Strassburg Liturjisi (1545)

 

Mezmurlar 124:8

Yeri göğü yaratan Rab’bin adı yardımcımızdır. Amin.

 

Tövbe

(Pastör: Kardeşler, her biriniz Rabbin yüzü önüne gelsin, hata ve günahlarını yüreklerinde benim sözlerimle itiraf etsin)

Rab Tanrımız, Sonsuz ve her şeye kadir Baba, Senin kutsal varlığın huzurunda saygıyla itiraf ve ilan ederiz ki, bizler zavallı birer günahkarlarız, günah içinde gebe kalınmış olarak doğduk, bozulmuş doğamızla daima kötülük yaptık, kötülüğe meyilliyiz, iyi bir şey yapma gücümüz yok, kökten bozulmuşluğumuz ile kutsal emirlerini ihlal ettik. Senin doğru yargılarınla kurtulduk. Ancak Seni üzdük ve gücendirdik, şimdi gerçek tövbe ile kendimizi kınıyoruz ve utanıyoruz, Senin lütfundan diliyoruz, acılarımızı iyileştir. Tanrımız ve Babamız, lütfun ve merhametin boldur, Kutsal Oğlun Rabbimiz İsa Mesih adıyla bize merhamet eyle. Günahı ve günahın lekesini bizlerden kaldır, bütün kalbimizle haksızlığını itiraf eden bizlerde günden güne artan bir şekilde Kutsal Ruh’unun lütfunu çoğalt; pişmanlıklarımız bizi gerçek tövbeye yönlendirsin, acı veren günahlarımız doğruluğun meyvelerini üretsin ve paklık içinde Seni hoşnut etmeyi arayalım. Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

Günahların Affı

(Pastör: Kim kendisinin gerçekten günahkar olduğunu kabul edip Tanrı’nın önünde kendisini alçaltırsa emin olsun ki, İsa Mesih adıyla Göksel Baba ona merhamet gösterecektir. Bu şekilde tövbe edip kurtuluşları için İsa Mesih’e bakan herkese Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adında günahlarının bağışlandığını ilan ediyorum. Amin.)

 

ON EMİR (1.bölüm okunur)

 

Adanma Duası

(Rab burada bizimledir, Rab’be dua edelim)

 

Göksel Baba, lütfun ve iyiliklerin boldur, biz zavallı kullarına kutsal iradeni açıklamaktan, Kutsal Yasanın doğruluğunda bizleri yönlendirmek ve öncülük etmekten hoşnut oldun. Lütfunla Yasanı yüreklerimize yaz ve itaat için bizleri yönlendir ki, hayatımızın günleri boyunca sadece Sana hizmet etmeyi arayabilelim. Yasana karşı geldik, suçlarımızı bağışla, büyük lütfunla bizleri kabul et ki, daima Kutsal Oğlun Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile Seni övelim ve daima yüceltelim. Amin.

 

ON EMİR (2.bölüm okunur)

 

Aydınlanma Duası

 

(İyilik ve merhamet Babası, Göksel babamıza gelelim, Onu öfkelendiren hatalarımız ve günahlarımız için bize, zavallı kullarına merhamet etmesi için dua edelim. Tanrı’yla bizim aramızda aracılık etmek için seçilmiş olan, Oğul’a, Rabbimiz İsa Mesih’e bakalım.

Kutsal öğretisini gerçekten anlayabilmemiz ve içimizdeki gerçeğin meyvelerinin verimli olabilmesi için bizi koruması ve yönlendirmesi için hikmet ve ışıkla dolu olan Rabbimiz İsa Mesih’e dua edelim. Biricik Oğul aracılığıyla merhametini göstermiş olan Tanrı’nın adıyla Oğul’un bize öğrettiği duayı edelim)

 

Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın,

Egemenliğin gelsin, Gökte olduğu gibi

yeryüzünde de Senin isteğin olsun.

Gündelik ekmeğimizi bugün bize ver,

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sen de bizim suçlarımızı bağışla.

Ayartılmamıza izin verme, bizi kötü olandan kurtar,

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin

 

Kutsal Yazıların Okunması

 

Vaaz

 

Pastörel Dua

Her şeye gücü yeten Tanrımız, Göksel Babamız, biricik Oğlun Rabbimiz İsa Mesih’in adıyla olan dualarımızı cevaplandıracağını vaat ettin. Senin iradene uygun dileklerimizi cevaplayacağını vaat ettin.

