Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

 

İSA MESİH’TE GERÇEKLEŞEN BİLDİRİLER

 

Tekvin 3:5 Şeytan Mesih’e karşı

Luka 22:53

 

Tekvin 3:15: Kurtarıcı kadının soyundan olacak

Galatyalılar 4:4 (Luka 2:7, Vahiy 12:5)

 

Tekvin 3:15 İsa’nın şeytan üzerindeki zaferi

İbraniler 2:14; I.Yuhanna 3:8

 

Tekvin 13:15 Mesih, İbrahim soyundan çıkacaktır

Galatyalılar 3:15-16, 19

 

Tekvin 14:18-20 Kahin Melkisedek İsa Mesih’in kahinliğini işaret etmektedir

İbraniler 7

 

Tekvin 17:19 İshak’ın vaat edilen soyu

Elçilerin İşleri 3:25 (Matta 1:1, Luka 3:34)

 

Tekvin 18:18 (22:18/26:2-4) Uluslar İsa Mesih’te İbrahim’in soyu olarak kutsanacaktır

Elçilerin İşleri 3:25, Romalılar 9:4-5, Galatyalılar 3:8,16, Luka 3:34, Matta 1:1-2

 

Tekvin 28:13-14 (Sayılar 24:17-19): Yakup Soyu

Luka 3:34

 

Tekvin 49:10-12, Sayılar 24:17: Yahuda ve Yakup soyu üzerinde bir hükümdar

Matta 1:2-3, Luka 1:32-33, İbraniler 7:14, Vahiy 5:5

 

Tekvin 49:10 Kral olarak yasa koyacak

Matta 5; 6; 7

 

Tekvin 49:10 Kaya, Çoban

Yuhanna 10:11, Matta 21:42-45

 

Çıkış 12:1-14:46 Fısıh Kuzusu Mesih

Yuhanna 19:31-36, I.Korintliler 5:7, I.Petrus 1:19

 

Çıkış 16:4 Göksel ekmek

Yuhanna 6:31-33

 

Çıkış 24:8 Dökülen kurban kanı

İbraniler 9:11-28

 

Levililer 16:15-17 Serpilen kurban kanı

Romalılar 3:25, İbraniler 9:1-14, I.Yuhanna 2:2

 

Levililer 14:4-6 Su ve kan ile gelen temizlik

Yuhanna 19:34-36

 

Sayılar 21:8-9 Çarmıhtan gelen yaşam

Yuhanna 3:14-15

 

Sayılar 24:17, 19 (Tekvin 28:14): Yakup’un soyundan gelen

Matta 1:2, Luka 3:34, Vahiy 22:16

 

Sayılar 24:17 Mesih Yıldızı

Matta 2:1-2, 9-10

 

Tesniye 18:15, 17-19 Gelecek olan peygamber

Matta 21:11, Yuhanna 1:45; 6:14; 12:49-50, Elçilerin İşleri 3:19-23

 

Tesniye 18:18 Tanrı’nın sözlerini emredecek

Yuhanna 8:28, 38; 12:47-50

 

Tesniye 18:19 Tanrı’nın adıyla konuşacak

Yuhanna 5:43

 

Tesniye 21:23 Ağaç üzerine asılan lanetlidir

Galatyalılar 3:10, 13, I.Petrus 2:24

 

Tesniye 25:1-3 (İşaya 53:5) Suçlu gibi kamçılanacak

Yuhanna 19:1, I.Petrus 2:24

 

Tesniye 30:12-14 İsa, Tanrı’nın bize yakın olan Sözü

Romalılar 10:6-8

 

II.Samuel 7:14 Mesih, Tanrı’nın Oğlu

İbraniler 1:5

 

II.Samuel 7:16 Davut Oğlu, sonsuz Kral

Luka 1:32-33, Vahiy 19:11-16

 

