AYLIK OKUMALAR - Ia

 

ondalık, sunu ve sadakaları kiliseye getirmeden önce Tanrı’ya adamak için dua:

İbrahim, İshak ve Yakup'un Tanrısı RAB,

kutsal adınla bizleri koruduğun, kutsal merhametinle hayatımıza bağışladığın her iyilik ve armağan için Sana şükürler olsun;

 

kutsal huzuruna getirdiğimiz ondalık, sunu ve sadakalarımızı bereketle diye Sana dua ederiz;

 

Sana yürekten sunulan bu takdimeleri kilisen aracılığı ile harika işlerinin ilanı ve yüce planının gerçekleşmesi için kullan;

 

Sana yürekten getirdiğimiz ellerimizin işlerini bereketle; kilisene getirdiğimiz ondalık, sunu ve sadakalarla birlikte yaşamlarımızı da Senin koruma ve kutsaman altına getiriyoruz;

 

bu yaşamda ve sonraki yaşamda sahibimizin Sen olduğun bilinsin; gizlilik ve açıklıklarıyla yaşamlarımız Sana layık olsun diye ellerimizin işlerini bereketle; ruhani tapınışımızla birlikte ellerimizin emekleri de Senin sonsuz sağlayışına sevinçli birer şükran sunusu olsunlar... Amin.

 

 

 

I. - 1. Gün

 

Yeşu 1: 7 Yeter ki, güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu Kutsal Yasa'nın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma, sağa sola sapma.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 8:1

Ya Efendimiz Rab!

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde

Gökyüzünü görkeminle kapladın.

 

Esinleme 15:3-4

Gücü her şeye yeten Rab Tanrı

Senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir.

Ey ulusların Kralı, Senin yolların doğru ve adildir.

Rab, Senden korkmayıp adını yüceltmeyecek olan kim var? Çünkü kutsal olan yalnız Sensin.

Bütün uluslar gelip Senin önünde tapınacaklar.

Çünkü Senin adil işlerin açıkca görüldü.

 

İtiraflar

Dua hayatımızı güçsüz ve zayıf kılan her davranış ve alışkanlıklarımızı itiraf edelim.

 

Tesniye 10:12

"Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrınız RAB sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Tanrınız RAB'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk edin;

 

Bereketleme…

II.Selanikliler 2:16-17 Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi ve bizi sevip lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut veren Babamız Tanrı sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözde pekiştirsin.

I.Timoteos 6: 15-16 Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O'nun olsun! Amin.

 

 

 

 

 

 

 

I. - 2. Gün

 

Süleymanın Meselleri 19: 22 İnsandan istenen vefadır,

Yoksul olmak yalancı olmaktan yeğdir.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 92

5 Yaptıkların ne büyüktür, ya RAB,

Düşüncelerin ne derin!

6 Aptal insan bilemez,

Budala akıl erdiremez:

7 Kötüler mantar gibi bitse,

Suçlular pıtrak gibi açsa bile,

Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir.

 

İşaya 42:8

Ben Yahve'yim, adım budur.

Yüceliğimi bir başkasına,

Övgülerimi putlara bırakmam.

 

Mezmur 119: 105 Sözün adımlarım için çıra,

Yolum için ışıktır.

 

İtiraflar

Tanrı’nın lütfunu aramak yerine kendi çabamızla birşeyler yapmaya pekçok kez meyilli olduğumuzu itiraf edelim.

 

Mezmur 62

1 Canım yalnız Tanrı'da huzur bulur,

Kurtuluşum O'ndan gelir.

2 Tek kayam, kurtuluşum,

Kalem O'dur, asla sarsılmam.

 

Mezmur 106

48 Öncesizlikten sonsuza dek,

İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun!

Bütün halk, "Amin!" desin.

RAB'be övgüler olsun!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. - 3.Gün

 

Süleymanın Meselleri 12: 18 Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser,

Bilgelerin diliyse şifa verir.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 47.

2 Ne müthiştir ulu RAB,

Bütün dünyanın yüce Kralı.

7 Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır,

Maskil sunun!

8 Tanrı kutsal tahtına oturmuş,

Krallık eder uluslara.

 

Levililer 10:3

…Bana hizmet edenler kutsallığıma saygı duyacak

Ve halkın tümü beni yüceltecek.…

 

İtiraflar

Zayıfken Tanrı’nın gücüne güvenmekte zorlandığımız zamanları itiraf edelim.

 

Sayılar 23

19 Tanrı insan değil ki,

Yalan söylesin;

İnsan soyundan değil ki,

Düşüncesini değiştirsin.

