ÖNDERLİK MEKTUPLARI

(I. / II. TİMOTEYUS, TİTUS)

 

Titus ve Timoteyus, Pavlus’un önder olarak kabul ettiği kimselerdir.[1] Pavlus ile aynı amaca Aktif OLARAK hizmet eden kimseledir. Bu yüzden Pavlus onları emektaşım olarak çağırır.[2] Bu mektuplar topluluklara yazılan mektuplardan farklıdır. Kiliselerde görev yapan iki kimseye yönelik yazıldığından daha kişiseldir.

 

Bu mektuplar Kilisenin öncelikle ruhsal açıdan yönetimi, varlığını doğru öğretiş ile sürdürmesi, imanın ve doğru öğretişin korunarak gelecek kuşaklara devredilmesi için yazılmıştır. Kiliseyi bir bina olarak düşündüğümüzde ise Kurumsal kilisenin varlığını etkin bir şekilde koruması için de gereklidir. Bu yüzden bu mektuplara Önderlik (çobanlık) Mektupları diyoruz.

 

İnsanlar bir araya gelip bir topluluk meydana getirdiklerinde bir düzen ve yönetimin olması zorunluluğu doğar. I.Korintliler 12.7-31; 14.1-40 ayetleri kilise içindeki işleyiş ve tapınma düzeni konusunda öğreticidir. Önderlik Mektuplarında bu ayetlerden daha fazlasını buluruz. Tanrı, kilisesinde görmek istediği önderlerin karakterini ve yönetim biçimi Kutsal Kitapta esinlemiştir. Bu sebepten Önderlik Mektupları, Elçilerin İşleri bölümü ile birlikte değerlendirilmelidir.

 

Kilise ‘gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı’[3] olduğu için bu gerçeğin Tanrı’ya ait gerçeklerin korunup devam ettirilmesi, bu gerçeğin doğru bir yolla tanıtılması için önderler sorumlu kılınmıştır. Bu yüzden önderlerin vasıfları kadar imanlılar topluluğunun yaşamı, tanıklığı ve ibadeti de bu mektuplar çerçevesinde ortaya konulmuştur.

 

Önderlerin sahip olması gereken yetenek ve armağanlar anlatılırken Kutsal Ruh’un işi de vurgulanmıştır:

I.Timoteyus 1:18 Oğlum Timoteyus, senin hakkında önceden söylenmiş olan peygamberlik sözlerine dayanarak savaşların en iyisini sürdürmen için, o sözler uyarınca bu buyruğu sana emanet ediyorum.

 

Kutsal Ruh kilisede Peygamberlik sözüyle beraber (Kutsal Yazıların okunması, dinlenmesi) işlemektedir:

I.Timoteyus 4:14 Peygamberlik sözüyle ve ihtiyarlar kurulunun,[4] ellerini senin üzerine koymasıyla sana verilmiş ve hâlâ sende olan ruhsal armağanı ihmal etme.

 

Pavlus ihtiyarlar kurulu ile birlikte ellerini Timoteyus üzerine uzatmıştır:

II.Timoteyus 1:6 Bu nedenle, ellerimi senin üzerine koymamla Tanrı'nın sana verdiği armağanı alevlendirmen gerektiğini hatırlatıyorum.

 

Böylece Timoteyus’un çekingenliği kalkmış, ruhsal armağanları açıklığa kavuşmuş ve toplulukta genç bir önder olarak aktif hizmete başlamıştır:

II.Timoteyus 1:7 Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.

 

Timoteyus’a önder olarak sorumluluğu şöyle hatırlatılır:

I.Timoteyus 3:2 Ancak gözetmen, ayıplanacak bir yönü olmayan, tek karılı, davranışlarında ölçülü, sağduyulu, saygın, konuksever, öğretmeye yetenekli biri olmalı. 3 Şarap düşkünü ve zorba olmamalı; uysal, kavgadan ve para sevgisinden uzak biri olmalı.

4 Kendi evini iyi yönetmeli, çocuklarına söz dinletip kendisine tam bir saygı göstermelerini sağlamalıdır.

5 Kendi evini yönetmesini bilmeyen, Tanrı'nın topluluğunu nasıl güdebilir?

6 Gözetmen, yeni iman etmiş biri olmamalıdır. Aksi halde gurura kapılıp İblis'in uğradığı yargıya uğrayabilir.

7 Ayıplanacak bir duruma ve İblis'in tuzağına düşmemesi için topluluğun dışında olanlarca da iyi bir insan olarak tanınmalıdır.