II.Samuel 7:12-14 Davut evinden sonsuz bir Kral çıkacak

Romalılar 1:2-3, Matta 9:27; 1:1

 

Mezmur 2:1 Mesih’in uluslar tarafından reddedilmesi

Elçilerin İşleri 4:25-28

 

Mezmur 2:2 halkın önderlerince Mesih’in reddedilmesi

Matta 26:3-4, Markos 3:6

 

Mezmur 2:6 Yahudilerin Kralı Mesih

Yuhanna 12:12-13

 

Mezmur 2:7, 12 Tanrı’nın Oğlu Mesih

Matta 3:17, 17:5, Markos 1:11, 9:7, Luka 1:31-35; 3:22, 9:35, Yuhanna 3:16, Elçilerin İşleri 13:33, İbraniler 1:5-6

 

Mezmur 2:7 İnsanoğlu Mesih

Yuhanna 9:35-37

 

Mezmur 2:7 İnsanoğlu Mesih / ölümü yenen kral

Elçilerin İşleri 13:30-33

 

Mezmur 2:8 Mesih’in Mirası

Yuhanna 17:2-26

 

Mezmur 2:8 her şey üzerinde yetkili olan Mesih

Matta 28:18, İbraniler 1:1-2

 

Mezmur 2:9 Güçle uluslara önderlik edecek

Vahiy 2:27

 

Mezmur 2:12 Mesih’e iman etmeyenler

Yuhanna 3:36

 

Mezmur 8:2 Tanrı Oğluna çocukların övgüsü

Matta 21:15-16

 

Mezmur 8:4-5 Kendini meleklerden aşağı kılan alçakgönüllü, kurtarıcı Mesih

İbraniler 2:6-9

 

Mezmur 8:6 Her şeyin İsa’ya bağlı olması

Matta 28:18, I.Korintliler 15:27-28, Efesliler 1:22

 

Mezmur 16:8-11 Davut Oğlu ölümden dirilecek

Elçilerin İşleri 2:25-32, 13:35-37, Matta 28:6, 9, Luka 24:36-48

 

Mezmur 18:49 Mesih bütün ulusları çağırıyor

Efesliler 3:4-6

 

Mezmur 22:1 Tanrı’nın Mesih’ten yüz çevirmesi (Mesih’in Tanrı’yı Çağırması)

Matta 27:46, Markos 15:34

 

Mezmur 22:6: insanların Mesih’i küçümsemesi / azarlaması / reddetmesi

Matta 27:39-44 (Mezmur 109:25, Matta 27:39-40) / Romalılar 15:1-3, İbraniler 13:13 / Luka 23:21-23

 

Mezmur 22:7-8 Mesih ile alay edilmesi

Matta 27:29, 39, 41-44, Markos 15:18, 29-32, Luka 23:35-39

 

Mezmur 22:7, 8, 13 (109:25) Mesih’in etrafını düşmanların sarması

Matta 27:39-44

 

Mezmur 22:8 (109:25) Mesih’e başlarını sallayacaklar

Matta 27:38-39

 

Mezmur 22:9-10 Mesih’in Tanrı ile sürekli birlikteliği

Luka 1:30-33; 2:40

 

Mezmur 22:11 Mesih terk ediliyor

Markos 14:50

 

Mezmur 22:14 Mesih’in bedeninin deşilmesi

Yuhanna19:34

 

Mezmur 22:15 Mesih’in susaması

Yuhanna 19:28

 

Mezmur 22:16 Mesih’in uluslar ve kendi halkı tarafından çarmıha gerilmesi

Luka 23:36, Matta 27:41-4

 

Mezmur 22:16 (Zekeriya 12:10; 13:6): Mesih’in ellerini ve ayaklarını delecekler

Matta 27:38, Yuhanna 19:18, 37; 20:25-27, Luka 23:33 (Yuhanna 19:34, Vahiy 1:7)

 

