Vaaz/Kelam Çalışması: İman Açıklaması Üzerine

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

Yazan: Rev. Donald Cobb

Editör: Rev. İlhan Keskinöz

 

Elçisel İman Açıklaması…

 

18. “Ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin”

(Filipililer 3:20-21, Romalılar 8:18-22, Vahiy 21:1-8)

 

Dirilen Mesih ‘tekrar geldiği’ zaman yargılama aracılığıyla zaferini kabul ettirecektir. O zaman yenilenmiş yaratılışa yeni ve dirimiş bedenlerle girecek, Tanrı’nın sonsuz egemenliğinin sevincinde sonsuz sept gününde dinlemeyi tadacağız.

 

Heidelberg İlmihali 57

Heidelberg İlmihali 58

 

 

C-) SONSUZ EGEMENLİK, SONSUZ SEPT GÜNÜ

Mesih’in tekrar gelmesi “yargılama” ile anlamdaştır (Matta 13:41). Tanrı’ya karşı isyan etmeye devam edenler, özellikle kurtuluş getirmek için gelen İnsanoğlu’nun Rab’liğine karşı direnenler Egemenlikten uzaklaştırılacak, Kuzu’nun düğün sofrasından mahrum edilecek, Tanrı’nın huzurundan ve O’nunla paydaşlıktan kovulacaklardır.[1] 

 

Filipilier 2: 9 Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı. 10-11 Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin.

Kral’a inatçılıkla karşı gelmeye edenler kendi zararlarına olarak İsa Mesih’in herşeyin Rab’bi ve Hükümdarı olduğunu fark etmek zorunda olacaklardır. O zaman “her yönetimi, her hükümdarlık ve gücü ortadan kaldıran” İnsanoğlu, egemenliği Baba’ya teslim edecektir (I.Korintliler 15:24). Adem ve Havva bahçeden kovulalı beri dünyaya verilmiş olan ümit sonunda gerçekleşecektir (Tekvin 3:15 -Yuhanna 1:1-3, 14 -Galatyalılar 4:4-6 -Vahiy 21:4-5, Matta 25:31-46).

 

Bu tasvirlerden öte, Kutsal Yazılar Sonsuz Krallığı “Yaratıcı ve Kurtarıcı olan Antlaşma Tanrı’sıyla tam bir paydaşlık içinde olmak” olarak açıklamaktadırlar. Tanrı’yla olan bu beraberliği zayıf ve sınırlı zihinlerimizin kavrayabildiği her hangi bir şeyi sınırsızca aşan bir paydaşlık olarak açıklıyor (Vahiy 21:3). Ona sahip olmak üzere yaratıldığımız Tanrı’yla yakın bir ilişki tam mükemmel bir düzeyde olacaktır:

İşaya 11: 9 Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,

Dünya da RAB'bin bilgisiyle dolacak.

 

Şimdi ancak tatmaya başladığımız şefkat, günahın ve kötülüğün sonuçlarının yıkılması bu egemenliğin işaretleri olacaktır:

Vahiy 21: 4 Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı." 5 Tahtta oturan, "İşte her şeyi yeniliyorum" dedi. Sonra, "Yaz!" diye ekledi, "Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir."

 

Tanrı’nın kurtarışının uzun hikayesi boyunca pek çok kesintiye uğratılmaya çalışılan Kurtuluş Planı tamamlanacak, Savaşan Kilise’nin[2] ve Kurtuluş Planı için tarihi tek bir amaca doğru yönlendiren Tanrı’nın bütün etkinlikleri kesin bir dinlenme ile sonuçlanacaktır. Yani Sonsuz Krallık eskatalojik bir dinlemeye geçecek ve Sonsuz Krallıkta dinlenmeyi temsil eden Sonuz Sebt Günü boyunca Kilise esenlik ve tapınma içinde olacaktır (Vahiy 21:25):

Vahiy 22: 3 Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtı kentin içinde olacak, kulları O'na tapınacak. 4 O'nun yüzünü görecek, alınlarında O'nun adını taşıyacaklar. 5 Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.

 

Ama Üçlübir Tanrı’nın mükemmel ve sonsuz egemenliği şefkatin bolluğundan ve kötülüğün bulunmamasından dolayı daha öz ve merkezi bir şekilde belli olacak:

Vahiy 22: 1 Melek bana Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi.

Vahiy 21: 9 Son yedi belayla dolu yedi tası taşıyan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. "Gel!" dedi, "Kuzu'ya eş olacak gelini sana göstereyim." 10-11 Sonra melek beni Ruh'un yönetiminde büyük, yüksek bir dağa götürdü. Oradan bana gökten, Tanrı'nın yanından inen ve O'nun görkemiyle ışıldayan kutsal kenti, Yeruşalim'i gösterdi. Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına benziyordu.

 

Tanrı’nın ve Kuzu’nun tahtı (22:1), gelinin ortasına (21:9-11) konulacak, Kuzu için yaşayanlar, lütfuyla O’na ait olmak üzere kendilerini inkar edenler, O’na benzeyeceklerdir. O, kutsal olduğu gibi onlar da tam olarak kutsal olacaklardır. Sept gününün ve sonsuz egemenliğinin tapınmasında Tanrı Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yeni bir ezgi söyleceklerdir (Vahiy 5:9-10). Ve böylece “O’nun kulları kendisine tapınacaklar. O’nun yüzünü görecek, alınları üzerinde de O’nun adını taşıyacaklar” (Vahiy 22:3-4). Ve Tanrı’nın Yasası ve isteği onlarda tamamlanacak ve onlar, birçok kardeş arasında ilk doğan Oğul[3] olan Kuzuyla birlikte “sonsuzlara dek egemenlik sürecekler” (Vahiy 22:5).

 

Bizim için vaadedilen şeyleri gösteren böyle bir vahyin çağrı ve duayla sona ermesi şaşırtıcı mi?

Vahiy 22: 17 Ruh ve Gelin, "Gel!" diyorlar. İşiten, "Gel!" desin. Susayan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın.

20 Bunlara tanıklık eden, "Evet, tez geliyorum!" diyor.

Amin! Gel, ya Rab İsa!

 [1] Matta 8:11-12; 13:41-42, 49-50; 22:13; 25:41, 46, II.Petrus 2:17; II.Selanikliler 1:9

[2] Savaşan Kilise (Gözle Görülen Kilise): Benliğe, dünyaya ve şeyatna karşı savaşan kilise.

[3] Romalılar 8:29