O söyler de yapmaz mı?

Söz verir de yerine getirmez mi?

 

 

 

I. - 4.Gün

 

Süleymanın Meselleri 15: 1 Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır,

Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.

2 Bilgenin dili bilgiyi iyi kullanır,

Akılsızın ağzındansa ahmaklık akar.

 

Tapınma Övgüsü

I.Tarihler 16

25 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

26 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

27 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve sevinç O'nun konutundadır.

28 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

29 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Sunular getirip O'nun önüne çıkın!

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

30 Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

 

İtiraflar

Hayatımızda imanımızla çelişen her konuyu itiraf edelim.

 

II.Samuel 22

33 Sığınağım Tanrı'dır,

Yolumu doğru kılan O'dur.

34 Ayaklar verdi bana, geyiklerinki gibi,

Doruklarda tutar beni.

35 Bana savaşmayı öğretti,

Kollarımla tunç bir yayı gereyim diye.

36 Bana zafer kalkanını bağışlarsın,

Alçakgönüllülüğün beni yüceltir.

37 Bastığım yerleri genişletirsin,

Burkulmaz bileklerim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. - .5 Gün

 

Süleymanın Meselleri 8: 13 RAB'den korkmak kötülükten nefret etmek demektir.

Kibirden, küstahlıktan,

Kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim.

 

Tapınma Övgüsü

Tesniye 10

17 Çünkü Tanrınız Yahve, tanrıların Tanrısı, rablerin

Rabbi'dir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrı'dır.

18 Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir. Yabancıları sever, onlara yiyecek, giyecek sağlar.

 

Luka 1.46-47, 49-50

... «Canım Rab'bi yüceltir;

ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.

Çünkü güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı.

O'nun adı kutsaldır. Kuşaktan kuşağa kendisinden korkanlara merhamet eder.

 

İtiraflar

Tanrı’nın sevgisinden ayrı kalmamıza sebep olan her davranışımız için tövbe edelim.

 

Mezmur 96

1 Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be!

Ey bütün dünya, RAB'be ezgiler söyleyin!

2 Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,

Her gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

 

 

 

 

I. - 6. Gün

 

İşaya 66: 2 Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik olana,

Sözümden titreyen kişiye değer veririm.

 

Tapınma Övgüsü

Romalılar 11

33Tanrı'nın zenginliği, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O'nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır!

34«Rab'bin düşüncesini kim bildi? Ya da kim O'nun öğütçüsü oldu?»

35«Kim O'na bir şey verdi ki, kendisine geri ödensin?» 36Her şeyin kaynağı O'dur; her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. Sonsuza dek O'na yücelik olsun. Amin.

 

Esinleme 19:1-2

«Haleluya!»

«Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür.

Çünkü O'nun yargıları doğru ve adildir.

Yeryüzünü cinsel ahlaksızlığıyla yozlaştıran

büyük fahişeyi yargılayıp

kendi kullarının kanının öcünü aldı.»

 

İtiraflar

Kendimizde olan her gurur ve bencilliği itiraf edelim.

 

Mezmur 1

1 Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez,

Günahkârların yolunda durmaz,

Alaycıların arasında oturmaz.

2 Ancak zevkini RAB'bin Yasası'ndan alır

Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.

3 Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer,

Meyvesini mevsiminde verir,

Yaprağı hiç solmaz.

Yaptığı her işi başarır.

 

 

 

 

 

 

I. - 7. Gün

 

Süleymanın Meselleri 3: 3 Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma,

Bağla onları boynuna,

Yaz yüreğinin levhasına.

 

Tapınma Övgüsü

Yeşu 2:11

Bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü. Sizin korkunuzdan kimsede derman kalmadı. Çünkü Tanrınız RAB hem yukarıda göklerde, hem de aşağıda yeryüzünde Tanrı'dır.

 

Eyüp 26.7

O boşluğun üzerine kuzey göklerini yayar,

Hiçliğin üzerine dünyayı asar.

 

Amos 5.8

Ülker ve Oryon burcunu yaratan,

Zifiri karanlığı sabaha çeviren,

Gündüzü geceyle karartan,

Deniz sularını çağırıp

Yeryüzüne dökenin adı RAB'dir.

 

İtiraflar

Tanrı’ya karşı nankörlük yaptığımız zamanları ve konuları itiraf edelim.

 

Mezmur 27

13 Yaşam ülkesinde

RAB'bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

14 Umudunu RAB'be bağla,

Güçlü ve yürekli ol;

Umudunu RAB'be bağla!