8 Aynı şekilde topluluğun görevlileri, özü sözü ayrı, şarap tutkunu ve haksız kazanç peşinde koşan kişiler değil, ağırbaşlı kişiler olmalı.

9 Temiz vicdanla imanın sırrına sarılmalıdırlar.

10 Bunlar da önce sınansınlar; eleştirilecek bir yönleri yoksa, o zaman görev alsınlar.

11 Aynı şekilde görevli kadınlar iftiracı değil, ağırbaşlı, davranışlarında ölçülü ve her bakımdan güvenilir olmalıdırlar.

12 Görevliler, tek karılı, çocuklarını ve kendi evlerini iyi yöneten kişiler olsunlar.

 

Çünkü hizmet görevini Tanrı’yı hoşnut eden bir şekilde, iyi bir şekilde yapanlar artan bir şekilde cesarete sahip olacaktır ama önce Mesih’te iyi bir yer edineceklerdir. Diğer yandan Kutsal Ruh önderlik konusunda böyle kimselere yol gösterecektir:

I.Timoteyus 3:13 Görevlerini iyi yapanlar, kendileri için iyi bir yer edinirler ve Mesih İsa'ya olan imanda büyük cesaret kazanırlar.

 

Benzeri bir vurguyu Pavlus, Efes’teki ihtiyarlara yaptığı veda konuşmasında yineler. Gözetmenler kendilerine ve kiliseye göz kulak olmak üzere Kutsal Ruh tarafından güçlendirilmiş ve armağanları belirgin bir şekilde açığa çıkarılmış kimselerdir:

Elçilerin İşleri 20:28 Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği tüm sürüye göz kulak olun. Rab'bin kendi kanı pahasına sahip olduğu inanlılar topluluğunu gütmek üzere atandınız.

 

Sahte Öğretiş Konusu

Sahte öğretilere kapılan kimseler Pavlus’un öğretilerinden uzaklaştılar:

II.Timoteyus 1:15 Figelus ve Ermogenis dahil, Asya ilinde olanların hepsinin beni terk ettiğini biliyorsun.

 

Ama bu kimseler aslında Müjde’yi anlamamış kimselerdi:

I.Timoteyus 1:7 Kutsal Yasa öğretmeni olmak istiyorlar, ama ne söyledikleri sözleri ne de iddialı oldukları konuları anlıyorlar

 

Bu kimselerin öğretisi Eski Ahit üzerine dayalı idi:

Titus 1:10 Çünkü asi, boşboğaz, aldatıcı birçok kişi vardır. Özellikle sünnet yanlıları bunlardandır.

 

Sahte yasa öğretmenleri Kutsal Yasayı kendi çıkarları için kullanmaktaydılar. Bu kimseler Eski Ahit üzerindeki derin olmayan bilgilerini bazı putperest inanış biçimleriyle birleştirmiş kimselerdi. Böylece bir taraftan sünneti savunurken diğer taraftan evlilik ve bazı yiyeceklerden kaçınmayı öğütlüyorlardı. Bedensel hayatı dışlayarak pak bir hayata ulaşacaklarına inanıyorlardı:

I.Timoteyus 1:8 Yasa'yı özüne uygun biçimde kullanan biri için, Yasa'nın iyi olduğunu biliyoruz.

I.Timoteyus 4:3 Bu yalancılar evlenmeyi yasaklayacak, Tanrı'nın, iman eden ve gerçeği bilenlerin şükranla yemesi için yarattığı yiyeceklerden çekinmek gerektiğini buyuracaklar.

4 Oysa Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir; ve şükranla kabul olunursa, hiçbir şey reddedilmemelidir.

 

Gnosis, ‘gizli bilgi’ diye tanınan dönemin yaygın felsefesi bedenin kötü, ruhun ise iyi olduğunu öğretiyordu. Gerçeğe bazı üst bilgi ile ulaşacaklarına inanıyorlardı:

I.Timoteyus 6:20 Ey Timoteyus, sana emanet edileni koru. Bayağı ve boş sözlerden, yalan yere `bilgi' denen düşüncelerin çelişkilerinden sakın.