Mezmur 22:17 düşmanların Mesih’e bakmaları

Matta 27:36, Luka 23:35

 

Mezmur 22:18 İsa’nın elbisesinin paylaşılması

Matta 27:35, Markos 15:24, Luka 23:34, Yuhanna 19:24

 

Mezmur 22:22 Mesih’in kurtarışının yeterliliği

İbraniler 2:10-12,

 

Mezmur 22:22 Mesih’in kiliseye açıklanması

İbraniler 2:13

 

Mezmur 27:12 (35:11) Yalancı Tanıklar Mesih’i suçlayacak

Matta 26:62-62; 27:12-14

 

Mezmur 31:5; 22:21 Mesih Ruhunu Tanrı’ya teslim ediyor

Luka 23:46 (Yuhanna 10:18)

 

Mezmur 31:13 birçokları Mesih’in ölümü için çalışıyor

Matta 27:1

 

Mezmur 34:20; 22:17 (Çıkış 12:46) İsa’nın kemikleri kırılmayacak

(Sayılar 9:12) Yuhanna 19:31-36

 

Mezmur 35:11 Mesih hakkındaki yalancı tanıklık

Matta 20:60-61, Markos 14:55-56

 

Mezmur 35:19 / 69:4 Mesih’ten sebepsiz nefret edilecek

Yuhanna 15:25; 18:19-23

 

Mezmur 38:11 Mesih’in dostları ondan uzakta duracak

Luka 23:49

 

Mezmur 38:13-14 Mesih sessiz kalıyor

Matta 26:62-63

 

Mezmur 40:6-8 Mesih Tanrı’nın isteğini yapmak için geldi

Yuhanna 6:48, İbraniler 10:5-9

 

Mezmur 40:6-8 Tanrı’nın hoşnut olduğu kurban

İbraniler 10:8-13

 

Mezmur 40:6-8 Kutsal Yazılarda Mesih hakkında yazılanlar

Luka 24:44, Yuhanna 5:39

 

Mezmur 40:7-8 Mesih, Tanrı’nın isteğini yapmak için geldi

Yuhanna 5:30

 

Mezmur 40:9-10 Mesih’in Tanrı Sözüne hizmeti

Luka 4:16-21

 

Mezmur 41:9 (55:12-14) Mesih’i arkadaşı ele verecek

Markos 14:10, 17-18, Yuhanna 13:18-21 (Luka 27:47-48)

 

Mezmur 45:2 övgüye değer biri

Yuhanna 1:17, Luka 4:22

 

Mezmur 45:6 Mesih sonsuz tahtında

Luka 1:32-33

 

Mezmur 45:6-7 Kralın gelişi

İbraniler 1:8-9

 

Mezmur 45:7 Mesih doğrulukla işleyecek

Yuhanna 5:30

 

Mezmur 68:18 İsa’nın yükselişi ve armağanlar vermesi

Luka 24:50-51, Elçilerin İşleri 1:9, Efesliler 4:7-11

 

Mezmur 69:3, 21 Acı çeken Mesih’in susaması

Yuhanna 19:28-29, Matta 27:34, 48

 

Mezmur 69:4 (109:2-5) Sebepsiz yere Mesih’ten nefret edilecek

Yuhanna 15:23-25, Luka 23:13-22

 

Mezmur 69:7, 9 Mesih’in Tanrı adı uğruna alçalması

Matta 26:65-68, Romalılar 15:3

 

Mezmur 69:8 Kardeşleri Mesih’i kabul etmek istemeyecek

Yuhanna 1:11; 7:1-5

 

Mezmur 69:9 Mesih’in Tanrı’nın evi için olan tutkusu

Yuhanna 2:14-22

 

Mezmur 22:14; 69:20 Mesih’in böğrünün delinmesi

Yuhanna 19:34-37

 

Mezmur 69:20 Mesih’in yalnız bırakılması

Markos 14:33-41

 

