PASTOREL LİTURJİ

 

Misyon ve Müjdeleme

Eski Ahit

Mezmurlar

Mektuplar

İncil

İşaya 49:1-6

İşaya 52:7-10

Mika 4:1-5

2

46

67

Elçilerin İşleri 17:12-34

II.Korintliler 5:11-6:2

Efesliler 2:13-22

Matta 5:13-16

Matta 28:16-20

Yuhanna 17:20-26

 

Misyoner Gönderilmesi

Eski Ahit

Mezmurlar

Mektuplar

İncil

İşaya 52:7-10

İşaya 61:1-3a

Hezekiel 34:11-16

Yunus 3:1-5

67

87

97

100

117

Elçilerin İşleri 2:14, 22-36

Elçilerin İşleri 13:46-49

Elçilerin İşleri 16:6-10

Elçilerin İşleri 26:19-23

Romalılar 15:17-21

II.Korintliler 5:11-6:2

 

İlave ya da Alternatif

II.Korintliler 4:5-10

Mezmur 96:7-13

Matta 9:35-38

Matta 28:16-20

Markos 16:15-20

Luka 5:1-11

Luka 10:1-9