TANRI’NIN YASASI-II

 

Heidelberg İlmihali

3. Istırabını nasıl anlıyorsun?

Tanrı’nın Yasası bunu bana söylüyor.1

 

1 Romalılar 3:20; 7:7-25

 

4. Tanrı’nın Yasası bizden ne talep ediyor?

Matta 22.bölüm (37-40) bunu öğretiyor:

Tanrı olan Rab’bi bütün yüreğinle,

bütün canınla ve bütün aklınla sev.2

İlk ve en önemli buyruk budur.

 

İlkine benzeyen ikinci buyruk şudur:

Komşunu kendin gibi sev.3

 

Bütün Kutsal Yasa ve peygamberler[in sözleri]

bu iki buyruğa dayanır.

 

2 Romalılar 3:20; 7:7-25

3 Tesniye 6:5

4 Levililer19:18

 

Westminster Uzun İlmihal

91. Tanrı’nın insana şart koştuğu sorumluluk nedir?

Tanrı’nın insanlara şart koştuğu sorumluluk, açıklamış olduğu iradesine itaattir.[1]

 

92. İtaat etmesi üzere Tanrı’nın insana açıkladığı ilk kural neydi?

Masumiyet konumunda Adem’e ve onda tüm insanlığa açıklanan itaat kuralı, iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yememeye ilişkin buyruğun yanı sıra, ahlaksal yasa idi.[2]

 

93. Ahlaksal yasa nedir?

Ahlaksal yasa, Tanrı’nın insana iradesini bildirmesi, insanın Tanrı’ya ve diğer insanlara borçlu olduğu kutsallık ve doğruluk sorumluluklarının yerine getirilmesinde,[3] beden ve can olarak tüm insan çerçevesinde ve yapısında herkesi bu iradeye kişisel, yetkin ve daimi bir şekilde uymaya bağlaması ve yönlendirmesidir:[4] bunun yerine getirilmesi halinde yaşam vaat eder ve ihlal edilmesi durumunda ölümle tehdit eder.[5]

 

94. Düşüşten sonra ahlaksal yasanın insana bir faydası kalmış mıdır?

Her ne kadar hiçbir insan düşüşten sonra ahlaksal yasa aracılığıyla doğruluğa erişemez ise de:[6] gerek yeniden doğmuş gerek yeniden doğmamış, tüm insanlara büyük faydası bulunmaktadır.[7]

 

95. Ahlaksal yasa, tüm insanlara ne açıdan faydalıdır?

Ahlaksal yasa Tanrı’nın kutsal doğasını ve iradesini[8] ve insanların sorumluluklarını bildirerek, onları buna uygun bir şekilde yürümeye bağlaması,[9] bu yasayı tutma konusundaki yetersizliklerine, doğalarının, yüreklerinin ve yaşamlarının günahlı kirliliğine ilişkin onları ikna etmesi:[10] günah ve bozulmuşluklarını görmeleri ile onları alçaltması[11] ve böylece Mesih’e[12] ve O’nun mükemmel itaatine olan ihtiyaçlarını daha açık bir şekilde görmelerine yardımcı olması[13] açısından tüm insanlar için yararlıdır.

 

96. Ahlaksal yasa özel olarak yeniden doğmamış kişilere ne açıdan faydalıdır?

Ahlaksal yasa, gelmekte olan gazaptan kaçmaları için vicdanlarını uyandırması[14] ve onları Mesih’e yönlendirmesi;[15] ya da onları özürsüz bir şekilde[16] laneti altında bırakması[17] açısından yeniden doğmamış kişiler için faydalıdır.

 

97. Ahlaksal yasa özel olarak yeniden doğmuş kişilere ne açıdan faydalıdır?

Her ne kadar bu kişiler yeniden doğmuş olsalar, Mesih’e inansalar ve işler antlaşması olarak ahlaksal yasa aracılığıyla aklanmak[18] ya da mahkum edilmeksizin[19] bu yasadan özgür kılınmış olsalar da;[20] yasanın tüm insanlarla birlikte kendileri için olan faydaları yanında, özellikle, Mesih’in onların iyilikleri için yasayı tutmasına ve onların yerine çarmıhın lanetine katlanmasına ne denli bağlı olduklarını göstermesi;[21] böylece onları daha fazla hamt etmeye[22] ve itaat kuralı olan bu yasaya uymak için gösterdikleri çabayla onları bu şükranı ifade etmeye yönlendirmesi[23] açısından faydalıdır.