Mezmur 69:21 Mesih’e içecek verilmesi

Matta 27:33-34

 

Mezmur 69:25 Mesih’e karşı olanın yargılanması

Elçilerin İşleri 1:20

 

Mezmur 69:21 (22:15) Mesih’in susaması

Yuhanna 19:28-29, Matta 27:34-48

 

Mezmur 72:10-11 Mesih’in saygı ve övgüyü alması

Matta 2:1-11

 

Mezmur 78:1-4 Mesih hikayelerle konuşacak

Matta 13:34-35

 

Mezmur 80:17 Mesih’in Tanrı’nın sağında oturması

Elçilerin İşleri 5:31

 

Mezmur 89:26 Mesih Tanrı’ya “Baba” diyecek

Matta 11:27

 

Mezmur 89:27 Tanrı’nın biricik (ilk doğan) Oğlu Mesih

Markos 16:6, Koloseliler 1:18

 

Mezmur 102:25-27 Kralın gelişine işaret

İbraniler 1:10-12

 

Mezmur 102:25-27 Sonsuz Tanrı Mesih

Vahiy 1:8

 

Mezmur 102:25-27 her şeyin yaratıcısı Mesih

Yuhanna 1:1-3, İbraniler 1:10-12

 

Mezmur 107:28-29 Mesih’in fırtınaya emretmesi

Matta 8:24-26

 

Mezmur 109:2 Mesih’e karşı sahte tanıklıklar

Markos 15:3, Yuhanna 18:29-30

 

Mezmur 109:4 (İşaya 53:12) Mesih düşmanları için dua edecek

Luka 23:34

 

Mezmur 109:7-8 Yahuda’nın görevi başka birine verilecek

Elçilerin İşleri 1:18-20

 

Mezmur 109:8 Mesih’ ihanet edenin (Yahuda) ömrü kısa olacak

Matta 27:5

 

Mezmur 109:25 Mesih’in hakarete ve alaya uğraması

Markos 15:29-30

 

Mezmur 110:1, 5 İsa Tanrı’nın sağına yükselmiştir

Matta 27:64, Markos 16:19, Elçilerin İşleri 2:34-35, I.Korintliler 15:25, Efesliler 1:20-22, İbraniler 1:3; 10:12-13, I.Petrus 3:22

 

Mezmur 110:1 Davut’un Rab’bi (Rab ve Kral) Mesih

Matta 22:41-46, Markos 12:35-37, Luka 20:41-44, Vahiy 22:16

 

Mezmur 110:4 İsa’nın kahinliği

İbraniler 5:5-6; 6:20; 7:11-12, 15-17

 

Mezmur 118:22-23 köşetaşı / red edilen taş (İsa)

Matta 21:42-45, Markos 12:10-12, Luka 20:17-19, Elçilerin İşleri 4:10-11 (4:1-12), Romalılar 1:32-33, Efesliler 2:20, I.Petrus 2:6-8

 

Mezmur 118:26 Rabbin adıyla gelen Mesih

Matta 21:9-11, Markos 11:9, Luka 19:38, Yuhanna 12:13

 

Mezmur 129:3 Mesih’in sırtının yaralanması

Markos 15:15-17

 

Süleymanın Meselleri 30:4 Kurtarıcı Oğul’un adı özeldir

Matta 1:21

 

İşaya 6:9 (29:13) İsa’nın Eski Ahitten öğretişi (Müjdeye kapalı kalpler)

Matta 13:14-15, Markos 4:12, Luka 8:10 Yuhanna 12:37-41

 

İşaya 7:14 (Yeremya 31:22) Mesih bir bakireden doğacak

Matta 1:18-23, Luka 1:26-35

 

İşaya 8:14: Sürçme taşı, tökezleme kayası İsa

Romalılar 9:32-33, I.Petrus 2:6-8

 

İşaya 9:1-2: İsa’nın Celile bölgesine ziyareti

Matta 4:12-16, Markos 1:14-15 Luka 4:14-15

 

