ON EMİR-I

 

Heildelberg İlmihali

 

Yasa’ya Bakış

114. Fakat Tanrı’ya dönenler bu emirlere mükemmel bir şekilde itaat edebilirler mi?

Hayır.

Bu yaşamda en kutsal olan bile

yalnızca bu itaatte çok az ilerleme yapmıştır.2

 

Bununla birlikte ciddi bir kararlılıkla

Tanrı’nın emirlerinin

yalnızca bazılarına değil, hepsine göre

yaşamaya başlarlar.3

 

2 Vaiz 7:20, Romalılar 7:14-15, I.Korintliler 13:9, I.Yuhanna 1:8-10

3 Mezmur 1:1-2, Romalılar 7:22-25, Filipililer 3:12-16

 

115. Bu yaşamda On Emri hiç kimse mükemmel bir şekilde tutamazsa öyleyse Tanrı niçin onların çok ciddiyetle vaaz edilmesini istiyor?

İlk olarak, gittikçe artan bir şekilde

günahlılığımızı bilelim

ve daha büyük bir istekle

günahlarımızın affı ve doğruluk için Mesih’e bakarak yaşayabilelim diye.4

 

İkinci olarak,

Kutsal Ruh’un lütfu için Tanrı’ya dua ederken

Tanrı’nın benzerliğinde gittikçe artan bir şekilde yenilenelim diye

hedefimiz olan bu yaşamdan sonraki mükemmelleşmeye ulaşıncaya kadar5

çalışmaktan da asla durmayalım.

 

1 Mezmur 32:5, Romalılar 3:19-26; 7:7, 24-25, I.Yuhanna 1:9

2 I.Korintliler 9:24, Filipililer 3:12-14, I.Yuhanna 3:1-3

 

 

I. Emir

Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Yahve benim. Benden başka tanrın olmayacak.

 

Heidelberg İlmihali

94. İlk emirde Rab ne talep ediyor?

Kurtuluşuma karşı tehlike yaratmayı istemediğimden

bütün putperest,3 büyücülük ve batıl inançların geleneklerinden4

azizlere ya da başka yaratılmışlara dua etmekten5

uzak durmalı ve kaçınmalıyım.

 

İçtenlikle yalnızca tek gerçek Tanrı’yı kabul etmeliyim,6

bir tek O’na güvenmeliyim,7

her iyi şeyi O’ndan bekleyerek8

alçakgönülle9 ve sabırla,10

bütün kalbimle,

O’nu sevmeli,11 O’ndan korkmalı,12 ve saygı duymalıyım.13

 

Kısaca,

her şekilde O’nun isteğine karşı gelmek yerine14

her şeyden vazgeçmeliyim.

 

3 I.Korintliler 6:9-10; 10:5-14, I.Yuhanna 5:21

4 Levililer 19:31, Tesniye 18:9-12

5 Matta 4:10, Vahiy 19:10; 22:8-9

6 Yuhanna 17:3

7 Yeremya 17:5-7

8 Mezmur 104:27, 28; (İşaya 45:7); Yakup 1:17

9 I.Petrus 5:5-6

10 Koloseliler 1:11; İbraniler 10:36

11 Matta 22:37, [Tesniye 6:5]

12 Süleyman’ın Meselleri 9:10, I.Petrus 1:17 (Tesniye 6:2, Mezmur 111:10,

Süleyman’ın Meselleri 1:7, Matta 10:28)

13 Matta 4:10 [Tesniye 6:13], (Tesniye 10:20)

14 Matta 5:29-30, 10:37-39

 

95. Putperestlik nedir?

Tanrı’nın kendi Sözü’nde açıkladığı

tek gerçek Tanrı’nın yerine ya da karşısına

sahip olduğumuz ya da icat ettiğimiz başka bir şey koyup

güvenimizi onun üzerine koymak putperestliktir.15

 

15 I.Tarihler 16:26, Galatyalılar 4:8-9, Efesliler 5:5, Filipililer 3:19

 

 

II. Emir

Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği günahın hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.

 

96. İkinci emirde Tanrı’nın bizden isteği nedir?

Sözünde emrettiğinden1

O’na farklı bir şekilde tapmamalı

ve Tanrı’nın sureti diye bir şey yapmamalıyız.2

 

1 Levililer 10:1-7, (Tesniye 12:30), I.Samuel 15:22-23, (Matta 15:9), Yuhanna 4:23-24

2 Tesniye 4:15-19, İşaya 40:18-25, Elçilerin İşleri 17:29, Romalılar 1:22-23

 

97. Öyleyse herhangi bir suret yapmamalı mıyız?

Tanrı’nın hiç bir şekilde görülebilir bir resmi

yapılamaz ve yapılmamalıdır.

