Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

TANRI KRALDIR

Tanrı’nın mutlak krallığı yaratılış, sağlayış ve lütfunda görülebilir. Kutsal Yazılarda Tanrı tahtında oturup her şeyi yöneten bir Kral olarak görülür.[1]

 

Tanrı büyük ve küçük her şey üzerinde Rab (Yahve) olarak egemenlik sürer ve her şeyi yönetir.[2] Tanrı halkı da O’nun egemenliğini sevinçle ilan eder:

İşaya 52:7 Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir!

O müjdeci ki, esenlik duyuruyor.

İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor.

Siyon halkına, "Tanrınız egemenlik sürüyor!" diye ilan ediyor.

 

Tanrı’nın Krallığı hiç son bulmayacak bir krallıktır.[3] Tanrı istediği gibi seçer ve istediği gibi yapar; hiç bir kimse ya da hiç bir şey onun planına engel olmaz.[4]

 

İsa Mesih bu Krallığı bizler için yeryüzüne daha görünür getirmek[5] için alçakgönüllü bir şekilde aramıza gelmiştir.[6] Ancak İsa’nın Krallığı yersel değil gökseldir.[7] Bu yüzden İsa’nın krallığı sonsuzdur.[8] İsa bizlere “Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. 10 Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun” (Matta 6:9-10) şeklinde dua etmeyi öğrettiğinde, bize yaratılışın başında Adem ve Havva’nın günaha düşmeden önceki zamanı hatırlatır. Bu dua gözlerimizi ölümün, yas, ağlayış ve ıstırabın olmadığı sonsuz krallığa çevirir.[9] İsa Mesih’in ikinci gelişi ile tamamlanacak olan Tanrı’nın krallığında artık hiçbir lanet kalmayacak,[10] acılar bitmiş olarak ve teselli bulmuş olarak[11] Tanrı halkı sonsuzluklar boyunca Tanrı’nın sonsuz krallığında yaşayacaktır.[12] Tanrı’nın bir Kral[13] olması O’nun antlaşmasını aklımıza getirir (Tekvin 9:9). Tanrı antlaşması aracılığı ile halkıyla ilişkisini sürdürür. Bu sebepten Kutsal Yazılar İsa Mesih’i bir Kral olarak gösterir.[14] Çünkü O antlaşmanın tamamlayıcısıdır.[15]

 [1] I.Krallar 22:19, İşaya 6:1, Hezekiel 1:26, Daniel 4:34; 7:9, Vahiy 3:21; 4:2-11, Mezmur 11:4; 45:6; 47:8-9, İbraniler 12:2, Süleymanın Meselleri 16:33; 21:1, İşaya 24:23

[2] Çıkış 15:18, Mezmur 47; 93; 96:10; 97; 99:1-5; 146:10, Daniel 4:34-35

[3] Daniel 6:26

[4] Tekvin 50:20, Elçilerin İşleri 2:23-24, I.Krallar 29:12, Mezmur 29:10; 135:6, 13, Matta 6:13,

[5] Matta 2:1-2; 27:11, 29, 37, Luka 19:38, Yuhanna 1:49

[6] Matta 21:5

[7] Yuhanna 18:38

[8] Luka 1:32-33, Mezmur 2:6

[9] Vahiy 21:4, İşaya 25:8; 35:10; 51:11; 60:20; 65:19, Yeremya 31:12

[10] Vahiy 22:3

[11] Vahiy 6:10; 7:17; 18:20; 19:7-8

[12] Vahiy 22:4-5

[13] Matta 18:23; 22:1-2; 25:34, 40

[14] Matta 1:-2; 21:5; 27:11

[15] Elçilerin İşleri 3:24-26, İbraniler 12:2, I.Korintliler 11:25