Vaaz/Kelam Çalışması: İman Açıklaması Üzerine

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

Yazan: Rev. Donald Cobb

Editör: Rev. İlhan Keskinöz

 

Elçisel İman Açıklaması…

 

5. “Ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz”

(Yuhanna 1:1–5, 18, Romalılar 14:7–9; Efesliler 5: 25–33)

 

İsa Mesih, Tanrı’nın sonsuz Oğludur; bu nedenle RAB’bimizdir.

Yargı ve cezalandırma yetkisi olmakla birlikte bizleri tamamıyla yönetir ve

tüm ihtiyaçlarımızı karşılar.

 

Heidelberg İlmihali 29. Niçin Tanrı Oğlu’na ‘Kurtarıcı’ demek olan Yesu (İsa) denir?

Çünkü O bütün günahlarımızdan bizi kurtarır,1 kurtuluş başka hiçbir kimsede bulunamaz2 ve kurtuluşu başka yerde aramak boşunadır.

 

1 Matta 1:21; İbraniler 7:25.

2 İşaya 43:11; Yuhanna 15:4-5; Elçilerin İşleri 4:11-12; I.Timoteyus 2:5.

 

Heidelberg İlmihali 33. Bizler Tanrı’nın çocuklarıyken neden İsa ‘Biricik Oğul’ olarak adlandırılır?

Çünkü sadece Mesih sonsuzdur ve doğal olarak Tanrı’nın Oğludur.1 Ancak bizler Tanrı tarafından Mesih aracılığı ile lütuf sayesinde evlatlar edinildik.2

 

1 Yuhanna 1:1-3, 14, 18; 3:16; İbraniler 1, (Romalılar 8:32, I.Yuhanna 4:9)

2 Yuhanna 1:12, Romalılar 8:14-17, (Galatyalılar 4:6), Efesliler 1:5-6

 

Heidelberg İlmihali 34. Neden İsa’yı ‘Rabbimiz’ olarak çağırıyoruz?

Çünkü altın ya da gümüşle değil, fakat O’nun değerli kanıyla bizi şeytanın zulmünden ve günahtan3 özgür kıldı.4 Beden ve can olarak kendisinin olmak üzere bizi satın aldı.5

 

3 I.Petrus 1:18, 19

4 I.Korintliler 6:20; I.Timoteyus 2:5, 6

5 Koloseliler 1:13, 14; İbraniler 2:14, 15.

 

 

 

A-) TANRI’NIN EBEDİ OĞLU

Kutsal Kitap’ın tanıklığı şunu öğretiyor: İsa Mesih sadece bir insan değil, ayrıca Tanrı’nın Oğlu, yani Tanrı’dır. Sonsuzlukta Baba ve Kutsal Ruh’la birlikte yaşar ve Onların sahip olduğu yüceliği paylaşır, Onlarla aynı yücelik, övgü ve tapınmayı almaya layıktır (Yuhanna 1:1; 16:28; 17:5). İsa Mesih’in Baba Tanrı ile olan ilişkisi O doğduğu veya vatfiz olduğu zaman başlamadı fakat sonsuzlukta vardı. Bu yüzden İbraniler Mektubu İsa Mesih’i “Tanrı’nın yüceliğinin parıltısı ve varlığının öz görünümü” olarak beyan eder (1:3).
Filipililer Mektubu Mesih’in vücut bulup aramıza gelmesinden önce bile “Tanrı’ya özdeş olduğunu beyan eder:

Filipililer 2:6 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı.[1] 

 

İsa Mesih’te “Tanrılığın bütün doluluğu bedence ... bulunuyor” (Koloseliler 2:9). Bu nedenle Kuriyos unvanı (yani Rab – Tanrı’nın Eski Ahit’de kendine verdiği ad) Yeni Ahit’te İsa Mesih’e verilmektedir: “Rab’bimiz İsa Mesih” (Filipililer 2:10-11; İşaya 45:22-23). Kutsal Kitap Mesih’e verilen “Rab” unvanını daha derin bir anlam ile ilişkilendirerek İsa Mesih’e “Tanrı” unvanı veriyor:[2]

Romalılar 9: 5 Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır! Amin.

 

Bu nedenle ilk Kilise, pek Mesih karşıtı öğretişin saldırısına rağmen imanını şu sözlerle ifade ederek Kutsal Kitap’ın öğretisini güvenilir bir şekilde özetlemiştir:

Bütün çağlardan önce Baba’da olan

Allah’tan Allah,

Işıktan Işık,

Gerçek Allah’tan gerçek Allah,

kendiliğinden var olan, yaratılmamış,

Baba ile aynı özden olan,

Allah’ın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.[3]

 

Burada ilan edilen gerçekler sadece bir doktrin olarak görülmemelidir. Aksine bu doktrinler imanımız ve günlük Hristiyan yaşamımızın her adımı için pratik olan ve hayati önemi olan Kutsal Kitap’a dayalı gerçeklerdir. Mesih’in kişiliğinin yüceliği –ki bu yücelik sonsuzdur– kurtuluşumuzun ve Tanrı’nın bize olan sevgisinin büyüklüğünü göstermektedir!

 

II.Korintliler 8: 9 Rabbimiz İsa Mesih’in lütfunu bilirsiniz. O’nun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye, zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu.

Tamamıyle Tanrı ve tamamıyle insan olan İsa Mesih, bizim gibi yaşamak ve ebedi zenginliğinden bize vermek için göklerin yırtılırcasına açılışı ile bize gelmiştir:

İşaya 64: 1-2 Ya RAB, adını düşmanlarına duyurmak için

Keşke gökleri yarıp insen!

Dağlar önünde sarsılsa!

Gelişin, ateşin çalıları tutuşturmasına,

Suyu kaynatmasına benzese!

Uluslar senin önünde titrese!

 

Mesih’in kimliğini (İşaya 61:1-3) ve bizim için yaptıkları unuttuğumuz zaman Tanrı’yla olan ilişkimiz de o derecede  fakirleşecektir.

 

 [1] Bu ayet şu şekilde anlaşılmalı: İsa Mesih, Baba Tanrı’ya eşitliği “doğruluk veya hile ile elde tutması” gereken bir ayrıcalık olarak saymadı. Aksine, bizim yararımız için, Baba ile paylaştığı şerefi ve yüceliği seve seve bir yana koydu.

[2] Titus 2:13; İbraniler 1:8; II.Petrus 1:1; I.Yuhanna 5:20; Vahiy 1:8 ayetini 22:12, 16 ayetleriyle kıyaslayınız. 103. Mezmur’da RAB (YHWH) hakkında söylenenler İbraniler 1:10 ayetinde Mesih için söylenmektedir.

[3] İznik İman Açıklaması.