Mesih İsa’nın Yaşam Tanıklığı ve Öğretileri Luka 1; Luka 2, Markos 1; Markos 9,

Matta 5; Matta 6, Luka 15, Yuhanna 3; Yuhanna 14; Yuhanna 17, Matta 26; Matta 27,

Yuhanna 20, Luka 24

 

Hristiyan Olmak Tekvin 3, İşaya 52; İşaya 53, Luka 15, Yuhanna 3, Yuhanna 10,

Elçilerin İşleri 8; Elçilerin İşleri 26, Romalılar 3, Romalılar 5; Galatyalılar 3, Efesliler 2,

I.Petrus 1, II.Petrus 1

 

Kutsal Ruh Hakimler 14, I.Samuel 10, Matta 3:1-4:10, Yuhanna 14, Yuhanna 16,

Elçilerin İşleri 2, Elçilerin İşleri 10, Romalılar 8, I.Korintliler 2, I.Korintliler 12, I.Korintliler 14,

Galatyalılar 5, Efesliler 4, I.Yuhanna 4

 

Dua Tekvin 18, Çıkış 15, Çıkış 33, II.Samuel 7, I.Krallar 8, II.Tarihler 20, Ezra 9, Mezmur 22

Mezmur 104, Daniel 9, Habakuk 3, Matta 6, Yuhanna 17, Koloseliler 1

 

Yaratılış-Kurtuluş Tekvin 1:1-2:4a, [Tekvin 7:1-5, 11-18; 8:6-18; 9:8-13], Tekvin 22:1-18,

Çıkış 14:10-31; 15:20-21, İşaya 55:1-11, [Süleymanın Meselleri 8:1-8, 19-21; 9:4-6],

Hezekiel 36:24-28, Hezekiel 37:1-14, Tsefanya 3:14-20, Markos 16:1-8, Romalılar 6:3-11

 

diğer konular Kutsal Üçlük, / Mesih’in kimliği ve Dirilişi / günlük dua / İnanç Açıklaması ve İlmihal / sakramentlere bakış /  kilisenin yönetimi, vizyonu, düzeni, üyelik sorumlulukları

 

Diğer okumalar [veya Vaftiz Sonrasında]

Tekvin 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, 19, 22, 27, 28, 37, 41, 45 / Çıkış 3, 10, 11, 14, 20, 32 / Sayılar 11, 14

Tesniye 4, 8, 28 / Yeşu 2, 6, 7, 24 / Hakimler 6, 7, 16 / Rut 1 / I.Samuel 3, 16, 17, 20

II.Samuel 6, 11, 12 / I.Krallar 3, 8, 17, 18 / II.Krallar 5, 17, 22 / I.Tarihler 17

II.Tarihler 20, 30, 32 / Ezra 3 / Nehemya 2, 8 / Ester 4 / Eyüp 1, 2, 38, 42

Mezmur 19, 23, 27, 51, 84, 103, 139 / Süleymanın Meselleri 4, 10, / Vaiz 3,

Neşideler Neşidesi 2 / İşaya 6, 25, 40, 52, 53, 55 / Yeremya 2, 15, 31, 38

Yeremyanın Mersiyeleri 3 / Hezekiel 1, [2- 3], 4, 37 / Daniel 1, 3, 5, 6 / Hoşeya [2-3] 11 / Yoel 2 Amos 4 / Obadya / Yunus [3-4] / Mika 6 / Nahum 1 / Hababuk 1 / Tsefanya 3 / Hagay 1 Zekeriya 8 / Malaki 3 / Matta 5, 6, 13, 19, 26, 27, 28 / Markos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, [15-16] / Luka 1, 2, 10, 12, 15, 16, 18, 24 / Yuhanna 3, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 20

Elçilerin İşleri 1, 2, 5, 9, 16, 17, 26, 27, 28 / Romalılar 3, 7, 8, 12 / I.Korintliler 13, 15

II.Korintliler 4, 12 / Galatyalılar 3 / Efesliler 2, 3 / Filipililer 2 / Koloseliler 1

I.Selanikliler [3-4] / II.Selanikliler 2 / I.Timoteyus 1 / II. Timoteyus 2 / Titus 2

Filimun / İbraniler 2, 11, 12 / Yakup 1/ I.Petrus 1/ II.Petrus 1 / I.Yuhanna 3

[II.Yuhanna, III.Yuhanna] / Yahuda / Vahiy 1, 12, 21

 

[TEK BİR OKUMA olarak kullanılır]

 

 

 

