ON EMİR-II

 

Westminster Kısa İlmihal

 

Yasa’ya Bakış

82. Herhangi bir insan Tanrı'nın buyruklarını kusursuz bir şekilde yerine getirme gücüne sahip midir?

Düşüşünden beri, doğal hiç bir insanın Tanrı'nın emirlerini kusursuz bir şekilde yerine getirmeye gücü yetmemesiyle birlikte,[1] günlük olarak düşüncede, sözde ve davranışlarında onlara karşı gelmektedir.[2]

 

83. Yasaya farklı her ihlal aynı derecede kötü müdür?

Bazı günahlar kendi kendilerine ve bir kaç şekilde şiddetlendirdikleri yollardan dolayı Tanrı'nın gözünde diğer günahlardan daha kötüdürler.[3]

 

84. Her günahın hak ettiği şey nedir?

Her günah hem bu yaşamda ve hem de [bundan sonraki] gelecek olanda Tanrı'nın gazabını ve lanetini hak eder.[4]

 

85. Günahtan ötürü hak etmiş olduğumuz Tanrı'nın gazabı ve lanetinden kurtulabilmemiz için Tanrı bizden ne yapmamızı istemiştir?

Günahtan ötürü hak etmiş olduğumuz Tanrı'nın gazabı ve lanetinden kurtulabilmemiz için Tanrı bizlerden İsa Mesih'e iman etmemizi, Mesih'in bizim için sağladığı kurtuluşun yararlarının[5] bütün dışsal araçlarını gayretli bir şekilde kullanarak yaşama götüren tövbeyi[6] göstermemizi ister.

 

 

I. Emir

45. İlk emir nedir?

İlk emir Karşımda başka ilahların olmayacak’tır.[7]

 

46. İlk emirde ne istenmektedir?

İlk emir, Tanrı'nın tek gerçek kutsal Tanrı ve Tanrımız olduğunu[8] bilip kabul etmemizi ve buna uygun olarak O'na tapınıp O'nu yüceltmemiz istemektedir.[9]

 

47. İlk emirde ne yasaklanmıştır?

İlk emirde, gerçek Tanrı'nın, Tanrı[10] ve Tanrımız[11] olduğunu inkar etmek[12] ya da O'na tapınmayıp O'nu yüceltmemek ve sadece O'na ait olan[13] bu tapınma ve yüceltmeyi başka herhangi bir şeye vermek yasaklamıştır.

 

48. İlk emirdeki “karşımda” sözüyle bize özellikle ne öğretiliyor?

İlk emirdeki “karşımda” sözüyle bize, her şeyi gören Tanrı'nın, herhangi bir başka tanrıya sahip olma günahını gördüğünü ve bundan büyük hoşnutsuzluk duyduğunu öğretilmektedir.[14]

 

 

II. Emir

49. İkinci emir hangisidir?

İkinci emir Kendin için oyma put, yukarıda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında suda olanın hiç suretini yapmayacaksın; onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin çünkü ben, senin Tanrın Rab, benden nefret edenlerden babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü ve dördüncü nesil üzerinde arayan ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden kıskanç bir Tanrıyım” diyen emirdir.[15]

 

50. İkinci emirde ne istenmektedir?

İkinci emir, bütün dinsel tapınma ve buyrukların Tanrı'nın Sözü'nde belirttiği gibi kabul edilmesini, yerine getirilmesini ve bunlara paklıkla ve tamamına uyulması istemektedir.[16]

 

51. İkinci emirde ne yasaklanmıştır?

İkinci emir, Tanrı'ya tasvirlerle[17] ya da Sözü'nde belirtilmemiş olan başka yollarla tapınılmasını yasaklamıştır.[18]

 

52. İkinci emre eklenen nedenler nelerdir?

İkinci emre eklenen nedenler, Tanrı’nın üzerimizdeki hakimiyeti,[19] bize sahip oluşu[20] ve kendisine tapınılmasındaki[21] coşkunluğudur.