 

Senin kutsal öğretişlerine ve vaatlerine güvenerek Senin önüne geldik. Önce yöneticilerimiz sonra da halkının ve bütün insanların her ihtiyacı için Senin buyurduğun gibi dua ederiz. Kutsal Oğlun, Rabbimiz İsa’nın adında bütün yüreğimizle merhametli Tanrımız olan Sana dua ediyoruz. Tek kurtarıcımız ve aracımızın adında sonsuz merhametinle hatalarımızı affet; düşüncelerimizi ve arzularımızı şekillendir, ve bizleri cesaretlendir ki, seni bütün yüreğimizle çağırabilelim.

 

Göklerdeki Babamız, Rab ve Kralsın, bu şehirde ve bu ülkede yargıyı emanet ettiğin yöneten kullarına dokun. İyi ve gerçeklikle egemen olan ruhunla onlara dokun, seni hoşnut etsinler, her gün ve her yerde gücünü gösterdiğin İsa Mesih’i anlayabilsinler, Onun krallığını yüceltmek için hizmet etmek arzu etsinler, ellerinin işleri ve otlağının koyunları olarak Sana yalvarıyoruz; bütün dünya huzur ve sessizlik içinde devam etsin, Sana kutsallıkta ve doğrulukta hizmet edebilelim, düşmanlarımıza karşı olan korkularımız defedilsin ve canlarımız Sende korunsun, hayatımızın günleri boyunca sana şükredebilelim.

 

Sadık olan Babamız ve kutsal Kurtarıcımız canlara bakmak için atadığın ve kutsal Müjdenin hizmetini emanet ettiğin bütün pastörler için dua ediyoruz. Onları Kutsal Ruhunla yönlendir. Senin görkemin için sadık olarak bilinsinler. Ama bir tane hedefleri olsun: Bütün yoksullar ve kaybolmuş kuzular bir araya gelsinler ve büyük Çoban, önderlerin Önderi olan Rab İsa Mesih’le birleşsinler. günden güne onda, gerçekte ve kutsallıkta büyüsünler. bütün kiliseleri düşmanlardan, kendi çıkarlarını arayanlar ve Rab’bin ismini yüceltmeyen, kuzuların kurtuluşunu önemsemeyenlerden kurtar.

 

Herkese lütuf dolu ve merhametli olan Babamız, Sana dua ediyoruz. dünyanın Kurtarıcısı aracılığında açıkladığın Kutsal iraden, Kutsal Oğlun İsa Mesih’teki kurtuluşa henüz inanmayanlar arasında bilinsin. Karanlıkta olanlar, günaha tutsak olanlar ve körler Seni, tek Rab İsa Mesih’i tanımak için Kutsal Ruhun ışığıyla ve kurtuluşa götüren Müjdenin öğretisiyle kurtuluşa kavuşsunlar. Lütfunu ziyaret ettiğin kişilere göster ve onları her gün Sözünün gerçeğinde büyüt, ruhsal bereketlerinle geliştir: öyle ki, daima onlarla birlikte tek bir yürekle, tek bir sesle Sana tapınabilelim, Kralımız ve Rabbimiz Oğlun İsa Mesih’e, tek adil Olan’a onur ve kutsal saygı verebilelim.

 

huzur Tanrısı, yoksullukla, mahkumiyetle, hastalıkla, dışlanmayla, bedensel çilelerle, ruhsal hastalıklarla sıkıntı içinde olan canları çarmıh ile yola getir. Baba olarak ne kadar sevdiğini, onları doğru yola getirmek için terbiye ettiğini anlayabilsinler. Sana bütün yürekleriyle geri dönsünler ve bütün hastalıklardan tamamıyla huzur ve şifa bulabilsinler.