 

Aslında bu kimseler böyle düşünmekle dünyayı Tanrı’nın iyi olan yaratılışı olarak öğreten Kutsal Kitap’a aykırı davranmaktaydılar. Onların üstün bilgi ya da gizli bilgi olduğunu düşünerek peşinden gittikleri şeyler tartışma çıkaran boş konuşmalardı:

I.Timoteyus 1:3-4 Ben Makedonya'ya giderken sana rica ettiğim gibi, Efes'te kal ve bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamalarını, efsanelerle ve sonu gelmeyen soyağaçlarıyla uğraşmamalarını buyur. Bu şeyler, imana dayanan Tanrısal düzene hizmet etmekten çok, tartışmalara neden olur.

5 Bu buyruğun amacı, pak yürekten, temiz vicdandan ve içten imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır.

6 Bazı kişiler bunlardan sapmış ve boş konuşmalara dalmışlardır.

 

Bu kimseler aynı zamanda dirilişin de olup bittiğini ileri sürmekteydiler:

II.Timoteyus 2:18 Dirilişin olup bittiğini söyleyerek gerçek yoldan saptılar. Şimdi de bazılarının imanını altüst ediyorlar.

 

Bu sahte öğretişler Mesih’in sözlerini ve Tanrı yolunu onaylaMAMAKTADIR. Bu sahte öğretmenler de aslında kendini beğenmiş, bilgisiz kimselerdir. Öğretişleri sahte olduğu için Kutsal Ruh’un önderlerde açığa çıkardığı armağanların aksine onlarda kötü ve kutsal olmayan ruhun işaretleri olan kavga çıkarmayı hastalık derecesinde sevme, kıskançlık, çekişme, iftira ve Tanrı yolunu kazanç yolu sayma gibi özellikler vardır:

I.Timoteyus 6:3-5 Eğer bir kişi farklı öğretiler yayar ve doğru sözleri, yani Rabbimiz İsa Mesih'in sözlerini ve Tanrı yoluna dayanan öğretiyi onaylamazsa, kendini beğenmiş, bilgisiz bir kişidir. Böyle biri, tartışmalar ve kelime kavgaları çıkarmayı hastalık derecesinde sever. Bu şeyler kıskançlıklara, çekişmelere, iftiralara, kötü kuşkulara, düşünceleri yozlaşmış ve Tanrı yolunu kazanç yolu sanıp gerçeği yitirmiş adamların durmadan sürtüşmelerine yol açar.

 

Bütün bu sahte öğretmenlerin öğretilerinden kendimizi korumak için dikkatli davranmamız gerekmektedir. Çünkü Hristiyan özgürlüğünün sınırları günaha düşme noktasına kadar gelmemelidir. Özgürlüğümüz temiz bir vicdanı lekelememelidir. Bazıları bu yüzden iman konusunda batmışlardır:

I.Timoteyus 1:18 Oğlum Timoteyus, senin hakkında önceden söylenmiş olan peygamberlik sözlerine dayanarak savaşların en iyisini sürdürmen için, o sözler uyarınca bu buyruğu sana emanet ediyorum.

19 İmana ve temiz vicdana sarıl. Bazıları temiz vicdanı bir yana itmekle iman konusunda battılar.

 

Bu kimseler aslında İsa Mesih’e göre kuzuya benzeyen yırtıcı kurtlardır:[5]

II.Timoteyus 3:4-5 Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur.

 

Sahte öğretişle uğraşanların sonu kötüdür:

II.Timoteyus 3:13 Ama kötü ve sahtekâr kişiler, aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar.

 

Gerçek Öğretiş

Gerçek öğretiş Mesih üzerine kurulmuştur. Gizli ya da üstün bilgi peşinde koşanlara Pavlus her şeyden çok daha büyük bir sır olduğunu hatırlatır. Ancak bu sır gizli bir bilgide değil, beden alıp aramızda yaşamış olan Mesih’te açıklanmıştır:

I.Timoteyus 3:16 Kuşkusuz, Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O, bedende göründü, Ruh'ça doğrulandı, meleklerce görüldü, uluslara tanıtıldı, dünyada O'na iman edildi, yücelik içinde yukarı alındı.

