VAAZLAR

 

FİLİPİLİLER VAAZLARI

 

XVIII / 3:17-21

 

17 Kardeşler, hep birlikte beni örnek[1] alın.[2] Size verdiğimiz örneğe göre yaşayanlara dikkatle bakın.

3:17-4:1 ayetleri “yasa tanımazlığa” (antinomianizm) cevap vermektedir. O dönemde “Hristiyanların, Tanrı’nın ahlaki yasası altında olmadığını” düşünen kimseler vardı. Bu düşünüş “yasacı” kimselere aşırı reaksiyon sonucu doğmuştu (Galatyalılar 5:13-26).

 

beni örnek alın: Pavlus’un kendisinin bize verdiği örnek 3:18-19 ayetlerinin tam zıddıdır. Pavlus Mesih’in çarmıhına sadık bir hayat sergilemektedir[3] ve gökteki değerlerin ardından gitmektedir (3.20-21). Pavlus’un görkemi Mesih’tir (3:21; 3:3). Pavlus aklını göksel değerlere odaklamıştır (3:20-21). WESTMİNSTER UZUN İLMİHAL 123-127, 129

 

18 Size defalarca söylediğim gibi, şimdi de gözyaşları[4] içinde tekrar söylüyorum: birçok kişi Mesih'in[5] çarmıhına düşman olarak yaşıyor.

18-19 ayetleri Pavlus’un hizmet ettiği Müjde’nin[6] karşıtı olan şeyleri açıklıyor (3.2-6):[7] yani Yahudi yanlılığı kadar, yasa tanımazlık da, Mesih’in iki doğası hakkında yanlış düşünenler de (Koloseliler 1:22), belir bir ruhsal olgunluğa ulaştığını ve bu yüzden her şeyi yapabileceklerini düşünenler de (I.Korintliler 6:9-10)... Heidelberg İlmihali 95,

 

gözyaşları: Pavlus Müjde’nin karşıtlarının Mesih’in yaptığı şeyleri bozmasından korkuyor değil, sonunda onların uğrayacağı yıkım için üzüntü duymaktadır. Bu kimseler yıkımlarıyla kendi sonlarını hazırlıyorlar (Romalılar 1.18-32).[8]

19 Bunların sonu yıkımdır.[9] Bunların tanrısı mideleridir[10]. Ayıplarıyla[11] övünür, yalnız bu dünyayı[12] düşünürler.

20 Oysa bizim vatanımız[13] göklerdedir[14]. Ve oradan, Kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i[15] bekliyoruz.

3:20-21 Heidelberg İlmihali 45, 52

 

vatanımız göklerdedir: Filipi kilisesi bir “küçük Roma” olduğu gibi, kilise de Mesih’in Kral olarak hükmettiği göksel vatanımın küçük bir yansımadır. İsa Mesih görkem içinde tekrar geldiğinde Tanrı halkı da göksel vatanlarına kavuşacaktır (Vahiy 211-5).

 

bekliyoruz: Bu bekleyiş 1:23 ayetindeki arzunun bir benzeridir.[16] Heidelberg İlmihali 80,

 

21 O, her şeyi kendine bağlı kılmaya[17] yeterli olan gücünün[18] etkinliğiyle bizim zavallı bedenlerimizi[19] değiştirip kendi yüce bedenine[20] benzer[21] hale getirecektir.

bedenine benzer: Heidelberg İlmihali 32, 52, 55, 57-58, WESTMİNSTER İNANÇ AÇIKLAMASI XXVI/1

 

zavallı bedenlerimiz: Pavlus 3:18-19 ayetlerindeki fizikselliğin düşüklüğüne karşılık Mesih’in bizde yapacağı değişimi kutlamaktadır. Mesih zavallı bedenlerimize diriliş ve yüceltilme getirecektir.[22]

 

kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir: Mesih’in mezardan beden olarak dirilmesi büyük ürünün ilk turfandasıdır.[23] Baba’nın, Oğul’un itaatinden dolayı (2:6-11) O’nun hakkını koruduğu gibi inananların da tüm acı ve denenmelere rağmen sadakati onlar için hazırlanmış olan görkemli diriliş ile noktalanacaktır. WESTMİNSTER İNANÇ AÇIKLAMASI XXXII/3, WESTMİNSTER UZUN İLMİHAL 87, Heidelberg İlmihali 57

 

