PASTOREL LİTURJİ

 

Kilise Üyeliğine Kabul

 

Kilise üyeliğine kabul iki şekilde olur:

*1-) Halen Vaftiz Olmuş Çocuklar: Yerel Bir Kiliseye halen kayıtlı bulunan ailelerin çocukları yetişkin bir yaşa geldiği zaman o zaman kadar ailenin altında gözüken yetişkin gencin yeni bir üye gibi kaydedilmesi işlemidir.

 

Genelde 14 yaş böyle bir durumda (*1) kabul görmüş bir standart olmakla birlikte bazen ülkeye veya kültüre bu sınır değişebilir. Kilise, artık yetişkin olarak kabul ettiği vaftizli çocukları “Üyeliğe Kabul” ya da “İmanın Onaylanması”[1] diye adlandırabileceğimiz (confirmation) bir prosedür izleyerek bu işlemi gerçekleştirir.

 

Böyle bir durumda;

(1.a) Yetişkin Kişi ya da Kişiler Kilise Ruhani Kuruluna davet edilir, bu güne kadar ailelerinin yanında gelmekte olan bu kişi ya da kişilere bundan böyle kendi kişisel kararı ile bu kilisede devam edip etmek istemeyeceği sorulur. Ayrıca, On Emir, Rabbin Duası, İman Açıklaması ve kilisenin kabul etmiş olduğu İlmihal’den sorular sorulur. Çocuğun yaşı, kişisel özellikleri, yetiştiği kültürün özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış sorular ile bu yetişkin kişi ya da kişilerin cevapları değerlendirilir. Kilisenin öğretiş ve kilisenin disiplin yetkisine tabi olarak bundan sonraki ruhani hayatının devamı gelişimi ve devamı için bu kilisede devam etmek ve üyeliğin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek konusundaki kararı açıklığa kavuşturulur. Bundan sonraki adımda ise Ruhani Kurulda yer alan görevliler bu yetişkin kişi ya da kişilere el koyarak dua eder ve bereketlerler.

(Ruhani Kurul kilisenin toplu ibadetlerinden birinde cemaatin tanık olması için bu kişi ya da kişilere kısa bir iman açıklaması yapmasını ve/veya vaftiz andı içmelerini ister. –Tarih için ailenin de onayı alınır)

Bu kısa tören Rabbin Sofrası yapılmadan önce icra edilir. Böylece bir görevli bu kısmın sonunda yetişkin kimseyi yeni kilise üyesi olarak cemaate takdim eder. Bu yetişkinler bebekken vaftiz oldukları için o toplantıda Rabbin Sofrasına ilk defa katılırlar.

 

(1.b) Bazen de aileler kendi çocukları yetişkin bir yaşa geldiğinde çocuklar için daima hatırlanması gereken bir gün olsun diye kilisenin olağan ibadet saatinden önce veya sonra veya bir başka günde sadece bu törene mahsus olarak toplanılmasını talep edebilirler. Böyle bir durumda [halen vaftiz olmuş yetişkinler için] vaftiz törenine benzer bir tören ile (Reaffirmation of the Baptismal Covenant) Vaftizin ve vaftizin işaret ettiği gerçeklerin hatırlanıp bunlara sahip çıkma (sarılma) andı içeren bir tören ile İmanlarını Kiliseye doğrulamış olarak üyeliğe geçerler.

 

*2-) Vaftiz Olmuş Yetişkin Kimseler: Halen Vaftiz olmuş, kanuni açıdan reşit kabul edilen yaştaki bir kimsenin kendi isteği ile bir kiliseden başka bir kiliseye üye olarak geçmek istediği zamanlar olabilir.

 

(2.a) Vaftiz olduğu ya da üye olduğu bir yerel Kiliseyi adres değişikliği veya başka bir sebeple değiştirmek için başka bir yerel kiliseye müracaat eden kimseler ile kilise bazen yeni üyeler kabul eder.