İşaya 9:6-7 (İşaya 11:1-5, II.Samuel 7:13, Mezmur 89:3-4, 29, 35-36; 132:11, 17) Davut soyundan sonsuz Kral

Matta 1:1-2, 6, Luka 1:31-33, 68-70

 

İşaya 9:7 Mesih Tanrı’dır

Yuhanna 1:1-3, 14, 18, I.Timoteyus 3:16

 

İşaya 9:6-7 Mesih esenliğimizdir

Efesliler 2:14-17

 

İşaya 11:1-2 Yesse’nin soyundan olanla Kutsal Ruh’un birlikteliği

Matta 1:6; 3:16, Markos 1:16, Luka 3:21-22

 

İşaya 11:2 (Mezmur 45:7, İşaya 11:3-4) Mesih’in Bilgelik ve anlayışı

Luka 2:52; 4:18

 

İşaya 11:1-4 Ruhta doluluk

Yuhanna 3:34, Vahiy 5:6

 

İşaya 11:10 / II.Samuel 7:12-16: Yesse (Davut) soyundan gelecek olan

Luka 1:32-32

 

İşaya 11:10 Ulusların İsa’da Kurtuluşu

Romalılar 15:12

 

İşaya 22:22 İsa Davut’un anahtarını tutuyor

Vahiy 3:7

 

İşaya 25:8 Ölümü zaferle yenen İsa

I.Korintliler 15:54

 

İşaya 35:5-6 Mesih’in mucizeleri

Matta 11:4-6, Luka 7-22, Yuhanna 11:47

 

İşaya 35 Mesih’in iyileştirme hizmeti

Matta 8; 11:4-5

 

İşaya 40:3-5 (Malaki 3:1) Çölde yükselen ses, (Mesih’in öncüsü)

Matta 3:1-3, Markos 1:3, Luka 3:4-6, Yuhanna 1:23

 

İşaya 42:2-3 / 53:7 Alçakgönüllü, yumuşakhuylu Mesih

Matta 12:18-20; 26:62-63

 

İşaya 42:1 / 49:1-8 Mesih’in uluslara hizmeti

Matta 12:21

 

İşaya 42:1-4 Seçilmiş hizmetçi İsa

Matta 15:21

 

İşaya 45:23 her diz Mesih’in önünde çökecek

Romalılar 14:11, Filipililer 2:10

 

İşaya 49:6 Uluslara ışık olan Mesih

Elçilerin İşleri 13:46-47

 

İşaya 50:6 Mesih’e eziyet ve dövülmesi

Matta 26:67-68; 27:26-30, Markos 14:65; 15:15, 17, 19, Yuhanna 18:22; 19:1, 3

 

İşaya 50:6 Mesih’e tükürülmesi

Matta 26:67, Markos 14:65

 

İşaya 50:6 (Mika 5:1) Mesih’in yanaklarına vurulması ve sakalının yolunması

Luka 22:63-64

 

İşaya 52:14 Mesih’in aşağılanması ve Ona vurulması

Matta 27:27-31

 

İşaya 52:14 (53:2) Mesih’in görünüşü

Yuhanna 19:1-5

 

İşaya 53:1 İsrail Mesih’e inanmayacak

Yuhanna 12:37-38, Romalılar 10:16

 

İşaya 53:3 (Mezmur 2:2) Mesih’in red edilişi

Yuhanna 1:11; 5:43, Luka 4:29; 17:25; 23:18

 

İşaya 53:3 (Yeremyanın Mersiyeleri 1:12) Acılar adamı Mesih

I.Petrus 2:4, Luka 19:41; 23:27-31

 

İşaya 53:1-3 Mesih’in reddedilmesi

Markos 15:29-32

 

İşaya 53:4-5 İsa’nın iyileştirme hizmeti

Matta 8:16-17, Markos 1:32-34; 15:25, Luka 4:40-41, I.Petrus 2:24

 