 

Mezmur 33

20 Umudumuz RAB'dedir,

Yardımcımız, kalkanımız O'dur.

21 O'nda sevinç bulur yüreğimiz,

Çünkü O'nun kutsal adına güveniriz.

22 Madem umudumuz sende,

Sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!

 

 

 

I. - 8. Gün

 

Süleymanın Meselleri 16: 13 Kral doğru söyleyenden hoşnut kalır,

Dürüst konuşanı sever.

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 45

21 Konuşun, davanızı sunun,

Birbirinize danışın.

Bunları çok önceden duyurup bildiren kim?

Ben RAB, bildirmedim mi?

Benden başka Tanrı yok, adil Tanrı ve Kurtarıcı benim. Yok benden başkası.

22 "Ey dünyanın dört bucağındakiler,

Bana dönün, kurtulursunuz.

Çünkü Tanrı benim, başkası yok.

 

Mezmur 71

5 Çünkü umudum sensin, ya Rab Yahve,

Gençliğimden beri dayanağım sensin.

14 Ama ben her zaman umutluyum,

Sana övgü üstüne övgü dizeceğim.

 

İtiraflar

Vermekten çok almaya meyilli olduğumuzu; hizmet etmekten çok, hizmet edilmeyi beklediğimiz itiraf edelim.

 

Mezmur 46

10 "Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim!

Uluslar arasında yüceleceğim,

Yeryüzünde yüceleceğim!"

 

Mezmur 41

13 Öncesizlikten sonsuza dek,

Övgüler olsun İsrail'in Tanrısı RAB'be!

Amin! Amin!

 

 

 

 

 

 

I. - 9. Gün

 

I.Yuhanna 3: 18 Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 90

1 Ya Rab, barınak oldun bize

Kuşaklar boyunca.

2 Dağlar var olmadan,

Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

3 İnsanı toprağa döndürürsün,

"Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek.

4 Çünkü senin gözünde bin yıl

Geçmiş bir gün, dün gibi,

Bir gece nöbeti gibidir.

 

İbraniler 13

İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır.

 

İtiraflar

Tanrı’nın isteğine karşı durduğumuz zamanları ve konuları itiraf edelim.

 

II.Korinliler 9

6şunu unutmayın: az eken az biçer, çok eken çok biçer. 7İsteksizce ya da zorlaymış gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. 8Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı size her nimeti artıracak güçtedir. 9Nitekim şöyle yazılmıştır:

«Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi;

doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır.»

10Ekinciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak ve doğruluğunuzun ürünlerini artıracaktır.

 

 

 

 

 

I. - 10. Gün

 

II.Timoteyus 1: 8 Bunun için Rabbimiz'e tanıklık etmekten de O'nun uğruna tutuklu bulunan benden de utanma. Tanrı'nın gücüyle Müjde uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 145

1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

2 Seni her gün övecek,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır,

Akıl ermez büyüklüğüne.

 

Eyüp 37

22 Altın parıltısı geliyor kuzeyden,

Tanrı korkunç görkeme bürünmüş.

23 Her Şeye Gücü Yeten'e biz ulaşamayız.

Gücü yücedir,

Adaleti ve eşsiz doğruluğuyla kimseyi ezmez.

 

İtiraflar

Tanrı’nın vaatlerine ve sağlayışına olan herhangi bir şüphe ya da ümitsizlik çektiğimiz zamanları itiraf edelim

 

 

Daniel 2

20…."Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun! Bilgelik ve güç O'na özgüdür.

21 O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren.

Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır.

Bilgelere bilgelik, Anlayışlılara bilgi verir.

22 Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır,

Karanlıkta neler olduğunu bilir,

Çevresi ışıkla kuşatılmıştır.

 

 

 

 

 

I. - 11. Gün

 

II.Korintliler10: 17 "Övünen, Rab'le övünsün." 18 Kabule değer kişi kendi kendini tavsiye eden değil, Rab'bin tavsiye ettiği kişidir.

 

Tapınma Övgüsü

I.Krallar 8

Ya RAB, İsrail'in Tanrısı, yerde ve gökte sana benzer başka tanrı yoktur" dedi, "Bütün yürekleriyle yolunu izleyen kullarınla yaptığın antlaşmaya uyar, iyiliğini onlardan esirgemezsin.

 

Mezmur 83

Senin adın RAB'dir, Anlasınlar yalnız senin yeryüzüne egemen en yüce Tanrı olduğunu.

