S�kran Ayininden Sonra


I.Korintliler 11:30 ��te bu y�zden bir�o�unuz zay�f ve hastad�r, baz�lar�n�z da �lm��t�r.

31 Kendimizi do�rulukla yarg�lasayd�k, yarg�lanmazd�k.


Rab�bin Sofras�ndan �nce genelde UYARI olarak I.Korintliler 11:28-31 ayetleri bir b�t�n halinde okuruz. Bu bakt���m�z iki ayet ise bu Sakramente uygun bir �ekilde kat�lmayanlar�n u�rad�klar� yarg�dan bahsetmektedir.


Bu durumda bu sofradan pay alanlar olarak, bu sofraya en son kat�ld���m�z zamandan bu g�ne kadar olan zaman� g�z �n�ne almal�; aradan ge�en zamandaki ya�ay���m�z� tartmal�; hatalar�m�z�, eksikliklerimizi, itiraf ile t�vbe etti�imiz konular� tekrar d���neli; yenilenmi� bir hafta ya�amaya gayret ederek ve bunu dileyerek Hristiyan olma sorumlulu�umuza sahip ��kmal�y�z. Ta��d���m�z �erefli vaftiz tac� bizi b�yle sorumlu k�lmaktad�r.


Ve ayn� zamanda ya�ad���n�z teselli ve bereketler de sizlerin ��kranlar�na ve �vg�lerine yans�mal�; Rab�bin size olan sadakat ve deste�i i�in O�nu �vmelisiniz. Ge�en haftay� ya da zaman� d���nd���n�zde Rab�de tecr�be etti�iniz her iyilik ve bereketin ta�arak ve ba�lar�na da te�vik olarak devam� i�in duac� olmal�s�n�z.


B�t�n bunlar da sizleri kilise halk� ile birlik ve payda�l�k i�inde ya�amakta gayretli k�lmal�d�r (El�ilerin ��leri 2:42, 46-47). B�ylece Rab�bin Sofras�na kat�lm�� olarak Tanr��ya her yolda itaat; Kutsal Kitap�ta a��klad�klar�na ba�l�l�k ve g�ven ile Rab�bin emirlerine ve yasaklar�na hassasiyetle bakmaya gayret etmelisiniz. ��nk� bir ayin her ne kadar Rab�bin Sofras� ile bitiyorsa da, bu sakramenti almak, kat�ld���n�z ayini sonland�rm�yor; aksine bu ayini d�nyada ya�amak �zere sizi g�revlendiriyor. Bu sakrament ile kendimizi d�zenlemi� bir ya�amda devam etmek i�in Tanr��ya adam�� oluyoruz. Yani kendi hayat�m�z bir adak olarak Tanr��ya yeniden sunmu� oluyoruz.


Kelam ��yle diyor:

Vaiz 5:1 Tanr�'n�n evine gitti�inde davran���na dikkat et. Yapt�klar� k�t�l���n fark�nda olmayan ak�ls�zlar gibi kurban sunmak i�in de�il, dinlemek i�in yakla�.

2 A�z�n� �abuk a�ma,

Tanr�'n�n �n�nde hemen konuya girme,

��nk� Tanr� g�kte, sen yerdesin,

Bu y�zden, az konu�.

3 �ok tasa k�t� d��,

�ok s�z ak�ls�zl�k do�urur.

4 Tanr�'ya adak aday�nca, yerine getirmekte gecikme. ��nk� O ak�ls�zlardan ho�lanmaz. Ada��n� yerine getir!

5 Adamamak, aday�p da yerine getirmemekten iyidir.


O halde kimse �bu sakramente kat�lmakla ne yarar bulaca��m?� diye d���nmesin. Yarar g�remeyenler kendilerini ciddiyetle tart�p ele�tirsin; vicdanlar�n� Tanr��n�n Kutsal Ruhunun ayd�nlat���na ve �ifas�na teslim etsin. Bu sakramente ciddiyetle haz�rlanmak i�in kendilerini denetleyip akl� ve y�reklerini g�zden ge�irsinler.