 

 

III. Emir

53. Üçüncü emir hangisidir?

Üçüncü emir şudur: “Tanrın Rab’bin ismini boş yere ağzına almayacaksın; çünkü Rab kendi ismini boş yere ağzına alanı suçsuz tutmayacaktır”.[22]

 

54. Üçüncü emirde ne istenmektedir?

Üçüncü emir Tanrı'nın isimlerinin,[23] unvanlarının,[24] niteliklerinin,[25] kurallarının,[26] Sözü'nün[27] ve işlerinin[28] kutsal ve saygılı bir şekilde kullanılması istemektedir.

 

55. Üçüncü emirde ne yasaklanmıştır?

Üçüncü emir Tanrı'nın aracılığıyla Kendisini bildirmiş olduğu herhangi bir şeyin kirletilmesini ya da kötüye kullanılmasını yasaklamıştır.[29]

 

56. Üçüncü emre eklenen neden nedir?

Üçüncü emre eklenen neden, bu emre karşı gelenler insanların cezalarından kaçabilmeseler bile Rab Tanrımız onların kendi doğru yargısından kaçmalarına izin vermeyeceğidir.[30]

 

 

IV. Emir

57. Dördüncü emir hangisidir?

Dördüncü emir şudur: Sabat gününü takdis etmek için onu hatırında tut. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın; fakat yedinci gün Tanrın RAB’be Şabattır; sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı ve yedinci günde istirahat etti; bunun için RAB Şabat gününü mübarek kıldı ve onu takdis etti.[31]

 

58. Dördüncü emirde ne istenmektedir?

Dördüncü emir, Tanrı'nın Sözü'nde belirtmiş olduğu belirli zamanları Tanrı için kutsal tutmak; özellikle de yedi gün içinden bir tam günü, kendisi için kutsal bir Şabat olarak tutulması istemektedir.[32]

 

59. Tanrı yedi günün içinden hangisini hafta tutulacak Şabat olmak üzere atamıştır?

Dünyanın başlangıcından Mesih'in dirilişine dek, Tanrı haftanın yedinci gününü haftalık Şabat olarak; ve o zamandan beri de, dünyanın sonuna kadar devam etmek üzere, haftanın ilk gününü Hristiyan Şabat'ı olarak atamıştır.[33]

 

60. Şabat günü nasıl kutsal tutulmalıdır?

Şabat, yapılması gereken işler ve merhamet işleri dışında[34] bütün gün boyunca kutsal dinlenme ile[35] diğer günlerde yapılması yasal olan dünyasal işler ve eğlencelerden de dinlenerek[36] ve bütün zamanı toplulukla ve kişisel olarak Tanrı'ya tapınmayı pratik ederek[37] kutsal tutulur.

 

61. Dördüncü emirde ne yasaklanmıştır?

Dördüncü emir, yapılması gereken görevlerin yapılmamasını ya da dikkatsizce yapılmasını,[38] vaktin boşa harcanarak[39] ya da yapılması günah olan şeylerin yapılmasını[40] ya da dünyasal işlerimiz ya da eğlencelerimiz hakkında gereksiz düşünceler, sözler ya da işler ile güne hakaret edilmesini yasaklamıştır.[41]

 

62 Dördüncü emre eklenen nedenler nelerdir?

Dördüncü emre eklenen nedenler, Tanrı'nın işlerimizi yapmamız için bize haftanın altı günü izin vermesi,[42] yedinci günün kendisine ait olduğunu teşvik ederek, bu konuda kendi örneği ve Şabat gününü kutsamış olmasıdır.[43]

 

 

V. Emir

63 Beşinci emir hangisidir?

Beşinci emir şudur: Babana ve anana hürmet et, ta ki, Tanrın RAB’bin sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun”[44]

 

64. Beşinci emirde ne istenmektedir?

Beşinci emir üstler,[45] astlar[46] ya da eşitler[47] olarak herkese bulundukları konuma uygun şekilde saygı gösterilmesi ve gerekli görevlerin yerine getirilmesi istemektedir.