 

İtiraflar

Günah ve hatalarımızı görmekte ve kabullenmekte yavaş ve isteksiz olduğumuzu itiraf edelim.

 

Mezmur 23

1 RAB çobanımdır,

Eksiğim olmaz.

2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,

Sakin suların kıyısına götürür.

3 İçimi tazeler,

Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.

4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,

Kötülükten korkmam.

Çünkü sen benimlesin.

Çomağın, değneğin güven verir bana.

5 Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın,

Başıma yağ sürersin,

Kâsem taşıyor.

6 Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni,

Hep RAB'bin evinde oturacağım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. - 12. Gün

 

Süleymanın Meselleri 14: 12 Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür,

Ama sonu ölümdür.

 

Tapınma Övgüsü

Nahum 1

2 RAB kıskanç, öç alıcı bir Tanrı'dır.

Öç alır ve gazapla doludur.

Karşıtlarından öç alır,

Düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir.

3 RAB tez öfkelenmez

Ve çok güçlüdür.

Suçlunun suçunu asla yanına koymaz.

Geçtiği yerde kasırgalar, fırtınalar kopar.

O'nun ayaklarının tozudur bulutlar.

 

Yeremya 23

23 Ben yalnızca yakındaki Tanrı mıyım?

Uzaktaki Tanrı da değil miyim?" diyor RAB,

24 "Kim gizli yere saklanır da Onu görmem?" diyor RAB, "Yeri göğü doldurmuyor muyum?" diyor RAB.

 

İtiraflar

Hristiyan ismini lekeyen her söz, davranış ve günahı itiraf edelim.

 

Yeremya 32

17 "Ya Rab Yahve! Büyük gücünle, kudretinle yeri göğü yarattın. Yapamayacağın hiçbir şey yok.

19 Öğütlerin ne büyük, işlerin ne güçlü! Gözlerin insanların

bütün yaptıklarına açıktır. Herkese davranışlarına, yaptıklarının sonucuna göre karşılığını verirsin.

 

Mezmur 40

8 Ey Tanrım, istemini yapmaktan zevk alırım ben,

Yasan yüreğimin derinliğindedir."

 

 

 

I. - 13. Gün

 

Romalılar 13: 11 ... Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır. 12 Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım.

 

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 139

1 Ya RAB, sınayıp tanıdın beni.

2 Oturup kalkışımı bilirsin,

Niyetimi uzaktan anlarsın.

3 Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin,

Bütün yaptıklarımdan haberin var.

4 Daha sözü ağzıma almadan,

Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.

5 Beni çepeçevre kuşattın,

Elini üzerime koydun.

6 Kaldıramam böylesi bir bilgiyi,

Başa çıkamam, erişemem.

 

İtiraflar

Tanrı’nın hoşnutsuzluğuna sebep olan yönlerimizi itiraf edelim.

 

Esinleme 1

17O'nu gördüğüm zaman, ayaklarının dibine ölü gibi yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi: «Korkma! İlk ve son ben'im. 18Diri olan ben'im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diri kalacağım. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir.

 

Esinleme 5

11Sonra tahtın, canlı yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm ve seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, onbinlerce onbinlerdi. 12Yüksek sesle şöyle diyorlardı:

«Boğazlanmış Kuzu,

gücü, zenginliği, bilgeliği ve kudreti,

saygıyı, yüceliği ve övgüyü

almaya layıktır.»

 

 

 

 

I. - 14. Gün

 

Süleymanın Meselleri 10: 17 Terbiyeye kulak veren yaşam yolunu bulur.

Uyarıları reddedense başkalarını yoldan saptırır.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 139

7 Nereye gidebilirim senin Ruhun'dan,

Nereye kaçabilirim huzurundan?

8 Göklere çıksam, oradasın,

Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.

9 Seherin kanatlarını alıp uçsam,

Denizin ötesine konsam,

10 Orada bile elin yol gösterir bana,

Sağ elin tutar beni.

11 Desem ki: "Karanlık beni kaplasın,

Çevremdeki aydınlık geceye dönsün."

12 Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,

Gece, gündüz gibi ışıldar,

Karanlıkla aydınlık birdir senin için.

 

İtiraflar

Tanrı’ya bakışımızda ben-merkezli olan her alanı itiraf edelim.

 

Mezmur 119

105 Sözün adımlarım için çıra,

Yolum için ışıktır.

112 Kararlıyım

Sonuna kadar senin kurallarına uymaya.

 

 

 

 

 

I. - 15. Gün

 

I.Korintliler 10: 12 Onun için, ayakta sağlam durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin!

