğruluk için Mesih’e bakarak yaşayabilelim diye.4

 

İkinci olarak,

 

Kutsal Ruh’un lütfu için Tanrı’ya dua ederken

 

Tanrı’nın benzerliğinde gittikçe artan bir şekilde yenilenelim diye

 

hedefimiz olan bu yaşamdan sonraki mükemmelleşmeye ulaşıncaya kadar5

 

çalışmaktan da asla durmayalım.

 

1 Mezmur 32:5, Romalılar 3:19-26; 7:7, 24-25, I.Yuhanna 1:9

 

2 I.Korintliler 9:24, Filipililer 3:12-14, I.Yuhanna 3:1-3

 

 

Rabbin Günü-45  

 

Dua 

 

116. Neden Hristiyanlar dua etmek ihtiyacı duyar?

 

Çünkü dua Tanrı’nın bizden beklediği teşekkürün en önemli bir parçasıdır.1

 

Hem de Tanrı, lütfunu ve Kutsal Ruh’unu

 

sürekli dua edip ve içsel yakarışta bulunarak

 

kendisinden bu armağanları isteyen

 

ve bunlar için teşekkür edenlere verir.2

 

1 Mezmur 50:14-15; 116:12-19, I.Selanikliler 5:16-18

 

2 Matta 7:7-8, Luka 11:9-13

 

 

117. Tanrı bizleri dinlemek için nasıl dua etmemizi ister?

 

*(Tanrı’nın duymaktan hoşnut olduğu dua)

 

İlk önce,

 

başka bir tanrıya değil, kendisini sözünde açıklayan tek gerçek Tanrı’ya

 

istememizi emrettiği şeyleri istemek için

 

yürekten dua etmeliyiz.3

 

İkinci olarak, ihyacımızı ve sefaletimizi bilerek,

 

hiçbir şeyi saklamadan

 

ve O’nun görkemli varlığının önünde kendimizi alçaltmalıyız.4

 

Üçüncü olarak, layık olmadığımız halde

 

Kendi sözünde vaat ettiği üzere

 

Rabbimiz İsa Mesih’ten dolayı

 

Tanrı’nın bizlerin duasını dinlediğinden emin olarak

 

biz bu sarsılmaz temelde durmalıyız.5

 

3 Mezmur 145:18-20, Yuhanna 4:22-24, Romalılar 8:26-27, Yakup 1:5,

 

I.Yuhanna 5:14-15, (Esinleme 19:10)

 

4 II.Tarihler 7:14; (20:12), Mezmur 2:11; 34:18; 62:8, İşaya 66:2, Esinleme 4

 

5 Dan. 9:17-19, Matta 7:8, Yuhanna 14:13-14; 16:23; Romalılar 10:13, Yakup 1:6

 

 

118. Tanrı bize ne için dua etmemizi emretti?

 

Rabbimiz olan Mesih’in bizlere öğrettiği

 

Duada olduğu gibi

 

ruhsal ve fiziksel olarak ihtiyacımız olan her şey için.6

 

6 Matta 6:33, Yakup 1:17

 

 

119. Bu dua (Rabbin duası) nedir?

 

Ey Göklerdeki Babamız

 

Adın kutsal kılınsın

 

Egemenliğin gelsin

 

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de

 

Senin isteğin olsun

 

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

 

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

 

Sende bizim suçlarımızı bağışla

 

Ayartılmamıza izin verme

 

Kötü olandan bizi kurtar

 

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

 

Sonsuzlara dek Senindir. Amin.7

 

7 Matta 6:9-13; Luka 11:2-4.

 

 

 

 

Rabbin Günü-46  

 

 

120. Mesih niçin Tanrı’yı Babamız olarak çağırmamızı emretti?

 

Duamızın başlangıcında,

 

duamıza temel olan; Mesih aracılığı ile babamız olan Tanrı’ya

 

çocukça korku ve güveni, Mesih içimizde tutuşturmak ister

 

Babalarımız bu yaşam için gerekli şeylerde bizleri reddetmediği gibi,

 

bizlere Baba olan Tanrımız

 

imanla istediğimiz şeyleri bizlere vermeyi

 

daha az reddedecektir.1 

 

1 Matta 7:9-11, Luka 11:11-13.

 

 

 

121. Göklerdeki kelimesi neden vardır?

 

Bu ifadede Tanrı’nın göksel görkemini

 

dünyasal bir şey olarak düşünmememiz2

 

ve bedenimiz ve canımız için her şeyi

 

O’nun Tanrısal gücünden beklememiz için vardır.3

 

2 Yeremya. 23:23-24, Elçilerin İşleri 17:24-25

 

3 Matta 6:25-34, Romalılar 8:31-32

 

 

Rabbin Günü-47  

 

 

122. İlk istek ne demek istiyor?

 

Adın kutsal kılınsın:

 

Bütün işlerin için

 

ve onların önünde parlayan her şey:

 

her şeye kadir gücün, bilgeliğin, şefkatin,

 

adaletin, merhametin ve gerçeğin için

 

Seni doğru bir şekilde bilmemize,1

 

Seni kutsayıp, tapınmamıza ve övmemize yardım et demektir.2

 

Ve bunun anlamı

 

bizim yüzümüzden sana küfredilmesin

 

fakat daima yüceltilip övülsün diye

 

düşündüklerimizle, söylediklerimiz ve yaptıklarımızla,

 

bütün hayatımızı yönetmemizde bize yardım et.3

 

1 Yeremya. 9:23-24; 31: 33-34; Matta 16:17, Yuhanna 17:3

 

2 Çıkış 34:5-8, Mezmur 145; Yeremya. 32:16-20, Luka 1:46-55, 68-75,

 

Romalılar 11: 33-36

 

3 Mezmur 115:1, Matta 5:16

 

 

 

Rabbin Günü-48  

 

 

123. İkinci istek ne demek istiyor?