 

65. Beşinci emirde ne yasaklanmıştır?

Beşinci emir, her konumda ve ilişkilerde herkese ait oldukları saygı ve görevlerin ihmal edilmesini ya da bunlara karşı bir şey yapılmasını yasaklamıştır.[48]

 

66. Beşinci emre eklenen neden nedir?

Beşinci emre eklenen neden, bu emri tutan herkes için (Tanrı'nın yüceliğine hizmet edeceği ve kendi iyiliklerine yarayacağı sürece) uzun ömür ve refahtır.[49]

 

 

VI. Emir

67. Altıncı emir hangisidir?

Altıncı buyruk şudur: “Adam öldürmeyeceksin”[50]

 

68. Altıncı emirde ne istenmektedir?

Altıncı emir, kendi yaşamımızı[51] ve başkalarının yaşamını[52] korumak için yasal olan her gayreti göstermemiz istemektedir.

 

69. Altıncı emirde ne yasaklanmıştır?

Altıncı emir, kendi yaşamımıza ya da komşumuzun yaşamına adil olmayan bir biçimde son vermemizi ya da buna yol açan herhangi bir şey yapmamızı yasaklamıştır.[53]

 

 

VII. Emir

70 Yedinci emir nedir?

Yedinci emir şudur: “Zina etmeyeceksin”[54]

 

71. Yedinci emirde ne istenmektedir?

Yedinci emir, kendimizin ve komşumuzun paklığını yürekte, sözde ve davranışta korumamızı istemektedir.[55]

 

72. Yedinci emirde ne yasaklanmıştır?

Yedinci emir, bütün pak olmayan düşünceleri, sözleri ve davranışları yasaklamıştır.[56]

 

 

VIII. Emir

73. Sekizinci emir nedir?

Sekizinci emir şudur: “çalmayacaksın”[57]

 

74. Sekizinci emirde ne istenmektedir?

Sekizinci emir, dışsal durum ve refah yükseltmede ve mal mülk edinmede, kendimiz ve başkaları için yasal yolları seçmemizi istemektedir.[58]

 

75. Sekizinci emirde ne yasaklanmıştır?

Sekizinci emir, kendimizin ya da komşumuzun dışsal durum ve refahına haksız yere zarar verecek ya da verebilecek her şeyi yasaklamıştır.[59]

 

 

XIX. Emir

76. Dokuzuncu emir nedir?

Dokuzuncu emir şudur: “Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin”[60]

 

77. Dokuzuncu emirde ne istenmektedir?

Dokuzuncu emir, insanlar arasında gerçeğin desteklenmesi ve yayılmasını[61] ve özellikle tanıklık ederken[62] kendimizin ve komşumuzun iyi isminin korunmasını istemektedir.[63]

 

78. Dokuzuncu emirde ne yasaklanmıştır?

Dokuzuncu emir, gerçeğe karşı önyargılı olan ya da kendimizin veya komşumuzun iyi ismine zarar verecek her şeyi yasaklamıştır.[64]

 

 

X. Emir

79. Onuncu emir nedir?

Onuncu emir şudur: “Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin”[65]

 

80. Onuncu emirde ne istenmektedir?

Onuncu emir, içerisinde bulunduğumuz konumla bütünüyle tatmin olmamızı;[66] komşumuza ve ona ait olan her şeye karşı doğru ve sevgi dolu bir ruh çerçevesinde olmamızı istemektedir.[67]

 

81. Onuncu emirde ne yasaklanmıştır?

Onuncu emir, kendi durumumuz hakkında bütün hoşnutsuzluğu,[68] komşumuzun iyi halinden dolayı kıskanmayı ya da üzülmeyi[69] ve ona ait olan herhangi bir şeye karşı uygun olmayan her hareket ve isteği yasaklamıştır.[70]

