Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

Tanrı Oğlu İsa

Bundan sonra Mesih çarmıhta tamamlayacağı işe doğru yolculuğuna başladığında O’nu Tanrı Oğlu olarak tanımak bizleri şaşırtmaz (Matta 3:17, Markos 1:1, 11, Luka 1:32, Yuhanna 1:34, 49). Hristiyan inancında Mesih’in Tanrı Oğlu[1] olması önemli bir yer tutar. Çünkü Kutsal Yazılar İsa Mesih’ten Tanrı Oğlu olarak bahseder. Şüphe yok ki, İsa büyük bir peygamber, büyük bir öğretmen ve izlenebilecek en büyük bir örnektir. Ancak İsa sadece o kadar ile kalsaydı, bizler O’nun öğretilerine ve yaşamına baktıkça sadece suçluluk duyabilecektik ve O’nun bize bıraktığı örneği izleyemeyecektik. İsa Mesih’in hem günahsız olması[2] hem de halkının günahlarını[3] ve hak ettiği acıları[4] taşıması O’nun sadece bir peygamberden olmaktan daha öte kimliğinin bir işaretidir.

 

İsa kendisini Tanrı Oğlu ilan ettiği gibi başkaları da O’nun Tanrı Oğlu olduğunu bildirmiştir. İsa kendisini Tanrı Oğlu olarak bildirdiğinde (Yuhanna 5:25) kendisini Tanrı’ya eşit kılmış oldu (Yuhanna 5:18; 10:30, 33; 20:28).[5] Bundan başka olarak İsa kendisi için sadece Tanrı Oğlunda bulunabilecek ifadelerde bulunur (Yuhanna 4:25-26; 5:36-37, 39, 46; 6:35; (8:58; 17:5) 8:12, 23-24, 56; 14:6, 9; 10:9, 11; 11:25-26; 14:6, Luka 10:23-24, Matta 28:18, 20).

 [1] Matta 4:3, 6; 8:29; 14:33; 16:16; 17:5; 26:63; 27:43, 54, Markos 3:11; 5:7; 9:7; 14:61-62, Luka 1:32, 35; 3:22; 4:41; 9:35; 22:70, Yuhanna 3:16, 18; 5;25; 9:35-38; 10:36; 11:27; 19:7; 20:31

[2] İşaya 53:9, Luka 23:41, Yuhanna 8:46, II.Korintliler 5:21, İbraniler 1:9; 4:15; 7:26; 9:14, I.Petrus 1:19; 2:22, I.Yuhanna 3:5

[3] İşaya 53:12, İbraniler 9:28, I.Petrus 2:24, I.Yuhanna 3:5

[4] İşaya 53:4, Matta 8:17, Yuhanna 19:17

[5] Romalılar 9:5, Koloseliler 1:16, 19, I.Timoteyus 1:17, İbraniler 1:8, I.Yuhanna 5:20, Yahuda 25