PASTOREL LİTURJİ

 

Vaftiz Töreni

 

- Selamlama ve/veya açılış duası için:

Efesliler 4:4-6 / Galatyalılar 3:27-28 / I.Petrus 2:9

Romalılar 6:3-4 / Elçilerin İşleri 2:39

Matta 28:18-20 / Mika 6:8 / Filipililer 2:13

 

- Teşvik ve Bereketleme:

Efesliler 2:10 / Efesliler 2:19-22 / Matta 5:14-16

I.Petrus 1:3 / I.Petrus 2:9-10 / Tesniye 7:9 / Efesliler 4:1-3

İşaya 43:1-3

 

-Okumalar:

Eski Ahit

Mezmurlar

Mektuplar

İncil

İşaya 55: (1-2, 3-5, 6-7,

8-9, 10-13)

Hezekiel 36:24-28 (29a)

Yeremya 31:31-34

 

23

33:1-5, 12, 18-22

46:1-3, 11

89:(1-7) 8, 14 (15-17)

90

91:1-2 (3-16)

100

103:1-18 (19-22)

105:1-11 (12-45)

107:1-3, 8-9

107:(15, 22, 31-35, 43)

114:1-2, 7-8

139: (1-10) 11-14

139: (17-18, 23-24)

145:1-2 (3-9) 10-14

145:(15-21)

Elçilerin İşleri 2:1-6, 12, 15-21, (22-33)

Romalılar 8:28-39

Romalılar 6:1-11

I.Korintliler 6:9-10

I.Korintliler 12:12-13, 17

I.Korintliler 10:1-4

Koloseliler 2:10-11

Galatyalılar 3:26-29

Filipililer 4:4-7

İbraniler 10:19-23 (24-25)

I.Petrus 3:18-22

Titus 3:4-6

 

Matta 18:1-5, 10-14

Matta 19:13-15

Luka 1:68-75

Luka 1:46-55

Luka 3:7-17, 21-22