Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

b-) İsa Mesih’in Aracılık Hizmeti:[1]

Heidelberg İlmihali 31. Neden O’na (İsa’ya) mesh edilmiş anlamında Mesih denir?

Çünkü Baba Allah tarafından atandı ve Kutsal Ruh tarafından mesh edildi1 öyle ki, baş peygamberimiz ve öğretmenimiz olarak2 kurtuluşumuzla ilgili Tanrı’nın gizli bilgisini ve iradesini mükemmelce açıklasın.3 Bizim tek baş kahinimiz olarak4 kendi bedeninde yaptığı kurbanla bizi özgür kıldı.5 Ve sürekli olarak Baba’ya bizler için yakarışta bulunarak6 ve bizim sonsuz kralımız7 olarak Sözü ve Ruh’uyla bizi yönetir, bizim için kazandığı özgürlükte bizi korur ve saklı tutar.8

 

1 Luka 4:14-19; Luka 3:21- 22, İşaya 61:1, İbraniler 1:9, Mezmur 45:7 2 Elçilerin İşleri  3:22, Tesniye 18:15 3 Yuhanna 1:18; 15:15 4 İbraniler 7:17, Mezmur 110:4 5 İbraniler 9:12; 10:11-14 6 Romalılar 8:34; İbraniler 9:24; (I.Yuhanna 2:1) 7 Matta 21:5, Zekeriya 9:9 (Luka 1:33) 8 Matta 28:18-20; Yuhanna 10:28; Esinleme 12:10-11

 

Tanrı’nın Oğlu[2] olan İsa Mesih, Tanrı Oğlu ve İnsanoğlu[3] olarak Yeni Ahit’in aracısıdır:[4]

I. Timoteyus 2: 5-6 Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur.

 

İsa Mesih aracılık hizmetiyle Tanrı ile günahkar insanları barıştırmıştır.[5] Mesih’in aracılık hizmeti sasyesinde Tanrı’ya yaklaşmaya cesaretimiz vardır:[6]

İbraniler 2:14 Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. 15 Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı.

 

Mesih aracılık hizmetinde öğrendiğimiz şey şudur: Sonsuz Yaşam sadece İsa Mesih aracılığı ile gelir.[7] Çünkü O bizlerin Tanrı’ya olan borcumuzu ödemek için aracı olmuştur.[8] Yani O bizlerin yerine kurban olmuştur.[9]

 

Bundan başka olarak İsa Mesih bizler için peygamber, kral ve kahin aracılık eder. Mesih, halkına peygamber olarak “seslenmiş”[10] (İbraniler 1:1-2), kahin olarak “günahlardan arınmayı sağlamış”[11] ve Kral olarak “göklerde yüce Olan’ın sağında oturmuştur”[12] (İbraniler 1:3).

 

Westminster Uzun İlmihali 43. Mesih peygamberlik görevini nasıl yerine getirmiştir?

Mesih inananların bina edilmesi ve kurtuluşuna ilişkin her şeydeki[13] tüm Tanrı arzusunu[14] Ruh’u ve Sözü aracılığıyla tüm çağlar boyunca,[15] çeşitli yollarla[16] kiliseye açıklayarak[17] peygamberlik görevini yerine getirmiştir.

 

Westminster Uzun İlmihali 44. Mesih kahinlik görevini nasıl yerine getirmiştir?

Mesih, halkının günahları için barıştırmalık olmak için[18] kendisini lekesiz olarak Tanrı’ya tek bir kere sunmasıyla;[19] ve onlar için sürekli yakarışta bulunmasıyla[20] kahinlik görevini yerine getirmiştir.

 

Westminster Uzun İlmihali 45. Mesih krallık görevini nasıl yerine getirmiştir?

Mesih, dünyadan kendisi için bir halk çağırarak,[21] ve bu halkı görünür bir şekilde yönetmede araç olarak kullandığı görevliler,[22] yasalar,[23] ve uyarılar[24] vererek; seçilmişlerine kurtaran lütfu vererek,[25] itaatlerini ödüllendirerek[26] ve günahları karşısında onları düzelterek,[27] tüm ayartmalar ve sıkıntılarında onları koruyup, destekleyerek,[28] tüm düşmanlarını bağlayıp, onları yenerek[29] ve kudretli bir şekilde her şeyi kendi yüceliği[30] ve onların iyiliği için düzenleyerek;[31] ve ayrıca geri kalan, Tanrı’yı tanımayan ve Müjdeye itaat etmeyenlerden intikam alarak[32] krallık görevini yerine getirmektedir.

 

 [1] Westminster İnanç Açıklaması VIII/1-8, Heidelberg İlmihali 12-19

[2] Matta 3:17, Yuhanna 5:25; 10:36

[3] Matta 16:13-16, Yuhanna 5:27

[4] İbraniler 12:24; 9:15

[5] Romalılar 5:1, 10, II.Korintliler 5:18-19, 21, Efesliler 2:14-16, Koloseliler 1:19-20, İbraniler 2:17

[6] Efesliler 3:12, İbraniler 4:16; 6:18-20; 10:22

[7] Yuhanna 20:31, I.Yuhanna 5:1, 4-5

[8] (Galatyalılar 4:4-5) I.Korintliler 6:19-20, Titus 2:14, Vahiy 5:9-10, Koloseliler 1:14

[9] İşaya 53:5, II. Korintliler 5:21, Galatyalılar 1:3-4; 3:13-14, İbraniler 2:9; 6:19; 9:27-28, I.Yuhanna 2:1-2; 3:5; 4:10, I.Petrus 1:20-21; 3:18

[10] Matta 5:17, 22, 28, Yuhanna 15:15, 1:18

[11] İbraniler 2:17; 7:24-25; 9:24, Romalılar 8:34

[12] Luka 1:33, Matta 28:18

[13] Elçilerin İşleri 20:23, Efesliler 4:11-13, Yuhanna 20:31

[14] Yuhanna 15:15

[15] I.Petrus 1:10-12

[16] İbraniler 1:1-2

[17] Yuhanna 1:18

[18] İbraniler 2:17

[19] İbraniler 9:14, 28

[20] İbraniler 7:25

[21] Elçilerin İşleri 15:14-16, İşaya 55:4-5, Tekvin 49:10, Mezmur 110:3

[22] Efesliler 4:11-12, I.Korintliler 12:28

[23] İşaya 33:22

[24] Matta 18:17-18, I.Korintliler 5:4-5

[25] Elçilerin İşleri 5:31

[26] Vahiy 22:12; 2:10

[27] Vahiy 3:19

[28] İşaya 63:9

[29] I.Korintliler 15:25, Mezmur 110:1-2

[30] Romalılar 14:10-11

[31] Romalılar 8:28

[32] II.Selanikliler 1:8-9, Mezmur 2:8-9