 

Elçilerin öğretisinin özünde Mesih’in Rab olarak yeryüzündeki günahkâr insanları kurtarmaya gelmesi vardır. Bu öğretiş saygıyı yalnızca Tanrı’ya verir (gizli bilgilere ulaştığını sanarak kendini bir şey sananların aksine). Gerçek öğretişte diğer insanların erişebileceğinden daha üstün bir ruhsal mertebe ya da buna ulaştığını söyleyen insan yoktur, çünkü bütün insanlar günahlıdır. Bu yüzden Pavlus’un günahkâr olduğunu itiraf etmesi onu bağışlandığını bildiği için alçakgönüllü bir şekilde Tanrı’yı övmeye yönlendirir:

I.Timoteyus 1:15 "Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi" sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkârların en kötüsü benim.

16 Ama Mesih İsa, kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek olayım diye sınırsız sabrını öncelikle bende sergilemek için bana merhamet etti.

17 Onur ve yücelik sonsuzlara dek tüm çağların Kralı olan ölümsüz, görünmez tek Tanrı'nın olsun. Amin.

 

Gerçek inancı yaşayanlar bunu yaşamlarında da belli ederler. Gerçek inancı takip edenler Mesih’in hayatındaki sıkıntıları paylaşmaya hazırdır. Gerçek inançta samimi bir imanla devam edenler benliğin yeme içme sevdası ve zenginlik peşinde koşma arzusunun peşinden giden kimseler değildir. Bu yüzden gerçek inanç tüm sıkıntılara rağmen esenlik içinde yaşanır. Pavlus’un gerçek inanca ait yaklaşımında ‘gerçeğe inanalar olarak nasıl yaşayacağız?’ öğretisi de vardır:

I.Timoteyus 6:6 Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır.

7 Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik, ne de ondan bir şey götürebiliriz.

8 Yiyeceğimiz ve giyeceğimiz varsa, bunlarla yetiniriz.

9 Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler, insanları çöküşe ve yıkıma götüren birçok anlamsız ve zararlı arzulara kapılırlar.

10 Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Bazıları zengin olmak hevesiyle imandan saptılar ve kendi kendilerine çok acı çektirdiler.

 

O halde Mesih’in sürüsüne çobanlık edenler Tanrı halkına davranış ve öğretişleriyle yaşamlarının Mesihsel olmasına dikkat etmelidir:

I.Timoteyus 5:1-2 Yaşlı adama çıkışma, böylesine babanmış gibi öğüt ver. Genç erkeklere kardeşlerinmiş gibi, yaşlı kadınlara annenmiş gibi, genç kadınlara da tam bir yürek temizliğiyle kızkardeşlerinmiş gibi öğüt ver.

3 Gerçekten kimsesiz olan dul kadınlara saygı göster.

4 Ama bir dul kadının çocukları ya da torunları varsa, onlar öncelikle kendi ev halkına yardım ederek Tanrı yolunda yürümeyi ve kendi büyüklerine olan iyilik borcunu ödemeyi öğrensinler. Çünkü bu, Tanrı'yı hoşnut eder.

7 Ayıplanacak bir duruma düşmemeleri için dulları bu noktalarda uyar.

16 Eğer imanlı bir kadının dul olan yakınları varsa, onlara yardım etsin. İnanlılar topluluğu bir yük altına girmesin ki, gerçekten kimsesiz olan dullara yardım edebilsin.

19 İki ya da üç tanık olmadıkça, bir ihtiyara yöneltilen suçlamayı kabul etme.

20 Günah işleyenleri herkesin önünde azarla ki, diğerleri de korksun.

21 Bu söylediklerimi, taraf tutmadan ve hiç kimseyi kayırmadan yerine getirmen için seni Tanrı'nın, Mesih İsa'nın ve seçilmiş meleklerin önünde uyarıyorum.

22 Birinin üzerine ellerini koymakta aceleci davranma, başkalarının günahlarına ortak olma. Kendini temiz tut.

 

I.Timoteyus 6:2 Kendileri iman etmiş olanlar ise, nasıl olsa kardeşiz deyip onlara saygısızlık etmesinler. Tersine, daha iyi hizmet etsinler. Çünkü bu iyi hizmetten yararlananlar, sevdikleri imanlılardır. Bu ilkeleri öğret ve öğütle.

 

Titus 2:1 Sana gelince, sağlam öğretiye uygun olanı öğret.