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 139

13 İç varlığımı sen yarattın,

Anamın rahminde beni sen ördün.

14 Sana övgüler sunarım,

Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.

Ne harika işlerin var!

Bunu çok iyi bilirim.

15 Gizli yerde yaratıldığımda,

Yeryüzünün derinliklerinde örüldüğümde,

Bedenim senden gizli değildi.

16 Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni;

Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden,

Hepsi senin kitabına yazılmıştı.

 

İtiraflar

Hayatımızda olmuş olan her türlü yalan ve imansızlığı itiraf edelim. 

 

Mezmur 39

4 "Bildir bana, ya RAB, sonumu,

Sayılı günlerimi;

Bileyim ömrümün ne kısa olduğunu!

 

Mezmur 103

14 Çünkü mayamızı bilir,

Toprak olduğumuzu anımsar.

15 İnsana gelince, ota benzer ömrü,

Kır çiçeği gibi serpilir;

16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider,

Bulunduğu yer onu tanımaz.

17 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

18 Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

 

 

 

 

I. - 16. Gün

 

İbraniler 13: 17 Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki, görevlerini inleyerek değil -bunun size yararı olmaz- sevinçle yapsınlar.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 139

17 Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı,

Sayıları ne çok!

18 Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam.

Uyanıyorum, hâlâ seninleyim.

 

İşaya 46:5

"Beni kime benzetecek,

Kime denk tutacaksınız?

Kiminle karşılaştıracaksınız ki, benzer olalım?

 

İtiraflar

Başkalarının yaşamlarına verdiğimiz her acı ve rahatsızlığı itiraf edelim.

 

Mezmur 73

25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

Ama Tanrı yüreğimde güç,

Bana düşen paydır sonsuza dek.

27 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar,

Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.

28 Ama benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır;

Bütün işlerini duyurayım diye

Sığınak yaptım Rab Yahve'yi kendime

 

 

 

 

 

 

 

 

I. - 17. Gün

 

Matta 26: 41 "Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür."

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 57

15 Yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal olan diyor ki: 'Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde, alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım.

 

Matta 21:9

«Davut Oğluna hozana! Rab'bin adıyla gelene övgüler olsun, en yücelerde hozana!»

 

İtiraflar

Tanrı’nın Kutsal Ruh’unu kederlendirdiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Elçiler İşleri 4:11-12

İsa, `Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan,

ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş'tır.

Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.

 

Yuhanna 20

31Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. - 18. Gün

 

I.Korintliler 15: 58 Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın, Rab'bin işinde her zaman gayretli olun.

 

Tapınma Övgüsü

I.Tarihler 29

"Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB,

Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun!

11 Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik,

Zafer ve görkem senindir.

Gökte ve yerde olan her şey senindir.

Krallık senindir, ya RAB!

Sen her şeyden yücesin.

12 Zenginlik ve onur senden gelir.

Her şeye egemensin.

Güç ve yetki senin elindedir.

Birini yükseltmek ve güçlendirmek

Senin elindedir.

13 Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz,

Görkemli adını överiz.

 

Tesniye 32:3

RAB'bin adını açıklayacağım.

Ululuğu için Tanrımızı övün!

 

İtiraflar

Duada zayıf olduğumuzu itiraf edelim

 

Mezmur 118

6 RAB benden yana, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?

7 RAB benden yana, benim yardımcım,

Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım.

8 RAB'be sığınmak

İnsana güvenmekten iyidir.

9 RAB'be sığınmak

Soylulara güvenmekten iyidir.

 

 

 

 

I. - 19. Gün

 

Yakup 1: 12 Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rab'bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.

 

Tapınma Övgüsü

II.Samuel 7:22

"Yücesin, ya Rab Yahve! Bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk.

 

Nehemya 9:6

… "Tek RAB sensin. Gökleri, göklerin en yüce katlarını, bütün yıldızları, yeryüzünü ve içindeki her şeyi, denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin. Bütün gök cisimleri sana tapınır.

 

İtiraflar

Tanrı’nın hayatımızdan alması gereken her hata ve zayıflığımızı itiraf edelim.

 

Mezmur 121

1 Gözlerimi dağlara kaldırıyorum,

Nereden yardım gelecek bana?

2 Yeri göğü yaratan

RAB'den gelecek yardımım.

3 O ayaklarının kaymasına izin vermez,

Seni koruyan uyuklamaz.

5 Senin koruyucun RAB'dir,

O sağ yanında sana gölgedir.

6 Gündüz güneş,

Gece ay sana zarar vermez.

