Şükran Ayinine Giriş

 

 

 

Şabat Ayini (olağan devre düzeni)

1.) Kelam Töreni

[Sabah Duası (mezmurlar, kısa okumalar, dualar)]

Selamlama / Bereketleme

ilahi

okuma: Eski Ahit

ilahilerle tapınma

övgü & şükran duaları

ilahi

genel ve kişisel dualar

okuma: Mektup

ondalık ve sunular

DOKSOLOJİ  /  TANRI SÖZÜNDEN

ilahi

okuma: Mezmur

alçalış ve tövbe / secde

–Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

–Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

–Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.

–Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

 

… Kutsal merhametin ve gerçek tesellinin Tanrısı RAB, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz; Seni bütün kalbimizle, bütün aklımızla, bütün canımızla, bütün gücümüzle sevemedik;

 

… Sana saygıyı ihmal ettiğimiz zamanlar oldu; Seni hoşnut eden bir şekilde yürümedik. ya Rab, Kutsal Ruhunla bizleri yenile,

 

… hoşnut olduğun tapınma, tanıklık ve hizmeti Sana her zaman ve her yerde sunabilelim diye Kutsal Sözlerine itaatimizi güçlendir;

 

… ruhani hayatımızın yollarını temiz tutamadık; en pak sevgiyi Sana sunamadık, kutsal adını saygı ile kullanmayı unuttuk;

 

… Kutsadığın şabatı hatalarımızla, günahlarımızla doğru bir şekilde tutamadık,

ya Rab, merhamet eyle.

 

–Babana ve annene saygı göster.

–Katletmeyeceksin.

–Zina etmeyeceksin.

–Çalmayacaksın.

–Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

–Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

 

… Kutsal merhametin ve gerçek tesellinin Tanrısı RAB, tövbe ve alçalışla Sana geliriz; suretinde yarattığın insan kulunu kendimiz gibi sevemedik;

 

… yaş bakımından, armağan ve bilgi bakımından büyüklere saygıda kusur ettik; sorumluluk ve yetki sahibi kimselere emrettiğin saygı ve yardım göstermekte zayıf kaldık;

 

… kendimizin ve başkalarının hayatını önemsemediğimiz zamanlar Senden gizli değildir; aklımızda dolaşan öfke, kıskançlık ve öldürme düşüncelerine kutsal bir direniş gösteremedik;

 

… aklımızda ve yüreğimizde paklığa önem vermedik; sözlerimizle ve davranışlarımızla canımızı kirlettik, kendimizi pak tutmadık;

 

… sözlerimize ve yeminlerimize dikkat etmedik, her konuda gerçeğe ve adalete sadık olamadık, hakkı olana hakkını vermedik, bize emanet edileni koruyamadık;

 

… gerçeği korumakta başarısız ve isteksiz olduk, doğru olanı destekleyemediğimiz zamanlar Senden gizli değildir, komşumuzun saygınlığını kendi onurumuz gibi koruyamadık;

 

… sağlayışınla yetinmedik, bize verdiklerinden hoşnut olmadık, başkalarında olan şeyleri istedik;

 

… her gün düşüncelerimizle,

her gün sözlerimizle,

her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik;

On Emrin karşısında suçluyuz;

 ya Rab, merhamet eyle…

 

2.) Şükran Ayini

Rab’bin Sofrasına Davet

 

Her Şeye Kadir Tanrımız yaratılışı tamamladığı zaman yedinci günü kutsamış ve kutsal tutulmak üzere belirlemiştir; bir başka deyişle Tanrı Şabat Gününü yarattı, kutsadı ve tutmamızı emretti (Çıkış 20:11).

 

yine yasa kitabında (Tesniye 5:15) söyle diyor:

Mısır'da köle olduğunu ve Tanrın RAB'bin seni oradan güçlü ve kudretli eliyle çıkardığını anımsayacaksın. Tanrın RAB bu yüzden Şabat Günü'nü tutmanı buyurdu.

 

Böylece Şabat Günü sadece bir araya gelip tapındığımız bir gün olmaktan öte Tanrı’yı hem yaratan hem de kurtaran işi ile derin düşündüğümüz bir gündür.

 

Böylece bizler Mesih’in Kutsal Sofrasına yaklaşırken, Tanrı’nın kendi halkını kölelik evinden kurtarıp vaat ettiği topraklara getirmesi olayı, artık gözlerimizi bu görünen fiziksel gerçeklikten görünmeyen bir geçekliğe çevirmektedir.