İnsanların hayatlarında taklit ettikleri kişiler veya kişilikler vardır. İnsanlar kendilerine model aldıkları kimsenin bazen giyimini, bazen saç biçimini veya makyajını, bazen yaşam şeklini, bazen kullandığı parfüm, içecek ya da başka bir şeyini taklit ederler. Hayatın pek çok alanında taklitler devam eder gider. Burada sıklıkla yaşanılan en büyük sorun ise taklit edilen modellerin aslında en iyi olmadığıdır. Başkalarına bakarak taklitler yaptığımızda aslında en kötü olan şeyleri de yaşamlarımızda taklit edebileceğimiz gerçeğini unutmamalıyız. Herkesin taklit ettiği, benzemeye çalıştığı bir kimse vardır. Başkalarını taklit edip etmediğimiz konusunda bir soru yoktur. Ama esas konu bizlerin neyi taklit ettiğidir. Havari burada bizlere hayatımız için önemli bir noktayı hatırlatır. Havari Pavlus “bizleri, yani yaşamlarını müjde yolunda geçirenleri izleyin, örnek alın” demektedir. Bu büyük bir iddiadır. Havarinin bu teklifi bazı kişilere biraz bencilce gelebilir. Pavlus kendisini ve onunla birlikte çalışan lider arkadaşlarını ‘Doğru Hristiyanlar’ olarak örnek göstermektedir. Bu anlamda Pavlus’un Filipi kilisesine bu sözleri Hristiyan özgürlüğünü yanlış kullananlar için de yazdığını söyleyebiliriz.

 

Diğer yandan Pavlus Filipi kilisesine kendisini örnek göstererek izlemeleri için onlara yazdığı öğretinin bizzat kendisi tarafından yaşandığını görmelerini istemiştir. Yani Pavlus insanların yapamayacağı, ulaşamayacağı, hayatına uygulayamayacağı sadece teorilerden ibaret şeyler yazmadığını kendi hayatını örnek göstererek vurgulamış oldu. Bu sebepten Müjde’nin kilisesde vaaz edilmesi ve kilisenin dışındaki hayat ayrı konular değildir.

 

Diğer yandan Mesih’in insanların hayatlarında gerçekleştirdiği kurtuluşun doğası Mesih benzerliğine dönüşmekle ilişkilidir:

Romalılar 8:29 Tanrı, önceden bildiği kişileri, Oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeşler arasında ilk doğan olsun.

II.Korintliler 3:18 Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab'bin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle O'na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor.

Bu yüzden Hristiyanlar olarak sizler Mesih’in yeryüzünde yaşayan henüz mükemmel olmayan suretlerisiniz.

 

İzlemeniz gereken olumlu bir örnek vardır. Sizler Pavlus’u örnek aldığınız zaman aslında onun takip ettiği İsa Mesih’i örnek almış oluyorsunuz. Aslında burada Pavlus, İsa Mesih’in beni izleyin diyen çağrısını yinelemektedir:

Matta 16: 24Sonra İsa, öğrencilerine şunları söyledi: «Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin.

 

Markos 10: 21Ona sevgiyle bakan İsa, «Bir tek eksiğin var» dedi. «Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver; böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle.

 

Yuhanna 10: 4Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider, koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar.

 

Yuhanna 10: 27Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler.

 

İlk yüzyıl kilisesinin elinde Yeni Antlaşma bölümünün tamamı yoktu. Onlar Hristiyan hayatında tecrübeleri olan ve takip edecekleri öğretiş ve gelenekleri olan bir topluluk değillerdi. Bu durumda topluluklar kaçınılmaz olarak kilise önderlerine bağlı olmak durumundaydılar. Hristiyan yaşamını Romalı gibi yaşamaktan ayırmak için yaşanmış olan modellerin kilise önüne örnek olarak konması gerekmekteydi. Böylece Yeni Ahit kilisenin elinde tamam oluncaya dek Pavlus onlara kendi hayatını bir örnek olarak bırakmış oldu. Bu sebepten o dönemin Hristiyan hayatını İsa’yı takip eden gerçek önderleri izlemek, onları örnek almak şeklinde tanımlamamız mümkündür.

 

Pavlus burada kiliselere sürekli yaptığı çağrıyı yineler (4.9):

I.Korintliler 11:1 Ben Mesih'i örnek aldığım gibi, siz de beni örnek alın.[24]

Pavlus bizleri kendisini izlememiz için uyardığında gerçekte bunun anlamı bizleri İsa Mesih’i örnek almaya çağırmasıdır:

I.Selanikliler 1: 6Siz de büyük sıkıntılara rağmen, Kutsal Ruh'un verdiği sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek bizi ve Rab'bi örnek aldınız. 7Böylece Makedonya ve Ahaya'daki bütün imanlılara örnek oldunuz. 8Rab'bin sözü sizin aranızdan yayıldı.