2 Yaşlı adamlara davranışlarında ölçülü, ağırbaşlı ve sağduyulu olmalarını buyur. İmanda, sevgide ve sabırda sağlam olsunlar.

 

Titus 3:1 İmanlılara, yöneticilerle yönetimlere bağlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini hatırlat.

 

Aynı şekilde Tanrı halkının aile, kilise ve sosyal yaşamı Müjde’ye yaraşır olmalıdır:[6]

I.Timoteyus 5:5 Gerçekten kimsesiz, yalnız kalmış olan dul kadın, ümidini Tanrı'ya bağlamıştır; gece gündüz O'na dileklerde bulunmaya ve dua etmeye devam eder.

6 Ama kendini zevke veren dul kadın, daha yaşarken ölmüştür.

8 Kişi kendi yakınlarına, özellikle ev halkına bakmazsa, imanı inkâr etmiş, imansızdan beter olmuş olur.

9-10 Yaptığı iyiliklerle tanınan, tek erkekle evlenmiş, altmış yaşından aşağı olmayan bir dul kadın, eğer çocuk büyütmüş, konuk ağırlamış, kutsalların ayaklarını yıkamış, sıkıntıda olanlara yardım etmiş ve kendini her tür iyi işe adamışsa, adı dullar listesine yazılsın.

 

I.Timoteyus 5:11 Daha genç dulların adlarını yazmayı reddet. Çünkü bedensel arzuları Mesih'e olan bağlılıklarına galip gelince evlenmek isterler.

12 Böylelikle, verdikleri ilk sözü çiğneyerek hüküm giyerler.

13 Aynı zamanda evden eve gezerek tembelliğe alışırlar. Yalnız tembelliğe alışmakla kalmazlar, üzerlerine düşmeyen sözler söyleyerek başkalarının işine karışan boşboğazlar olurlar.

14 Bu nedenle, daha genç olan dulların evlenmelerini, çocuk yapmalarını, ev yönetmelerini ve düşmana herhangi bir iftira fırsatı vermemelerini isterim.

 

I.Timoteyus 5:17 Topluluğu iyi yöneten ihtiyarlar, özellikle Tanrı sözünü duyurmak ve öğretmek için emek verenler iki kat saygıya layık görülsün.

18 Çünkü Kutsal Yazı'da şöyle deniyor: "Harman döven öküzün ağzını bağlama" ve "İşçi, kendi ücretini hak eder."

 

I.Timoteyus 6:1 Kölelik boyunduruğu altında olanların hepsi kendi efendilerini tam bir saygıya layık görsünler ki, Tanrı'nın adı ve öğretisi kötülenmesin.

2 endileri iman etmiş olanlar ise, nasıl olsa kardeşiz deyip onlara saygısızlık etmesinler. Tersine, daha iyi hizmet etsinler. Çünkü bu iyi hizmetten yararlananlar, sevdikleri imanlılardır. Bu ilkeleri öğret ve öğütle.

 

Titus 2:3 Aynı şekilde yaşlı kadınlar, iftiracı ve şaraba tutsak olmamalı. Saygın bir yaşam süren ve iyi olanı öğreten kişiler olmalıdırlar.

4-5 Öyle ki genç kadınları, kocalarını ve çocuklarını seven, sağduyulu, temiz yürekli, iyi birer ev kadını ve kocalarına bağımlı olmak üzere eğitebilsinler. O zaman Tanrı sözü kötülenmez.

 

Titus 3:2 Kimseyi kötülemesinler. Kavgacı değil, uysal olsunlar. Tüm insanlara her zaman yumuşak davransınlar.

3 Çünkü bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, aldanan, çeşitli arzulara ve zevklere köle olan, kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişilerdik.

4-6 Ama Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı.

7 Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak ümit içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.

 

Mesih’teki Önderlik

Hizmet eden kimseler sürekli olarak göz önünde olan kimselerdir. Öyleyse iyi ve doğru olanı yapmayı vaaz edenler olarak; kilise yönetiminde yetki sahibi olanların herkese iyi örnek olması gerekmektedir. Böylece gerçeği savunan ve gerçeği yaşayan kimseler olmalıdırlar. Öyleyse Tanrı halkının önderleri için Tanrı yolunda adanmışlıkla yürümek esas bir kazançtır (I.Timoteyus 6.6-7). Elde olanla yetinmek (I.Timoteyus 6.8), Zengin olma ayartısından, çöküşe ve yıkıma götüren arzulardan kendilerini korumak durumundadırlar (I.Timoteyus 6.9-10). Tanrı halkının önderleri bu şeylerden uzak durmalıdır. Buna ilaveten Hristiyan önderliği için Önderlik Mektuplarının öğretisi şöyledir:

I.Timoteyus 6:11 Ama sen, ey Tanrı adamı, bu şeylerden kaç. Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın ve uysallığın ardından koş.