İşaya 53:4-6, 12 Mesih acı çekerek zafer kazanacak

Matta 8:16-17, Romalılar 4:25, I.Korintliler 15:3

 

İşaya 53:5, 6, 10 İsa’nın günahlara için kurban olması

II.Korintliler 5:21, I.Korintliler 5:7

 

İşaya 53:7 (Mezmur 38:13-14): Mesih’in sessiz kalması

Matta 26:62-63; 27:13-14 (Elçilerin İşleri 8:32)

 

İşaya 53:7: Tanrı kuzusu

Yuhanna 1:29

 

İşaya 53:7-8 Acı çeken Tanrı kuzusu İsa

Yuhanna 1:29, 36, Elçilerin İşleri 8:30-35, I.Petrus 1:19, Vahiy 5:6, 12

 

İşaya 53:8 Halkın isyanı ve hak ettiği ceza Mesih’e yüklendi

II.Korintliler 5:21

 

İşaya 53:9 Günahsız olan hizmetkar İsa

İbraniler 4:15, I.Petrus 2:22

 

İşaya 53:9 Mesih ölümünde zengin adamla birlikte olacak

Matta 27:57-60

 

İşaya 53:12 İsa günahkarlarla bir sayıldı

Matta 27:38, Markos 15:27-28, Luka 22:37; 23: 33, Yuhanna 19:18

 

İşaya 53:12 İsa başkaldıran için yalvardı

Luka 23:34

 

İşaya 55:3-4 Mesih’te yapılan antlaşma

Matta 26:28, Markos 14:24, İbraniler 8:6-13, Luka 22:20, I.Korintliler 11:25,

 

İşaya 55:3 Davud’un kutsaması

Elçilerin İşleri 13:32-33

 

İşaya 59:16 / 53:1 Tanrı’nın kolu olan Mesih

Yuhanna 12:38

 

İşaya 59:20-21 Sion’dan gelecek Kurtarıcı

Romalılar 11:26-27

 

İşaya 60:1-3 Bütün uluslar gelip Mesih’e tapınacaklar

Matta 2:11, Romalılar 15:8-12

 

İşaya 61:1-2 (Mezmur 45:7): Kutsal Ruh’ta meshedilen Mesih

Matta 3:16, Markos 1:10, Luka 4:16-22, Elçilerin İşleri 10:38

 

İşaya 61:1-11 Mesih’in hizmeti

Luka 4:16-21

 

İşaya 65:1 Ulusların Mesih’e iman etmesi

Romalılar 10:20

 

İşaya 65:2 İsrail Mesih’i red edecek

Romalılar 10:21

 

Yeremya 23:5 / Mezmur 132:11: Davut soyundan Kral İsa

Luka 1:32-33

 

Yeremya 23:5-6 Mesih Rab diye çağrılacak

Elçilerin İşleri 2:36

 

Yeremya 23:6/33:15-16 Davut soyundan gelen Kurtarıcı

Matta 1:21, Romalılar 1:3, Elçilerin İşleri 2:30

 

Yeremya 23:6 / 33:16 Mesih doğruluğumuzdur

I.Korintliler 1:30

 

Yeremya 31:15 Çocukları için ağlayan Rahel

Matta 2:16-18

 

Yeremya 31:31-34,40 İsa ve Yeni Antlaşma

Luka 22:20, I.Korintliler 11:25, İbraniler 8:8-12; 10:15-18

 

Hezekiel 21:26-27 / Hezekiel 37:24-25: Mesih’in doğruluğu / Krallığı

Luka 1:32-33

 

Hezekiel 34:23-24 / 37:24-25 İyi çoban

Yuhanna 10:11, 14, 16, İbraniler 13:20, I.Petrus 5:4

 

Hezekiel 37:26 Mesih’te esenlik antlaşması

Luka 22:20, I Korintliler 11:25

 