 

Böyle bir durumda kişi vaftizli olduğu belgelemek durumundadır. Ayrıca ayrıldığı kiliseden bir tavsiye mektubu ya da üye kayıt formu ile Ruhani Kurula müracaat eder. Ruhani Kurul bu kimsenin üyelik sebebinin geçerliliğini kabul ederse, görevlilerden biri bu kimseyi kilise ve bu kilisenin üyeliliği hakkında, kilisenin iman ve uygulamaları hakkında bilgilendirir. Bütün bu aşamalar bittikten sonra Ruhani Kurul o kişiye el koyarak dua eder, bereketler. Ruhani Kurul böylece bu yeni üyeyi uygun gördüğü bir toplantıda ayağa kaldırarak ya da cemaatin önüne getirerek kısaca takdim eder.

 

(2.b) Evlilik Yoluyla Kilise Üyeliğine Geçiş: İki ayrı kiliseye kayıtlı kimseler evlendikten sonra hangi kiliseye gideceklerini belirleyip bunu kendi kiliselerine ve gitmek istedikleri kiliseye bildirirler. Kilise Nikahı, resmi nikahı belgelemiş olarak müracaat eden çiftlere uygulanır. Nikahın kızın kilisesinde uygulanması esastır. Ancak bu evlilik başka bir şehirde ve ülkede yapılma durumunda ise kızın üye olduğu kilise nikahın kıyılacağı kiliseye bir referans mektubu ve/veya üye kayıt formunu gönderir.

 

(2.c) Kanuni Açıdan Reşit Bir Kimsenin Hristiyanlığa Geçişi: Hristiyan İnancını okuyup, araştırıp aklen ve kalben kabul ettiğini ağzıyla itiraf eden, yaşamı ve tanıklığı ile bunu gösteren bir kimse yerel bir Kiliseye katılıp, imanını geliştirmek ve ruhani olarak gelişimi için bu kilisenin kendi üzerinde sorumlu olduğunu bildirmek suretiyle Kilise Ruhani Kuruluna müracaat eder. Bu aşamadan sonra Kilise bu kişiyi daha iyi tanımak ve kişinin de nasıl bir inanca ve nasıl bir kiliseye katılmak istediğinin farkına varması için belirli bir süre bu kişiyi tanımak için bekler -bu süre kişilere ya da kiliselerin prensiplerine göre değişir. Kilise Ruhani Kurulu bu kişinin iman esasları üzerinde doğru bilgilendiğinden emin olana kadar bekler. Bundan sonra vaftiz hazırlığı başlar. Bu yetişkin kimse vaftiz olduktan sonra nüfus cüzdanında da gerekli değişiklikleri yaparsa bundan sonra kilise üyeliğine müracaat edebilir.

 

Kilise Üyeliğine kabulün her aşamasında uygulanan tek standart, üyelik müracaatı yapan kimselerin kilisenin yönetimi, kilisenin vizyonu, kilisenin öğretiş ve disiplininde öncelikle bilinmesi gereken esasların bütün bu işlemlerden önce bir görevli tarafından o kişiye öğretilmesidir.

 

Üyeliğe Kabul Töreni (1.a): [İmanın Onaylanması]

(Halen vaftizli olan çocuklar yetişkin yaşa geldikleri zaman yeni bir üye olarak kiliseye kabulünden önce)

 

Yetişkin kişi ya da kişilerden yasal olarak sorumlu olan biri Kilise Ruhani Kuruluna bu durumu bildirdikten sonra kiliseden bir görevli bu kimse[ler] ile üyelik öncesi gereken standart çalışmaları yapar. Böylece bu kimse[ler] üyelik sorumluluğunun bilincinde olarak Ruhani Kurulun önüne sorgulanmak üzere çıkarılır. Ruhani Kurulun öğüt ve teşviklerinden sonra görevliler bu kimse[ler] üzerine el koyarak dua ederler.

 

Görüşmeler tamamlandıktan sonra sıra ile

Kutsal Kitaptan kısa bir (veya bir kaç) okuma yapılır.

 

+ (Baş Pastör veya Görevlilerden biri: vaftizinin işaret ettiği gerçeklere bundan sonraki hayatın boyunca sarılmaya kararlı mısın?

 üyeliğe kabul edilecek kimse: evet.