 

Tanrımız ve Babamız, Oğlun İsa’nın adında burada O’nun sözünü duymak ve kutsal sofrandan pay almaya toplananlar için dua ederiz. Alçak gönüllülükle itiraf ederiz ki, Sensiz kayıbız. Hak ettiğimiz yargıya mutsuzluğumuz ve yararsız hayatımızla her geçen gün daha çok yargılanacak şeyler katıyoruz. Bu yüzden içimizde hiç bir güzel şey görmüyoruz ve bedenimiz ve kanımız Senin Krallığını miras alamaz, bütün sevgimizle, imanımızla, kendimizi tamamen Sevgili Oğluna, Rabbimize, tek kurtarıcımıza bırakıyoruz:

 

[bu dua Rab’bin Duasının uzun bir özetiyle kapatılır]

 

İçimizde yasayan Tanrı, Adem’in günahından gelen cezayı ortadan kaldırdığın ve daha iyi bir hayat verdiğinden dolayı kutsal ve değerli ismin her yerde yüceltilsin. Bütün dünya ve sana hizmet eden ve boyun eğen kutsal meleklerin sana mükemmel bir şekilde boyun eğsinler. Bu yüzden senin istediğin hiç bir çakışma olmadan yerine gelsin ve herkes sana hizmet etmek ve seni hoşnut etmek için adansın, kendi isteklerinden ve bedenlerinin arzularından geri dönsünler. Hepimizin üzerinde hak sahibi olan, yöneten Rabbimiz ve Kralımızsın. Her geçen gün bunu daha çok anlayıp Kralımıza kendimizi tamamıyla verebilelim. Böylece sen dünyanın Kralı ve yöneteni, sözünle, Ruhunun gücüyle kendi halkına yol gösteren, gerçeğin ve doğruluğun gücüyle düşmanlarını yenensin. Bu yüzden Krallığın bilinene ve yargı günün gelene kadar her geçen gün görkemine karşı olan her güç ve düşmanların yok olsunlar.

 

Sevgiyle yürüyenlere ve isminden korkanlara iyiliğini göster ve ihtiyacımızı Sen karşıla ve huzur içinde ekmeğimizi yiyebilmemizi sağla. Senin için değerli olduğumuzu görelim, Babamız olduğunu anlayabilelim ve bütün armağanların Senden geldiğini bilelim, başka bir şeye değil ama sana ve senin iyiliğine güvenelim.

 

Hayatımızda günahlıyız, o kadar zayıfız ki, hep düşüyoruz ve doğru yoldan sapıyoruz, lütfen hatalarımızı affet, bu bağışlama arayıcılığıyla karşı karşıya durduğumuz sonsuz ölüm yükümlülüğünden kurtar. Bizden hoşnut ol ki, yasandan gelen gazabını esirge, günahımızı üstümüze yıkma, yarattığımız hasarları unut, intikamımızı almak yerine, düşmanlarımıza da iyiliğini göster.

 

bedenlerimizin zayıflığından dolayı zaman zaman sendelesek de gücünle bize karşı sabırlı ol, çok zayıfız, bir an için bile güçlü olamıyoruz. Bir çok düşmanlarımız, iblis, dünya, günah ve kendi bedenlerimiz hiç bizi rahat bırakmıyor ve sürekli saldırıyorlar. Sen Kutsal Ruhunla bizi güçlendir ve lütfunla bizi sar ki kararlı bir şekilde bütün denenmelere karşı durabilelim ve zafer kazanana kadar, kaptanımız, koruyucumuz, Rabbimiz İsa Mesih’le son zaferi kazanana kadar ruhsal savaşa karşı direnebilelim.

 

bedenlerimizin zayıflığından dolayı zaman zaman sendelesek de gücünle bize karşı sabırlı ol. çok zayıfız olduğumuzu bir an bile güçlü olamadığımızı Sana itiraf ederiz. düşmanımız olan iblis, dünya, günah, benliğimiz ve bedenlerimiz bizi rahat bırakmadan ve sürekli saldırırken Sen, Kutsal Ruhunla bizi güçlendir ve lütfunla bizi sar ki, kararlı bir şekilde bütün denenmelere karşı durabilelim, önderimiz, ve Rabbimiz İsa Mesih’le son zaferi kazanana kadar ruhsal savaşa karşı direnebilelim.

 

İman Açıklaması

 

Kutsama duası

 

Tanrı’nın çocukları olduğumuzu doğrulamak için bir çok defa imanımızdan tövbe ettik. Umut ediyoruz ki, babamız olarak bizi önemser. Dua edelim ve diyelim ki:

