Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

TANRI RUHTUR

Tanrı Ruh’tur[1], dediğimiz zaman O’nun tüm yaratılış üzerinde canlı ve cansız hayatın varoluşunun tek kaynağı olduğunu[2] beyan etmiş oluyoruz. Tanrı Kutsal Ruh’u aracılığı ile her şey üzerinde hüküm sürer.[3] Tanrı Ruh’tur ifadesi aynı zamanda Tanrı’nın görünmezliğini ve ölümsüzlüğünü anlamamıza yardımcı olur. Bu özellikleriyle Tanrımız çağlar boyunca egemenlik süren bir kraldır.[4] O yaklaşılmaz bir ışıkta yaşadığından görülemez.[5]

 

Görülemeyen Tanrı’yı (veya Tanrı’nın Kutsal Ruh’u) İsa Mesih’in yeryüzüne gelmesinden bilmekteyiz.[6] İsa Mesih aynı zamanda Tanrı’nın görünmezlik sıfatını kendisinde görünür kılmıştır.[7] İsa Mesih günah içindeki ölümlü insanlığa sudan ve Ruh’tan doğması gerektiğini söyleyerek Tanrı’nın Ruh olduğunu onaylamıştır.[8] Çünkü sonsuz yaşamı bize veren Ruh’tur.[9] Bize özgürlük veren (günaha kölelikten özgürlük) Ruh’tur.[10] Tanrı bizleri yeniden doğmamız için (yani bir kişi olmamız için) Ruh’u ile yıkar.[11] Ve yeni kişiler olarak Tanrı’nın Ruhu bize “Tanrı’nın çocuğu” olduğumuzu söyler.[12] Ruh bunu bize yalnızca söylemekle kalmaz, içimizde çalışarak bizlerin meyve vermesini sağlar.[13] Bu anlamda Tanrı’nın Ruh’u aracılığı ile tapınmaktayız.[14]

 [1] Yuhanna 4:24 (Elçilerin İşleri 17:24)

[2] Sayılar 16:22; 27:16, Eyüp 26:13; 33:4; 34:14, Mezmur 33:4; 104:30, İşaya 40:7, Tekvin 1:2

[3] Efesliler 4:6

[4] I.Timoteyus 1:17, Vahiy 15:3

[5] I.Timoteyus 6:16, Mezmur 104:2

[6] Yuhanna 1:18

[7] Koloseliler 1:15

[8] Yuhanna 3:5-6

[9] Yuhanna 6:63, Romalılar 8:11, II.Korintliler 3:6, I.Petrus 3:18

[10] II.Korintliler 3:17

[11] Titus 3:5

[12] Romalılar 8:16

[13] Galatyalılar 5:22-23

[14] Filipilier 3:3