S�zleriyle, i�leriyle, d���nceleriyle b�t�n ya�amlar�n� denetleyip Ruhani meyveler vermekte gayretli olmay� aras�nlar. Mezmurlardan �u k�sa dua size bir �rnek ya da b�yle bir yenilenme ba�lang�c� i�in te�vik olacakt�r:

Mezmur 123:1 G�zlerimi sana kald�r�yorum,

Ey g�klerde taht kuran!

2 Nas�l kullar�n g�zleri efendilerinin,

Hizmet�inin g�zleri han�m�n�n eline bakarsa,

Bizim g�zlerimiz de RAB Tanr�m�z'a �yle bakar,

O bize ac�y�ncaya dek.

42:5 Neden �zg�ns�n, ey g�nl�m,

Neden i�im huzursuz?

Tanr�'ya umut ba�la,

��nk� O'na yine �vg�ler sunaca��m;

O benim kurtar�c�m ve Tanr�m'd�r.

6-7 G�nl�m �zg�n,

Bu y�zden seni an�ms�yorum, ey Tanr�m.

�eria y�resinde, Hermon ve Misar da�lar�nda

�a�layanlar�n g�mb�rdeyince,

Enginler birbirine sesleniyor,

B�t�n dalgalar�n, sellerin �zerimden ge�iyor.

8 G�nd�z RAB sevgisini g�sterir,

Gece ilahi s�yler, dua ederim

Ya�am�m�n Tanr�s�'na.

43:3 G�nder �����n�, ger�e�ini,

Yol g�stersinler bana,

Senin kutsal da��na, konutuna g�t�rs�nler beni.

4 O zaman Tanr�'n�n suna��na,

Ne�e, sevin� kayna��m Tanr�'ya gidece�im

Ve sana, ey Tanr�, Tanr�m benim,

Lirle ��kredece�im.

5 Neden �zg�ns�n, ey g�nl�m,

Neden i�im huzursuz?

Tanr�'ya umut ba�la,

��nk� O'na yine �vg�ler sunaca��m;

O benim kurtar�c�m ve Tanr�m'd�r.


Bu ayetler ve bunun gibi ayetlerle Tanr� �n�nde al�almay� ki�isel dualar�m�z�n bir par�as� yapmay� gayretle aramal�y�z.


��kran Ayini

Rab�bin Sofras�na Davet


Uyar� (I.Korintliler 11:28-31)

bu uyar�y� sessiz zaman izler; sessiz zaman genel ��kran ve genel t�vbe s�zleriyle kapat�labilir.


Kelam Okumas�

(Matta, Markos, Luka, Yuhanna b�l�mlerinden g�n�n okumas�)


Evharistik Dualar:


�man A��klamas�


Esenlik Dileme (Matta 5:23-24 [iste�e ba�l�])


[Rab�bin Duas�]


Ekmek ve �arab�n Kutsanmas� (I.Korintliler 11: 23-25):


Sofran�n Halka Sunulmas�

- Sofran�n Halka Sunulmas�

- Sofran�n da��t�lmas� s�ras�nda bir ilahi/Mezmur okunabilir)

- (Sofran�n da��t�m� s�ras�nda Luka 1:46-55 [iste�e ba�l�])


Rab�bin Sofras�ndan Sonra ([Post Communion] ���kran ve adanma duas�)


(Sofran�n da��t�lmas� s�ras�nda okunabilir)

(Sofran�n da��t�lmas�bittiltten sonra kapan�� duas� olarak kullan�labilir)


116: 1 RAB'bi seviyorum,

��nk� O feryad�m� duyar.

2 Bana kulak verdi�i i�in,

Ya�ad���m s�rece O'na seslenece�im.

3 �l�m iplerine dola�m��t�m,

�l�ler diyar�n�n k�busu yakama yap��m��t�,

S�k�nt�ya, ac�ya g�m�lm��t�m.

4 O zaman RAB'be yakard�m,

"Aman, ya RAB, kurtar can�m�!" dedim.

5 RAB l�tufk�r ve adildir,

Sevecendir Tanr�m�z.

6 RAB saf insanlar� korur,

T�kendi�im zaman beni kurtard�.