 

 

 

I. - 20. Gün

 

Süleymanın Meselleri 4: 25 Gözlerin hep ileriye baksın,

Dosdoğru önüne!

26 Gideceğin yolu düzle,

O zaman bütün işlerin sağlam olur.

27 Sapma sağa sola,

Ayağını kötülükten uzak tut.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 150

1 RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!

Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

3 Boru çalarak O'na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!

4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun!

Saz ve kavalla O'na övgüler sunun!

5 Zillerle O'na övgüler sunun!

Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!

6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!

RAB'be övgüler sunun!

 

Çıkış 15:18

RAB sonsuza dek egemen olacak."

 

İtiraflar

Günaha düşmemize sebep olan kızgınlıklarımızı itiraf edelim.

 

II.Korintliler 12

9Ama O bana dedi ki, «Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır.» İşte, Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. 10Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm

 

 

I. - 21. Gün

 

I.Tarihler 29: 17 Yüreği sınadığını, doğruluktan hoşlandığını bilirim.

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 6:3

"Her Şeye Egemen RAB

Kutsal, kutsal, kutsaldır.

Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor."

 

Esinleme 1:8

Var olan, var olmuş ve var olacak olan, gücü her şeye yeten Rab Tanrı diyor ki, «Alfa ve Omega ben'im.»

 

İtiraflar

Tanrı’nın ışığına getirilmesi gereken karanlıkta kalmış olan her günahı itiraf edelim.

 

Mezmur 131

1 Ya RAB, yüreğimde gurur yok,

Gözüm yükseklerde değil.

Büyük işlerle,

Kendimi aşan harika işlerle uğraşmıyorum.

2 Tersine, ana kucağında sütten kesilmiş çocuk gibi,

Kendimi yatıştırıp huzur buldum,

Sütten kesilmiş çocuğa döndüm.

 

 

 

 

I. - 22. Gün

 

Koloseliler 3: 13 Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

 

Tapınma Övgüsü

Esinleme 7

9Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu'nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giyinmişti ve ellerinde hurma dalları vardı.

10Yüksek sesle, «Kurtarış, taht üzerinde oturan Tanrımıza ve Kuzu'ya özgüdür»  diye bağırıyorlardı.

 

Luka 19:38

«Rab'bin adıyla gelen Kral'a övgüler olsun! Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun!» …

 

İtiraflar

Tanrı’nın ismini saygın olamayan şekilde kullandığımız zamanları itiraf edelim.

 

Galatyalılar 2

19 Çünkü ben Tanrı için yaşamak üzere Yasa aracılığıyla Yasa karşısında öldüm.  20 Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu'na imanla sürdürüyorum.

 

Filipililer 1:21

21Çünkü benim için, yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır.

 

 

 

I. - 23. Gün

 

I.Selanikliler 5: 20 Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 96

4 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

5 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

6 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır.

7 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

8 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Sunular getirip avlularına girin!

9 Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!

 

Mezmur 112:1

Övgüler sunun RAB'be!

Ne mutlu RAB'den korkan insana,

O'nun buyruklarından büyük zevk alana!

 

İtiraflar

Tanrı’nın isteğine karşı durduğumuz her günahı ve zamanları itiraf edelim.

 

Çıkış 3:15

5 Tanrı, "Fazla yaklaşma" dedi, "Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır.

 

Çıkış 15

1... "Ezgiler sunacağım RAB'be,

Çünkü yüceldikçe yüceldi;

Atları da, atlıları da denize döktü.

2 Rab gücüm, ezgim,

Kurtuluşum oldu benim.

O'dur Tanrım,

Övgüler sunacağım O'na.

O'dur babamın Tanrısı,

Yücelteceğim O'nu.

 

 

I. - 24. Gün

 

Zekeriya 8: 16 Yapmanız gerekenler şunlardır: Birbirinize gerçeği söyleyin, kent kapılarınızda esenliği sağlayan gerçek adaletle yargılayın, 17 yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın, yalan yere ant içmekten tiksinin. Çünkü ben bütün bunlardan nefret ederim." Böyle diyor RAB.

 

Tapınma Övgüsü

Daniel 7

13 "Gece görümlerimde göğün bulutlarıyla İnsanoğlu'na benzer birinin geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi, onun önüne getirildi.

14 Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.

 

Yuhanna 20:28

Tomas O'na, «Rabbim ve Tanrım!» diye cevap verdi.

 

İtiraflar

Kalbimize giren her şüphe, kaygı ve endişeyi itiraf edelim.