 

Atalarımızın Tanrısı Rab, şimdi de Mesih’te kendi halkını günahın köleliliğinden kurtarıp göksel vatanımıza götürmeyi vaat etmektedir. Böylece bizler her bu sofraya katıldığımızda Mesih’in tekrar gelişine odaklanıyoruz; çağın sonunu tekrar tekrar hatırlayıp yaşadığımız bu şimdiki zamanı çağın sonuna göre anlamlandırıp öyle yaşamaya çalışıyoruz: bu sofradan pay almakla “Rab'bin gelişine dek Rab'bin ölümünü ilan etmiş olma” sorumluluğu içinde yaşamamız gerektiğini hatırlıyoruz.

 

Yaratıcı Tanrımız’ın geçmişte yaptığı harika işlerle baktığımızda lütuf ile kurtuluşu görüp hamt ederek seviniyoruz; böylece Mesih’teki kurtuluş yolu artık bizler için geçmiştekinden daha fazla görünür bir gerçeklik olmuştur:

Elçilerin İşleri 17: 31 Çünkü dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi'yi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir.

 

Artık Mesih’in ikinci gelişi Tanrı halkının kurtuluşu ve dünyanın adaletle yargılanması anlamına gelmektedir.

 

Öyleyse kendimize şu soruyu sorarak bu sofraya katılalım: “yaşamımız Mesih’in tekrar gelişine tanıklık ediyor mu; yaşamımız Mesih’e ait olduğumuzu ve O’nu izlediğimizi ilan ediyor mu; sizin yaşamınız Tanrı’nın Mesih’te yapacağı adil yargıya tanıklık ediyor mu?”

 

Uyarı (I.Korintliler 11:28-31)

bu uyarıyı sessiz zaman izler; sessiz zaman genel şükran ve genel tövbe sözleriyle kapatılabilir.

 

Kelam Okuması

(Matta, Markos, Luka, Yuhanna bölümlerinden günün okuması)

 

(karşılıklı hamt)

Mezmur 93: 1 RAB egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş,

 Kudret giyinip kuşanmış.

 Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,

 Varlığın öncesizliğe uzanır.

3 Denizler gürlüyor, ya RAB,

 Denizler gümbür gümbür gürlüyor,

 Denizler dalgalarını çınlatıyor.

4 Yücelerdeki RAB engin suların gürleyişinden,

 Denizlerin azgın dalgalarından

 Daha güçlüdür.

5 Koşulların hep geçerlidir;

 Tapınağına kutsallık yaraşır

 Sonsuza dek, ya RAB.

 

Evharistik Dualar:

-Bütün evrenin Tanrısı,

gökte ve yerde tek Tanrı Sensin,

“Gökler görkemini ilan eder

Gökkubbe ellerinin işini duyurur”

Sana övgüler olsun…

 

- İsrail’in Kutsalı Rab,

yaratılışı düşüş ile mahvolmaya bırakmadın;

şeytanın başını ezecek olan Mesih’i kuşaklar boyunca bizlere müjdeledin. Kulun İbrahim ve soyu aracılığı ile imanın ev halkına yeni bir ülke, koruma ve kurtarış vaat ettin. Peygamberlerinle kutsal yasanı ve kutsal antlaşmanı seçtiğin halka verdin; bizleri Sana ayrılmış bir yaşam ve tanıklığa çağırdın, Sana yücelik olsun.

 

- vaatlerine sadık olan Tanrımız,

kulun Davut’un evinden bize kurtuluş kuvvetini yükselttin.

Mesih’te bizlerin çocukların olarak kabul ettin; bizim sana olan sevgi ve itaatimizden daha güçlü bir sevgiyle bizleri sevdin, üzerimizdeki günahın ve lanetin yükünden bizleri Mesih’in tatlı boyunduruğu altına getirdin;

- ilan ederiz ki, Mesih dirildi; göklerin kapılarını bizlere açtı, Yaratılışın İlk Doğanı ölümü yendi, dünyaya galip geldi, tek iyi ve tek kutsal olan Sensin…

 

İman Açıklaması

 

Esenlik Dileme (Matta 5:23-24 [isteğe bağlı])

 

[Rab’bin Duası]

 

Ekmek ve Şarabın Kutsanması (I.Korintliler 11: 23-25):

 

Sofranın Halka Sunulması

- Sofranın Halka Sunulması

- Sofranın dağıtılması sırasında bir ilahi/Mezmur okunabilir)

- (Sofranın dağıtımı sırasında Luka 1:46-55 [isteğe bağlı])

 

Rab’bin Sofrasından Sonra ([Post Communion] –şükran ve adanma duası)

 

Korintliler 11:26

 

BEREKETLEME