7 Ey can�m, yine huzura kavu�,

��nk� RAB sana iyilik etti.

8 Sen, ya RAB, can�m� �l�mden,

G�zlerimi ya�tan,

Ayaklar�m� s�r�mekten kurtard�n.

9 Ya�ayanlar�n diyar�nda,

RAB'bin huzurunda y�r�yece�im.

10 �man ettim,

"B�y�k ac� �ekiyorum" dedi�im zaman bile.

11 �a�k�nl�k i�inde,

"B�t�n insanlar yalanc�" dedim.

12 Ne kar��l�k verebilirim RAB'be,

Bana yapt��� onca iyilik i�in?

13 Kurtulu� sunusu olarak kadeh kald�r�p

RAB'be seslenece�im.

14 B�t�n halk�n�n �n�nde,

RAB'be adad�klar�m� yerine getirece�im.

15 RAB'bin g�z�nde de�erlidir*fy*

Sad�k kullar�n�n �l�m�.

16 Ya RAB, ben ger�ekten senin kulunum;

Kulun, hizmet�inin o�luyum,

Sen ��zd�n ba�lar�m�.

17 Ya RAB, sana seslenecek,

��kran kurban� sunaca��m.

18 RAB'be adad�klar�m� yerine getirece�im

B�t�n halk�n�n �n�nde,

19 RAB'bin Tap�na��'n�n avlular�nda,

Senin orta yerinde, ey Yeru�alim!

RAB'be �vg�ler sunun!
118: 1 RAB'be ��kredin, ��nk� O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin �srail halk�.

3 "Sonsuzdur sevgisi!" desin Harun'un soyu.

4 "Sonsuzdur sevgisi!" desin RAB'den korkanlar.

5 S�k�nt� i�inde RAB'be seslendim;

Yan�tlad�, rahata kavu�turdu beni.

6 RAB benden yana, korkmam;

�nsan bana ne yapabilir?

7 RAB benden yana, benim yard�mc�m,

Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakaca��m.

8 RAB'be s���nmak

�nsana g�venmekten iyidir.

9 RAB'be s���nmak

Soylulara g�venmekten iyidir.

10 B�t�n uluslar beni ku�att�,

RAB'bin ad�yla p�sk�rtt�m onlar�.

11 Ku�att�lar, sard�lar beni,

RAB'bin ad�yla p�sk�rtt�m onlar�.

12 Ar�lar gibi sard�lar beni,

Ama diken ate�i gibi s�n�verdiler;

RAB'bin ad�yla p�sk�rtt�m onlar�.

13 �tilip kak�ld�m, d��mek �zereydim,

Ama RAB yard�m etti bana.

14 RAB g�c�m ve ezgimdir,

O kurtard� beni.

15 Sevin� ve zafer ���l�klar�

��nl�yor do�rular�n �ad�rlar�nda:

"RAB'bin sa� eli g��l� i�ler yapar!

16 RAB'bin sa� eli �st�nd�r,

RAB'bin sa� eli g��l� i�ler yapar!"

17 �lmeyecek, ya�ayaca��m,

RAB'bin yapt�klar�n� duyuraca��m.

18 RAB beni �iddetle yola getirdi,

Ama �l�me terk etmedi.

19 A��n bana adalet kap�lar�n�,

Girip RAB'be ��kredeyim.

20 ��te budur RAB'bin kap�s�!

Do�rular girebilir oradan.

21 Sana ��krederim, ��nk� bana yan�t verdin,

Kurtar�c�m oldun.

22 Yap�c�lar�n reddetti�i ta�,

K��enin ba� ta�� oldu.

23 RAB'bin i�idir bu,

G�z�m�zde harika bir i�!

24 Bug�n RAB'bin yaratt��� g�nd�r,

Onun i�in sevinip co�al�m!

25 Ne olur, ya RAB, kurtar bizi,

Ne olur, ba�ar�l� k�l bizi!

26 Kutsans�n RAB'bin ad�yla gelen!

Kutsuyoruz sizi RAB'bin evinden.

27 RAB Tanr�'d�r, ayd�nlatt� bizi.

�plerle ba�lay�n bayram kurban�n�*fa*,

�lerleyin suna��n boynuzlar�na kadar.