 

Sizler İsa Mesih’i izlediğiniz zaman başkaları da sizleri örnek alacaktır. Sizler İsa Mesih’e benzemeye çalışıp O’nu izledikçe, O’na hizmet ettikçe başkalarının örnek alacağı doğru modeller olacaksınız. Sizler Pavlus’un izlediği örneği izledikçe İsa Mesih’e layık kullar olacaksınız.

 

Diğer taraftan Pavlus kendisini izlemesi için Kiliseye rica ettiğinde aslında bu onları aynı zamanda yanlış örneklerden korumak içindir. Eğer doğru olanı izlemek, taklit etmekte bir pratiğiniz yoksa yanlış olana kapılmanız kolay olacaktır. Pavlus 3:18-19 ayetlerinde ‘Mesih’in çarmıhına düşman’ kimseleri hatırlatıyor. Pavlus’un burada ‘gözyaşları içinde’ olması onun gerçeğe bağlılığına dikkat çekmektedir. Çünkü iman öğretmeni olduğunu söyleyen herkes Mesih’e sadık değildir. Pavlus’un gözyaşlarında onun gerçek olana ve sahte olana karşı duyarlılığını görüyoruz.

 

Yani dünyaya vereceğiniz yaşam örneği dünyasallığın tam zıddı olmalıdır. Dünyaya vereceğiniz yaşam örneği bencilliğin tam karşıtı bir yaşam örneği olmalıdır. Pavlus’un bu uyarısından Tanrısal Müjde’yi kendi çıkarları için kullanan insanlar olduğunu görmekteyiz. Bunlar midelerini düşünen kimselerdir (3:19). Buradan anladığımız şey şudur: Bu kimseler Mesih’i izleme karşıtı ne varsa söylemleri ve yaşamlarıyla onu tatbik etmekteler. Çünkü ‘dünyayı düşünmektedirler’ (3:19). Bu durumda onların varacağı yol yıkım ve utanca götürecektir. Bu kişiler Müjde’nin ışığında utanacaklardır çünkü ellerinde olan tek şey Müjde’nin ayıp ve yasak saydığı şeydir. Sergiledikleri karakter ise dünyasaldır çünkü yalnızca bu dünyayı düşünmektedirler. Pavlus bunların yaşayışına tam karşıt bir yaşam örneği yaşamanızı istemektedir. En doğru bir şekilde Müjde’yi savunmak da böyle kutsal bir yaşam yaşamakla olur.

 

Mesih düşmanlarının sonunu yıkım olarak gösterdikten sonra 3:20-21 ayetlerinde Pavlus, Mesih’i izleyenlerin sonuna değiniyor. Bu anlamda Hristiyanlar olarak takip ettiğimiz örnek yaşamlar tarihin bir noktasında bir gün bizleri bir yere getirecektir. Uzak durulması gereken sahte öğretmenlerin tanrısı mideleriydi. Yani bunlar bu dünyadaki yaşam için kendi içlerine bakıp, kendi benliklerini doyurmakla meşgul olmaktaydılar. Oysa Mesih’e benzeyenleri izleyen kimselerin vatanları göklerdeydi ve onlar sonsuz yaşam için göklere, Baba’nın sağında oturan Mesih’e bakmaktaydılar. Sahte öğretmenler dünyayı düşündükleri için şu anki arzularının peşinden koşarlarken Hristiyanlar şimdi ve gelecekte yanlarında olacak olan Rab İsa Mesih’e ve ait oldukları göksel vatana bakmaktaydılar. Mesih geldiğinde sahte öğretmenler yıkım ve utancı alırken Hristiyanlar ise ümitlerine kavuşacaklardı. Mesih’in Kilisesinin sonsuz bir ümidi vardı:

- Mesih’in tekrar gelmesi ümidi

- Kilisesini yanına alma ümidi

 

İsa Mesih gelince ölümlü bedenlerimiz ölümsüzlüğü alacaktır. Baba Tanrı’nın kurtuluşumuz için yaptığı iş böylece tamamlanacaktır. Bu ümit bizlere ait olduğumuz yeri hatırlatmaktadır. Bundan dolayı bizlerin Mesih benzerliğine dönüşme ümidimiz vardır. Mesih bunu düşmüş bedenlerimizi dirilişinin ve yükselişinin gücünde bizleri yenileyerek yapacaktır.