12 İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin.

13-14 Her şeye yaşam veren Tanrı'nın ve Pontiyus Pilatus önünde yüce inanca tanıklık etmiş olan Mesih İsa'nın huzurunda sana şunu buyuruyorum: Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine dek Tanrı buyruğunu lekesiz ve kusursuz olarak koru.

 

I.Timoteyus 6:17 Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe ümit bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı'ya ümit bağlasınlar.

18 Onlara, iyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin olmalarını, cömert ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur.

19 Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar.

20 Ey Timoteyus, sana emanet edileni koru. Bayağı ve boş sözlerden, yalan yere `bilgi' denen düşüncelerin çelişkilerinden sakın.

21 Bu sözde bilgiye sahip olma iddiasında bulunan bazıları imandan saptılar. Tanrı'nın lütfu sizlerle birlikte olsun.

 

Titus 1:5 Geriye kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım.

6 İhtiyar seçilecek kişi, eleştirilecek yönü olmayan, tek karılı biri olsun. Çocukları imanlı olmalı, sefahatle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalı.

7 Gözetmen, Tanrı evinin kâhyası olduğuna göre, eleştirilecek yönü olmamalı. Dikbaşlı, tez öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı.

8 Tersine, konuksever, iyiliksever, sağduyulu, adil, pak ve kendini denetleyebilen biri olmalı.

9 Hem başkalarını sağlam öğretiyle yüreklendirmek, hem de karşı çıkanları ikna edebilmek için imanlılara öğretilen güvenilir söze sımsıkı sarılmalıdır.

 

II.Timoteyus 2:1 Oğlum, Mesih İsa'da olan lütufla güçlen.

2 Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et.

3 Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger.

4 Askerlik yapan kişi günlük yaşamın işlerine karışmaz; kendisini askerliğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır.

5 Spor yarışmasına katılan kişi de kurallara göre yarışmazsa, zafer tacını giyemez.

6 Emek veren çiftçi, üründen ilk payı alan kişi olmalıdır.

7 Dediklerimi iyi düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir.

 

II.Timoteyus 2:14 Bu konuları imanlılara hatırlat. Dinleyenleri felakete sürüklemekten başka hiçbir yararı olmayan kelime kavgaları çıkarmamaları için onları Tanrı'nın önünde uyar.

15 Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini Tanrı'ya makbul ve alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et.

16 Bayağı ve boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler.

 

II.Timoteyus 2:22 Gençlik tutkularından kaç. Temiz yürekle Rab'be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardınca koş.

23 Saçma ve cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin.

24 Rab'bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese karşı sevecen ve öğretmeye yetenekli olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalı.

25 Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki de onlara bir tövbe yolu açar.

26 Böylelikle ayılabilirler ve isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden İblis'in tuzağından kurtulabilirler.

 

II.Timoteyus 3:14-15 Sen ise öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya olan iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun.

16 Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

17 Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.

 

II.Timoteyus 4:1-2 Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa'nın önünde, O'nun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum: Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir.

 

Önderlik yalnızca kilise içinde değildir, [yaşam boyunca] gerektiğinde zincire vurulmuş bir durumda da devam eden bir çağrıdır. Hristiyan hayatı kadar Hristiyan Önderliği de bazen acı ve zorluklar doludur. Bunlara hazır olaraktan güçlükleri göğüslememiz gerekmektedir:

II.Timoteyus 2:8 Yaydığım müjdede açıklandığı gibi, Davut'un soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih'i hatırla.

9 Bu müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan sıkıntılara katlanıyorum. Ama Tanrı'nın sözü zincire vurulmuş değildir.

10 Bu nedenle, seçilmiş olanlar uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki, onlar da sonsuz yüceliğin yanısıra Mesih İsa'da olan kurtuluşa kavuşsunlar.