 

Yaratılmış şeyler resmedilebilse bile

bunlara birinin tapınma niyetinde olmasını

ya da bunlar aracılığı ile Tanrı’ya hizmet edilmesini

Tanrı yasaklıyor.3

 

3 Çıkış 34:13-14, 17; (Sayılar 33:52), II.Krallar 18:4-5, (İşaya 40:25)

 

98. Fakat cahil (bilmeyenlerin) insanların öğrenmesine yardımcı araçlar olarak kilisede suretlere izin verilemez mi?

Hayır. Bizler Tanrı’dan daha bilge olmaya çalışmamalıyız.

Tanrı konuşamayan putlarla değil,4

kendi halkının

Sözü’nün yaşanarak vaaz edilişiyle bilgilendirilmesini istiyor.5

 

4 Yeremya. 10:8, Habakuk 2:18-20

5 Romalılar 10:14-15, 17, II.Timoteyus 3:16-17; II.Petrus 1:19

 

 

 

III. Emir

Tanrın Yahve'nin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Yahve, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.

 

99. Üçüncü emirde Tanrı’nın bizden isteği nedir?

Lanet ederek,1 yalan yere2 ya da gereksiz yemin ederek3

Tanrı’nın ismini ne küfür ya da kötü amaçla kullanmalı,

ne de görgü tanığı olduğumuz şeylerde sessiz kalarak4

korkunç günahlara karıştırmalıyız.

 

Bu emir

uygun bir şekilde

O’na itirafta bulunalım5

O’na dua edip6

yaptığımız ve söylediğimiz her şeyde O’nu övelim7 diye

Tanrı’nın kutsal adını

saygı ve korkuyla kullanmamızı8 talep eder.

1 Levililer 24:10-17

2 Levililer 19:12

3 Matta 5:37, Yakup 5:12

4 Levililer 5:1, Süleyman’ın Meselleri 29:24

5 Matta 10:32-33; Romalılar 10:9-10

6 Mezmur 50:14-15, I.Timoteyus 2:8

7 Koloseliler 3:17, (I.Timoteyus 6:1, Romalılar 2:24)

8 Mezmur 99:1-5, Yeremya 4:2 (İşaya 45:23)

 

100. Tanrı’nın ismine küfretmek ve lanet etmek ciddi bir günah mıdır ki, Tanrı bunu önlemeyen ve yasaklamayanlara kızgındır?

Aslında evet.9

Daha büyük bir günah yoktur,

Tanrı’nın ismine küfretmek kadar

başka hiçbir günah O’nu bu kadar çok kızdırmaz.

Bu sebepten ceza olarak ölümü emretmiştir.10

 

9 Levililer 5:1

10 Levililer 24:10-17

 

101. Fakat Tanrı’nın adını eğer saygıyla kullanıyorsak bir ant içebilir miyiz?

Evet, hükümetler bunu talep ettiğinde

ya da bir zorunluluk olduğunda

gerçeğin değerini yükseltmek ve güvenilirliğini korumak için,

Tanrı’nın görkemi ve komşularımızın iyiliği ant içebiliriz.

 

Kutsal Kitap’a inananlar tarafından doğru bir şekilde kullanıldığında1

böyle antlar Tanrı’nın Sözünde uygun görülür.2

 

1 Tekvin 21:24, (Tekvin 31:53), Yeşu 9:15, (I.Samuel 24:22), I.Krallar 1:29-30,

Romalılar 1:9, II.Korintliler 1:23

2 Tesniye 6:13; 10:20, Yeremya 4:1-2, İbraniler 6:16

 

102. Azizler ya da diğer yaratılmışlar aracılığı ile yemin edebilir miyiz?

Hayır.

Yasal bir yeminin anlamı

bütün kalbimi bilen biri olarak

doğruluğuma tanıklık etmeye

ve yanlış yemin ettiğimde beni cezalandırması için

Tanrı’yı çağırmaktır.3

Yaratılmış hiçbir şeyin böyle bir yüceliği yoktur.4

 

3 Romalılar 9:1; II.Korintliler 1:23

4 Matta 5:34-37; 23:16-22; Yakup 5:12

 

IV. Emir

Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB'be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü'nü kutsadım ve kutsal kıldım.