 

Özet olarak sizler aynı Pavlus’un yaptığı şekilde İsa Mesih’i izlemeli, Pavlus’un takip ettiği, Kutsal Kitap’ın bize tanıttığı İsa Mesih’i izlemeli ve O’nu örnek almalısınız. Hayatı, çarmıha gerilmiş İsa Mesih’i yansıtanları, Mesih’le ve O’nun çarmıhıyla övünenleri izlediğinizde sizi izlemek isteyen kimseler de olacaktır. Başkalarının takip edeceği doğru örnekler olmanız buna bağlıdır. Öyleyse hayatınızda İsa Mesih’in benzerliğine yakışmayan ne varsa onu reddedip Rab’be sarılmak, O’nun gücüne dayanmak için çok geç kalmış sayılmazsınız. Yaşamınızla kiliseye davet edeceğiniz kimseler vardır. Ya da yaşamlarına baktıkları kimseden dolayı kiliseyi terk eden kimseler vardır. Siz hangi örneği temsil etmektesiniz?

 [1] I.Petrus 5:3

[2] WESTMİNSTER UZUN İLMİHAL 128. Astların, üslerine karşı işleyebilecekleri günahlar nelerdir? Astların, üstlerine karşı işleyebilecekleri günahlar, onlara karşı yapmakla yükümlü oldukları sorumlulukları ihmal etmek; verdikleri yasal öğütler, buyruk ve düzeltmelerinde üslerini ve bulundukları konumu kıskanmak, onları küçük görmek ve onlara karşı baş kaldırmak; kendilerine ve yönetimlerine utanç ve onursuzluk getirecek şekilde sorun ve olay çıkarıcı davranışlarda bulunulmak, lanet okumak ve aşağılamaktır ( WESTMİNSTER UZUN İLMİHAL 123-127, 129).

[3] Galatyalılar 6:14 Ama Rabbimiz İsa Mesih'in haçından başka bir şeyle övünmek benden uzak olsun. O haç aracılığıyla dünya benim gözümde çarmıha gerildi; ben de dünyanın gözünde.

[4] Elçilerin İşleri 20:31

[5] Galatyalılar 6.12

[6] I.Korintliler 1:23

[7] Galatyalılar 2:15-21

[8] Galatyalılar 6: 7Kandırılmayın! Tanrı'yla eğlenilmez. Herkes ne ekerse onu biçecektir. 8Bedeninin gereksiz isteklerini hoşnut etmek için eken, çürüme biçecek. Buna karşı, Ruh'u hoşnut etmek için eken, Ruh'tan sonsuz yaşam biçecek.

[9] II.Korintliler 11:15

[10] Romalılar 16:18

[11] Romalılar 6:21

[12] Romalılar 8:5-6

[13] Efesliler 2:6, 19

[14] Koloseliler 3:1

[15] I.Korintliler 1:7

[16] Pavlus’un diğer mektuplarda Rab’bi bekleyiş konusundaki örneklerine benzemektedir:

Romalılar 8:19, 23, 25, I.Korintliler 1:7, Galatyalılar 5:5

[17] I.Korintliler 15:20-28

[18] Efesliler 1:19

[19] I.Korintliler 15:43-45

[20] Koloseliler 3:4

[21] I.Yuhanna 3:2 Sevgili kardeşlerim, şu anda Tanrı çocuklarıyız. İleride ne olacağımız daha belirgin değildir. Ama Mesih belirgin olduğunda, O'na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O'nu olduğu gibi göreceğiz.

[22] I.Korintliler 15:21, 50-53

[23] I.Korintliler 15:20Ama gerçekte Mesih ölüler arasından dirilmiştir. O, uyuyanların ilk ürünüdür. 21Çünkü ölüm insan aracılığıyla geldi, ölülerin dirilmesi de insan aracılığıyla oldu. 22Çünkü nasıl tümü Adem'e bağlılık yüzünden öldüyse, tümü de Mesih'e bağlılık yüzünden yaşama getirilecektir. 23Ama her biri kendine özgü sırada: İlk ürün Mesih, sonra O geldiğinde Mesih bağlıları.

[24] I.Korintliler 4:6,16,17, II.Korintliler 12:18, II.Selanikliler 3:7,9, I.Timoteyus 1:16; 4:12,

II.Timoteyus 1:13, Elçilerin İşleri 24:14