PASTOREL LİTURJİ

 

Ondalık ve Sunular-I

Topluluğun ondalık, sunu ve sadakaları üzerine bereketlemeler okunurken aşağıdaki ayetlerin biri ya da bir kaçı doğrudan kullanılabilir ya da bereketleme dualarımıza temel olarak alınabilir.

 

Tekvin 28:20-22

Çıkış 35:21-22/ 35:21, 23/ 35:21, 24/ 35:21, 25-26/ 35:21, 27-28/ 35:21, 29

Levililer 27:30

Sayılar 18:25-26

Tesniye: 14:22-23; 15:7-8; 16:16-17

I.Tarihler 16:29

Mezmur 23:1, 5; 24:1; 37:25-26; 54:6; 62:10; 90:17; 103:1, 5; /103:1-2, 5/ 145:15-16

Süleymanın Meselleri 3:9, /3:13-14/ 3:13, 15/ 3:13, 16/ 11:27-28; 22:9; 30:8-9;

Hagay 2:7-8

Malaki 3:10

Matta 2:9-11; 6:1/6:2/ 6:3-4/ 6:19-21/ 6:25-26/ 6:31-32

Markos 12:41-45

Luka 1:68

Elçilerin İşleri 20:34-35

Romalılar 12:8/ 12:13

II.Korintliler 8:9/ 8:12 (13-15)/ 8:7, 12/ 9:7/ 9:8-9/ 9:10/ 9:11-12/ 9:15/

Galatyalılar 6:9-10

Efesliler 5:2

Filipililer 4:18-19

Koloseliler 3:1-2; 3:23-24

I.Timoteyus 6:7-8/ 6:10/ 6:18/ 6:18-19

İbraniler 6:10; 7:1-2

Yakup 1:17