Daniel 7:13-14 Gelecek olan insanoğlu

Matta 24:30; 26:64, Markos 13:26; 14:62, Luka 21:27, Vahiy 1:13; 14:14

 

Daniel 7:27 Mesih’in sonsuz krallığı

Vahiy 11:15

 

Daniel 9:24 Mesih’in barıştırma hizmeti

II.Korintliler 5:18-21

 

Daniel 9:24-26 [Daniel 9:25]: Mesih’in gelişi

Efesliler 1:10, Galatyalılar 4:4, [Markos 1:15]

 

Daniel 9:26 Mesih’in bütün bir ulus için ölmesi

Yuhanna 11:50-52 [Markos 15:25]

 

Hoşea 11:1 İsa’nın Mısırdan çıkışı

Matta 2:12-15

 

Yoel 2:28-32 Tanrı’nın Ruh’u dökülecek

Elçilerin İşleri 14:21

 

Amos 9:11-12 Uluslar Mesih’e iman edecek

Elçilerin İşleri 15:13-18

 

Yunus 1:17 Mesih’in üç gün mezarda kalması

Matta 12:39-40

 

Mika 5:2 Mesih Betlehem’de doğacak

Matta 2:1-8, Luka 2:4-7

 

Mika 5:2 Sonsuz kral Mesih

Luka 1:32-33

 

Mika 5:4 Gelecek olan çoban

Yuhanna 10:11, 14

 

Mika 5:5 Mesih esenliğimiz olacak

Efesliler 2:14-17

 

Zekeriya 9:9, (Tekvin 49:11) Mesih’in eşek üzerinde gelmesi

Matta 21:1-11, Markos 11:1-10, Luka 19:28-38, Yuhanna 12:12-16

 

Zekeriya 11:12-13 Otuz gümüş ve Çömlekçi tarlası

Matta 26:14-16; 27:1-10

 

Zekeriya 12:10 Çarmıha gerilen Mesih’e bakacaklar

Yuhanna 19:37, Vahiy 1:7

 

Zekeriya 12:10 Mesih için ağlayanlar

Luka 23:27

 

Zekeriya 12:10 Mesih’in böğrünü delecekler

Yuhanna 19:34

 

Zekeriya 13:7 Vurulan çoban ve dağılan sürü

Matta 26:30-31, 55-56, Markos 14:27, 48-50

 

Malaki 3:1 Mesih’in önünden giden adam

Matta 11:7-10, Markos 1:2-4, Luka 7:24-27

 

Malaki 3:1 Mesih tapınağa gelecek

Yuhanna 2:14-17, Matta 21:12-15, Luka 2:25-32

 

Malaki 3:3 Mesih kendi halkını pak kılacak

Titus 2:14

 

Malaki 4:2 Doğruluğun güneşi olan Mesih kendi halkını iyileştirecek

Matta 12:15, Vahiy 21:4

 

Malaki 4:5-6 İlya’nın geri dönüşü

Matta 11:14; 17:11-13, Markos 9:11-13, Luka 1:16-17

 


 

KAYNAKÇALAR:

- Concise Theology, J.I. Packer, Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Ollinois

- To Know God, Boarbour&Company Inc., Ohio, USA

- New Geneva Study Bible,

- The Knowing Jesus Study Bible, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI 49530, USA

- Ryrie Study Bible,NIV 1986,

- Systematic Teology, Luis Berkhof, Wm.B. Eerdmans Publishing Co., MI 49503, USA

- The Doctrine of God, Herman Bavinck, Baker Book House, Grand Rapids, MI, USA

- The Thompson Study Bible, B.B. Kirkbridge Bible Co., Indiana, USA

- Donald Cobb, İnanç Açıklaması Üzerine, Seminer Notu

- Halley’s Bible Handbook, Zondervan Grand Rapids, MI 49530, USA