 

98. Ahlaksal yasa özet olarak nerede bulunup anlaşılabilir?

Ahlaksal yasa, Tanrı’nın sesiyle Sina Dağında verdiği ve O’nun tarafından taş levhalar üzerine yazılan On Emir’de bulunup, anlaşılabilir;[24] ve bu Çıkış Kitabının 20. bölümünde bulunmaktadır. İlk dört buyruk, Tanrı’ya karşı olan sorumluluklarımızı, diğer altısı ise insana karşı olan sorumluluklarımızı içerir.[25]

 

99. On Emrin doğru bir şekilde anlaşılması için hangi kurallar izlenmelidir?

On Emrin doğru bir şekilde anlaşılması için şu kurallar izlenmelidir:

 

1-) Yasa mükemmeldir ve insanın bütününde herkesi bunun doğruluğuna ve bütününe tam olarak ebediyen uymaya bağlar; böylece her sorumluluğun en yüce mükemmellikle uygulanmasını gerektirir ve günahın en küçüğünü bile yasaklar.[26]

 

2-) Yasa ruhsaldır, bu nedenle sözlere, işlere ve tavırlara olduğu kadar canın diğer tüm güçleriyle birlikte anlayışına, iradesine ve duygularına kadar ulaşır.[27]

 

3-) Tek ve aynı şey çeşitli açılardan bir kaç buyrukta şart koşulur yahut yasaklanır.[28]

 

4-) Bir sorumluluk buyrulduğunda, bunun tersi yasaklanmıştır;[29] ve bir günahın yasaklandığı bir yerde, tersi olan sorumluluğun yerine getirilmesi buyrulmuştur:[30] öyle ki, her nereye bir vaat iliştirilmiş ise, karşıtı olan tehdit de buna dahil edilmiştir;[31] ve her nereye bir tehdit iliştirilmiş ise, karşıtı olan vaat de buna dahil edilmiştir.[32]

 

5-) Tanrı’nın yasaklamış olduğu şey, hiçbir zaman yapılmamalıdır;[33] buyurmuş olduğu şey ise her zaman için bizlerin yükümlülüğüdür;[34] buna karşın, her yükümlülüğün [aynı anda] sürekli olarak yerine getirilmesi gerekli değildir.[35]

 

6-) Günah ya da yükümlülük altında olan bir şey varsa, bunların tüm nedenleri, oluş şekilleri, görünüşleri ve bunların kışkırtmaları ile birlikte tüm benzerleri de yasaklanmış ya da buyrulmuştur.[36]

 

7-) Sahip olduğumuz konuma uygun olarak bizler için yasaklanmış ya da bizlere buyrulmuş olan şeylerin, başkalarının da kendi konumlarına göre bunları yapmasına ya da yasaklananlardan kaçınmasını sağlamaya çalışma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.[37]

 

8-) Başkalarına buyrulmuş olan şeylere ilişkin, kendi konumumuza ve çağrımıza uygun olarak o kişilere yardım etmek;[38] ve kendilerine yasaklanmış olan şeylerde onlara ortak olmamak için özen gösterme yükümlülüğü altında bulunmaktayız.[39]

 

100. On Emir’de hangi özel şeyleri göz önüne almalıyız?

On Emir’de önsözü, buyrukların kendilerinin özlerini ve bunları daha da güçlendirmek için kendilerine iliştirilen farklı nedenleri göz önüne almalıyız.