 

103. Dördüncü emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

İlk olarak,

Müjde’nin hizmeti ve eğitimi

özellikle dinlenme gününde devam ettirilmelidir,1

Tanrı Sözü’nün ne öğrettiğini öğrenmek için,2

Sakramentlere katılmak için,3

topluluk içinde Tanrı’ya dua etmek için,4

Hristiyan sunusunu yoksullara getirmek için,5

Tanrı halkının toplantısına sürekli katılmalıyım.6

 

İkinci olarak,

yaşamımın her günündeki

kötü yollarımı bırakmalı,

Kutsal Ruhu aracılığı ile Rab’bin bende çalışmasına izin vererek

böylece sonsuz Şabat’a (dinlenmeye)

bu yaşamda şimdiden başlamalıyım.7

 

1 Tesniye 6:4-9; 20-25, I.Korintliler 9:13-14, II.Timoteyus 2:2; 3:13-17, Titus 1:5

2 Romalılar 10:14-17, I.Korintliler 14:31-33; I.Timoteyus 4:13

3 I.Korintliler 11:23-25

4 Koloseliler 3:16, I.Timoteyus 2:1

5 Mezmur 50:14; I.Korintliler 16:2; II.Korintliler 8 & 9

6 Tesniye 12:5-12, Mezmur 40:9-10; 68:26, Elçilerin İşleri 2:42-47 İbraniler 10:23-25

7 İşaya 66:23, İbraniler 4:9-11

 

 

 

V. Emir

Annene, babana saygı göstereceksin ki, Tanrın RAB'bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.

 

104. Beşinci emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

Anne ve babamı

onurlandırmalı, sevmeli ve itaat etmeliyim(*),

ve beni düzeltecek ya da cezalandıracak olan

üzerimde yetki sahibi olan herkese

uygun bir şekilde itaat edip saygı göstermeliyim;1

ve Tanrı’nın bizleri yönetsin diye seçtikleri2

hata işlediklerinde sabırlı olmalıyım.3

 

(*) Loyal: vefalı olmak, sadık kalmak, bağlı kalmak

1 Çıkış 21:17, Süleyman’ın Meselleri 1:8; 4:1, Romalılar 13:1-2,

   Efesliler 5:21-22, 6:1-9, Koloseliler 3:18-4:1

2 Matta 22:21, Romalılar 13:1-8, Efesliler 6:1-9, Koloseliler 3:18-21

3 Süleyman’ın Meselleri 20:20; 23:22, I.Petrus 2:18

 

 

 

VI. Emir

Adam öldürmeyeceksin.

 

105. Altıncı emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

Komşularımı düşüncelerimle, sözlerimle, bakışımlarımla

ya da sözsüz (beden diliyle) işaretlerle

ve kesinlikle gerçek eylemlerle

küçümsemeyip hakaret etmemeli ya da nefret edip öldürmemeliyim.

Başkaları için böyle bir kişi olmayıp1

intikam arzularını kendimden uzakta tutmalıyım.2

 

Kendime de zarar vermemeli

ve kendim için umursamazca tehlike yaratmamalıyım.3

 

Adam öldürmeyi önlemek göreviyle

hükümet kılıçla kuşatılmıştır.4

 

1 Tekvin 9:6, Levililer 19:17-18, Matta 5:21-22; 26:52

2 Süleyman’ın Meselleri 25:21-22, Matta 18:35, Romalılar 12:19, Efesliler 4:26

3 Matta 4:7; 26:52, Romalılar 13:11-14

4 Tekvin 9:6, Çıkış 21:14, Romalılar 13:4

 

106. Bu emir yalnız öldürmekten mi söz ediyor?

Tanrı adam öldürmeyi yasaklamakla

cinayetin kökü olan kıskançlık, kin, öfke, öç almaktan

nefret ettiğini bizlere öğretiyor.5

 

Tanrı’nın gözünde bunların hepsi cinayettir.6

 

5 Süleyman’ın Meselleri 14:30, Romalılar 1:29; 12:19, Galatyalılar 5:19-21, (Yakup 1:20), I.Yuhanna 2:9-11

6 I.Yuhanna 3:15

 

107. Komşumuzu herhangi bir şekilde öldürmemek yeterli midir?

Hayır.

Kıskançlık, kin ve öfkeyle yargılamak yerine

Tanrı bize

komşularımızı kendimiz gibi sevmemizi,7

onlara karşı sabırlı, barışsever, nazik,

merhametli ve dostça davranmamızı,8

kendimiz için olduğu kadar onlara gelecek zararları önlemeye çalışmamızı,

düşmanlarımıza bile iyi davranmamızı9 söylüyor.

 

7 Matta 7:12; 22:39, Romalılar 12:10

8 Matta 5:-312, Luka 6:36, Romalılar 12:10, 18, Galatyalılar 6:1-2, Efesliler 4:2, Koloseliler 3:12, I.Petrus 3:8

9 Çıkış 23:4-5, Matta 5:44-45, Romalılar 12:20 [Süleyman’ın Meselleri 25:21-22]

 

 

 

VII. Emir

Zina etmeyeceksin.