+ Kilisenin açıkladığı imanı kişisel olarak koruyup bu gerçeklerin yaşaman boyunca bütün uluslara açıklamayı kabul ediyor musun?

 evet.

+ Rabbimiz İsa Mesih’in sadık bir izleyicisi olmaya ve katıldığın bu kilisesi maddi ve manavi olarak her durumda desteklemeye söz veriyor musun?

 evet.

 

+ (Baş Pastör veya Görevlilerden biri: Bizlere Baba olan Tanrımız, -- kulunu Sana getiriyor ve ellerimizi ona koyuyoruz...)

Görevliler sırayla ellerini koydukları kişiye bereketleme duaları yapar.

([isteğe bağlı] yağ ile meshetme)

Rabbin Duası

Kabul

 

Böylece bu kimse[ler] ailenin kaydı altından çıkarılarak yeni bir üye gibi kaydedilir. Bundan sonra uygun bir zamanda bu kimse[ler] kilisede ayağa kaldırılarak yeni üye olarak cemaate takdim edilir. Böylece bu kimse[ler] bundan böyle Rabbin Sofrasına katılmaya başlar.

 

Üyeliğe Kabul Töreni (1.b): [İmanın Onaylanması]

(Halen vaftizli olan çocuklar yetişkin yaşa geldikleri zaman ailelerinin isteği üzerine kilisede tören düzenlenirse)

 

Bu tören, Vaftiz Törenine benzer bir şekildedir. Kelam okumaları genellikle vaftiz töreninde olduğu gibidir. Tören genelde şöyle bir düzen izler:

Selamlama/Bereketleme/İbadete Çağrı

Açılış Duası

İlahi ya da Mezmur söylenir

 

+ Tövbe ve İtiraf Ayini (Yeremya 31:33-34, İbraniler 10:22 ayetleri Tövbeye davet için okunabilir veya bu bölümde açılış duası olarak kullanılabilir)

Mesih’teki Bağışlanmanın İlanı: (bir görevli “İyi Haber budur” diyerek sıra ile

Koloseliler 2:12, II.Korintliler 5:17, Koloseliler 3:1 ayetlerini okur.

 

İlahi ya da Mezmur söylenir

(aydınlanma duası)

Eski Ahit

Mezmur

Mektup

İlahi ya da Mezmur söylenir

Müjde

Vaaz

İlahi ya da Mezmur söylenir

Görevlilerden biri vaftiz kurnası ya da vaftiz havuzu başında kısa bir ayet okur:

(I.Korintliler 12:12-13, 27, Tesniye 7:9, Efesliler 4:1-3, Mika 6:8)

 

+Yetişkin kimselerin iman tanıklığı

İman Açıklaması

[Vaftiz için] Övgü ve Şükran Duası

(görevliler el koyarak bereketleme duası yapar)

Kabul (yeni üyeye hoş geldin sözü)

Esenlik Dileme

İlahi ya da Mezmur söylenir

Cemaat dua eder (kendi vaftizleri için şükran, yeni üye için dilekler)

İlahi ya da Mezmur söylenir

Bereketleme ve Ayrılış

 

+ Tövbe ve İtiraf Ayini:

Her şeye kadir Tanrımız,

vaftizinle bizleri günahtan dönmeye

ve İsa Mesih’e imana çağırdın.

Müjdenin çağrısına uymadığımız zamanlar oldu

ve yollarından ayrı düştük.

kısa bir sessizlik (cemaate kişisel itiraflar için zaman verilir) 

 

Ya Rab, merhamet eyle

İsa, merhamet eyle

 

Her şeye kadir Tanrımız,

Mesih’in ölümüne gömüldüğümüz vaftiz ile

O’nda yeni yaşama dirildik.

diriliş hayatını unuttuk,

doğruluk, adalet ve sevgiyi paylaşmakta güçsüz kaldık,

eski hayatımıza döndüğümüz zamanlar oldu.

kısa bir sessizlik

 

Ya Rab, merhamet eyle

İsa, merhamet eyle

 

Her şeye kadir Tanrımız,

vaftizinle bizleri bütün uluslardan inananlarla bir yaptın.