İSA MESİH’TE GERÇEKLEŞEN BİLDİRİLER

 

Tekvin 3:5: Şeytan İsa’ya karşı

Luka 22:53

 

Tekvin 3:15: Kurtarıcı kadının soyundan olacak

Galatyalılar 4:4 (Luka 2:7, Vahiy 12:5)

 

Tekvin 3:15: İsa’nın şeytan üzerindeki zaferi

İbraniler 2:14; I.Yuhanna 3:8

 

Tekvin 13:15: Mesih, İbrahim soyundan çıkacaktır

Galatyalılar 3:15-16, 19

 

Tekvin 14:18-20: Kahin Melkisedek İsa Mesih’in kahinliğini işaret etmektedir

İbraniler 7

 

Tekvin 17:19 İshak’ın vaat edilen soyu

Elçilerin İşleri 3:25 (Matta 1:1, Luka 3:34)

 

Tekvin 18:18 (22:18/26:4): Uluslar İsa Mesih’te İbrahim’in soyu olarak kutsanacaktır

Elçilerin İşleri 3:25, Galatyalılar 3:8,16, Luka 3:34, Matta 1:2

 

Tekvin 49:10, Sayılar 24:17: Yahuda ve Yakup soyu üzerinde bir hükümdar

Matta 1:2-3, Luka 1:32-33

 

Çıkış 12:1-14:46: Fısıh Kuzusu Mesih

Yuhanna 19:31-36, I.Korintliler 5:7, I.Petrus 1:19

 

Çıkış 16:4: Göksel ekmek

Yuhanna 6:31-33

 

Çıkış 24:8: Dökülen kurban kanı

İbraniler 9:11-28

 

Levililer 16:15-17: Serpilen kurban kanı

Romalılar 3:25, İbraniler 9:1-14, I.Yuhanna 2:2

 

Sayılar 21:8-9: Çarmıhtan gelen yaşam

Yuhanna 3:14-15

 

Sayılar 24:17, 19 (Tekvin 28:14): Yakup’un soyundan gelen

Matta 1:2, Luka 3:34, Vahiy 22:16

 

Tesniye 18:15, 17, 19: Gelecek olan peygamber

Matta 21:11, Yuhanna 1:45; 6:14; 12:49-50, Elçilerin İşleri 3:19-23

 

Tesniye 21:23 Ağaç üzerine asılan lanetlidir

Galatyalılar 3:13

 

Tesniye 30:12-14: İsa, Tanrı’nın bize yakın olan Sözü

Romalılar 10:6-8

 

II.Samuel 7:14 Mesih, Tanrı’nın Oğlu

İbraniler 1:5

 

II.Samuel 7:16 Davut Oğlu, sonsuz Kral

Luka 1:32-33, Vahiy 19:11-16

 

Mezmur 2:7 Tanrı’nın Oğlu, Mesih

Matta 3:17, 17:5, Markos 1:11, 9:7, Luka 3:22, 9:35, Elçilerin İşleri 13:33, İbraniler 1:5

 

Mezmur 2:9 Güçle uluslara önderlik edecek

Vahiy 2:27

 

Mezmur 8:2: Tanrı Oğluna çocukların övgüsü

Matta 21.16

 

Mezmur 8:4-5: Kendini meleklerden aşağı kılan alçakgönüllü, kurtarıcı Mesih

İbraniler 2:6-9

 

Mezmur 8:6: Her şeyin İsa’ya bağlı olması

I.Korintliler 15:27-28, Efesliler 1:22

 

Mezmur 16:8-11: Davut Oğlu ölümden dirilecek

Elçilerin İşleri 2:25-32, 13:35-37, Matta 28:9, Luka 24:36-48

 

Mezmur 22:1: Tanrı’nın Mesih’ten yüz çevirmesi

Matta 27:46, Markos 15:34

 

Mezmur 22:6: insanların Mesih’i küçümsemesi

Matta 27:39-44 (Mezmur 109:25, Matta 27:39-40)

 

Mezmur 22:7-8: Mesih ile alay edilmesi

Matta 27:29, 41-44, Markos 15:18, 29-32, Luka 23:35-39

 

Mezmur 22:7, 8, 13: Mesih’in etrafını düşmanların sarması

Matta 27:39-44

 

Mezmur 22:16 (Zekeriya 12:10): Mesih’in elleini ve ayaklarını delecekler

Yuhanna 19:37; 20:25-27

 

Mezmur 22:17: düşmanların Mesih’e bakmaları

Matta 27:36

 

