2/

 

Kutsal Kitap Okumak Zaman Kaybıdır!

 

Kilise “kendi dağıttığı İncil’i kendisi okumayan” görüntüsünden uzaklaşmalıdır.

 

Romalılar 5:2 İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz.

Romalılar 12:12 Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.

Romalılar 15:4 Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve Kutsal Yazılar'ın verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı.

Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor (Romalılar 1:27).

Bu ayetlerde Hristiyanların bu dünyada dua, dayanma gücü, sabır ve cesaret içinde bir umuda sahip olduklarını vurgulanıyor. Sadece böyle bir teşvik (umut) bile baştan sonra Kutsal Yazıların okunması ve araştırılması için güçlü bir teşviktir.

 

Tanrı bir çok kez ve çeşitli yollardan kendisini halkına göstermiş, isteğini halkına bildirmiştir (İbraniler 1:1). Böylece kilisede düzenli bir şekilde Kelam Okumalarına yer verildiğinde Tanrı’nın kendi halkına “birçok kez ve çeşitli yollardan” tarih boyunca seslenişini yaşamlarımızda yeniden pratik etmiş oluruz.

 

Süleymanın Meselleri 22: 19 RAB'be güvenmen için

Bugün bunları sana, evet sana da bildiriyorum.

20 Senin için otuz söz yazdım,

Bilgi ve öğüt sözleri...

21 Öyle ki, güvenilir, doğru sözleri bilesin,

Böylece seni gönderene güvenilir yanıt verebilesin.

Luka 1:1-3 Sayın Teofilos, Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişmiştir. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olanlar bunları bize iletmişlerdir. Ben de tüm bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. 4 Öyle ki, sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin.

Müjde, gerçeğin “özenle ve sırayla” araştırılmasını kapsamaktadır. Böylece kilise Tapınma içinde düzenli bir şekilde Kelam Okumalarına yer vererek gerçeğin kuşaklar boyunca korunması, duyurulması, öğrenilmesi ve öğretilmesi amacını kişilerin kiliseden de bağımsız bir şekilde benimsemesini sağlamaya çalışır.

 

Matta 4: 7 İsa İblis'e şu karşılığı verdi: «`Tanrın olan Rab'bi sınama' diye de yazılmıştır.»

Tanrı halkının benliğe ve şeytana, dünyanın kötülüğüne karşı güçlü bir şekilde durması için Kutsal Yazılara dikkatle bakması ve öğrenmesi gereklidir (Matta 4:4, 7, 10, İşaya 8:19).

 

Romalılar 15: 4 Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve Kutsal Yazıların verdiği cesaretle ümidimiz olsun diye yazıldı.

Kilise Takviminde düzenlenmiş okumalar ile gerek gerçeği öğrenmekte gerekse hayatın her durumunda teşvik ve tesellinin Kutsal Yazılarda olduğunun bilincinde olarak kişiler Tanrı’nın sesini duymayı Kutsal Yazılar ile aramış olurlar.

 

II.Timoteyus 3: 14-15 Sen ise öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya olan iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun. 16 Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. 17 Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.

Kilisede düzenli okumalar ile bir bütünlük içinde okundukça, topluluk olarak bağlandığımız gerçeği gözden geçirdikçe öğrenilmesi ve güvenilmesi gereken ilkeleri bir bütünlük içinde dünyaya ilan eder ve bunu başkalarının da öğrenmesine çalışmış oluruz. Böylece donanmış olarak başkalarının donatılmasına yardım etmiş oluruz.

 

Luka 16: 29 «İbrahim, `Onlarda Musa'nın ve peygamberlerin sözleri var, onları dinlesinler' demiş.

Böylece “günaha düşüren tuzaklar” ile dolu dünyada (Luka 17:1) Tanrı’nın Sözlerini aramayı, onlara sarılmayı düzenli bir şekilde pratik etmeliyiz (Efesliler 2:20). Çünkü iman ve itaatin kuralı Tanrı’nın nefesinden gelen Kutsal Yazılar’dadır. (II.Petrus 1:19, I.Yuhanna 5:9, I.Selanikliler 2:13).

 

Kutsal Kitap’ta yaşama ve ölüme dair gerçekler sıra ile açılıp ilan edildikçe kişiler olarak Kutsal Yazılar’a daha fazla saygı sunmaya, dikkat etmeye başlarız. Kutsal Yazıların okunmasına yönelik isteksizlik de böyle bir “saygı, hayranlık ve dikkat” oluşmaması durumunda gözükür.

 

Böylece Kutsal Yazıların tamamına bir düzen içinde baktıkça Kelamın gökselliği, öğretisinin yeterliliği, bütün bölümlerinin uyumluluğu ve tutarlılığı Tanrı’ya olan hayranlığımızı yükseltecektir.

 

Kelam’dan tek kurtuluş yolu ilan edildikçe Tanrı’yı yücelterek ve O’ndan zevk alarak yaşamak daha güçlü bir şekilde gözükecektir. Çünkü Kutsal Ruh’un içsel olarak bizi destekleyip aydınlatmasının yolu Kutsal Yazılardan geçmektedir.

 

Mezmur 119:105 Sözün adımlarım için çıra,

Yolum için ışıktır.

