Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

k-) Tanrı’nın İsim ve Ünvanları

Babanız, Abba, Baba, Baba Tanrı- Matta 5:16, Yuhanna 20:17, Markos 14:36, Romalılar 8:15, Galatyalılar 4:6, Luka 11:2, Matta 6:9, I.Yuhanna 1:2; 31:1; 4:14, Efesliler 1:2, II.Timoteyus 1:2, II.Petrus 1:17

Kutsal Baba- Yuhanna 17:11

Adaletli Baba- Yuhanna 17:25

Günleri Eski Olan- Daniel 7:9, 13, 22

Yaratıcı- İşaya 27:11, 40:28

İsrail’in Yaratanı- İşaya 43:15

Yaratan Tanrı- Malaki 2:10

Teselli Kaynağı, Merhametli Baba- II.Korintliler 1:3

Yüce Baba- Efesliler 1:17

Işıklar Babası- Yakup 1:17

Ruhlar Babası- İbraniler 12:9

Her şeye gücü yeten Tanrı- Tekvin 17:1-2; 48:3-4; 49:25

Her Şeye Egemen Rab- Mezmur 24:10

Yüce [Olan] Tanrı- Tekvin 14:18-20, 22, Mezmur 78:56, Daniel 4:25, Sayılar 24:16, Elçilerin İşleri 7:48

İbrahim’in, İshak’ın ve Yakup’un Tanrısı- Çıkış 3:6, 16

Yerin ve göğün Tanrısı- Ezra 1:2; 5:11, Nehemya 1:4, Vahiy 11:13

Umut Tanrısı- Romalılar 15:13

İsrail’in Tanrısı- Tekvin 33:20

Adalet Tanrısı- Malaki 2:17

Esenlik Tanrısı- İbraniler 13:20

Kutsal Olan- İşaya 43:15, Habakuk 3:3

Kıskanç Tanrı- Çıkış 20:5; 34:14, Tesniye 4:24

Dünyayı Yargılayan [yargıç, Dünyanın yargıcı]- Tekvin 18:25, Mezmur 94:2

Kral- Mezmur 10:16; 74:12; 84:3, İşaya 43:15

[Yüce Kral] Görkem Kralı- Mezmur 24:7-10

Göklerin Kralı- Daniel 4:37

Ulusların [Çağların] Kralı- Vahiy 15:3

Ulusların Kralı- Yeremya 10:6-7

Yaşayan Tanrı- Daniel 6:20, 26, Matta 16:16, Romalılar 9:26

Bütün yeryüzünün [egemeni] Rabbi- Yeşu 3:11, 13, Mika 4:13, Zekeriya 6:5

Rablerin Rabbi- Tesniye 10:17

Rab Doğruluğumuzdur [Doğruluk Rabbi]- Yeremya 23:5-6; 33:16

İbranilerin Tanrısı- Çıkış 7:16

Kurtarıcımız [bedelimizi ödeyen]- Eyüp 19:25, İşaya 47:4

Kaya/İsrailin Kayası- Tesniye 32:4, 15, Mezmur 18:2 / Tekvin 49:24

Kurtarıcı- Hoşeya 13:4

Rab Tanrı/Güven Tanrısı- Tesniye 7:9; 32:4

Birinci ve Sonuncu- İşaya 48:12

Teselli Tanrısı- I.Korintliler 1:3

Daniel’in Tanrısı- Daniel 6:26

Tanrıların Tanrısı- Tesniye 10:17

İsrail’in Ordusunun Tanrısı [Orduların Rabbi]- I.Samuel 17:45

[herşeyi] Gören Tanrı- Tekvin 16:13

Göklerin Tanrısı, Yüce ve Görkemli Tanrı- Nehemya 1:5

Rab Sancağımızdır- Çıkış 17:15

Rab Esenliktir- Hakimler 6:24

Rab oradadır- Hezekiel 48:35

Benim Tanrım olan Rab- Yeşu 14:8, Mezmur 7:1; 18:28; 30:2, Zekeriya 14:5

Rab Çobanımdır- Tekvin 48:15; 49:24, Mezmur 23:1

Yakup’un güçlü Tanrısı- Tekvin 49:24

[Göksel Orduların Rabbi] Keruvlar arasında Taht Kuran- I.Samuel 4:4; 17:45, İşaya 6:3; 47:4, Hagay 2:4, 6

Tanrımız Rab- Tesniye 1:6, 19-20; 2:29, 33; 4:7; 6:4

Şifa Veren- Çıkış 15:26

Yapıcımız [bizi yaratan]- Mezmur 95:6

Kutsayan Rab- Çıkış 31:13, Levililer 20:7-8; 21:8, 15, 23

Sağlayan Tanrı- Tekvin 22:14

 

Buraya kadar olan bütün bölümlerde Tanrı’ya (Baba) dair olan bütün nitelikleri bizlere gösteren ve öğreten Oğul (İsa Mesih) ve Kutsal Ruh’tur.