Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

TANRI GÖRKEMLİDİR

Tanrı’nın o çok özel görkemli (izzetli, yüce) varlığı O’nu tanıyanları övgüye ve itaate yönlendirir.

 

O izzet kralıdır.[1] Yücelik Tanrısı atamız İbrahim’e konuştuğunda O’nun seslenişi İbrahim’i iman ve itaate yönlendirmişti.[2] O’nun görkemi kutsal olduğu kadar korkunçtur da.[3]

 

Tanrı bu görkemini dünyaya değişik şekillerde açıklamıştır:

Gökler Allah’ın izzetini beyan eder,

Ve gök kubbesi  ellerinin işlerini ilan eyler.[4]

 

Görkem Tanrı’sının işleri de görkemlidir. Tanrı’nın yaptığı görkemli işlere bakanlar O’na ait olup O’na tapınmanın zevkini duyarlar.[5] Tanrı kendi izzetini İsrail halkına daha özel bir şekilde göstermiştir.[6] İşaya peygamberin kitabında Tanrı’nın bütün dünyaya görkeminin açıklanacağı müjdesiyle İsa Mesih’e ait bir ön bildiri vardır. İsa Mesih Tanrısallığın en görkemli bir şekilde yeryüzüne açıklanışıdır.[7]

 

İsa Mesih’in yeryüzüne gelişi çobanlara müjdelenirken Kutsal Kitap bu peygamberliğin yerine gelişini “Rab’bin görkemi çevrelerini aydınlattı” ifadesini kullanarak açıklar. Yalnızca İsa Mesih’te Tanrı’nın görkemi açıklanmıştır.[8]

 

Elçi Petrus İsa Mesih’in İncil’ine dair yazarken bu görkeme “Rabbimiz İsa Mesih’in kudretini ve gelişini size bildirirken düzme masallara uymadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük” ifadesiyle tanıklık eder.[9]

 

Elçi Yuhanna Kutsal Kitap’ın Yuhanna bölümünde İsa Mesih’in bedene bürünüp dünyaya gelmesini açıklarken Baba Tanrı’nın yüceliğinin Mesih İsa’da tam olarak açıklandığını öğretir.[10]

 

Mesih İsa dünyanın yargıcı olarak ikinci defa geldiği zaman O’na iman edenler O’ndaki yücelikte görüneceklerdir.[11] Çünkü İsa Mesih bizlerin düşmüş bedenlerini kendi görkemli varlığı ile yenileyecektir.[12] Yine Kutsal Kitapta İsa Mesih ikinci gelişinde Baba’nın egemenliğine alınacak kişiler için “Baba’nın egemenliğinde parlayacaklar” demiştir.[13] Bir Hristiyan İsa Mesih’e olan imanından dolayı bu dünyanın sıkıntılarının sonunda hayal edemeyeceği, mukayese edemeyeceği kadar büyük bir yücelik kazanacaktır. Bütün bunlar Mesih’in ikinci gelişi ile O görkemli tahtına oturmasıyla başlayacaktır.[14] Hristiyan inancının Tanrı’sı kayıp insan için İsa Mesih’te kurtuluş yolu açan, tacını ve görkemini kendi sevdiği halkına veren bir Tanrıdır.[15]

 

Bu yüzden iman ile söyleyebiliriz ki;

Öğüdünle bana yol gösterirsin,

Ve beni izzetle alırsın.[16]

 [1] Mezmur 24:10

[2] Elçilerin İşleri 7:2

[3] Çıkış 15:11

[4] Mezmur 19:1

[5] Mezmur 11:1-3; 145:5

[6] Çıkış 24:17

[7] İşaya 40:5

[8] Luka 2:9

[9] II.Petrus 1:16

[10] Yuhanna 1:14

[11] Koloseliler 3:4

[12] Filipililer 3:21

[13] Matta 13:43

[14] Matta 19:28

[15] II.Korintliler 4:17, Vahiy 2:10

[16] Mezmur 73:24 (Romalılar 8:18, 29)