 

101. On Emrin önsözü nedir?

On Emrin önsözü şu sözlerdedir: Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Tanrın Yahveh ben’im.[40] Bu ifadeyle Tanrı kendisini, her şeye hükmeden YAHVEH olarak, ebedi, değişmeyen ve her şeye kadir Tanrı olarak açıklamaktadır;[41] Tanrı kendiliğinden vardır[42] ve [var olan diğer her şey] Tanrı’nın sözleri[43] ve işlerinden gelmektedir:[44] ve O, eski İsrail ile olduğu gibi, tüm halkıyla da antlaşma içerisinde olan bir Tanrı’dır;[45] O ki, onları Mısır’daki kölelik evinden çıkardığı gibi bizleri de ruhsal köleliğimizden kurtarmıştır;[46] bu nedenle yalnızca O’nu Tanrımız olarak kabul etmeli ve tüm buyruklarını tutmalıyız.[47]

 

102. Tanrı’ya karşı olan sorumluluklarımızı içeren ilk dört emrin özeti nedir?

Tanrı’ya karşı olan sorumluluklarımızı içeren ilk dört emrin özeti, Rabbimiz olan Tanrımızı bütün yüreğimiz, bütün canımız, bütün gücümüz ve bütün aklımızla sevmektir.[48]

 

122. İnsana karşı olan sorumluluklarımızı içeren altı emrin özeti nedir?

İnsana karşı olan sorumluluklarımızı içeren altı emrin özeti, komşumuzu kendimiz gibi sevmek[49] ve kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak başkalarına da öyle davranmaktır.[50]

 [1] Romalılar 12:1-2, Mika 6:8, I.Samuel 15:22

[2] Tekvin 1:26-27, Romalılar 2:14-15, Romalılar 10:5, Tekvin 2:17

[3] Luka 1:75, Elçilerin İşleri 24:16

[4] Tesniye 5:1-3, 31, 33, Luka 10:26-27, I.Selanikliler 5:23

[5] Romalılar 10:5, Galatyalılar 3:10, 12

[6] Romalılar 8:3, Galatyalılar 2:16

[7] I.Timoteyus 1:8

[8] Levililer 11:44-45; 20:7-8, Romalılar 8:12

[9] Mika 11.8

[10] Mezmur 19:1-12, Romalılar 3:20; 7:7

[11] Romalılar 3:9, 23

[12] Galatyalılar 3:21-22

[13] Romalılar 10:4

[14] I.Timoteyus 1:9-10

[15] Galatyalılar 3:24

[16] Romalılar 1:20; 2:15

[17] Galatyalılar 3:10

[18] Romalılar 3:20

[19] Galatyalılar 5:23

[20] Romalılar 6:14; 7:4, 6, Galatyalılar 4:4-5

[21] Romalılar 7:24-25, Galatyalılar 3:13-14, Romalılar 8:3-4

[22] Luka 1:68-69, 74-75, Koloseliler 1:12-14

[23] Romalılar 7:22; 12:2, Titus 2:11-14

[24] Tesniye 10:4, Çıkış 34:1-4

[25] Matta 22:37-40

[26] Mezmur 19:7, Yakup 2:10, Matta 5:21-22

[27] Romalılar 7:14, Tesniye 6:5, Matta 22:37-39; 5:21-22, 28-28, 33-34, 37-39, 43-44

[28] Koloseliler 3:15, Amos 8:5, Süleyman’ın Meselleri 1:19, I.Timoteyus 6:10

[29] İşaya 58:13, Tesniye 6:13, Matta 4:9-10; 15:4-6

[30] Matta 21-25, Efesliler 4:28

[31] Çıkış 20:12, Süleyman’ın Meselleri 30:17

[32] Yeremya 18:7-8, Çıkış 20:7, Mezmur 15:1, 4-5; 24:4-5

[33] Eyüp 13:7-8, Romalılar 3:8, Eyüp 36:21, İbraniler 11:25

[34] Tesniye 4:8-9

[35] Matta 12:7

[36] Matta 5:21, 22, 27-28; 15:4-6, Galatyalılar 5:26, Koloseliler 3:21

[37] Çıkış 20:10, Levililer 19:17, Tekvin 18:19, Yeşu 14:15, Tesniye 6:6-7

[38] II.Korintliler 1:24

[39] İşaya 44:6

[40] Çıkış 20:2

[41] İşaya 44:6

[42] Çıkış 3:14 (“kendi içerisinde varlığına sahiptir”)

[43] İşaya 6:3

[44] Elçilerin İşleri 17:24:28 (“sözlerine ve işlerine varlık yüklemektedir”)

[45] Tekvin 17:7, Romalılar 3:29

[46] Luka 1:74-75

[47] I.Petrus 1:15, 17-18, Levililer 18:30; 19:37

[48] Luka 10:27

[49] Matta 22:39

[50] Matta 7:12