PASTOREL LİTURJİ

 

CENAZE TÖRENİ

- dirilişe tanıklık töreni -

 

- Ölüm Anında

Romalılar 14:8

Mezmur 46:1

II.Korintliler 1:3-4

 

Dua: ya Rab Tanrımız,

suretinde yarattığın --- kuluna

yüce şefkatinle bak diye dua ederiz.

Vaftizin ilan ettiği üzere,

bu yaşam boyunca olan onun üzerindeki korumanı

ölüm anında ve sonrasında da onun üzerinde tut.

Mesih’in ölümü ve dirilişi ile gelen sonsuz yaşam vaadinde

bu kulunu teselli et.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin

Rabbin Duası

 

- Cenaze Töreni yapılmadan önceki gün/gece toplanıldığı zaman/

(dua ve teselli için –ayetlerin biri ya da birkaçı)

Romalılar 15:13 / Mezmur 46:1 / Tesniye 33:27

Matta 5:4 / II.Korintliler 1:3-4

 

- Tabut üzerine örtü/bayrak örtülmeden önce/sonra

veya

- Tabut açılmadan kapağı önce/kapanırken

(–ayetlerin biri ya da birkaçı)

Galatyalılar 3:27 / Romalılar 6:3-5

 

- Selamlama ve/veya açılış duası için:

(–ayetlerin biri ya da birkaçı)

Mezmur 124:8 / Romalılar 6:3-5 /Yuhanna 11:25-26

- Vahiy 21:6; 22:13; 1:17-18, Yuhanna 14-19

Matta 11:28 / I.Petrus 1:3-4 / Mezmur 46:1

- Mezmur 103:13, İşaya 66:13

Yuhanna 14:27 / Tesniye 33:27 / Romalılar 8:38-39

Vahiy 1:17-18 / İşaya 41:10 / Matta 5:4

II.Korintliler 1:3-4 / I.Selanikliler 4:14, 17-18

Romalılar 14:8 / Vahiy 14:13

-Yuhanna 10:14, İşaya 40:11

 

- Günahların Bağışlanmasının İlanı:

- Romalılar 8:24, II.Korintliler 5:17

ya da

- I.Timoteyus 1:15, I.Petrus 2:24

 

-İbadet içi ana okumaların yapılmasından önce:

Efesliler 30:20-21

 

-Tabutun kiliseye girişinden/çıkışından önce veya sonra:

Luka 2:29-32

 

- Bereketleme:

İbraniler 13:20-21

Filipililer 4:7

Luka 2:29-32

... Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima ve sonsuza kadar. Amin.

 

-Okumalar:

Eski Ahit

Mezmurlar

Mektuplar

İncil

Eyüp 19:23-27

İşaya 25:6-9

İşaya 26:1-4, 19

İşaya 40:1-11

İşaya 40:28-31

İşaya 43:1-3a, 18-19, 25

İşya 44:6-8

İşaya 55:1-3, 6-13

İşaya 61:1-4, 10-11

İşaya 65:17-25

Yeremyanın Mersiyeleri 3:19-26, 31b-32

Daniel 12:1-3

Yoel 2:12-13, 23-24, 26-29

 

Çocuklar için

Zekeriya 8:1-8

İşaya 65:17-25

 

İmanı bilinmeyenler

Vaiz 3:1-15

Yeremyanın Mersiyeleri 3:1-9, 19-23

16:5-11

23

27:1, 4-9a, 13-14

39:4-5, 12

42:1-6a

43

46:1-5, 10-11

90:1-10, 12

91

103

106:1-5

116: 1-9, 15

118

121

130

139:1-12

145

146

Romalılar 5:1-11

Romalılar 6:3-9

Romalılar 8:14-23, 31-39

Romalılar14:7-9, 10b-12

I.Korintliler 15:3-8, 12-20a

I.Korintliler 15:20-24a

I.Korintliler 15:20-26,

   35-38 42-44, 50,

   53-58

I.Korintliler 15:35-44

I.Korintliler 15:50-57

II.Korintliler 4:15-5:1

II.Korintliler 5:1-10

Efesliler 1:11-2:1, 4-10

Filipililer 3:7-11

Filipililer 3:20-21

Koloseliler 3:1-17

I.Selanikliler 4:13-18

II.Timoteyus 2:8-13

İbraniler 11:1-3,

13-16; 12:1-2

I.Petrus 1:3-9

I.Petrus 3:18-22; 4:6

I.Yuhanna 3:1-3

Vahiy 21:1-4, 22-25; 22:3-5

Vahiy 22:1-5

 

İmanı bilinmeyenler

Romalılar 2:12-16

Romalılar 14:7-9,

10c-12

Matta 5:1-12a

Matta 11:25-30

Matta 25:1-13

Matta 25:31-46

Luka 7:11-17

Luka 18:15-17

Luka 23:33, 39-43

Yuhanna 3:16-21

Yuhanna 5:24-29

Yuhanna 6:37-40

Yuhanna 6:47-58

Yuhanna 11:17-27

Yuhanna 11:38-44

Yuhanna 14:1-6, 25-27

 

Çocuklar için

Matta 18:1-5, 10

Markos 10:13-16

 

İmanı bilinmeyenler

Matta 25:31-46

 

CENAZENİN DEFNEDİLMESİ

 

-Mezarlığa girişten itibaren:

Eyüp 19:25 / Yuhanna 11:25-26 / II.Korintliler 5:1

Vahiy 1:17-18, Yuhanna 14:19

Romalılar 14:8 / Mezmur 16:11 / Yuhanna 6:68

 

- Gömülme:

Vahiy 14:13 ve/veya Yuhanna 6:37-40

 

- Bereketleme:

II.Korintliler 13:14

Sayılar: 6:24-26

Filipililer 4:7

İbraniler 13:20-21

 

Anma Ayini

Mezmur 13; 16; 23; 25; 27; 42; 43; 90; 116; 121; 130; 146

İşaya 38:10-20; İşaya 43:1-7, Eyüp 19:21-27a

I.Korintliler 15:51-58, Vahiy 1:9-18

Yuhanna 5:24-29

 

Yeremyanın Mersiyeleri 3:17-26, 31-33

Mezmur 23 yada 27:1-6, 16-17

Romalılar 5:5-11 ya da I.Petrus 1:3-9

Yuhanna 5:19-25 (26-29) yada Yuhanna 6:37-40

 

Mezmur 42:1-7; 118:14-21, 28-29

İşaya 25:6-9

I.Petrus 1:3-9

Yuhanna 5:19-25 (26-29) yada Yuhanna 6:37-40