 [1] Vaiz 7:20, I.Yuhanna 1:8, 10, Galatyalılar 5:17

[2] Tekvin 6:5; 8:21 Romalılar 3:9-21; Yakup 3:2-13

[3] Hezekiel 8:6, 13, 15

[4] Efesliler 5:6, Galatyalılar 3:10, Yeremya’nın Mersiyeleri 3:39, Matta 25:41

[5] Süleyman’ın Meselleri 2:1-5; 8:33-36, İşaya 55:3

[6] Elçilerin İşleri 20:21

[7] Çıkış 20:3

[8] I.Tarihler 28:9, Tesniye 26:17

[9] Matta 4:10, Mezmur 29:2

[10] Romalılar 1:21

[11] Mezmur 81:10-11

[12] Mezmur 14:1

[13] Romalılar 1:25-26

[14] Hezekiel 8:5-6, Mezmur 46:20-21

[15] Çıkış 20:4-6

[16] Tesniye 32-46, Matta 28:20, Elçilerin İşleri 2:42

[17] Tesniye 4:15-19, Çıkış 32:5-8

[18] Tesniye 11:31-32

[19] Mezmur 95:2-3

[20] Mezmur 45:11

[21] Çıkış 34:13-14

[22] Çıkış 20:7

[23] Matta 6:9, Tesniye 25:58

[24] Mezmur 68:4

[25] Vahiy 15:3-4

[26] Malaki 1:11-14

[27] Mezmur 138:1-2

[28] Eyüp 26:24

[29] Malaki 1:6-7, 12; 2:2; 3:14

[30] I.Samuel 2:12, 17, 22, 29; 3:13, Tesniye 25:58-59

[31] Çıkış 20:8-11

[32] Tesniye 5:12-14

[33] Tekvin 2:2-3, I.Korintliler 16:2, Elçilerin İşleri 20:7

[34] Matta 12:1-31

[35] Çıkış 20:8, 10; 16:25-28

[36] Nehemya 13:15-19,

[37] Luka 4:16, Elçilerin İşleri 20:7, Mezmur 92, İşaya 66:23

[38] Çıkış 22:26, Amos 8:5, Malaki 1:13

[39] Elçilerin İşleri 20:7, 9

[40] Hezekile 23:38

[41] Yeremya 17:24-26, İşaya 58:13

[42] Çıkış 20:9

[43] Çıkış 20:11

[44] Çıkış 20:12

[45] Efesliler 5:21

[46] I.Petrus 2:17

[47] Romalılar 12:10

[48] Matta 15:4-6, Hezekiel 34:2-4, Romalılar 13:8

[49] Tesnitye 15:6, Efesliler 6:2-3

[50] Çıkış 20:13

[51] Efesliler 5:28-29

[52] I.Krallar 13:4

[53] Elçilerin İşleri 16:28, Tekvin 9:6

[54] Çıkış 20:14

[55] I.Korintliler 7:2-3, 5, 34, 36, Koloseliler 4:6, I.Petrus 3:2

[56] Matta 15:19; Matta 5:28

[57] Çıkış 20:15

[58] Tekvin 30:30, I.Timoteyus 5:8, Levililer 25:35, Tesniye 22:1-5, Çıkış 23:4-5, Tekvin 47:14, 20

[59] Süleyman’ın Meselleri 21:17; 23:20-21, Efeslilier 4:8

[60] Çıkış 20:16

[61] Zekeriya 8:16

[62] Süleyman’ın Meselleri 14:5, 25

[63] III.Yuhanna 12

[64] I.Samuel 17:28, Levililer 19:16, Mezmur 15:3

[65] Çıkış 20:17

[66] İbraniler 13:5, I.Timoteyus 6:6

[67] Eyüp 31:29, Romalılar 12:15, I.Korintliler 13:4-7

[68] I.Krallar 21:4, Ester 5:13, I.Korintliler 10:10

[69] Galatyalılar 5:26, Yakup 3:14, 16

[70] Romalılar 7:7-8; 13:9, Tesniye 5:21