130 Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar,

Saf insanlara akıl verir.

Kilisede Düzenli Okumalar yapılarak iman ve kurtuluşa dair bilinmesi, inanılması gereken konuların açık bir dille gözler önüne serildiğinde (Elçilerin İşleri 17:11) Kutsal Yazıların yalnızca bilgili insanlar için değil, eğitimsiz kişiler için de anlaşılabilir olduğu açığa çıkar.

 

İşaya 8: 20 Tanrı'nın öğretisine ve bildirisine dönmek gerek! Böyle düşünmezlerse onlar için hiç şafak sökmeyecek.

Yuhanna 5:39 Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlarda sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır! 46 Musa'ya iman etmiş olsaydınız, bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır.

Kilisenin her durumda başvurması gereken en üst yetki Kutsal Yazılar’dır. Diğer yandan İsa Mesih kendisini Eski Ahit Yazıları ile ilişkilendirmiştir. Kilisede düzenli bir şekilde Kelam açtığımızda Eski Ahit ve Yeni Ahit Yazılarına eşit bir açıdan yaklaşmış oluruz.

 

Kutsal Yazıların yorumlanmasına ilişkin değişmeyen kural ise Kutsal Yazıların yine Kutsal Yazılar ile yorumlanmasıdır. Yani bir ayetin ne dediği hakkındaki yorumumuz diğer bir ayet ile çelişemez. Böylece Eski ve Yeni Ahit’in bir bütünlük içinde kullanılması, Kutsal Kitap’ın doğru bir şekilde öğretilmesi ile doğru yoruma daha kolay yoldan gideriz.

 

İnsanların hayata ve dünyaya dair inanış biçimleri, çoğunlukla yetiştikleri kültür ve geleneklerin etkisi ile biçimlenir. Böylece bir bütünlük ve düzen içinde Kutsal Kitap’ın ne dediğini duydukça dünyasal öğretilerin sınanması da mümkün olur. Kutsal Yazılar ile çalışan Kutsal Ruh akılları ve yürekleri Tanrısal olan ile yıkayıp değiştirir:

Matta 22:29 İsa onlara, «Siz Kutsal Yazıları ve Tanrı'nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz» diye karşılık verdi.

Matta 22:31 Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Tanrı'nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı?

Efesliler 2:20 Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine bina edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir.

Elçilerin İşleri 28:25 Birbirleriyle anlaşamayınca, Pavlus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar: İşaya peygamber aracılığıyla atalarınıza seslenen Kutsal Ruh doğru söyledi.

 

Eski Ahitten beri devam eden bir uygulama olarak (Nehemya 8:3) Tanrı halkı kilisede bir araya geldiğinde Tanrı Sözü topluluğa açıkça okunur. Bu uygulamaya Yeni Ahit döneminde de aynı şekilde önem verilmiştir:

I.Timoteyus 4:13 Ben yanına gelinceye dek topluluğa Kutsal Yazıları okumaya, öğütte bulunmaya ve ders vermeye ada kendini.

 

Tanrı sözünün anlaşılır bir dilde ve uygun bir şekilde okunması bu yüzden reform döneminde ibadet ve inanç uygulamaları ile ilgili esaslar belirlenirken üzerinde dikkatle durulmuştur:

Westminster İnanç Açıklaması XXI/5. Farklı vakit ve mevsimlerde, kutsal ve dini bir tavırla yerine getirilmesi gereken dini yeminlerin, dini adakların, ciddi oruçların, ve özel durumlarda sunulan şükranların yanı sıra, Kutsal Yazıların tanrısal bir korkuyla okunması, Söz’ün anlayış, iman ve saygıyla Tanrı’ya itaat ederek vicdanen dinlenmesi  ve doğru bir şekilde vaaz edilmesi, lütuf dolu bir yürekten mezmurlar söylenmesi; ve ayrıca Mesih tarafından verilmiş sakramentlerin doğru bir şekilde verilmesi ve layık bir şekilde alınması, olağan dini tapınışın parçalarıdır.

 

Neticede bir tapınmayı okunan Kutsal Yazılar şekillendirir [şekillendirmelidir]. Öyle ki, kişilerin yaşamalarını ve dünyanın ötesine bakışlarını da Kutsal Yazılar şekillendirsin.

 

Topluluk içinde Kutsal Kitap’ın okunması toplu halde tapınmanın merkez uygulamalarından biri olmalıdır. Çünkü Tanrı Sözü okunduğunda Tanrı doğrudan konuşmuş olur. Böylece Düzenli Kelam okumaları ile insanların yüreklerini doğrudan Tanrı’nın kendi Sözü ile şekillendirmesine açmış oluruz.

 

Kilisede bir düzen içindeki Kutsal Kitap okumalarına yer verildikçe Tanrı’yı ve Lütfunu her seferde Tanrı’nın Sözü’ne göre ilan etmiş oluruz. Böylece okunan Kutsal Kitap’ın mesajına bağlı olarak Tanrı halkı doğrudan pişmanlık ve adanmışlık, şükran ve tövbe duyguları içinde yaşamsal olarak işittiklerine cevap vermeye davet edilmiş olur.