Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

TANRI ŞEFKATLİDİR (İyidir)

Tanrı’nın şefkati bizleri her zaman alçakgönüllü yapmalıdır. O yüce şefkatiyle zayıfları, hastaları, ihtiyaç içinde olanları kutsar ama en önemlisi kendisine yakaranları sonsuz iyiliği ile hatırlar.[1]

 

Rab iyi ve şefkatli olduğu için inanan kişinin umudu O’dur. Çünkü yüce iyilik ve şefkatinden dolayı seven ve kurtaran O’dur.[2] Yeremya kitabı Tanrı’nın iyiliğini dünyada olan “tek iyilik” olarak açıklar. Bu iyilik bize Tanrı’nın doğruluğunu ve adaletini[3] getirir.[4]

 

Yeremya (9:24) ayrıca Tanrı’nın iyi (şefkatli) olduğunu bilmeyi ‘gerçek Tanrı bilgisi’ olarak açıklar. Öyleyse bu iyilik her durumda bizleri Tanrı’ya güvenmeye yönlendirmelidir.[5]

 

Tanrı kendi halkını bu merhametli olan sevgisiyle kendisine çeker.[6] Bu da Tanrısayar bir kimseyi övgü ve şükrana yönlendirir:

Şefkati ve iyiliği uyarınca

Bizim için yaptıklarından, evet,

İsrail halkı için yaptığı bütün iyiliklerinden ötürü

RAB'bin iyiliklerini ve övülesi işlerini anacağım.[7]

 

Tanrı’nın bu iyiliği aynı zamanda itaatsiz kimseler için de söz konusudur:

... en yüce Olan... nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir.[8]

 

Bu yüzden Tanrı iyi olduğu gibi, iyi olan yasası uyarınca bizlere de herkes için şefkatli olmamızı emreder.[9] Bunun yanında Tanrı’nın iyiliği[10] bizi tövbeye yönlendirmelidir.[11] Tanrı’nın sevgisi, iyiliği ve şefkati[12] bizleri O’na yönelmeye teşvik eder çünkü Tanrı şefkatini Mesih’te bize açıklamıştır.[13] Böylece hiçbir şeyle mukayese edilemez sevgisini gelecek çağlara sergilemiştir (çünkü Tanrı kendi değişmezliğinde sevgisini İsa Mesih’te sabit kılmıştır).[14]

 

Tanrı bu iyilik ve şefkatini Kutsal Ruh aracılığı ile bize verir, çünkü şefkat Ruh’un bir armağanıdır.[15] Bu şekilde bizler başkalarına karşı nazik olur, birbirimizi bağışlar böylece İsa Mesih aracılığı ile Tanrı’nın sevgisini hayatımıza tatbik etmiş oluruz.[16]

 

O halde Tanrı’nın şefkatinde kalmaya çalışmalıyız böylece O da bize iyi olacaktır. [17][1] Mezmur 86:5, Yoel 2:13

[2] Mezmur 130:7; 145:9

[3] İşaya 61:8

[4] Yeremya 9:24

[5] Mezmur 20:7; 44:6-8

[6] Hoşeya 11:4; Levililer 26:13

[7] İşaya 63:7: burada Rab’bin geçmişte yaptıkları bir övgü olarak verildiği gibi, bu sözler aynı zamanda geleceğe olan güveni tazeleyen adanmışlık sözleridir (Mezmur 145:7).

[8] Luka 6:35, Matta 5:45

[9] Romalılar 13:10, Matta 5:43-44, İbraniler 13:16, Mezmur 37:25-26

[10] Mezmur 136:1-3, 26

[11] Romalılar 2:4 (Efesliler 2:7, İşaya 30:18)

[12] I.Korintliler 13:4-13, Süleymanın Meselleri 10:12; 17:9, (Efesliler 4:32; Galatyalılar 5:26)

[13] Titus 3:4-6: Ama Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı.

[14] Efesliler 2:7; 3:6

[15] Galatyalılar 5:22, Yuhanna 15:2, Koloseliler 3:12-15

[16] Efesliler 4:32

[17] Romalılar 11:22; 2:4 Malaki 1:2, (I.Korintliler 15:2, İbraniler 3:6, 14)