Göksel Babamız, iyilik ve merhametle dolu olan, Rabbimiz İsa Mesih çarmıhta günahlarımızı affetmekle sadece bedenini ve kanını vermedi ama ayni zamanda sonsuz yaşama kavuştuğumuzu açıklamak da istedi. Yalvarırız bu lütfu ver ki, böyle harika bir armağanı aldığımızı bilelim ve kalbimizin içtenliğiyle ve coşkulu imanla bunu yaşayalım. Sabit imanla onun bedenini ve kanını aldık. Evet, gerçek Tanrı ve insan olan Mesih’in kendisi sonsuzdur, bize yaşam veren cennetin kutsal ekmeğidir. Bu yüzden artık yıkılmış ve bozuk doğamız olan kendimizde yaşamıyoruz. Ama O bizde yaşıyor ve kutsal, bereketli ve sonsuz hayata yönlendiriyor. Madem ki, yeni ve sonsuz tanıklıkta, lütuf antlaşmasında, pay alıyoruz, merhametli babamız olmak seni sonsuza kadar hoşnut ediyor, sevgili çocukların, mirasçın olarak, hatalarımdan hesap sorma.

 

Dolayısıyla Göklerdeki Babamız bu günü bereketli anılarla, sevgili oğlunu hatırlayarak kutlayabilmemizi sağla. O’nun ölümünün yararını imanımızda yeni bir büyüme ve güçle ve iyi olan her şeyle ilan edebilelim. Babamız olan Seni, Sendeki görkemi daha da büyük bir şekilde ilan edelim. İsa Mesih, Oğlun, Rabbimizin bize öğrettiği gibi sana dua ediyoruz:

 

Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın,

Egemenliğin gelsin, Gökte olduğu gibi

yeryüzünde de Senin isteğin olsun.

Gündelik ekmeğimizi bugün bize ver,

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sen de bizim suçlarımızı bağışla.

Ayartılmamıza izin verme, bizi kötü olandan kurtar,

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin

 

(Aziz Pavlus’un I.Korintliler Mektubunda yazdığı İsa Mesih’in bizim için teşkil ettiği Kutsal Sofrası hakkındaki sözleri dinleyelim)

 

(I.Korintliler 11:23-29)

“Size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi:Bu sizin uğrunuza feda edilen benim bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Aynı şekilde yemekten sonra kâseyi alıp şöyle dedi:Bu kâse benim kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Bunu her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde, Rab'bin gelişine dek Rab'bin ölümünü ilan etmiş olursunuz.

 

... kim uygun olmayan şekilde ekmeği yer ya da Rab'bin kâsesinden içerse, Rab'bin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmeği yiyip kâseden içsin. Çünkü Rab'bin bedenini fark etmeden ekmeği yiyen ve kâseden içen, böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkûm eder.”

 

Kutsal Sofra hakkında birkaç Söz:

 

Kardeşlerim, Rabbimizin Sofrasını öğrencileriyle nasıl uyguladığını gördük. Öğrendik ki, yabancıların ve O’na sadık insanların ortamında olmaya layık olmayanların kabul edilmemesi gerekiyor. Bu kurala uyarak, Rab’bin isminde ve Rab İsa Mesih’in yetkisiyle bütün yanlış bir inanca inananları, Tanrı’yla alay edenleri, nefretle dolu olanları, kiliseyi yok etmeye çalışanları, babaya, anneye ve önderlere yalan söyleyenleri, sürekli problem yaratanları, kötü yürekli olanları, boyun eğmeyenleri, eşlerini aldatanları, şehvetle dolu olanları, hırsızları, kutsallıktan uzak olanları, sadece kendilerini düşünenleri, sarhoşları, skandallara sürükleyenleri kiliseden atıyorum. Kutsal Sofradan İsa Mesih’in verdiği kutsal yiyeceği kirletmekten kaçınmaları için uyarıyorum.

 

Buna ilave olarak Aziz Pavlus’un sözüne göre herkes hatalarından tövbe ediyor mu, günahlarından dolayı yas tutuyor mu, bundan sonra Tanrı’ya göre kutsal bir yaşam sürmek istiyor mu diye kendini sınasın ve kanıtlasın. Tanrı’nın merhametinde onun güveni var mı, tamamıyla İsa Mesih’te kurtuluş arıyor mu, nefretlerini ve kinini bırakabiliyor mu, huzur içinde yaşamaya istekli mi ve komşularını kardeşi gibi seviyor mu diye yüreğine baksın.

 

Eğer Rabbin önünde yüreklerimizde buna tanıklık edersek, Rab’bin çocukları olduğumuzdan şüphe duymayalım ve Rab İsa sözünde dediği gibi, bizi Kutsal Sofrasına davet ediyor ve havarileriyle uyguladığı bu kutsal töreni veriyor.