11 Şu söz güvenilirdir: "Eğer O'nunla birlikte öldüysek, O'nunla birlikte yaşayacağız.

12 Eğer dayanırsak, O'nunla birlikte egemenlik süreceğiz. Eğer O'nu inkâr edersek, O da bizi inkâr edecek.

13 Biz sadık kalmasak da, O sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz."

 

II.Timoteyus 3:10-11 Sen ise benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü, çektiğim zulüm ve acıları, örneğin Antakya, Konya ve Listra'da başıma gelenleri yakından izledin. Ne zulümlere katlandım! Ama Rab beni hepsinden kurtardı.

12 Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi de zulüm görecek.

 

II.Timoteyus 4:6 Çünkü kanım zaten adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı gelmiştir.

7 Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum.

8 Bundan böyle, doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab, o gün bu tacı bana, ve yalnız bana değil, O'nun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir.

 

Topluluk içinde bayağı ve boş sözlere dalıp bunların peşinden gidenler de olacaktır. Bunlar Kutsal Kitap öğretisinin tersine olan şeylere kapılırlar:

II.Timoteyus 2:17 Sözleri kangren gibi yayılacak. İmeneyus ve Filitus bunlardandır.

18 Dirilişin olup bittiğini söyleyerek gerçek yoldan saptılar. Şimdi de bazılarının imanını altüst ediyorlar.

 

II.Timoteyus 4:3 Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye dayanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler dinleyebilmek için çevrelerine, kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar.

4 Kulaklarını gerçeğin sesine tıkayacak, dönüp efsanelere dalacaklar.

 

Ancak Tanrı adamı sakin olmalı ve Tanrı için kutsal olmaya ve kutsal bir amaç için kullanılmaya adanmış olmalıdır:

II.Timoteyus 2:19 Ne var ki, Tanrı'nın attığı sağlam temel, "Rab kendine ait olanları bilir" ve "Rab'bin adını anan herkes kötülükten uzak dursun" sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor.

20 Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar değil, tahta ve toprak kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı iş için kullanılır.

21 Eğer bir kimse bayağı olandan arınırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı ve her iyi işe hazır bir kap olacaktır.

 

Ama Tanrı adamı her durumda sözü öğretme ve yayma görevine devam etmelidir:

II.Timoteyus 2: 4:5 Ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak çalış, görevini tamamla.

 

Çünkü Mesih yakında gelecektir ve bizler Kutsal Kitap öğretisini sıkı tutup Onun gelişine hazır olmalıyız:

I.Timoteyus 6:15-16 Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O'nun olsun. Amin.

 

Önderlerin diğer vasıfları

I.Timoteyus 3:1 İşte güvenilir bir söz: eğer bir kimse gözetmen olmaya hevesliyse, iyi bir görev arzu etmiş olur.

 

I.Timoteyus 3:2 Ancak gözetmen, ayıplanacak bir yönü olmayan, tek karılı, davranışlarında ölçülü, sağduyulu, saygın, konuksever, öğretmeye yetenekli biri olmalı.

3 Şarap düşkünü ve zorba olmamalı; uysal, kavgadan ve para sevgisinden uzak biri olmalı.

4 Kendi evini iyi yönetmeli, çocuklarına söz dinletip kendisine tam bir saygı göstermelerini sağlamalıdır.

5 Kendi evini yönetmesini bilmeyen, Tanrı'nın topluluğunu nasıl güdebilir?

6 Gözetmen, yeni iman etmiş biri olmamalıdır. Aksi halde gurura kapılıp İblis'in uğradığı yargıya uğrayabilir.

7 Ayıplanacak bir duruma ve İblis'in tuzağına düşmemesi için topluluğun dışında olanlarca da iyi bir insan olarak tanınmalıdır.

8 Aynı şekilde topluluğun görevlileri, özü sözü ayrı, şarap tutkunu ve haksız kazanç peşinde koşan kişiler değil, ağırbaşlı kişiler olmalı.

9 Temiz vicdanla imanın sırrına sarılmalıdırlar.

10 Bunlar da önce sınansınlar; eleştirilecek bir yönleri yoksa, o zaman görev alsınlar.

 

I.Timoteyus 3: 11 Aynı şekilde kadınlar[7] iftiracı değil, ağırbaşlı, davranışlarında ölçülü ve her bakımdan güvenilir olmalıdırlar.