Mezmur 22:18: İsa’nın elbisesinin paylaşılması

Matta 27:35, Markos 15:24, Luka 23:34, Yuhanna 19:24

 

Mezmur 22:22: İsa’nın kiliseye açıklaması

İbraniler 2:13

 

Mezmur 27:12 (35:11): Yalancı Tanıklar Mesih’i suçlayacak

Matta 26:62-62; 27:12-14

 

Mezmur 31:5; 22:21: Mesih Ruhunu Tanrı’ya teslim ediyor

Luka 23:46 (Yuhanna 10:18)

 

Mezmur 34:20; 22:17 (Çıkış 12:46): İsa’nın kemikleri kırılmayacak

(Sayılar 9:12) Yuhanna 19:31-36

 

Mezmur 35:11: Mesih hakkındaki yalancı tanıklık

Markos 14:56

 

Mezmur 35:19 / 69:4: Mesih’ten sebepsiz nefret edilecek

Yuhanna 15:25

 

Mezmur 38:11: Mesih’in dostları ondan uzakta duracak

Luka 23:49

 

Mezmur 40:6-8: Mesih Tanrı’nın isteğini yapmak için geldi

Yuhanna 6:48, İbraniler 10:5-9

 

Mezmur 41:9: Mesih’i arkadaşı ele verecek

Markos 14:10, Yuhanna 13:18, 21

 

Mezmur 45:6-7: Kralın gelişi

İbraniler 1:8-9

 

Mezmur 68:18: İsa’nın yükselişi ve armağanlar vermesi

Luka 24:50-51, Elçilerin İşleri 1:9, Efesliler 4:7-11

 

Mezmur 69:3, 21: Acı çeken Mesih’in susaması

Yuhanna 19:28-29, Matta 27:34, 48

 

Mezmur 69:4 (109:3-5): Sebepsiz Mesih’ten nefret edilecek

Yuhanna 15:23-25

 

Mezmur 69:9: Mesih’in Tanrı’nın evi için olan tutkusu

Yuhanna 2:14-22

 

Mezmur 69:25: Mesih’e karşı olanın yargılanması

Elçilerin İşleri 1:20

 

Mezmur 72:10-11: Mesih’in saygı ve övgüyü alması

Matta 2:1-11

 

Mezmur 78:2: Mesih hikayelerle konuşacak

Matta 13:34-35

 

Mezmur 102:25-27: Kralın gelişine işaret

İbraniler 1:10-12

 

Mezmur 109:4 (İşaya 53:12): Mesih düşmanları için dua edecek

Luka 23:34

 

Mezmur 109:7-8: Yahuda’nın görevi başka birine verilecek

Elçilerin İşleri 1:18-20

 

Mezmur 110:1: İsa Tanrı’nın sağına yükselmiştir

Matta 27:64, Elçilerin İşleri 2:34-35, I.Korintliler 15:25, Efesliler 1:20-22, İbraniler 1:3; 10:12-13

 

Mezmur 110:1: Davut’un Rab’bi İsa

Matta 22:41-45, Markos 12:35-37, Luka 20:41-44

 

Mezmur 110:4: İsa’nın kahinliği

İbraniler 5:5-6; 6:20; 7:11-12, 15-17

 

Mezmur 118:22-23: köşetaşı / red edilen taş (İsa)

Matta 21:42-44, Markos 12:10-12, Luka 20:17-19, Elçilerin İşleri 4:10-11, Romalılar 1:32-33, Efesliler 2:20, I.Petrus 2:6-8

 

Mezmur 118:26: Rabbin adıyla gelen Mesih

Matta 21:9, Markos 11:9, Luka 19:38, Yuhanna 12:13

 

İşaya 6:9: İsa’nın Eski Ahitten öğretişi

(Müjdeye kapalı kalpler)

Matta 13:14-15, Markos 4:12, Luka 8:10 Yuhanna 12:37-41

 

İşaya 7:14: Mesih bir bakireden doğacak

Matta 1:18-23, Luka 1:26-35

 

İşaya 8:14: Sürçme taşı, tökezleme kayası İsa

Romalılar 9:32-33, I.Petrus 2:6-8

 

İşaya 9:1-2: İsa’nın Celile bölgesine ziyareti

Matta 4:12-16, Markos 1:14-15 Luka 4:14-15

 

İşaya 9:6-7 (İşaya 11:1-5, II.Samuel 7:13): Davut soyundan sonsuz Kral

Matta 1:6, Luka 1:32-33

 

İşaya 9:7: Mesih Allah’tır

Yuhanna 1:1, 18

 