 

Her zaman zayıflıklarımızın farkında olabiliriz, mesela mükemmel bir imanımız yok ve doğamızda isyancılık ve imansızlık var veya Tanrı’nın hizmetine olmamız gerektiği gibi sevinçle tamamen kendimizi veremiyoruz ama her gün bedenlerimizin arzularına karşı savaşmalıyız. Buna rağmen, Rabbimiz onun müjdesinin lütfunu sonsuza dek yüreklerimize kazıdı ki imansızlığımıza karşı dayanabilelim, bize günahlarımızdan dönmek için istek verdi. Böylece onun doğruluğunun kutsal buyruklarının ardından gidelim: günahlarımızla bizi kabul ettiğini ve bizi ruhsal masadan engellemediğine güvenelim. Böylece biz buraya mükemmel ve doğru olduğumuzu doğrulamak için gelmedik: Tersine, hayatımızı İsa Mesih’te arayarak ölümde olduğumuzu itiraf etmeye geldik. Bu yüzden şimdi, bu tören hasta canımız için ilaçtır. Rabbimizin bizden istediği, günahlarımızdan nefret etmek için kendimizi iyi tanımaktır ve sadece Ondan zevk almak, sevinç duymak ve tatmin olmaktır.

 

Böylelikle, değişmeyen gerçek olan, kendi ağzından söylemiş olan, İsa Mesih’in vaadine inanalım. Gerçekten Onun bedenini, kanını paylaşmamızı istiyor ki ona sımsıkı sarılalım ve O bizde yasasın ve biz de onda yasayalım. Görünen işaretlerle bizi doyuran cennetin ekmeği ve sonsuz yaşamıyla canımıza ruhsallık verdiğini gösteriyor. Bu yüzden hiçbir zaman zenginliğini ve bereketini bu masada yayan kurtarıcımızın sonsuz iyiliğini vermek istediğini unutmayalım. Kendisini bize vererek, bizim onun olduğumuza tanıklık ediyor. Bu yüzden bu töreni ölümünün kutsal vaadi ve doğru olabilmemiz için çekilmiş bir çile olarak kabul edelim. Sözüyle İsa Mesih bizi çağırırken akılsız edip ondan uzaklaşmayalım ve verdiği değerli armağanının değerini düşünelim, kendimizi ona büyük bir sevinçle sunalım.

 

Bizi kurtaran Babasının görkemindeki İsa Mesih’e ruhumuzu ve yüreğimizi kaldıralım. Gözlerimizle gördüğümüz ve ellerimizde tuttuğumuz bu dünyasal ve yıkıma götüren faktörlere hayran kalmayalım ve ekmek veya şarabı etrafını çeviren Rab’bi arayalım. Sadece o zaman canlarımız doymak için şekillenecek, biz dünyadan ayrıldığımız zaman Tanrı’nın krallığına gireceğiz ve sonsuza kadar onunla olacağız. Bu yüzden Tanrının vaadi olduğu gerçek ruhsallığı aradığımızın işareti ve tanığı olarak ekmeği ve şarabı almaya hazır olalım.

 

Dağıtım:

Ekmeği,ölümden kurtaran İsa’nın bedenini alın.

Bu kaseyi sizin için akan İsa’nın kanı olan yeni bir antlaşmadır.

 

Mezmur 138

 

Şükran Duası

Göksel Babamız, Sana sonsuz övgü sunuyoruz ve bizim gibi günahlılara Oğlun İsa Mesih aracılığıyla bizi ölümden kurtardığın için ve sonsuz hayatın yiyeceğini ve içeceğini verdiğin için sana şükrediyoruz. Bunları hiç bir zaman unutmamamızı sağla ve bunları yüreklerimize kazı, imanda her gün büyüyelim. Böylece İsa Mesih, Oğlun, Seninle yaşayan ve hükümranlık süren Kutsal Ruh’la bir olan, sonsuz Tanrı, Senin görkemini hayatımızda yaşayalım, komşularımıza ışık olalım. Amin.

 

Şimon’un Şükran İlahisi

Luka 2: 29 "Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun;

Artık ben, kulun huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın,

Bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

Ulusları aydınlatıp

Halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

Gözlerimle gördüm."

 

Bereketleme

Rab sizi bereketlesin ve yüzünü üzerinizde parlatsın,

Rab size lütufkar olsun, size teşvik olsun ve huzur versin. Amin.