 

Koloseliler 1

15Görünmez Tanrı'nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. 16Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır. 17Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir.

 

Tesniye 10

14 Gökler de, en yüce katı da, yeryüzü ve içindeki her şey

Tanrınız RAB'bindir.

 

 

 

 

 

 

 

 

I. - 25. Gün

 

Süleymanın Meselleri 11: 13 Dedikoducu sır saklayamaz,

Oysa güvenilir insan sırdaş olur.

 

Tapınma Övgüsü

Eyüp 38

4 "Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin?

Anlıyorsan söyle.

5 Kim saptadı onun ölçülerini? Kuşkusuz biliyorsun!

Kim çekti ipi üzerine?

6 Neyin üstüne yapıldı temelleri?

Kim koydu köşe taşını,

7 Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken,

İlahi varlıklar sevinçle çığrışırken?

 

Çıkış 3:14

Tanrı, "Ben Ben'im" dedi, "İsrailliler'e de ki: 'Beni size Ben Ben'im diyen gönderdi.'

 

İtiraflar

Baba Allah’ın sevgisine, Kurtarıcımız İsa Mesih’in lütfuna ve Kutsal Ruh’un içsel çalışmasına izin vermeyen davranışlarımızı itiraf edelim.

 

İşaya 48

17 Sizleri fidyeyle kurtaran İsrail'in Kutsalı RAB diyor ki:

"Yararlı olanı size öğreten,

Gitmeniz gereken yolda sizi yürüten

Tanrınız RAB benim.

 

Matta 11

28«Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm. 29Ben yumuşak huylu ve alçakgönüllüyüm. Boyunduruğuma girin ve benden öğrenin, böylece canlarınız huzur bulur. 30Boyunduruğum kolay taşınır, vereceğim yük de hafiftir.»

 

 

 

 

 

 

I. - 26. Gün

 

Süleymanın Meselleri 18: 12 Yürekteki gururu düşüş,

Alçakgönüllülüğü ise onur izler.

 

Tapınma Övgüsü

Tesniye 32:39

Artık anlayın ki, Ben, evet Ben O'yum,

Benden başka tanrı yoktur!

Öldüren de, yaşatan da,

Yaralayan da, iyileştiren de Benim.

Kimse elimden kurtaramaz.

 

İşaya 46:9

Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın.

Çünkü Tanrı benim, başkası yok.

Tanrı benim, benzerim yok.

 

İtiraflar

Etrafımızda yaşayan insanların ihtiyaçlarına karşı sağır olduğumuz zamanları itiraf edelim.

 

Eyüp 19

25 Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını,

Sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum.

26 Derim yok olduktan sonra,

Yeni bedenimle*fe* Tanrı'yı göreceğim.

27 O'nu kendim göreceğim,

Kendi gözlerimle, başkası değil.

Yüreğim bayılıyor bağrımda!

 

Eyüp 36

26 Evet, Tanrı öyle büyüktür ki, O'nu anlayamayız,

Varlığının süresi hesaplanamaz.

 

 

 

 

I. - 27. Gün

 

Mezmur 111: 10 Bilgeliğin temeli RAB korkusudur,

O'nun kurallarını yerine getiren herkes

Sağduyu sahibi olur.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmurr 113

1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

 

İtiraflar

Tanrı’nın otoritesine karşı sorumsuzca yaşadığımız zamanları itiraf edelim.

 

Mezmur 147

5 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,

Sınırsızdır anlayışı.

 

Mezmur 111

10 Bilgeliğin temeli RAB korkusudur,

O'nun kurallarını yerine getiren herkes

Sağduyu sahibi olur.

O'na sonsuza dek övgü sunulur!

 

 

 

I. - 28. Gün

 

Galatyalılar 1: 10 Şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer hâlâ insanları hoşnut etmek isteseydim, Mesih'in kulu olmazdım.

 

Tapınma Övgüsü

İşaya 40

12 Kim denizleri avucuyla,

Gökleri karışıyla ölçebildi?

Yerin toprağını ölçeğe sığdıran,

Dağları kantarla,

Tepeleri teraziyle tartabilen var mı?

 

İşaya 45

5 Yahve Ben'im, başkası yok,

Benden başka Tanrı yok.

Sen beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım.

6 Öyle ki, doğudan batıya dek

Benden başkası olmadığını herkes bilsin.

Yahve Ben'im, başkası yok.

 

İtiraflar

Hayatımızda saklı olarak tuttuğumuz tüm utançları Rab’bin ışığına getirelim.