 

I.Timoteyus 3:12 Görevliler, tek karılı, çocuklarını ve kendi evlerini iyi yöneten kişiler olsunlar.

13 Görevlerini iyi yapanlar, kendileri için iyi bir yer edinirler ve Mesih İsa'ya olan imanda büyük cesaret kazanırlar.

 

I.Timoteyus 4:7 Kocakarılara yaraşan bayağı masalları reddet. Kendini Tanrı yolunda eğit.

8 Bedeni eğitmenin az bir yararı var; ama şimdiki ve gelecek yaşamın vaadini içeren Tanrı yolunda yürümek her yönden yararlıdır.

9 Bu söz güvenilirdir ve her bakımdan kabule layıktır.

10 Bunun için emek veriyor ve mücadele ediyoruz. Çünkü ümidimizi, bütün insanların, özellikle iman edenlerin Kurtarıcısı olan, yaşayan Tanrı'ya bağlamışızdır.

11 Bunları buyur ve öğret.

12 Gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Söz söylemekte, yaşayışta, sevgide, imanda ve paklıkta, iman edenlere örnek ol.

13 Ben yanına gelinceye dek topluluğa Kutsal Yazıları okumaya, öğütte bulunmaya ve ders vermeye ada kendini.

14 Peygamberlik sözüyle ve ihtiyarlar kurulunun, ellerini senin üzerine koymasıyla sana verilmiş ve hâlâ sende olan ruhsal armağanı ihmal etme.

15 Bu konuların üzerinde dur. Kendini bunlara ver ki, herkes senin ilerlediğini görsün.

16 Kendine ve öğretine dikkat et, bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu yapmakla hem kendini, hem seni dinleyenleri kurtaracaksın.

 


 

[1] Filipililer 1.1; II.Korintliler 8.6, 16

[2] II.Korintliler 8:23 Titus'a gelince, o benim paydaşım ve aranızdaki emektaşımdır. Diğer kardeşlerimiz ise toplulukların elçileri, Mesih'in kıvancıdırlar. Romalılar 16:21 Emektaşım Timoteyus, soydaşlarımdan Lukyus, Yason ve Sosipater size selam ederler.

[3] I.Timoteyus 3:14-15 Yakında yanına gelmeyi ümit ediyorum. Ama gecikirsem, gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı, yani yaşayan Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum.

[4] “İhtiyarlar Kurulu” ifadesi Elçilerin kilise yönetiminde tek öndere bağlı bir yönetim değil de çoğulcu bir yönetim şeklinin teşkil edildiğini göstermektedir. Bu anlamda bir kilisenin yönetim kurulundan bahsederken çoğul “ihtiyar” kelimesi çoğul olarak kullanılmıştır. Bu günkü Presbiteryen yönetim biçiminin temeli Elçilerin kilisesinde uygulanan kilisenin “İhtiyarlar Kurulu” ile yönetilmesine dayanır (Elçilerin İşleri 11:30; 14:30; 15:2, 4, 6, 22-23; 16:4; 20:17, Yakup 5:14, I.Petrus 5:1-3, 5).

[5] Matta 7:15 "Sahte peygamberlerden sakının! Kuzu postuna bürünerek gelirler size, ama özde yırtıcı kurtlardır. 16 Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, devedikenlerinden incir toplanabilir mi? 17 Bunun gibi, her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir. 18 İyi ağaç kötü meyve veremez. Kötü ağaç da iyi meyve veremez. 19 İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. 20 Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. 21 "Beni, `Rab! Rab!' diye çağıran herkes Göklerin Egemenliğine girecek değildir. Ancak göklerde olan Babamın isteğini yerine getiren girecektir. 22 O gün birçokları bana diyecek ki, `Rab! Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?' 23 O zaman ben de onlara açıkça şöyle diyeceğim: `Ben sizi hiç tanımadım. Çekilin önümden, ey kötülük yapanlar!'

[6] Filipililer 1:27 Ancak yaşayışınız Mesih'in müjdesine layık olsun.

[7] Kilisede hizmet eden görevlilerin kadınları ya da kadın diakonlar. I.Timoteyus 2:14; 5:15 ayetleri kadınları bazen sahte öğretişlere karşı daha zayıf olduğunu ima etmektedir.