 

Egemenliğin gelsin:

 

Sana artan bir şekilde itaat edebilmemiz için

 

Sözünle ve Ruh’unla bizleri yönet.1

 

Kiliseni güçlendir ve onu büyüt.2

 

Şeytanın bütün işlerini yık,

 

Sana karşı gelen her gücü

 

ve Sözüne karşı olan her planı yık.3

 

Bunu Senin içinde olduğun

 

krallığın tamamlanıp mükemmel olana kadar

 

her şeyde yap.4

 

1 Mezmur 119:5, 105; 143:10, Matta 6:33

 

2 (Mezmur 51:18); 122:6-9, Matta 16:18, Elçilerin İşleri 2:42-47

 

3 Romalılar 16:20, I.Yuhanna 3:8

 

4 Romalılar 8:22-23, I.Korintliler 15:28, Esinleme 22:17, 20

 

 

 

Rabbin Günü-49  

 

 

124. Üçüncü istek ne demek istiyor?

 

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de

 

Senin isteğin olsun:

 

Bütün insanlara ve bize yardım et ki,

 

kendi isteklerimizi reddedelim

 

ve küstahça karşılık vermeksizin Senin isteğine itaat edelim.

 

Yalnızca tek iyi Sensin.1

 

Gökteki melekler gibi istekle ve sadakatle

 

yapmaya çağrıldığımız bütün işleri tamamlamamıza yardım et.3

 

1 Matta 7:21, 16:24-26; Luka 22:42, Romalılar 12:1-2, Titus 2:11, 12

 

2 I.Korintliler 7:17-24, Efesliler 6:5-9

 

3 Mezmur 103:20-21

 

 

 

 

Rabbin Günü-50  

 

 

125. Dördüncü istek ne demek istiyor?

 

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver:

 

İyi olan her şeyin tek kaynağı Sen olduğun için1

 

Seni bilelim diye

 

hepimizin fiziksel ihtiyaçlarına bak2

 

ve ne işlerimiz ve kaygılarımız

 

ne de armağanların

 

Senin kutsaman olmadan bizi iyi yapamaz.3

 

Yalnızca Sana güvenmemiz

 

ve yaratıklara güvenmekten dönmemiz için bize yardım et.4

 

1 Elçilerin İşleri 14:17; 17:25, Yakup 1:17

 

2 Mezmur 104:27-30; 145:15-16, Matta 6:25-34

 

3 Tesniye 8:3, Mezmur 37:16; 127:1-2, I.Korintliler 15:58

 

4 Mezmur 55:22; 62; 146; Yeremya. 17:5-8, İbraniler 13:5-6

 

 

 

 

Rabbin Günü-51  

 

 

126. Beşinci istek ne demek istiyor?

 

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

 

Sende bizim suçlarımızı bağışla:

 

Mesih’in kanı sebebiyle

 

biz zavallı günahkarları

 

işlediğimiz günahlardan dolayı

 

yada bizde olan kötülüklerden dolayı bizleri suçlu tutma.1

 

Bizler komşularımızı bağışlamaya tamamıyla kararlı olduğumuz gibi

 

bizdeki lütfunun bir kanıtı olarak

 

bizleri bağışla.

 

1 Mezmur 51:1-7; 143:2, Romalılar 8:1, I.Yuhanna 2:1-2

 

2 Matta 6:14-15; 18:21-35

 

 

 

Rabbin Günü-52  

 

 

127. Altıncı istek ne demek istiyor?

 

Ayartılmamıza izin verme

 

Kötü olandan bizi kurtar:

 

Kısa bir süre için bile kendi ayaklarımızın üzerinde durmak için

 

bizler çok zayıfız.1

 

Ezeli düşmanımız olan

 

şeytan2 dünya3 ve kendi benliğimiz4

 

bize saldırmaktan asla durmaz..

 

Rab böylece,

 

bu ruhsal savaşta

 

yenilgiye düşmeyelim diye

 

Kutsal Ruh’unun gücüyle

 

bizi tut ve güçlü kıl5

 

ama biz sonunda mutlak zaferi kazanana dek

 

düşmanlarımıza karşı oldukça sıkı durabilelim.6

 

1 Mezmur 103:14-16, Yuhanna 15:1-5

 

2 II.Korintliler 11:14, Efesliler 6:10-13, I.Petrus 5:8

 

3 Yuhanna 15:18-21

 

4 Romalılar 7:23, Galatyalılar 5:17

 

5 Matta 10:19-20; 26:41, Markos 13:33, Romalılar 5:3-5

 

6 I.Korintliler 10:13, I.Selanikliler 3:13; 5:23.

 

 

 

128. Bu duanın sonunda ne demek istiyorsunuz?

 

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

 

Sonsuzlara dek Senindir:

 

Sen hepimizin güçlü kralı olduğun için

 

Sana yaptığımız bu isteklerimizi yalnızca yapmayı istemiyorsun

 

fakat bizlere her şeyde iyi olanı verebilirisin7

 

ve kendimizden dolayı değil

 

adının kutsallığından dolayı

 

övgülerimizi daima kabul edersin.8

 

7 Romalılar 10:11-13, II.Petrus 2:9

 

8 Mezmur 115:1, (Yeremya. 33:8, 9) Yuhanna 14:13

 

 

 

129. ‘Amin’ ne demektir?

 

Amin demek, bundan emin olmaktır.

 

Öyle çok emin olmak ki; Tanrı, benim ona dua ederek isteğimden

 

daha öte  benim dualarımı dinlemesidir.

 

daha fazla bir istekle dinler.9

 

9 İşaya 65:24, II.Korintliler 1:20, II.Timoteyus 2:13