ismini daima ilan etmeye çağırdın,

bizler kilisenin bütünlüğünü korumakta zayıf kaldık

tek bir ulus gibi yaşamadık,

kiliseler bölündü,

dünyaya tanıklığımız gölgelendi.

kısa bir sessizlik

 

Ya Rab, merhamet eyle

İsa, merhamet eyle

 

Her şeye kadir Tanrımız,

vaftizinle bizi hayatın her alanında hizmetine çağırdın

senin irade itaat etmekte güçsüz kaldık,

esenlik yollarını korumadık,

çekişme ve öfkenin aramıza girmesine izin verdik.

kısa bir sessizlik

 

Ya Rab, merhamet eyle

İsa, merhamet eyle

 

Her şeye kadir Tanrımız,

vaftizinle bizleri Mesih’in uğruna çarmıha gittiği kutsal Müjdeye hizmete ve tanıklığa çağırdın.

bizler Müjde uğruna acı çekmekten korktuk,

adaleti ve gerçeği ihmal ettik.

kısa bir sessizlik

 

Ya Rab, merhamet eyle

İsa, merhamet eyle

 

Her şeye kadir Tanrımız,

vaftizinle bize verdiğin antlaşma için Sana şükürler olsun.

Kutsal vaatlerini şimdi tekrar hatırlar huzurunda tövbe ederiz.

günahın bizde açtığı yarayı ve bölünmeyi iyileştir.

İsa Mesih’te bizleri özgür kimseler olarak kullan.

Senin sadık kulların olarak dünyanın yaralarını sarmak için bizleri yönlendir.

Kutsal ismine şimdi ve daima yücelik olsun.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla.

Amin.

 

+Yetişkin kimselerin iman tanıklığı

Görevlilerden biri ya da ayini yöneten: Vaftiz, bizlerin günahtan temiz kılındığımızın, İsa Mesih’e aşılandığımızın işareti ve mührüdür. İsa Mesih’in doğumu, yaşamı, ölümü ve dirilişi ile günahın gücü kırıldı ve Tanrı’nın Krallığı dünyaya girdi. Tanrı’nın Krallığının vatandaşları olduğumuz Vaftiz ile günaha kölelikten özgür kılındık. Öyleyse Özgürlüğümüzü ve Kurtuluşumuzu vaftizimizin işaret ettiği vaatleri hatırlayarak kutlayalım.

Bu sebepten sizleri günahı tekrar reddetmeye,

Mesih’e olan imanınızı ilan etmeye,

Vaftiz ile kabul ettiğimiz Kilisenin imanını itiraf etmeye davet ediyorum.

 

(Böylece İman Tanıklığı için orada bulunan Kimseye sorulur):

(değişik vaftiz andları vardır, ancak burada sadece bir tanesi örnek olarak konmuştur)

Tanrı’nın merhametine güvenerek,

günahın yollarından dönmeyi,

şeytanı ve onun dünyadaki gücünü reddediyor musun?

evet

 

İsa Mesih’in lütfuna ve sevgisine güvenerek

O’nu, Rabbin ve Kurtarıcın olarak kabul ediyor musun?

evet

 

Mesih’in sadık bir izleyicisi olmaya,

O’nun sözüne itaat ederek O’nun sevgisini dünyaya göstermeye söz veriyor musun?

evet

 

(eğer Kanuni Açıdan Reşit Bir Kimsenin Hristiyanlığa Geçişi (2.c) sebebiyle vaftiz ayini yapılıyorsa Vaftiz Andından sonra Görevlililerden biri vaftiz olacak kimseye şöyle der:

(a) Biz de --- Kilisesi olarak senin tanıklığına gökleri ve yeri şahit tutuyoruz.

ya da

(b) Senin tanıklığına göklerdeki kilise ve yeryüzündeki kilisemiz şahit olsun.

Bundan sonra Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz icra edilir.

 [1] “Bu kişinin ağzıyla açıkladığı imanını Kilise Üyeliği için gereken yeterlilikte olduğunu onaylıyoruz” anlamındadır.