 

İşaya 41

10 Korkma, çünkü ben seninleyim,

Yılma, çünkü Tanrın benim.

Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim;

Doğruluğu sağlayan sağ elimle sana destek olacağım.

13 Çünkü sağ elinden tutan,

'Korkma, sana yardım edeceğim' diyen Tanrın RAB benim."

 

Yeremyanın Mersiyeleri 3

21 Ama şunu anımsadıkça umutlanıyorum:

22 RAB'bin sevgisi hiç tükenmez

Merhameti asla son bulmaz;

23 Her sabah tazelenir onlar,

Sadakatin büyüktür.

 

 

 

 

 

 

I. - 29. Gün

 

Süleymanın Meselleri 4: 7 Bilgeliğe ilk adım onu sahiplenmektir.

Bütün servetine mal olsa da akla sahip çık.

 

Tapınma Övgüsü

Esinleme 5

11Sonra tahtın, canlı yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm ve seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, onbinlerce onbinlerdi.

12Yüksek sesle şöyle diyorlardı:

«Boğazlanmış Kuzu,

gücü, zenginliği, bilgeliği ve kudreti,

saygıyı, yüceliği ve övgüyü

almaya layıktır.»

 

II.Petrus 1:17

Mesih, yüce ve görkemli Olan'dan kendisine, «Benim sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum» diye gelen sesle, Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı

 

İtiraflar

Tanrı’ya ve O’nun krallığına karşı kapılmış olduğumuz endişeleri itiraf edelim.

 

Yeremya 10

6 Senin gibisi yok, ya RAB,

Sen büyüksün,

Adın da büyüktür gücün sayesinde.

7 Senden kim korkmaz,

Ey ulusların kralı?

Bu sana yakışır.

Ulusların bilgeleri arasında,

Bütün ülkelerinde

Senin gibisi yok.

 

 

I. - 30. Gün

 

Yakup 4: 10 Rab'bin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir.

 

Tapınma Övgüsü

Tesniye 10:20

Tanrınız RAB'den korkun, O'na kulluk edin. O'na bağlı kalın ve O'nun adıyla ant için. 

21 O övgünüzdür. Gözlerinizle gördüğünüz o büyük, heybetli belirtileri sizin için yapan Tanrınız'dır.

 

Nehemya 9:32

"Ey Tanrımız! Sen antlaşmana bağlı kaldın ve hep sevgi gösterdin. Güçlü, görkemli, yüce bir Tanrı'sın. Asur krallarının döneminden bugüne kadar krallarımız, önderlerimiz, kâhinlerimiz, peygamberlerimiz, atalarımız ve bütün halk acı çekti. Çektiklerimizi küçümseme.

 

İtiraflar

Tanrı ile sağlıklı bir ilişkiye engel teşkil eden konuları itiraf edelim.

 

Luka 9

23... «Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkâr etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin. 24Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek; canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. 25İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur?

 

Yuhanna 8:32, 34-36

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

34İsa, «Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir» dedi. 35«Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir, ama oğul sürekli üyesidir. 36Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz.

 

 

 

 

I. - 31. Gün

 

Süleymanın Meselleri 10: 9 Dürüst kişi güvenlik içinde yaşar,

Ama hileli yoldan giden açığa vurulacaktır.

 

Tapınma Övgüsü

Mezmur 33

4 Çünkü RAB'bin sözü doğrudur,

Her işi sadakatle yapar.

5 Doğruluğu, adaleti sever,

RAB'bin sevgisi yeryüzünü doldurur.

 

Mezmur 62

11 Tanrı bir şey söyledi,

Ben iki şey duydum:

Güç Tanrı'nındır,

12 Sevgi de senin, ya Rab!

Çünkü sen herkese yaptığının karşılığını verirsin.

 

İtiraflar

Tanrı’nın sevgisine ihanet ettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

İşaya 2

11 İnsanın küstah bakışları alçaltılacak,

Gururu kırılacak.

O gün yalnız RAB yüceltilecek.

 

Mezmur 18

27 Alçakgönüllüleri kurtarır,

Gururluların başını eğersin.

 

İşaya 45

23 Kendi üzerime ant içtim,

Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz:

Her diz önümde çökecek,

Her dil bana ant içecek.

 

Mezmur 18

46 RAB yaşıyor! Kayama övgüler olsun!

Yücelsin kurtarıcım Tanrı!

 

I.Samuel 2

2 Kutsallıkta RAB'bin benzeri yok,

Evet, senin gibisi yok, ya RAB!

Tanrımız gibi dayanak yok.