İşaya 9:6-7: Mesih esenliğimizdir

Efesliler 2:14-17

 

İşaya 11:1-2: Yesse’nin soyundan olanla Kutsal Ruh’un birlikteliği

Matta 3:16, Markos 1:16, Luka 3:21-22

 

İşaya 11:2 (Mezmur 45:7, İşaya 11:3-4): Mesih’in Bilgelik ve anlayışı

Luka 2:52; 4:18

 

İşaya 11:10 / II.Samuel 7:12-16: Yesse (Davut) soyundan gelecek olan

Luka 1:32-32

 

İşaya 11:10: Ulusların İsa’da Kurtuluşu

Romalılar 15:12

 

İşaya 22:22: İsa Davut’un anahtarını tutuyor

Vahiy 3:7

 

İşaya 25:8: Ölümü zaferle yenen İsa

I.Korintliler 15:54

 

İşaya 35:5-6: Mesih’in mucizeleri

Matta 11:4-6, Luka 7-22, Yuhanna 11:47

 

İşaya 40:3-5: Çölde yükselen ses

Matta 3:3, Markos 1:3, Luka 3:4-6, Yuhanna 1:23

 

İşaya 42:2-3 / 53:7: Alçakgönüllü, yumuşakhuylu Mesih

Matta 12:18-20; 26:62-63

 

İşaya 42:1 / 49:1-8: Mesih’in uluslara hizmeti

Matta 12:21

 

İşaya 42:1-4: Seçilmiş hizmetçi İsa

Matta 15:21

 

İşaya 45:23: her diz Mesih’in önünde çökecek

Romalılar 14:11, Filipililer 2:10

 

İşaya 49:6: Uluslara ışık olan Mesih

Elçilerin İşleri 13:46-47

 

İşaya 50:6: Mesih’e eziyet ve dövülmesi

Matta 26:67; 27:26-30, Markos 14:65; 15:15, 17, 19, Luka 22:63, Yuhanna 18:22; 19:1, 3

 

İşaya 50:6: Mesih’ tükürülmesi

Matta 26:67, Markos 14:65

 

İşaya 52:14: Mesih’in aşağılanması ve Ona vurulması

Matta 27:27-30

 

İşaya 53:1: İsrail Mesih’e inanmayacak

Yuhanna 12:38, Romalılar 10:16

 

İşaya 53:3 (Mezmur 2:2): Mesih’in red edilişi

Yuhanna 1:11; 5:43, Luka 4:29; 17:25; 23:18

 

İşaya 53:1-3: Mesih’in reddedilmesi

Markos 15:29-32

 

İşaya 53:4-5: İsa’nın iyileştirme hizmeti

Matta 8:16-17, Markos 1:32-34; 15:25, Luka 4:40-41, I.Petrus 2:24

 

İşaya 53:4-6, 12: Mesih acı çekerek zafer kazanacak

Matta 8:16-17, Romalılar 4:25, I.Korintliler 15:3

 

İşaya 53:5, 6, 10: İsa’nın günahlara için kurban olması

II.Korintliler 5:21, I.Korintliler 5:7

 

İşaya 53:7 (Mezmur 38:13-14): Mesih’in sessiz kalması

Matta 26:62-63; 27:13-14

 

İşaya 53:7: Tanrı kuzusu

Yuhanna 1:29

 

İşaya 53:7-8: Acı çeken Tanrı kuzusu İsa

Yuhanna 1:29, 36, Elçilerin İşleri 8:30-35, I.Petrus 1:19, Vahiy 5:6, 12

 

İşaya 53:9: Günahsız olan hizmetkar İsa

İbraniler 4:15, I.Petrus 2:22

 

İşaya 53:9: Mesih ölümünde zengin adamla birlikte olacak

Matta 27:57-60

 

İşaya 53:12: İsa günahkarlarla bir sayıldı

Matta 27:38, Markos 15:27-28, Luka 22:37; 23: 33, Yuhanna 19:18

 

İşaya 53:12: İsa başkaldıran için yalvardı

Luka 23:34

 

İşaya 55:3-4: Mesih’te yapılan antlaşma

Matta 26:28, Markos 14:24, İbraniler 8:6-13, Luka 22:20, I.Korintliler 11:25,

 

İşaya 55:3: Davud’un kutsaması

Elçilerin İşleri 13:32-33

 

İşaya 59:16 / 53:1: Tanrı’nın kolu olan Mesih

Yuhanna 12:38

 

İşaya 59:20-21: Sion’dan gelecek Kurtarıcı

Romalılar 11:26-27

 