28 Tanr�m sensin, ��krederim sana,

Tanr�m sensin, y�celtirim seni.

29 RAB'be ��kredin, ��nk� O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.
103:1 RAB'be �vg�ler sun, ey g�nl�m!

O'nun kutsal ad�na �vg�ler sun, ey b�t�n varl���m!

2 RAB'be �vg�ler sun, ey can�m!

�yiliklerinin hi�birini unutma!

3 B�t�n su�lar�n� ba���layan,

B�t�n hastal�klar�n� iyile�tiren,

4 Can�n� �l�m �ukurundan kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tac� giydiren,

5 Ya�am boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gen�li�in kartal�nki gibi tazelenir.

6 RAB b�t�n d��k�nlere

Hak ve adalet sa�lar.

7 Kendi y�ntemlerini Musa'ya,

��lerini �srailliler'e a��klad�.

8 RAB sevecen ve l�tfedendir,

Tez �fkelenmez, sevgisi engindir.

9 S�rekli su�lamaz,

�fkesini sonsuza dek s�rd�rmez.

10 Bize g�nahlar�m�za g�re davranmaz,

Su�lar�m�z�n kar��l���n� vermez.


11 ��nk� g�kler yery�z�nden ne kadar y�ksekse,

Kendisinden korkanlara kar�� sevgisi de o kadar b�y�kt�r.

12 Do�u bat�dan ne kadar uzaksa,

O kadar uzakla�t�rd� bizden isyanlar�m�z�.

13 Bir baba �ocuklar�na nas�l sevecen davran�rsa,

RAB de kendisinden korkanlara �yle sevecen davran�r.

14 ��nk� mayam�z� bilir,

Toprak oldu�umuzu an�msar.

15 �nsana gelince, ota benzer �mr�,

K�r �i�e�i gibi serpilir;

16 R�zgar �zerine esince yok olur gider,

Bulundu�u yer onu tan�maz.

17-18 Ama RAB kendisinden korkanlar� sonsuza dek sever,

Antla�mas�na uyan

Ve buyruklar�na uymay� an�msayan soylar�na adil davran�r.

19 RAB taht�n� g�klere kurmu�tur,

O'nun egemenli�i her yeri kapsar.

20 RAB'be �vg�ler sunun, ey sizler, O'nun melekleri,

O'nun s�z�n� dinleyen,

S�ylediklerini yerine getiren g�� sahipleri!

21 RAB'be �vg�ler sunun, ey sizler,

O'nun b�t�n g�ksel ordular�,

�ste�ini yerine getiren kullar�!

22 RAB'be �vg�ler sunun,

Ey O'nun egemen oldu�u yerlerdeki b�t�n yarat�klar!

RAB'be �vg�ler sun, ey g�nl�m!
138: 1 B�t�n y�re�imle sana ��krederim, ya RAB,

�lahlar �n�nde seni ilahilerle �verim.

2 Kutsal tap�na��na do�ru e�ilir,

Ad�na ��krederim,

Sevgin, sadakatin i�in.

��nk� ad�n� ve s�z�n� her �eyden �st�n tuttun.

3 Seslendi�im g�n bana yan�t verdin,

��ime g�� koydun, beni y�reklendirdin.

4 ��kretsin sana, ya RAB, yery�z� krallar�n�n t�m�,

��nk� a�z�ndan ��kan s�zleri i�ittiler.

5 Yapt���n i�leri ezgilerle �vs�nler, ya RAB,

��nk� �ok y�cesin.

6 RAB y�ksekse de,

Al�akg�n�ll�leri g�zetir,

K�stahlar� uzaktan tan�r.

7 S�k�nt�ya d��ersem, can�m� korur,

D��manlar�m�n �fkesine kar�� el kald�r�rs�n,

Sa� elin beni kurtar�r.

8 Ya RAB, her �eyi yapars�n benim i�in.

Sevgin sonsuzdur, ya RAB,

Elinin eserini b�rakma!


Korintliler 11:26

(sofran�n da��t�m� tamamland��� zaman bu ayet ilan edilir)BEREKETLEME