 

108. Yedinci emirde Tanrı’nın bizden isteği nedir?

Tanrı bütün iffetsizliği yargılar.1

Pak olmamaktan tam anlamıyla nefret etmeli,

ve evli ya da bekar

pak ve saygın bir yaşam sürmeliyiz.3

 

1 Levililer 18:30; Efesliler 5:3-5

2 Yahuda 22, 23

3 I.Korintliler 7:1-9, I.Selanikliler 4:3-8, İbraniler 13:4

 

109. Tanrı bu emirde zina etmek gibi yalnızca skandal yaratan günahları mı yasaklıyor?

Beden ve can olarak bizler Kutsal Ruh’un tapınağıyız,

ve Tanrı her ikisini de pak ve kutsal tutmamızı ister.

Bu yüzden Tanrı iffetsizliği kışkırtan her şeyi4

eylemleri, bakışları, konuşmaları, düşünceleri ya da arzuları yasaklar.5

 

4 I.Korintliler 15:33, Efesliler 5:18

5 Matta 5:27-29, I.Korintliler 6:18-20, Efesliler 5:3, 4

 

VIII. Emir

Çalmayacaksın.

 

110. Sekizinci emirde Tanrı neyi yasaklıyor?

Tanrı yalnızca yasa ile cezalandırılabilen

hırsızlık ve soygunu yasaklamıyor.1

 

Fakat hile ve dolandırıcılıkla

planlar düzenleyerek yasalmış gibi gösterdiğimiz2

yanlış ölçüyle, yanlış ebatla ya da sayıyla

hileyle mal edinmek,

sahte para basmak,

haddinden fazla faiz almak

ya da Tanrı tarafından yasaklanmış başka bir şeyle3

kazanç elde etmek

Tanrı’nın gözünde komşularımızdan çalmak demektir.

 

Buna ilave olarak Tanrı açgözlülüğü4

ve armağanlarının gereksizce israf edilmesini5 yasaklar.

 

1 Çıkış 22:1, I.Korintliler 5:9-10; 6:9, 10

2 Tesniye 25:13-16, Mezmur 15:5, Süleyman’ın Meselleri 11:1; 12:22, Hezekiel 45:9-12, Luka 6:35

3 Mika 6:9-11, Luka 3:14, Yakup 5:1-6

4 Luka 12:15, Efesliler 5:5

5 Süleyman’ın Meselleri 21:20; 23:20-21; Luka 16:10-13

 

111. Tanrı bu emirde sizden ne talep ediyor?

Komşularımın iyiliği için

yapabileceğim her şeyde

başkalarının

bana davranmasını istediğim gibi

onlara davranmalıyım

ve ihtiyacı olanlara paylaşabileyim diye

sadakatle çalışmalıyım.6

 

6 İşaya 58:5-10, Matta 7:12, Galatyalılar 6:9-10, Efesliler 4:28

 

XIX. Emir

Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.

 

112. Dokuzuncu emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

Tanrı’nın isteği

hiç kimseye karşı asla yalan tanıklıkta bulunmamam,

kimsenin sözlerinin anlamını çarpıtmamam,

dedikodu ve iftira yapmamam,

bir şey duymadan ya da sebep olmaksızın

kimseyi yargılamaya katılmamamdır.1

 

Mahkemede ya da başka bir yerde

her türlü yalan ya da hileden uzak durmalıyım;

bunlar Şeytan’ın kendisinin kullandığı yollardır

ve bunlar Tanrı’nın çok şiddetli(*) öfkesini üzerime getirir.2

Gerçeği sevmeli,

samimiyetle onu konuşmalıyım

ve açıkça gerçeği kabul etmeliyim.3

Komşularımın iyi isminin değerini yükseltmek ve korumak4 için

ne yapabilirsem yapmalıyım.

 

(*) intense: yoğun

1 Mezmur 15, Süleyman’ın Meselleri 19:5, 9;( 21:28), Matta 7:1, Luka 6:37, Romalılar 1:28-32

2 Levililer 19:11-12, Süleyman’ın Meselleri 12:22; 13:5, Yuhanna 8:44, Vahiy 21:8

3 I.Korintliler 13:6, Efesliler 4:25

4 I.Petrus 3:8-9; 4:8

 

X. Emir

Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

 

113. Onuncu emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

Tanrı’nın emirlerinden herhangi birine

en küçükmüş gibi gözüken kötü bir düşünce ya da arzu bile

yüreğimde doğmamalı.

 

Bunun yerine, bütün kalbimle

daima günahtan nefret etmeli

ve her ne doğruysa ondan hoşnut kalmalıyım.1

 

1 Mezmur 19:7-14; 139:23-24, Romalılar 7:7-8