İşaya 60:1-3: Bütün uluslar gelip Mesih’e tapınacaklar

Matta 2:11, Romalılar 15:8-12

 

İşaya 61:1-2: Kutsal Ruh’ta meshedilen Mesih

Matta 3:16, Markos 1:10, Luka 4:18-21

 

İşaya 61:1-11: Mesih’in hizmeti

Luka 4:16-21

 

İşaya 65:1: Ulusların Mesih’e iman etmesi

Romalılar 10:20

 

İşaya 65:2: İsrail Mesih’i red edecek

Romalılar 10:21

 

Yeremya 23:5 / Mezmur 132:11: Davut soyundan Kral İsa

Luka 1:32-33

 

Yeremya 23:5-6: Mesih Rab diye çağrılacak

Elçilerin İşleri 2:36

 

Yeremya 23:6/33:15-16: Davut soyundan gelen Kurtarıcı

Matta 1:21, Romalılar 1:3, Elçilerin İşleri 2:30

 

Yeremya 23:6 / 33:16: Mesih doğruluğumuzdur

I.Korintliler 1:30

 

Yeremya 31:15: Çocukları için ağlayan Rahel

Matta 2:16-18

 

Yeremya 31:31-34,40 : İsa ve Yeni Antlaşma

Luka 22:20, I.Korintliler 11:25, İbraniler 8:8-12; 10:15-18

 

Hezekiel 21:26-27 / Hezekiel 37:24-25: Mesih’in doğruluğu / Krallığı

Luka 1:32-33

 

Hezekiel 34:23-24 / 37:24-25: İyi çoban

Yuhanna 10:11, 14, 16, İbraniler 13:20, I.Petrus 5:4

 

Hezekiel 37:26: Mesih’te esenlik antlaşması

Luka 22:20, I Korintliler 11:25

 

Daniel 7:13-14: Gelecek olan insanoğlu

Matta 24:30; 26:64, Markos 13:26; 14:62, Luka 21:27, Vahiy 1:13; 14:14

 

Daniel 7:27: Mesih’in sonsuz krallığı

Vahiy 11:15

 

Daniel 9:24-26: Mesih’in gelişi

Efesliler 1:10, Galatyalılar 4:4

 

Daniel 9:26: Mesih’in bütün bir ulus için ölmesi

Yuhanna 11:50-52

 

Hoşea 11:1: İsa’nın Mısırdan çıkışı

Matta 2:14-15

 

Yoel 2:28-32: Tanrı’nın Ruh’u dökülecek

Elçilerin İşleri 14:21

 

Amos 9:11-12: Uluslar Mesih’e iman edecek

Elçilerin İşleri 15:13-18

 

Yunus 1:17: Mesih’in üç gün mezarda kalması

Matta 12:39-40

 

Mika 5:2: Mesih Betlehem’de doğacak

Matta 2:1-6, Luka 2:4-7

 

Mika 5:2: Sonsuz kral Mesih

Luka 1:32-33

 

Mika 5:4: Gelecek olan çoban

Yuhanna 10:11, 14

 

Mika 5:5: Mesih esenliğimiz olacak

Efesliler 2:14-17

 

Zekeriya 9:9: Mesih’in eşek üzerinde gelmesi

Matta 21:1-9, Markos 11:1-10, Luka 19:28-38, Yuhanna 12:12-16

 

Zekeriya 11:12-13: Otuz gümüş ve Çömlekçi tarlası

Matta 26:15; 27:1-10

 

Zekeriya 12:10: Çarmıha gerilen Mesih’e bakacaklar

Yuhanna 19:37, Vahiy 1:7

 

Zekeriya 12:10: Mesih için ağlayanlar

Luka 23:27

 

Zekeriya 12:10: Mesih’in böğrünü delecekler

Yuhanna 19:34

 

Zekeriya 13:7: Vurulan çoban ve dağılan sürü

Matta 26:31, 55-56, Markos 14:27, 48-50

 

Malaki 3:1: Mesih’in önünden giden adam

Matta 11:7-10, Markos 1:2-4, Luka 7:24-27

 

Malaki 3:1: Mesih tapınağa gelecek

Yuhanna 2:14-17

 

Malaki 3:3: Mesih kendi halkını pak kılacak

Titus 2:14

 

Malaki 4:2: Doğruluğun güneşi olan Mesih kendi halkını iyileştirecek

Matta 12:15, Vahiy 21:4

 

Malaki 4:5-6: İlya’nın geri dönüşü

Matta 11:14; 17:11-13, Markos 9:11-13, Luka 1:16-17